+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 5 ve 5

Konu: Tasarrufun Devam Etmesi Ne Demektir?

 1. #1
  acizizfakiriz
  Guest acizizfakiriz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Standart Tasarrufun Devam Etmesi Ne Demektir?

  Konuyu birkaç yönüyle ele almakta fayda var:
  1- Evliyânın tasarrufunun devam edip etmemesi konusu tamamen gayb alanına giriyor. Bu alan, eşyanın görünen değil; görünmeyen iç yüzü ile ilgili bir alandır.
  2- Eşyanın iç yüzü, her zaman delil ile gösterilebilecek cinsten bir seyir izlemez. Çünkü melekûttur. Çünkü ledünnî alandır. Çünkü bize kapalıdır. Dışyüz olaylarını delillerle hükme bağlayan Şeriat, eşyanın iç yüzünün seyri hakkında çok kesin delillerle kavranabilecek bilgi vermez. Çünkü amel bakımından bizimle doğrudan ilgili bir alan değildir. Ancak Şerîât, işâretlerle, remizlerle, keşiflerle, müşâhedelerle ve kerâmetlerle görülebilecek ölçüde içyüz kapısını açık bırakır. Ne var ki, bu açık kapıdan herkes giremez. Şüphesiz keşif ve müşâhedeler sonucunda ulaşılan bilgiler, âyet ve hadislerin ruhuna ters düşmemelidir.
  3- Kur’ân, varlıkların dış yüzüne hâkim bir şeriat sahibi olan Hazret-i Mûsâ (as) ile varlıkların içyüz bilgisine sahip Hazret-i Hızır (as) arasında geçen bir yolculuktan ve yolculuk esnasında geçen olaylardan bahsederek1; içyüz bilgisinin kapısını Müslümanlara aralar. Fakat bu kapı tenkit ile, şüphe ile, itiraz ile, tartışma ile, delil öncelikli bir arayışla açılmaz. İçyüzde yürümek için itimad, teslimiyet, bağlılık ve sadâkat lâzımdır.
  4- Öldükten sonra tasarrufun devam etmesi: Tasarruf sahibinin kendisi ölmüş olsa da, Allah’ın izniyle dünyevî olaylarla ilgi ve irtibatını devam ettirmesi ve Allah’ın inâyetiyle Allah’ın dilediği kadar hayra yönlendirmelerde bulunabilme yetkisine sahip olması demektir. Bu bir tür gaybî yardımdır. Fakat her şey âdetullah ve teklif sırrı prensipleri çerçevesinde cereyan eder.

 2. #2
  acizizfakiriz
  Guest acizizfakiriz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Standart

  Tasarrufta:
  I- Allah’ın izni, rızâsı, emri, irâdesi, inâyeti, rahmeti ve kudreti esastır.
  II- Tasarruf sahibinin kendi kişisel irâdesi ile değil; Allah’ın irâdesine boyun eğerek hareket ettiği ve tasarrufta bulunduğu göz ardı edilmez.
  III- Hiçbir tasarruf;
  a) Tevhid inancını zedeleyecek biçimde algılanmaz,
  b) Âdetullaha aykırı olacak şekilde gerçekleşmez,
  c) Teklif sırrını ihlâl edecek derecede abartılmaz.
  d) Kişiselleştirilmez. Yani Cenâb-ı Hakkın emir ve irâdesini yok sayıp, kula mal edilmez.

  5- Tasarrufun yukarıdaki şartlarda halk arasında çok sık kullanımı da vâkidir. Meselâ insanların, bir darlık esnasında söyledikleri “Kul daralmayınca Hızır yetişmez” sözünde Hazret-i Hızır’ın tasarrufuna vurgu vardır.
  6- Gaybî yardımın örnekleri Kur’ân’da vardır. Meselâ:
  * Bedir savaşında üç bin meleğin Ashab-ı kirâma Allah adına yardım ettiği Kur’ân’da zikredilir.2 Bu, düşmanın üçte bir gücüne ancak sahip olan Bedir ashabının galip gelmeleri için Allah’ın izniyle ve emriyle Meleklerin kullandıkları bir tasarruftan (savaşın seyrini hayra yönlendirmekten) başka bir şey değildir.
  * Kur’ân, peygamberlerin mahşerde, ümmetleri hakkında birer şâhit olarak getirileceğini, Peygamber Efendimizin de (asm) hepsine şâhit kılınacağını bildirir.3
  * Yine Kur’ân Peygamber Efendimizin (asm) “hakîkî bir şâhit, gerçek bir müjdeci ve ciddî bir uyarıcı” olarak gönderildiğini kaydeder.4 Müzemmil Sûresinde, nasıl Fir’avun’a bir elçi gönderilmiş idiyse, bize de hakkımızda şâhitlik edecek bir Peygamber gönderildiği bildirilir.5

  Dipnot:
  1- Kehf Sûresi, 18/60-82; 2- Âl-i İmrân Sûresi, 3/123, 124; 3- Nisâ Sûresi, 4/41; Nahl Sûresi, 16/89; 4- Ahzâb Sûresi, 33/45; Fetih Sûresi, 48/8; 5- Müzemmil Sûresi, 73/15.

