+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 10

Konu: Tekfir Meselesi

 1. #1
  Yasaklı Üye özür - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Bulunduğu yer
  siirt
  Yaş
  32
  Mesajlar
  73

  Standart Tekfir Meselesi

  Tekfir Meselesi F?k?h kitaplar?m?z?n "Elfâz-i Küfür" başl?ğ? alt?nda verdikleri ve çok basit fiilleri dahi küfür sayan ifadelerle; "bir kimsenin doksan dokuz işi kâfirce, biri müslümanca olsa onu yine müslüman saymal?y?z" kanaatini nas?l bağdaşt?racağ?z? Bir kimseyi kâfir sayabilmemiz için ne yapm?ş olmas? gerekir?
  Bir çok yönü olan ve pek çok izahlar gerektiren bu meselenin baz? yönlerini belirtip, bir-iki ölçü vermeye çal?şacağ?z: Öncelikle insan için en büyük olay?n ve varl?ğ?n "iman" en korkunç şeyin de "imans?zl?k" olduğunu bilmek gerekir. "Bir kişinin iman?na vesile olabilmek, insan,için üzerine Güneşin doğup batt?ğ? her şeyden daha hay?rl?d?r" buyurulmuştur. Müslümanlar, olabildiğince çok kişinin iman nimetine kavuşmas?n? ve küfür karanl?klar?ndan kurtulmas?n? arzu ederler. Esasen o bunun için yaşar, bunun için yaşamal?d?r.

  "Her günahta küfre aç?lan bir kap? vard?r" denmiştir. Küfür ise insan?n bütün iyi amellerini götürür. Bu kadar korkunç bir uçuruma düsülmemesi için âlimlerimiz âdeta titremişler ve küfre aç?lan her kap?yi küfür diyerek kapamak istemişlerdir. "Elfâz-i küfür" denilen sözlerin çoğu bununla beraber ayn? zamanda "uluhiyyet" dairesine tecavüz say?labilecek anlamlar taş?rlar. Meselâ: Ben onunla Cennet'e dahi girmem" ifadesinde dolayl? olarak Allah'? reddetme anlam? vard?r. Eğer o Cennet'e girerse, onu oraya koyacak olan Allah't?r ve yapt?ğ?n? bilerek yapm?şt?r (Alîm'dir), yapt?ğ? yerli yerindedir (Hakîm'dir). Bu sözü söyleyen adam sanki: "Bu, Cennet'e girmeye lay?k değildir, oraya konulursa isabetsizlik yap?lm?ş olur" demiş gibidir. Bu da Allah'â hata nisbet etmektir ki küfürdür. Bu söz de dolay?s? ile küfür olmuş olur. Ancak -Allah'u a'lem- bunu şöyle anlamak gerekir: Bu söz, dolayl? olarak ifade ettiği mânâ ile küfür anlam? taş?r. O dolayl? mânây? ancak kâfirler öyle düşünebilirler. Müslüman öyle düşünemez, düşünmemelidir. Yoksa; "Bu sözü söyleyen hüküm bak?m?ndan kâfir olmuştur. Yani, bütün amelleri boşa gitmiştir, kar?s? boş olmuştur, katli gerekmiştir, mirastan mahrum olmuştur... vb." demek doğru değildir. Belki; "Böyle tehlikeli bir zemine götürecek bir ad?m atm?şt?r, Islâm bağ?na küfür orman?n?n dikenini dikmiştir. Derhal tevbe etmeli ve papatyalar? kurutacak bu dikeni oradan söküp atmal?d?r biçiminde anlamal?d?r. Bu ifadenin sahibi bununla bizzat küfrü (Allah'? kabullenmemeyi) kastetmiş olmad?kça kâfir say?lmaz (Karafi, el-Furuk, IV/295). "Elfaz-i küfür" denilen bu sözlerin pek çoğu ile de "küfür" fetvas? verilemez denilmiştir.( Tekmiletül-Furuk, 22)

