+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 3 ve 3

Konu: İfrat ve Tefritlere Örnekler

 1. #1
  Vefakar Üye zerre06 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Bulunduğu yer
  ANKARA
  Mesajlar
  510

  Standart İfrat ve Tefritlere Örnekler

  Efendimiz(a.s.m) in de çok ehemmiyet verdiği böyle bir konuda açılımlara vesile olması niyetiyle ayet,hadis,tefsir,risaleler,ilim kitaplarından okuduğunuz bu konu ile ilgili bölümleri,konuyu sonra bu konu ile ilgili dengelerin ne olması gerektiğine dair bilgileri paylaşalım inşaallah.

  (bu konuda çok eksik,çok kusurlu olan bu aciz başlangıcı yapamayacak..bilgili,deneyimli olan forumculardan yardımlarını bekliyoruz..)
  vesselam..

  "Subhansın ya Rab!senin bize bildirdiğinden başka ne bilebiliriz ki?herşeyi hakkiyle bilen,herşeyi hikmetle yapan Sensin."(Bakara suresi 2/32)

  "insan ilim tahsil ettikçe cehlini anlar.ilmin nihayeti de yoktur."

  ”bu zamanda feragat ve fedakarlık bir iksir gibi,magnetizma gibi tesir eder.”

 2. #2
  Ehil Üye alanyali - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Bulunduğu yer
  Alanya
  Mesajlar
  2.491

  Standart

  Sual: Orta yolda olmak ne demektir?
  CEVAP
  ?frat ve tefritin ikisi de kötüdür. Hak, ortadad?r. ?frat ve tefriti anlatan Türkçe bir kelime yok. Tarifle anlaş?l?r. Aş?r?l?k denebilir. Tefrit de ifrat?n z?dd?d?r. ?frat normalden fazla, tefrit de normalden az demektir.

  Her işte ifrat ve tefritten yani aş?r?l?klardan uzak olmak ve vasat yani orta yolu tutmak gerekir. Dinimiz, aş?r?l?klardan uzak, orta yolda olmay? emretmektedir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
  (?frat ve tefritten uzak durun.) [Buhari]
  (Aş?r? giden helak olur.) [Müslim]

  (?şlerin en iyisi vasat olan?d?r.)
  [Deylemi, Beyheki]
  (Din kolayl?kt?r. Vasattan ayr?l?p aş?r? gideni din mağlup eder.) [Nesai]

  Demek ki vasat, ifrat ve tefritten yani aş?r?l?klardan uzak olmak demektir. ?slamiyet vasat bir dindir. Kur’an-? kerimde mealen buyuruluyor ki:
  (Sizi vasat bir ümmet k?ld?k.) [Bekara 143]

  ?yilik, tam orta yol demektir. Vasattan ileri veya az olmak veya ortan?n sağ?nda, solunda olmak, iyilikten ayr?lmak olur. Ortadan uzakl?ğ? kadar, iyiliği azal?r. Hak yol birdir. Sap?k, bozuk yollar ise, çoktur. Orta yol deyince, iki şey anlaş?l?r: Bir şeyin tam ortas?d?r. ?kincisi, izafi, takdiri orta olmakt?r. Yani belli bir şeyin ortas?d?r. O şeyin ortas? olduğu için, her şeyin ortas? olmak laz?m gelmez. Ahlak bilgisinde kullan?lan, bu ikinci ortad?r. Bunun için, iyi huy, herkese göre farkl? olur. Hatta, zamana ve yere göre de değişir. Birinde güzel olan bir huy, başkas?nda iyi olmayabilir. Bir zamanda iyi denilen bir huy, başka zamanda iyi olmayabilir. O halde iyi huy, tam ortada olmak değil, ortalamada olmakt?r. Kötü huy da, bu ortalaman?n iki taraf?na ayr?lmakt?r. ?yi huylar?n hepsi vasati [ortalama] miktarlard?r. Her birinin ifrat ve tefriti birer kötü huy olur. (Ahlak-? alai)

  ?frat, tefrit ve vasata birkaç örnek verelim:
  1- Cimrilik tefrit, israf ise ifratt?r. Cömertlik ise vasatt?r. Kur’an-? kerimde mealen buyuruluyor ki:
  (Harcarken, ne israf, ne de cimrilik ederler; ikisi aras?nda bir yol tutarlar.) [Furkan 67]

