+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 7 ve 7

Konu: İnsan Ruhu

 1. #1
  Gayyur suayb - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2007
  Bulunduğu yer
  izmir/bornova
  Mesajlar
  68

  Standart İnsan Ruhu

  Arkadaşlar bazen yaratılmış olan canlılara baktığımda(insanlar için diyorum)beden (et ve kandan)mevcut fakat görme ve konuşma ve düşünmeleri var bunlara hareket veren ruh ise, ruhun bu gibi yeteneklerimi vardır?rüyada ise ruh değişik alemlerde gezinirken beden yatakta oluyor,fakat sağa,sola haraketleri oluyor.Bitkisel hayatta bir tür rüya ise ruh'da bedenin içinde ise niye o bedene hareketini veremiyor?yoksa ruh ve beden ayrı yerlerdemi?

 2. #2
  Ehil Üye alanyali - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Bulunduğu yer
  Alanya
  Mesajlar
  2.491

  Standart

  Bunlar? ben de tefekkür ederim s?k s?k..Ruhun asl?nda kendisinde hareket verme gibi bir yeteneği yok..O yeteneği veren yine Allahü teala..

  Ama biz yine ?slam alimlerine soral?m ,Onlar bu işi daha iyi bilirler..

  Ruhun mahiyetini kesin olarak bilmek imkâns?zd?r. Bir âyet-i kerime meali şöyledir:
  (Sana ruh hakk?nda sorarlar. De ki: Ruh Rabbimin işlerindendir, size az bir bilgi verilmiştir.) [?sra 85]

  Akl?n erdiği bilgileri anlayan, his organlar?ndan beyne gelen duygular? alan, bedendeki bütün kuvvetleri, hareketleri idare eden, kullanan ruhtur. Ruh, göz vas?tas? ile renkleri, kulak ile sesleri kavrar, sinirleri çal?şt?r?r. Adaleleri hareket ettirir, böylece bedene iş yapt?r?r. Böyle işlere ihtiyari yani istekli işler denir. Akl? kullanmak, düşünmek ve gülmek gibi şeyleri yapan ruhtur. Ruh, parçalanmad?ğ? ve parçalardan meydana gelmediği, yani mücerret olduğu için, hiç değişmez, bozulmaz, yok olmaz. Ruh, bir sanatkâra benzer. Beden, sanatkâr?n elindeki sanat aletleri gibidir. ?nsan?n ölmesi, ruhun bedenden ayr?lmas?d?r. Bu da, sanatkâr?n sanat aletlerinin yok olmas?na benzer. (Ahlak-? alai)

  ?mam-? Gazali hazretleri de buyuruyor ki:
  Cesetten ayr?lan ruh, ya azaba, ya nimete kavuşur. ?yilerinki yükselir, kötülerinki yedi kat yerin dibine iner. Bedenden ayr?lan ruh, aletsiz, vas?tas?z olarak, her şeyi bilir. Bunun için, çeşitli nimet veya azapla karş?laş?r. Ruh bedende iken, herhangi bir uzuv, mesela insan?n bir ayağ? felç olsa, ruh bu ayağa tesir edemez, onu harekete geçiremez. Ölüm ise, bütün uzuvlar?n felç olmas?na benzer, ancak ruh, bedenden ayr?l?nca, yine bilir, görür, anlar, sevinir, üzülür, bu halleri yok olmaz.

  Rüyada da, ölünce olduğu gibi, ruh bedenden ayr?l?r, fakat rüyada ayr?lmas? ile ölüm esnas?nda ayr?lmas? aras?nda, çok fark vard?r. Bir âyet-i kerime meali şöyledir:

  (Allah, öleceklerin ölümleri an?nda, ölmeyeceklerin de, uykular? esnas?nda ruhlar?n? al?r. Ölmelerine hükmettiği kimselerinkini tutar, diğerlerini bir süreye kadar sal?verir. Elbette, düşünenler için, bunda, al?nacak ibretler vard?r) [Zümer 42]