 3. #3
  acizizfakiriz
  Guest acizizfakiriz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Standart

  Bilindiği gibi şâhit olmak; müşâhede etmek, izlemek, görmek, tan?kl?k etmek, haberdâr olmak demektir. Öldükten sonra herşey bitmiş olsa idi eğer, peygamberlerin ümmetleri hakk?nda böylesine “gerçek tan?kl?k” yapmalar?na imkân kal?r m?yd?? Çünkü bu durumda yaln?z kendi çağlar?nda yaşayanlardan ve kendi zamanlar?ndaki inananlardan haberdar olabilecekler; kendilerinden sonra gelen ümmetten bîhaber olacaklard?. Oysa âyetlerden, peygamberlerin ümmetleri hakk?ndaki şâhitliklerinin, ümmetlerinden tek bir fert kal?ncaya kadar sürdürdükleri anlaş?lmaktad?r. Her peygamber kendi zaman?nda yaşam?ş olsun olmas?n; kendi ümmetinden haberdard?r, ümmetinin kötülükleri aleyhinde ve iyilikleri lehinde şahittir ve ümmeti üzerinde tasarruf sahibidir.
  Binâenaleyh, üzerimizde çok müşfik ve bize çok düşkün bir Peygamberin (asm)1 bizimle “gerçek tan?kl?k” derecesinde yak?n ilgisi olduğunun Kur’ân’daki beyan?, tasarrufunun üzerimizde k?yâmete kadar devam ettiğinin de ifâdesidir.
  Kur’ân, mü’minleri de insanlar hakk?nda “şahitler” olarak vas?fland?r?r.2 Kur’ân baz? insanlara “şâhit” s?fat?n? vermekle, “Peygamberlerin vârisleri olan”3 ve “ilimde söz sahibi olan”4 âlimleri diğer insanlar?n önüne ç?karm?ş olur. Demek âlimler, Allah’?n izin ve emrine bağl? olarak peygamberlerin ilimlerine vâris olduklar? gibi, Allah’?n dilediği kadar, peygamberlerin yetkilerine de vâristirler. Yani insanlar üzerinde şâhitlik yapt?klar? gibi, Allah’?n izniyle tasarrufta bulunurlar ve Allah dilerse şefaat ederler.5
  7- Bilindiği gibi; Kur’ân bizi, öldüğünde “diri kalan” bir zümrenin varl?ğ?ndan da haberdâr etmiştir. Kur’ân’a göre, Allah yolunda öldürülenler “ölü” değillerdir. Onlar diridirler. Fakat biz hissetmiyoruz.6
  Yine Kur’ân’a göre, bu dünya hayat? sadece bir oyun ve eğlenceden ibârettir. As?l hayat ise âhiret hayat?d?r. Âhiret hayat? bütün varl?ğ?yla ve bütün benliğiyle capcanl? bir hayatt?r.7 Bedîüzzaman Hazretlerine göre bu âyet, hakîkî hayat?n âhiret âlemindeki hayat olduğunu; âhiret âleminde cans?z hiçbir maddenin bulunmad?ğ?n?, orada hiçbir zerrenin ölü olmad?ğ?n? îlân etmektedir.8
  8- Başta peygamberler olmak üzere bir k?s?m Allah dostlar?n?n, Allah’?n vazifeli k?ld?ğ? âlimlerin ve şehitlerin öldükten sonra tasarruflar?n?n devam etmesi demek, Allah’?n şahit k?ld?ğ? kimselerin, dipdiri âhiret hayat?na geçtiklerinde de, oyun ve eğlenceden ibâret olan dünya hayat?nda “hayra k?lavuzluk etme ve yönlendirme” yetkilerini sürdürmeleri demektir.
  Nitekim Bedîüzzaman Hazretleri, bir mektubunda şöyle der: “Gavs-? Âzam gibi, memattan (öldükten) sonra hayat-? H?z?rî’ye yak?n bir nevî hayata mazhar olan evliyalar vard?r. Gavs’?n hususî ?sm-i Âzam?, ‘Yâ Hayy’ olduğu s?rr?yla, sair ehl-i kuburdan fazla hayata mazhar olduğu gibi, gayet meşhur Mâruf-u Kerhî denilen bir kutb-u âzam ve Şeyh Hayâtü’l-Harrânî denilen bir kutb-u azîm, Hazret-i Gavs’tan sonra mematlar? hayatlar? gibidir. Beyne’l-evliya (evliya aras?nda) meşhur olmuştur.”9
  Yine Bedîüzzaman Hazretleri, şehitlerin efendisi olan Hazret-i Hamzâ’n?n (ra) kendisine s?ğ?nan kimseleri Allah’?n izniyle muhafaza ettiğini ve dünyevî işlerini gördüğünü10, ölümle melekût âlemine ve ruhlar âlemine geçmiş insanlar?n bizimle alâkadar olduklar?n?, bizim duâlar?m?z?n ve mânevî hediyelerimizin onlara gittiğini, onlar?n da nurânî feyizlerinin bizlere geldiğini11, onlarla aram?zda “mânevî âlemdeki mânevî havada çok mânevî elektrikler ve mânevî radyolar” bulunduğunu12, fakat nuranî feyizlerin tenkit ve itirazla hissedilmeyeceğini ve kaçacağ?n?13; Peygamber Efendimiz’in (asm) Hazret-i Hasan’?n (ra) baş?n? öpmesinde, Hazret-i Hasan’?n (ra) mübârek neslinden gelen Gavs-? Azam Şeyh Geylânî gibi çok mehdî-misal peygamber vârislerinin de hissedâr olduklar?n?; yine Peygamber Efendimizin (asm) Hazret-i Hüseyin’e (ra) karş? fevkalâde ehemmiyet göstermekle, Hazret-i Hüseyin’in (ra) nurânî silsilesinden olan Zeynelâbidin, Câfer-i Sâd?k gibi mehdî-misal Peygamber vârislerini ehemmiyetle kucaklam?ş bulunduğunu kaydeder.14
  Bu tasarruf silsilesinin bir devam? olarak; Bedîüzzaman Hazretleri küçüklüğünden beri Abdülkadir Geylânî’nin (ks) ilgi ve yard?m?na mazhar olmuş15, ve Peygamber Efendimizin (asm) kudsî tasarrufu alt?nda istihdam edilmiştir16; Mevlânâ Hâlid Bağdâdî de Bağdad dâiresinde Şâh-? Nakşibend ve ?mam-? Rabbânî’den sonra Şâh-? Geylânî’nin tasarrufu alt?nda irşad hizmetlerinde bulunmuştur17.
  Binâenaleyh, tasarruf meselesi abart?lmamak şart?yla tevhid inanc?na ayk?r? değil; tamamen Cenâb-? Hakka ait bir rahmet tecellîsinden ibârettir. Hidâyet edici Cenâb-? Allah’t?r. Gerçek tasarruf sahibi Cenâb-? Allah’t?r. Allah’?n r?zâs?na ulaşm?ş peygamberler, âlimler, şehitler ve Allah dostlar? ise ancak Cenâb-? Hakk?n izni çerçevesinde bu yetkiyi kullan?rlar.
  Dipnot:
  1- Tevbe Sûresi, 9/128;
  2- Hac Sûresi, 22/78;
  3- Câmiü’s-Sağîr, 1/830; 3/2751, 2753;
  4- Âl-i ?mrân Sûresi, 3/7;
  5- Câmiü’s-Sağîr, 1/200;
  6- Bakara Sûresi, 2/154;
  7- Ankebût Sûresi, 29/64;
  8- Dîvân-? Harb-i Örfî ve Sünûhât, s. 84;
  9- Barla Lâhikas?, s. 180;
  10- Mektûbât, s. 12;
  11- Sözler, s. 478;
  12- Şuâlar, s. 589;
  13- Lem’alar, s. 132;
  14- Lem’alar, s. 26;
  15- Sikke-i Tasdik-i Gaybî, s. 128;
  16- Şuâlar, 577;
  17- Sikke-i Tasdik-i Gaybî, s. 17.
  Konu acizizfakiriz tarafından (26.10.07 Saat 06:09 ) değiştirilmiştir.