  2-
  Tembellik tefrittir, acele ise ifratt?r. Tembellik, şimdi yap?lmas? gereken bir işi geciktirmek, daha sonraya b?rakmak demektir. Hadis-i şerifte, (Tesvif eden [hay?rl? iş yapmay? sonraya b?rakan] helak olur) buyuruldu. Acele edip düşünmeden o işi yapmak ise ifratt?r. Acele edende gevşeklik ve bezginlik has?l olur. Hay?rl? bir işin olmas? için acele eden, gecikince, bezginliğe, ümitsizliğe düşer. Dua eder, hemen duas?n?n kabul olmas?n? ister. Duas? gecikince duay? b?rak?r, maksudundan mahrum kal?r. Acele edenin ihlas?, takvas? bozulabilir. Şüpheli şeylere, hatta haramlara dalabilir. Çünkü hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
  (Acele şeytandand?r.) [Tirmizi]
  (Acele eden hata eder.) [Beyheki]

  3-
  ?nsan bir şeye k?zabilir. Bunun da ifrat? ve tefriti vard?r. Öfkenin aş?r? olmas?na sald?rganl?k denir. Sald?rgan kimse, hiddetli olur, kendine ve başkas?na zarar verir, bu hâl, küfre götürebilir. Hadis-i şerifte, (Öfkenin ifrat? iman? bozar) buyuruldu. Öfkenin lüzumlu olan?na şecaat [kahramanl?k, yiğitlik], lüzumundan az olmas?na da korkakl?k denir. Şecaat orta yoldur. Şecaat halindeki öfke iyidir. ?mam-? Şafii, (Şecaat gereken yerde, korkan kimse, eşeğe benzer) buyurdu. Kur’an-? kerimde mealen buyuruldu ki:
  (Kâfirlere ve münaf?klara sert davran.) [Tevbe 73]
  ([Eshab-? kiram] kâfirlere karş? çetindir.) [Fetih 29]

  Düşmanlara karş? korkakl?k caiz değildir. Korkarak kaçmak, Allahü teâlân?n takdirini değiştirmez. Korkak kimse, kar?s?na, k?z?na karş? gayretsizlik ve hamiyetsizlik gösterir, onlar? koruyamaz. Zillete ve zulme boyun eğer, hainlik yapan? görünce susar.

  ?slamiyet orta yoldur
  ?slamiyet her işte orta yolu tutmakt?r. Birkaç örnek verelim:
  1- Çok yemek ifratt?r, gerekenden az yemek tefrittir. ?htiyaç kadar yemek vasatt?r. Hadis-i şerifte, (Çok yiyip içmek hastal?klar?n baş?d?r) buyuruldu. Dayanamayan kimsenin açl?k çekmesi de caiz değildir. Açl?k çekmenin tahrimen mekruh olmas?, buna dayanamayanlar, bedenine ve akl?na zarar verecek olanlar içindir. Çünkü, kendini tehlikeye düşürmek haramd?r. Açl?ğ?n da tokluğun da zarar? bulunduğu için, yiyip içmekte, aş?r?l?ktan kaçmak, orta yolu tutmak gerekir.

  2-
  Havf, Allah’tan korkmak, reca da Allah’?n rahmetini ümit etmek demektir. Allah’?n rahmetinden ümit kesmek ifratt?r. Allah’?n rahmetinden ancak sap?klar, kâfirler ümit keser. (Hicr 56)

  Allah’tan korkmay?p rahmetini garanti bilmek de tefrittir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki:
  (Her istediğini yap?p, rahmete kavuşacağ?n? ümit eden ahmakt?r.) [Tirmizi]

  Vasat yol ise ikisi aras?nda olmakt?r! Hadis-i şerifte buyuruldu ki:
  (Havf ve reca [korku ile ümit] aras?nda bulunan mümin, umduğuna kavuşur, korktuğundan emin olur.) [Tirmizi]

  3-
  Çok uyumak ifratt?r, gerekenden az uyumak tefrittir. ?htiyaç kadar uyumak vasatt?r.

  4-
  ?badet yapmakta da ifrat tefrit olur. Az ibadet etmek tefrittir. Gece gündüz hep ibadet etmek de ifratt?r. Gücünün yetmediği şekilde ibadet etmeye çal?şmak, mesela geceleri hiç uyumadan namaz k?lmak, gündüzleri hep oruç tutmak, han?m?ndan uzak kalmak, et, süt, tatl? gibi şeyleri hiç yememek, ifratt?r, aş?r? gitmektir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki:
  (Din kolayl?kt?r. Dinde aş?r? gideni, din mağlup eder.) [Nesai]