  Diğer söze gelince: Halk aras?nda böyle söyleniyorsa bu yanl?şt?r. Çünkü "yüz amelinden birisi müslümanca olmayan" hiç kimse düşünülemez. En katmerli kâfirlerde bile, merhamet, cömertlik, iyilik severlik, büyüge sayg?... vb. müslümanca bir davran?ş mutlaka bulunur. Bu takdirde kimseye kâfir denilememesi gerekir. Oysa bu söylentinin asl? şudur: "Bir kimsenin küfür mü, değil mi, diye tereddüt edilen bir işi, ya da sözü, doksan dokuz ihtimalle küfre yorulsa (hamledilse), bir ihtimalle de imana hamletme imkân? bulunsa biz onu imana hamleder ve o iş ya da sözüyle ona kâfir denilemeyeceğini söyleriz." Bu gerçeği Ö.N. Bilmen merhum şöyle anlat?r: "Herhangi bir müslüman?n sözünü güzel bir vecihle tefsir ve tevil kâbil oldukça fena bir cihete hamletmek, ona göre fetva vermek câiz değildir. Hatta bir hususta küfrü müstelzim (gerektiren) bir çok vecihler bulunduğu halde küfre münafi (z?t) yaln?z bir vecih bulunsa, bu bir veche göre fetva verilmesi muvaf?k olur. Hakikat-i halin (işin gerçeğinin) neden ibaret olduğu ise ilm-i ilahîye havale olunur.(Bilmen, IV/8 (ed-Durru'1-Muhtâr, Hindiye ve Kâdihândan))

  Yoksa Islâm'dan olduğu aç?kça (bedihî olarak) bilinen bir esas? inkâr eden birisi, yüz işinin doksandokuzu müslümanca olsa dahi maalesef, kâfirdir.

  "Müslüman?n her fiili müslümanca olmayabilir. Müslüman kâfire ait fiiller de işleyebilir. Kâfirin de her fiili kâfirce olmayabilir. Onda da müslümana ait meziyetler bulunabilir" mealinde bir söz vard?r. F?k?h, ya da akâid kitaplar?nda zikredilen "Elfaz-i küfür" (küfür sözler)'in anlaş?lmas?na bu söz de yard?mc? olur. Yani bu sözler kâfire ait fiillerdendir. Bunu müslüman yaparsa, kâfire ait bir vasf? üzerinde taş?m?ş olur. Ama s?rf bununla zahiren onun kâfir olduğuna hükmedilemez. Içini ise ancak Allah bilir. T?pk?: "Münaf?k?n alameti üçtür: Konuştugunda yalan söyler, vadettiğinde cayar, emanet edildiğinde hiyanet eder" hadis-i şerifinde olduğu gibi. Yalan, hulf ve hiyanet münaf?k işidir. Ama bir müslüman bunlar? s?rf yapmakla münafik olmuş olmaz, bir münafik işi yapm?ş olur. Bu konuda Ibn Nüceym der ki: Küfür sözlerin çoğu ihtilâfl?d?r. Böyle ihtilafli sözlerle insanlar tekfir edilemez. Ben böyle bir fetva vermemeye kesin kararl?y?m".(Ibn Abidîn, NI/285 (Amira)) Bizim ilk imamlar?m?z?n koyduğu ölçü şudur: "Kişiyi imandan ç?karan şeyler ancak onu imana sokan şeyleri inkâr etmektir." Ibn Âbidîn "Câmiul-Fusûleyn"de bunun bir ölçü olarak kaydedildiğini söyler.(agk) Ayr?ca: "Müslümandan küfür ithamini kald?ran her söz, zay?f olsa bile tercihe daha lay?kt?r".(Ibn Abidîn, Resmü'l-Müfti, 34)