  ?mam-? Rabbani hazretleri buyuruyor ki:
  Allahü teâlâ, insan?n ruhunu bilinemez şekilde yaratt?. Ruh, madde değildir, belli bir yeri yoktur. Ruh, bedenin ne içinde, ne d?ş?ndad?r, ne bitişik, ne ayr?d?r. Yaln?z onu varl?kta durdurmaktad?r. Bedenin her zerresini diri tutan ruhtur. Bunun gibi, âlemi varl?kta durduran Allahü teâlâd?r. Allahü teâlâ, bedeni ruh vas?tas? ile diri tutmaktad?r. (1/287)

  Uykuda iken, ruhun bedenden ayr?lmas?, bir kimsenin, geziye, eğlenmek için, kendi vatan?ndan, gülerek, sevinerek ayr?lmas?na benzer ki, gezdikten sonra, sevinç içinde yine vatan?na döner. Ruhun gezinti yeri, âlem-i misaldir. Bu âlemde, görecek merakl? ve tatl? şeyler vard?r. Ölürken ruhun ayr?lmas?, böyle değildir. Bu ayr?l?k, vatan? y?k?lan, evleri, binalar? yok olan kimsenin, vatan?ndan ayr?lmas? gibidir. Bunun içindir ki, uykudaki ayr?lmas?nda, s?k?nt? ve ac? yoktur. Tersine, sevinç ve rahatl?k vard?r. Ölürken ayr?lmas?nda ise, çok ac?lar ve güçlükler hâs?l olur. Uyuyan insan?n vatan?, dünyad?r. Ona, dünyadaki gibi davran?rlar. Ölen kimsenin ise, vatan? y?k?l?r. Ahirete göç eder. Ona ahiret muamelesi yaparlar. (3/31)


  cehennem ağzını açmış, bekliyor; cennet ise ağuş-u nazdaranesini açmış, gözlüyor.

 3. #3
  Ehil Üye nurhanali - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2007
  Bulunduğu yer
  istanbul
  Mesajlar
  3.463

  Standart

  Meselâ, göz, bir hassedir ki, ruh bu âlemi o pencere ile seyreder. Eğer Cenâb-ı Hakka satmayıp, belki nefis hesâbına çalıştırsan, geçici, devamsız bâzı güzellikleri, manzaraları seyr ile şehvet ve heves-i nefsâniyeye bir kavvat derekesinde bir hizmetkâr olur. Eğer gözü, gözün Sâni-i Basîrine satsan ve Onun hesâbına ve izni dairesinde çalıştırsan, o zaman şu göz, şu kitâb-ı kebîr-i kâinatın bir mütâlaacısı ve şu âlemdeki mu'cizât-ı san'at-ı Rabbâniyenin bir seyircisi ve şu küre-i arz bahçesindeki rahmet çiçeklerinin mübârek bir arısı derecesine çıkar.

 4. #4
  Ehil Üye nurhanali - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2007
  Bulunduğu yer
  istanbul
  Mesajlar
  3.463

  Standart

  Öyle ise, ruh onun ile kâim değildir; belki, ruh binefsihî kâim ve hâkim olduğundan, cesed istediği gibi dağılıp toplansın, ruhun istiklâliyetine halel vermez. Belki, cesed ruhun hânesi ve yuvasıdır, libası değil. Belki ruhun libası, bir derece sabit ve letâfetçe ruha münâsip bir gılâf-ı latîfi ve bir beden-i misâlîsi vardır. Öyle ise mevt hengâmında bütün bütün çıplak olmaz, yuvasından çıkar, beden-i misâlîsini giyer.

 5. #5
  Ehil Üye alanyali - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Bulunduğu yer
  Alanya
  Mesajlar
  2.491

  Standart

  ?mam-? Rabbani'nin buyurduğu şu hüküm önemli:

  Allahü teâlâ, insan?n ruhunu bilinemez şekilde yaratt?. Ruh, madde değildir, belli bir yeri yoktur. Ruh, bedenin ne içinde, ne d?ş?ndad?r, ne bitişik, ne ayr?d?r. Yaln?z onu varl?kta durdurmaktad?r. Bedenin her zerresini diri tutan ruhtur. Bunun gibi, âlemi varl?kta durduran Allahü teâlâd?r. Allahü teâlâ, bedeni ruh vas?tas? ile diri tutmaktad?r. (1/287)

  Halk aras?nda "ruh bedenin içindedir" sözünün asl?nda tam hakikati yans?tmad?ğ?n? ?mam-? Rabbani böyle ifade ediyor..