  (Dinimizde ruhbanl?k yoktur. Et yiyin, han?mlar?n?zla mübaşeret edin!
  [Nafile] oruç da tutun! Tutmad?ğ?n?z günler de olsun! [Nafile] namaz da k?l?n! Uyuyun da. Ben bunlarla emrolundum.) [Taberani]

  Her işin bir azimet [güç] taraf? ve Ruhsat, [kolay] taraf? vard?r. Azimetleri yapamayan?n, ruhsatla, kolay olan, izin verilen işi yapmas?, azimeti yapmak gibi sevap olur. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
  (Allahü teâlân?n size verdiği kolayl?k ve ruhsatlardan istifade edin!) [Buhari]

  (Allahü teâlâ, emrettiği şeyler gibi, ruhsat, izin verdiği şeyleri yapman?z? da sever.)
  [Beyheki]

  (Ruhsatlardan istifade etmeyen, Arafat dağ? kadar günah işlemiş olur.)
  [Taberani]

  Bu hadis-i şeriflere bakarak, mutlaka ruhsatla amel etmek laz?m geldiği anlaş?lmamal?d?r. Çünkü (Vera üzere olan, insanlar?n en abidi olur) hadis-i şerifi gösteriyor ki, orta yol diye her zaman yaln?z ruhsatlarla amel edilmez. Yapabilenin azimetle de hareket etmesi gerekir..

  Peygamber efendimiz, mübarek ayaklar? şişinceye kadar geceleri çok namaz k?lm?şt?r. Fakat, ümmetine çok merhamet ettiği için, onlar?n böyle s?k?nt? çekmelerini istemezdi. Ümmetine ruhsat ile de emrederdi. Kendisi azimet ile ibadet yapard?. (Allah’?n helal ettiklerini kendinize haram etmeyiniz) âyeti, (Ruhsat, izin verilen, günah olmayan şeyleri haram saymadan, terk eder, çekinirseniz iyi olur) demektir. (Sünnetime uymayan benden değildir) hadis-i şerifi, ruhsat, izin verdiğim şeyleri yapmayan, kendine s?k?nt? vermiş, sünnetime uymam?ş olur demektir. Günah olmayan, caiz olan işleri yapmaya, ruhsatla hareket etmek denir. ?htiyaç olmad?kça, ruhsatla amel etmemelidir.

  ?frat ve tefrite örnekler
  ?frat ve tefrite örnek vermeye devam ediyoruz.
  1- Kibirlenmek ifrat, aş?r? tevazu [temelluk] da tefrittir. Tevazu ise vasatt?r. Kendinden aşağ? olanlara karş? tevazu göstermek iyi ise de, bunun ifrata kaçmamas?, yani aş?r? olmamas? gerekir. Aş?r? olan tevazua temelluk denir. Temelluk, ancak üstada ve âlime karş? caizdir. Başkalar?na karş? caiz değildir. Hadis-i şerifte, (Temelluk, Müslüman ahlak?ndan değildir) buyuruldu.

  2-
  Hazret-i ?sa’y? aş?r? sevmek ifrat, sevmemek tefrittir. Hazret-i ?sa’ya Allah ve Allah’?n oğlu diyen H?ristiyanlar ifrattad?r, onu sevmeyen, anas?na iftira eden Yahudiler ise tefrittedir. Kur’an-? kerimde mealen buyuruluyor ki:
  (Yahudiler, Üzeyir Allah’?n oğlu dediler, H?ristiyanlar da, ?sa Allah’?n oğlu dediler.) [Tevbe 30]

  (Yahudiler, hahamlar?n?; H?ristiyanlar da rahiplerini ve ?sa’y? rab edindiler. Halbuki ancak tek ilaha kulluk etmeleri emrolundu.)
  [Tevbe 31]

  (Meryem’e büyük iftira edip Allah’?n elçisi ?sa’y? öldürdük dedikleri için,
  [Yahudileri] lanetledik.) [Nisa 156]

  Müslümanlar ise Hazret-i ?sa’y? Allah’?n kulu ve peygamberi bilir, bu ise vasat yolda olmakt?r.