  Mes'elenin f?k?h usulü kitaplar?m?z? ilgilendiren yönü de vard?r. Meselâ farzlar? inkâr etmenin küfr olduğu söylenir ama hemen şu ölçüye dikkat çekilir: "Farzlar?n bedihi (apaç?k) olanlar? vard?r ki, bunlar? her kim inkâr ederse kâfir olur. Iman, namaz, hac, zekât... gibi. Buna göre meselâ, namaz, dua demektir, böyle yat?p kalkmak diye bir şey yoktur diye te'vil eden dahi kâfir olur. Ya da meselâ, erkek kardeşim babam?n miras?ndan iki al?rken ben bir almay? kabul etmem; böyle şey olmaz diyen kad?n kâfir olur. Çünkü bu bedihidir. Ama arkada k?z?n? ve oğlunun k?z?n? b?rakan varisin k?z? miras?n yar?s?n? değil de tamam?n? istese ve diğerinin hakk?n? reddetse kâfir olmaz. Çünkü bu bedihi değildir. Bunu çoğu hocalar bile bilemezler. Böyle bedihi olmayan farzlar? inkâr eden te'vil ederek inkâr ediyorsa kâfir olmaz. Kesin delillerle sabit olmuş böyle bir farz? tutars?z te'villerle dahi te'vil eden ve farz?yetini kabul etmeyen kâfir olmaz, fas?k olur (Mevlana Muhammed Emin el-Lüknevî, Kamerul-Ekmâr, I/293). Ayr?ca bir de ictihâdi farzlar vard?r. Meselâ Hanefilere göre erkeğin diz kapağ? ile göbeği aras?n? kapatmas?, gusülde ağz?na-burnuna su vermesi farzd?r. Birincisi Mal?kî, diğeri Şafiî mezhebinde farz değildir. Bunlardan birisini benimseyenin, diğerinin farz dediğini inkâr etmesi küfür de değildir, fisk da değildir. Bunun gibi, zannî delillerle sabit olan vacipleri (amelî farzlar?) zannî olduklar? için inkâr edenler de kâfir olmazlar. Meselâ, kurban kesme hakk?nda dalaleti kesin bir delil yoktur, onun için ben kurban diye bir şey kabul etmiyorum ve kesmiyorum, diyen birisi kâfir olmaz, ama fas?k olur. Ancak bunu böyle değil de, "kurban kesme, caniyâne bir şey. Ben öyle bir ibadet kabul etmiyorum" diye delilinin zanîliğine bakmaks?z?n küçümsemek küfürdür.

  Bir de ?slam'?n duyurulmad?ğ? bir ülkede herhangi bir farz? bilmediği için reddeden, ama Islâm'dan olduğu söylendiğinde kabul eden birisi de (Allah'u-a'lem) kâfir olmaz. Hatta ?slam'?n duyurulmuş olduğu yerlerde bile bedihî (apaç?k) olmayan farzlar için de ayn? şey söylenebilir.

  Görüldüğü gibi, küçük bir söz ya da fiilden dolay? müslümanlar? tekfir etmek, müslümanca bir davran?ş değildir. Rasulüllah (sav) hiç böyle yapmam?şt?r. Ashab? aras?na giren ve kimliklerini tan?d?ğ? münaf?klar? dahi ifşa etmemiştir. Onun ashab?, tabiîn ve tebe-i tabiîn de tekfirden siddetle kaç?nm?şlard?r. Bu işi daha çok H. 8. as?rdan sonra, yayg?n bir hastal?k haline gelmiştir.(Cemaleddin Kâsimî, el-Cerh vet-Tâdil, 39 vd.) Imam Ebu Hanife oğlu Hammâd'? itikadî konular? tart?şmaktan yasaklarken, oğlunun, kendisinin de konuştuğunu hat?rlatmas? üzerine: "Biz tart?ş?rken, aman karş? taraf? küfre nispet ederiz endişesiyle, kafam?zda kuş varm?ş da uçacakm?ş gibi konuşuyoruz, oysa siz, pervas?z davran?yorsunuz" cevab?n? vermiştir.

  Aliyyu'1-Kâri der ki: "Bid'at ehlinin kötü taraflar?ndan biri, birbirlerini tekfir etmeleridir. Ehli sünnetin güzel yönlerinden biri ise tekfir etmeyip, hatal? saymalar?d?r".(Serhii 1-F?kh? 1-Ekber, 243) Onun için ehli sünnet olarak bizler itikaden bozuk mezhepleri bile kâfir değil, bat?l mezhepler olarak vas?fland?r?r?z. Bu yüzden: "Bir kâfiri müslüman sanmakla yap?lacak hata, bir müslüman? kâfir saymakla yap?lacak hatadan çok daha hafiftir" denmiştir.