  Üstad bediüzzaman da şöyle ifade ediyor:
  Belki, cesed ruhun hânesi ve yuvas?d?r, libas? değil. Belki ruhun libas?, bir derece sabit ve letâfetçe ruha münâsip bir g?lâf-? latîfi ve bir beden-i misâlîsi vard?r. ..


  cehennem ağzını açmış, bekliyor; cennet ise ağuş-u nazdaranesini açmış, gözlüyor.

 6. #6
  acizizfakiriz
  Guest acizizfakiriz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Standart

  Ruhun icaraat? bu dünyada vucuda tabi olarak, genelde s?n?rlanm?ş. Onun için ruhun hakiki fonksiyonlar? aleni olarak tam gözükmüyor. Ama ahirete ise cesed ruha tabi olacak..Ruhun icraat? gereği keyfiyete göre bir anda cennete 100.000'le yerde olunabilecek..Ezcümle:

  "Elbette nurânî kay?ts?z, geniş ve ebedî olan Cennette, cisimleri ruh kuvvetinde ve hiffetinde ve hayal sür’atinde olan ehl-i Cennet, bir vakitte yüz bin yerlerde bulunup, yüz bin hûrilerle sohbet ederek, yüz bin tarzda zevk almak, o ebedî Cennete, o nihayetsiz rahmete lây?kt?r ve Muhbir-i Sâd?k?n (a.s.m.) haber verdiği gibi hak ve hakikattir. Bununla beraber, bu küçücük akl?m?z?n terazisiyle o muazzam hakikatler tart?lmaz.
  ?drâk-i maâlî bu küçük akla gerekmez,
  Zîrâ bu terazi o kadar s?kleti çekmez
  . " 28. söz

 7. #7
  Pürheves mihrali - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Bulunduğu yer
  Erzurum@kütahya.
  Yaş
  53
  Mesajlar
  154

  Standart

  sevgilikardeşim insan 3 vucuttan yarat?lm?şt?r
  1fizik vucut :ruha nefse hepsine örtü
  2 nefs:
  kötülüğü emreder

  yusuf- 53 Ve ben, nefsimi ibra edemem (temize ç?karamam). Çünkü nefs, mutlaka sui olan? (şerri, kötülüğü) emreder. Rabbimin Rahîm esmas?yla tecelli ettiği (nefsler) hariç. Muhakkak ki Rabbim, mağfiret edendir (günahlar? sevaba çevirendir). Rahîm'dir (rahmet nurunu gönderen, rahmetiyle nefsleri tezkiye ve tasfiye edendir).

  3 ruh :
  her zaman güzelliği emreder ALLAH ruhundan üfürdü

  secde 9 .Sonra (Allah), onu dizayn etti ve onun içine (vechin, fizik vücudun içine) ruhundan üfürdü ve sizler için sem'î (işitme hassas?), basar (görme hassas?) ve fuad (idrak etme hassas?) k?ld?. Ne kadar az şükrediyorsunuz

  ?sra; 85: Ve sana ruhtan sorarlar. Deki: “Ruh Rabbimin emrindendir (işindendir). Size ise az bilgiden başka, bir şey verilmemiştir.”

  birde ak?l?m?z var buda hepsine birden kumanda eder.
  maide 35-Ey iman edenler, Allah'tan korkup-sakının ve
  (sizi) O'na (yaklaştıracak) vesile arayın; O'nun yolunda
  cihad edin, umulur ki kurtuluşa erersiniz
  .

  secde 24 Ve onların içinden, sabrettikleri zaman emrimizle
  doğru yola iletip-yönelten önderler kıldık; onlar bizim
  ayetlerimize kesin bilgiyle inanıyorlardı.

 8. 08.12.07 11:42

  Ehil Üye


 9. 08.12.07 12:07

  Pürheves


 10. 08.12.07 12:11

  Ehil Üye


+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Ruhu sana
  By seyyah_salih in forum Şiirler
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 05.07.12, 10:25
 2. Dostumun Ruhu İçin....
  By Riyaziyeci in forum Dualar
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 15.10.08, 13:03
 3. Millet Ruhu
  By aktarcı in forum Şiirler
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 26.09.08, 10:54

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0