  3-
  Hazret-i Ali’ye de ayn? aş?r?l?ğ? gösterenler vard?r. Hazret-i Ali’yi sevmeyen hariciler [Yezidiler] tefrit ehlidir. Hazret-i Ali’ye peygamber veya ilah diyen ibni Sebeciler ifrat ehlidir. Ehl-i sünnet ise, Hazret-i Ali’yi kendi bildirdiği gibi, Resulullah efendimizin bildirdiği gibi sever, bu ise vasat yoldur. Hazret-i Ali anlat?r: Resulullah bana buyurdu ki:
  (Ya Ali, Sen ?sa gibisin! Yahudiler, ona düşman oldular. Mübarek annesi Meryem’e iftira ettiler. H?ristiyanlar da, Onu aş?r? yükselttiler. Ona yak?şan dereceden daha yukar? ç?kard?lar.) [?. Ahmed]

  Hazret-i Ali bu hadis-i şerifi haber verdikten sonra, (Benim yüzümden iki aş?r? grup insan helak olur. Birisi, beni aş?r? severek, bende olmayan şeyleri bana takarlar. Ötekiler de, bana düşman olup, birçok iftira yaparlar) buyurdu. Bu hadis-i şerifte, hariciler, Yahudilere; ?bni Sebeciler de, H?ristiyanlara benzetilmiştir.

  4-
  ?darecinin elemanlar?na sert davranmas? ifratt?r, hiç ilgilenmemesi de tefrittir. Maiyete ne sert, ne de yumuşak davranmal?, orta yolu takip etmelidir! Maiyete karş? fazla yumuşak davran?l?rsa, laubali olurlar. ?şler ciddiyetle yap?lmaz. Sert davran?l?rsa, âmirden nefret ederler.

  5-
  Bir kimseyi aş?r? sevip bütün s?rlar?n? ona vermek ifratt?r. Arkadaş?na sevgisini belirtmemek, her şeyini ondan gizlemek de tefrittir. Düşmanl?kta da aş?r? gitmek ifratt?r. Dostlukta da ve düşmanl?kta da aş?r? gitmemelidir. Peygamber efendimiz buyurdu ki:
  (Bir kimseyi günün birinde, aran?z?n aç?labileceğini hesaba katarak sev. Buğzettiğine de günün birinde dost olabileceğini düşünerek buğzet.) [Tirmizi]

  6-
  Kaderi inkâr etmek tefrit, suçu kadere yüklemek de ifratt?r. Mutezile, (?nsan kendi kaderini kendi çizer) diyerek, Allah’?n takdirini inkâr eder. Cebriye de, (?nsan kaderine mahkumdur. Allah her işi zorla yapt?r?r) diyerek suçu kadere yükler. Vasat olan? ise Ehl-i sünnetin itikad?d?r.

  ?mam-? a’zam, hocas? imam-? Cafer-i Sad?k’a, (Allahü teâlâ, insanlar?n istekli işlerini, onlar?n arzular?na b?rakm?ş m?) diye sordu. O da, (Allahü teâlâ, yaratmak ve her istediğini yapmak büyüklüğünü kullara b?rakmaktan münezzehtir. Ancak cebir de yoktur. Yaratmay? kullara b?rakmak da yoktur. ?kisi aras? olagelmektedir) buyurdu.

  Yani, hay?r şer, Allahü teâlân?n yaratmas? iledir. Sevap ve günah işlemek, kullar?n ameline, yani insan?n irade-i cüziyesine bağl? k?l?nm?şt?r ki, buna kesb denir. Kesb yani bir şeyi yapmay? istemek kuldan, yaratmak Allah’tand?r. Allahü teâlâ, insanlara zorla günah işletmediği gibi, bunu tamamen onlar?n arzusuna da b?rakmaz. Bu işler ikisi aras? olagelir.


  cehennem ağzını açmış, bekliyor; cennet ise ağuş-u nazdaranesini açmış, gözlüyor.

 3. #3
  Vefakar Üye zerre06 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Bulunduğu yer
  ANKARA
  Mesajlar
  510

  Standart

  tşk ederim alanyalı kardeşim

  "Subhansın ya Rab!senin bize bildirdiğinden başka ne bilebiliriz ki?herşeyi hakkiyle bilen,herşeyi hikmetle yapan Sensin."(Bakara suresi 2/32)

  "insan ilim tahsil ettikçe cehlini anlar.ilmin nihayeti de yoktur."

  ”bu zamanda feragat ve fedakarlık bir iksir gibi,magnetizma gibi tesir eder.”

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Kötü Örnekler
  By muhibbülkurra in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 15.01.10, 10:52
 2. İfrat mıdır?
  By adas in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 8
  Son Mesaj: 20.07.09, 09:39
 3. Beğendiğin Şeyde İfrat Etme
  By seyyah_salih in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 14.07.08, 18:02
 4. Hakkın Takdiri Hakkında İfrat ve Tefrite Düşmek
  By elff in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 11
  Son Mesaj: 07.01.08, 04:17
 5. İfrat ve Tefrit Sosyal Hayata İsyan Ateşini Yakar
  By elff in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 10.05.07, 18:33

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0