  Böyle hassas ve tehlikeli bir konuda Rasûlullah'?n şu öğütlerini göz önünde bulundurmak gerekir: "Bir mü'mini küfr ile itham eden onu öldürmüş gibi olur" (Buharî, Iman 7; Tirmizî, Iman 16)

  "Bir kimse müslüman kardeşini tekfir ederse, küfür ikisinden biri üzerine döner."(Müslim, Iman 26; Müsned, N/142)

  "Her hangi bir müslüman diğer bir müslüman? tekfir ettiğinde o kâfirse kâfirdir, değilse kendisi kâfir olur."(Ebu Davûd, Sünnet 15)  Kaynak: ?slam F?k?h Ansiklopedisi
  Konu özür tarafından (01.11.07 Saat 13:08 ) değiştirilmiştir.

 2. #2
  Vefakar Üye sultanhani - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2007
  Mesajlar
  435

  Standart

  Alıntı özür Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  "Her günahta küfre aç?lan bir kap? vard?r" denmiştir. Küfür ise insan?n bütün iyi amellerini götürür. Bu kadar korkunç bir uçuruma düsülmemesi için âlimlerimiz âdeta titremişler ve küfre aç?lan her kap?yi küfür diyerek kapamak istemişlerdir. "Elfâz-i küfür" denilen sözlerin çoğu bununla beraber ayn? zamanda "uluhiyyet" dairesine tecavüz say?labilecek anlamlar taş?rlar. Meselâ: Ben onunla Cennet'e dahi girmem" ifadesinde dolayl? olarak Allah'? reddetme anlam? vard?r. Eğer o Cennet'e girerse, onu oraya koyacak olan Allah't?r ve yapt?ğ?n? bilerek yapm?şt?r (Alîm'dir), yapt?ğ? yerli yerindedir (Hakîm'dir). Bu sözü söyleyen adam sanki: "Bu, Cennet'e girmeye lay?k değildir, oraya konulursa isabetsizlik yap?lm?ş olur" demiş gibidir. Bu da Allah'â hata nisbet etmektir ki küfürdür. Bu söz de dolay?s? ile küfür olmuş olur. Ancak -Allah'u a'lem- bunu şöyle anlamak gerekir: Bu söz, dolayl? olarak ifade ettiği mânâ ile küfür anlam? taş?r. O dolayl? mânây? ancak kâfirler öyle düşünebilirler. Müslüman öyle düşünemez, düşünmemelidir.
  "Efaz? küfür" sözler sarfedenleri hemen küfürle itham etmemek gerekir.
  Ben onunla Cennet'e dahi girmem" ifadesinde dolayl? olarak Allah'? reddetme anlam? vard?r. Eğer o Cennet'e girerse, onu oraya koyacak olan Allah't?r ve yapt?ğ?n? bilerek yapm?şt?r (Alîm'dir), yapt?ğ? yerli yerindedir (Hakîm'dir). Bu sözü söyleyen adam sanki: "Bu, Cennet'e girmeye lay?k değildir, oraya konulursa isabetsizlik yap?lm?ş olur" demiş gibidir. Bu da Allah'â hata nisbet etmektir ki küfürdür. Bu söz de dolay?s? ile küfür olmuş olur. Ancak -Allah'u a'lem- bunu şöyle anlamak gerekir: Bu söz, dolayl? olarak ifade ettiği mânâ ile küfür anlam? taş?r. O dolayl? mânây? ancak kâfirler öyle düşünebilirler. Müslüman öyle düşünemez, düşünmemelidir.
  Baz? arkadaşlar?n particiliğin zararlar?n? anlatmak için isim bahsetmeden bir şah?stan nakil yapmakta idiler "Şimdi Cebrail gelse ve parti kur dese kurmam" Bu sözü yukar?daki "ben onunla cennete girmem" sözü ile aynen k?yaslarsak;
  "Cebrail gelse parti kur dese kurmam"
  1.Bu sözde Eğer O (cebrail gelse) Onu bu emirle gönderen Allah't?r ve yapt?ğ?n? bilerek yapm?şt?r(Hakim'dir).Bu sözü söyleyen adam sanki "Bu emir uymaya lay?k değildir, bu emire uyulursa isabetsizlik yapm?ş olur" demiş gibi olur.Buda Allaha hata isnat etmek demektir ki küfürdür. Bu sözde dolay?s? ile küfür olmuş olur. Ancak-Allahu alem" bu sözü şöyle anlamak gerekirBu söz dolyl? anlam? ile küfür anlam? taş?r.O daloy? manay? ancak kafirler öyle düşünebilir.Müslüman öyle düşünmez.Düşünmemelidir.
  2.Bizde yukar?da al?nt?lad?ğ?m?z gibi "Cebrail gelse parti kur dese kurmam" sözünü bir müslüman söyleyemez, söylememeli. Tövbe edildiğinide duymad?k. Alimlerimiz gibi "ehl-i bida" d?r. işi Allaha kalm?şt?r.Deriz. Şükürki Allah?m böyle kem söz söylemekten muhafaza etmiştir.Kanaat belirtilmemiş sadece yukar?daki ifadelerle hüve hüvesine k?yas yap?lm?şt?r
  Konu sultanhani tarafından (01.11.07 Saat 12:37 ) değiştirilmiştir.
  Ey derde derman isteyen, yetmez mi dert derman sana” diyen zat gibi bizde “Ey bu asrın manevi elemini nefsine çektiren ...kardeş; Yetmez mi Kur’an ve iman hizmeti sana?”diyoruz.
  Hulusi Ağabey