 4. #4
  Ehil Üye Ahsen Nur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2007
  Mesajlar
  3.286

  Standart

  Üstad hizmetin aksamas?ndan teleşlanan bir talebesine "bu hizmet benim tasarrufum alt?ndad?r ve öldükten sonra da hizmet tasarrufum alt?nda olacak telaş etmeyiniz"mealinde bir ifade kullanm?ş.Bir de" Zübeyir 3 yaş?ndan itibaren benim tasrrufum alt?ndad?r"demiş Zübeyir abiyle tan?şmas?ndan y?llar sonra.

 5. #5
  Yasaklı Üye Cennetâsâ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2007
  Mesajlar
  5.827

  Standart

  ?çyüzde yürümek için itimad, teslimiyet, bağl?l?k ve sadâkat lâz?md?r.
  sadakte..
  Bir de" Zübeyir 3 yaş?ndan itibaren benim tasarrufum alt?ndad?r"demiş Zübeyir abiyle tan?şmas?ndan y?llar sonra.
  fesübhanallah..
  bu nerede yaz?yor..

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Tahkikî imanı elde etmesi...
  By *SAHRA* in forum Serbest Kürsü
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 02.10.13, 11:21
 2. nefisten zıtların tevlid etmesi
  By ehlisuffa in forum İslami Konular ve İman Hakikatleri
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 30.04.13, 14:12
 3. "Küfür Devam Eder Ama Zulüm Devam Etmez.."
  By Bilal-i Sivasi in forum İslami Konular ve İman Hakikatleri
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 17.01.09, 14:26
 4. Kafirlerin Bazen Galebe Etmesi
  By eyyubi in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 6
  Son Mesaj: 21.11.07, 17:04
 5. Dağların Hareket Etmesi
  By miracle in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 14.11.07, 06:23

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0