 3. #3

 4. #4
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  Zemmetmemek ve tekfir etmemekte bir emr-i şer i yok, fakat zemde ve tekfirde hükm-ü şer i var.

  Zem ve tekfir, eğer haks?z olsa, büyük zarar? var; eğer hakl? ise, hiç hay?r ve sevap yok.

  Çünkü tekfire ve zemme müstehak hadsizdir.

  Fakat zemmetmemek, tekfir etmemekte hiçbir hükm-ü şer i yok, hiç zarar? da yok.


  Bediüzzaman

  **

  Ayr?ca:

  http://www.risaleforum.com/vb/showthread.php?t=9140
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 5. #5
  Ehil Üye gulsah - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  2.641

  Standart

  Alıntı elff Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Zemmetmemek ve tekfir etmemekte bir emr-i şer i yok, fakat zemde ve tekfirde hükm-ü şer i var.

  Zem ve tekfir, eğer haksız olsa, büyük zararı var; eğer haklı ise, hiç hayır ve sevap yok.

  Çünkü tekfire ve zemme müstehak hadsizdir.

  Fakat zemmetmemek, tekfir etmemekte hiçbir hükm-ü şer i yok, hiç zararı da yok.

  Bediüzzaman
  Allah binlerce kez razı olsun çok harika bir bölüm eklediniz

  ''Şahsın üslub-u beyanı , şahsın timsal-i şahsiyetidir.

  Ben ise :

  gördüğünüz veya işittiğiniz gibi , halli müşkil bir muammayım ''

  Said Nursi


 6. #6
  Ehil Üye Meyvenin Zeyli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  3.341

  Standart

  Konu başl?ğ? ile alakas?z mesajlar kald?r?lm?şt?r.

  Ve sen yine denendiğinde.. Ve yine kalbin daraldığında.. Ve yine bütün kapılar kapandığında.. Ve yine ne yapman gerektiğini bilemediğinde.. Uzun uzun düşün.. Ve hatırla yaratanını!.. "ALLAH kuluna kafi değil mi?" [Zümer Suresi - 36]


 7. #7
  Yasaklı Üye özür - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Bulunduğu yer
  siirt
  Yaş
  32
  Mesajlar
  73

  Standart

  Alıntı sultanhani Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  "Efazı küfür" sözler sarfedenleri hemen küfürle itham etmemek gerekir.
  Ben onunla Cennet'e dahi girmem" ifadesinde dolaylı olarak Allah'ı reddetme anlamı vardır. Eğer o Cennet'e girerse, onu oraya koyacak olan Allah'tır ve yaptığını bilerek yapmıştır (Alîm'dir), yaptığı yerli yerindedir (Hakîm'dir). Bu sözü söyleyen adam sanki: "Bu, Cennet'e girmeye layık değildir, oraya konulursa isabetsizlik yapılmış olur" demiş gibidir. Bu da Allah'â hata nisbet etmektir ki küfürdür. Bu söz de dolayısı ile küfür olmuş olur. Ancak -Allah'u a'lem- bunu şöyle anlamak gerekir: Bu söz, dolaylı olarak ifade ettiği mânâ ile küfür anlamı taşır. O dolaylı mânâyı ancak kâfirler öyle düşünebilirler. Müslüman öyle düşünemez, düşünmemelidir.
  Bazı arkadaşların particiliğin zararlarını anlatmak için isim bahsetmeden bir şahıstan nakil yapmakta idiler "Şimdi Cebrail gelse ve parti kur dese kurmam" Bu sözü yukarıdaki "ben onunla cennete girmem" sözü ile aynen kıyaslarsak;
  "Cebrail gelse parti kur dese kurmam"
  1.Bu sözde Eğer O (cebrail gelse) Onu bu emirle gönderen Allah'tır ve yaptığını bilerek yapmıştır(Hakim'dir).Bu sözü söyleyen adam sanki "Bu emir uymaya layık değildir, bu emire uyulursa isabetsizlik yapmış olur" demiş gibi olur.Buda Allaha hata isnat etmek demektir ki küfürdür. Bu sözde dolayısı ile küfür olmuş olur. Ancak-Allahu alem" bu sözü şöyle anlamak gerekirBu söz dolylı anlamı ile küfür anlamı taşır.O daloyı manayı ancak kafirler öyle düşünebilir.Müslüman öyle düşünmez.Düşünmemelidir.
  2.Bizde yukarıda alıntıladığımız gibi "Cebrail gelse parti kur dese kurmam" sözünü bir müslüman söyleyemez, söylememeli. Tövbe edildiğinide duymadık. Alimlerimiz gibi "ehl-i bida" dır. işi Allaha kalmıştır.Deriz. Şükürki Allahım böyle kem söz söylemekten muhafaza etmiştir.Kanaat belirtilmemiş sadece yukarıdaki ifadelerle hüve hüvesine kıyas yapılmıştır
  İnşallah bir kaç satır ilerisini okumayada gayret edrsiniz yazının hemen ardından si<e cevap veriyor

  Bu da Allah'â hata nisbet etmektir ki küfürdür. Bu söz de dolayısı ile küfür olmuş olur. Ancak -Allah'u a'lem- bunu şöyle anlamak gerekir: Bu söz, dolaylı olarak ifade ettiği mânâ ile küfür anlamı taşır. O dolaylı mânâyı ancak kâfirler öyle düşünebilirler. Müslüman öyle düşünemez, düşünmemelidir diye devam eden

  cümlesinden anlarsınız...

  Ki günümüzün ilacı olan risalelerde siyasetin ne gibi bir kötülük olduğu çok açık belli olduğundan konuşmaya bile değer değil kanısındayım

 8. #8
  Ehil Üye Fehim - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Yaş
  57
  Mesajlar
  1.866

  Standart

  Alıntı elff Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Zemmetmemek ve tekfir etmemekte bir emr-i şer i yok, fakat zemde ve tekfirde hükm-ü şer i var.

  Zem ve tekfir, eğer haksız olsa, büyük zararı var; eğer haklı ise, hiç hayır ve sevap yok.

  Çünkü tekfire ve zemme müstehak hadsizdir.

  Fakat zemmetmemek, tekfir etmemekte hiçbir hükm-ü şer i yok, hiç zararı da yok.

  Bediüzzaman

  **

  Ayrıca:

  http://www.risaleforum.com/vb/showthread.php?t=9140
  İşin özü bu,Allah razı olsun...

 9. #9
  Vefakar Üye sultanhani - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2007
  Mesajlar
  435

  Standart

  Alıntı özür Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  ?nşallah bir kaç sat?r ilerisini okumayada gayret edrsiniz yaz?n?n hemen ard?ndan si<e cevap veriyor

  Bu da Allah'â hata nisbet etmektir ki küfürdür. Bu söz de dolay?s? ile küfür olmuş olur. Ancak -Allah'u a'lem- bunu şöyle anlamak gerekir: Bu söz, dolayl? olarak ifade ettiği mânâ ile küfür anlam? taş?r. O dolayl? mânây? ancak kâfirler öyle düşünebilirler. Müslüman öyle düşünemez, düşünmemelidir diye devam eden

  cümlesinden anlars?n?z...

  Ki günümüzün ilac? olan risalelerde siyasetin ne gibi bir kötülük olduğu çok aç?k belli olduğundan konuşmaya bile değer değil kan?s?nday?m
  Kardeş okumam? istediğin yer ve senin yukar?da belirttiğin cümleler zaten bende al?nt?lam?ş?m ve ayn? şablonu sözünü kimin söylediğini bilemdiğim "o" "ehl-i bida zat" için aynen kullanm?ş?m. (arkadaşlar o şahs?m kim olduğunu söylemediklerinden bilmiyorum)
  Ben hiç bir kanaat kullanmad?m. yukar?da "özürün" yazd?ğ? yaz?y? "cebraili bile dinlememekte karal? olan" kişi için uygulad?m ve yine ayn? yaz?da belirtildiği gibi Ehl-i sünnet Ulemas?na uyarak "küfürdür" demedim.?sterseniz ifadelerimi aynen aktaray?m
  sultanhani&#180;isimli üyeden Al?nt?
  "Efaz? küfür" sözler sarfedenleri hemen küfürle itham etmemek gerekir.
  Ben onunla Cennet'e dahi girmem" ifadesinde dolayl? olarak Allah'? reddetme anlam? vard?r. Eğer o Cennet'e girerse, onu oraya koyacak olan Allah't?r ve yapt?ğ?n? bilerek yapm?şt?r (Alîm'dir), yapt?ğ? yerli yerindedir (Hakîm'dir). Bu sözü söyleyen adam sanki: "Bu, Cennet'e girmeye lay?k değildir, oraya konulursa isabetsizlik yap?lm?ş olur" demiş gibidir. Bu da Allah'â hata nisbet etmektir ki küfürdür. Bu söz de dolay?s? ile küfür olmuş olur. Ancak -Allah'u a'lem- bunu şöyle anlamak gerekir: Bu söz, dolayl? olarak ifade ettiği mânâ ile küfür anlam? taş?r. O dolayl? mânây? ancak kâfirler öyle düşünebilirler. Müslüman öyle düşünemez, düşünmemelidir.
  Baz? arkadaşlar?n particiliğin zararlar?n? anlatmak için isim bahsetmeden bir şah?stan nakil yapmakta idiler "Şimdi Cebrail gelse ve parti kur dese kurmam" Bu sözü yukar?daki "ben onunla cennete girmem" sözü ile aynen k?yaslarsak;
  "Cebrail gelse parti kur dese kurmam"
  1.Bu sözde Eğer O (cebrail gelse) Onu bu emirle gönderen Allah't?r ve yapt?ğ?n? bilerek yapm?şt?r(Hakim'dir).Bu sözü söyleyen adam sanki "Bu emir uymaya lay?k değildir, bu emire uyulursa isabetsizlik yapm?ş olur" demiş gibi olur.Buda Allaha hata isnat etmek demektir ki küfürdür. Bu sözde dolay?s? ile küfür olmuş olur. Ancak-Allahu alem" bu sözü şöyle anlamak gerekirBu söz dolyl? anlam? ile küfür anlam? taş?r.O daloy? manay? ancak kafirler öyle düşünebilir.Müslüman öyle düşünmez.Düşünmemelidir.
  2.Bizde yukar?da al?nt?lad?ğ?m?z gibi "Cebrail gelse parti kur dese kurmam" sözünü bir müslüman söyleyemez, söylememeli. Tövbe edildiğinide duymad?k. Alimlerimiz gibi "ehl-i bida" d?r. işi Allaha kalm?şt?r.Deriz. Şükürki Allah?m böyle kem söz söylemekten muhafaza etmiştir.Kanaat belirtilmemiş sadece yukar?daki ifadelerle hüve hüvesine k?yas yap?lm?şt?r
  birdaha dikkat çekiyorum metne hiç dokunmadan şablonu aynen uygulad?m. Böyle diyen zatlara ehl-i sünnet ulemas? "iyi bir müslümand?r" dese bende onu derim, "ehl-i bida" derse bende onu derim ama "cebraili dinlememeyi kafas?na takm?şsa" herhalde bu müslümanca bir iş olmaz inanc?nday?m. Hem bu boynundan büyük laf? kim söyledi inan?n bilmiyorum. Böyle bir sözü söyleyen Türkiyede olamaz diye düşünüyorum.Türk insan?n? Cebrail @ la bir husumeti olamaz.
  "Efaz? küfür" sözler sarfedenleri hemen küfürle itham etmemek gerekir." (sultanhani)
  bu konuda yazacaklar?m bu kadar ben bu konudan çekiliyorum
  Konu sultanhani tarafından (02.11.07 Saat 09:07 ) değiştirilmiştir.
  Ey derde derman isteyen, yetmez mi dert derman sana” diyen zat gibi bizde “Ey bu asrın manevi elemini nefsine çektiren ...kardeş; Yetmez mi Kur’an ve iman hizmeti sana?”diyoruz.
  Hulusi Ağabey


 10. #10
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  56
  Mesajlar
  3.610

  Standart

  Baz? âyat ve ehâdis vard?r ki, mutlakad?r; külliye telâkki edilmiş. Hem öyleler vard?r ki, münteşire-i muvakkatedir; daime zannedilmiş. Hem mukayyed var; âmm hesap edilmiş.

  Meselâ, demiş, "Bu şey küfürdür." Yani, o s?fat imandan neş'et etmemiş; o s?fat kâfiredir. O haysiyetle, o zat küfür etti, denilir. Fakat mevsufu ise, mâsume ve imandan neş'et ettikleri gibi, iman?n tereşşuhat?na da hâize olan başka evsafa malik olduğundan, o zat kâfirdir, denilmez. ?llâ ki, o s?fat küfürden neş'et ettiği, yakînen biline_ Zira başka sebepten de neş'et edebilir. S?fat?n delâletinde şek var; iman?n vücudunda da yakîn var. Şek ise yakînin hükmünü izale etmez. Tekfire çabuk cüret edenler düşünsünler!(Sünuhat)

  S - Bir k?s?m Jön Türk der: "Demeyiniz H?ristiyanlara hey kâfir! Zira ehl-i kitapt?rlar." Neden kâfir olana kâfir demeyeceğiz?
  C - Kör adama, hey kör demediğiniz gibi_ Çünkü eziyettir. Eziyetten nehiy var.2
  (2 "Kim zimmî olan birine eziyet ederse ben onun hasm? olurum." (el-Münâvî, Feyzü'l-Kadîr: 6:19, hadis no: 8270)
  (Münazarat)

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Yaş Meselesi
  By asr-ı saadet in forum İnanca ve Düşünceye Özgürlük Platformu
  Cevaplar: 27
  Son Mesaj: 09.12.09, 21:37
 2. Kredi Meselesi
  By mgoksu in forum Fıkıh
  Cevaplar: 13
  Son Mesaj: 19.10.09, 17:26
 3. Tekfir Etmek (Küfürle İtham Etmek) Meselesi...
  By gulsah in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 16
  Son Mesaj: 05.09.08, 07:54
 4. Laiklik Meselesi
  By SeRDeNGeCTi in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 5
  Son Mesaj: 05.02.08, 13:35
 5. İnsanları Kolayca Tekfir Etmek
  By elff in forum İslami Konular ve İman Hakikatleri
  Cevaplar: 6
  Son Mesaj: 19.09.07, 04:55

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0