+ Konu Cevaplama Paneli
1. Sayfa - Toplam 3 Sayfa var 1 2 3 SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 24

Konu: Kur'an-ı Kerim'de Adı Geçen Hayvanlar

 1. #1
  Yönetici SeRDeNGeCTi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  34
  Mesajlar
  5.901

  Standart Kur'an-ı Kerim'de Adı Geçen Hayvanlar

  1- Deve  "Bizim âyetlerimizi yalanlay?p da onlara karş? kibirlenmek isteyenler var ya, işte onlara gök kap?lar? aç?lmayacak ve onlar, deve iğne deliğine girinceye kadar cennete giremiyeceklerdir! Suçlular? işte böyle cezaland?r?r?z!" (el-A'raf / 40)

  2- Sivrisinek  "Şüphesiz Allah (hakk? aç?klamak için) sivrisinek ve onun da ötesinde bir varl?ğ? misal getirmekten çekinmez. ?man etmişlere gelince, onlar böyle misallerin Rablerinden gelen hak ve gerçek olduğunu bilirler. Kâfir olanlara gelince: Allah böyle misal vermekle ne murat eder? derler. Allah onunla birçok kimseyi sapt?r?r, birçoklar?n? da doğru yola yöneltir. Verdiği misallerle Allah ancak fâs?klar? sapt?r?r (çünkü bunlar birer imtihand?r)." (el-Bakara / 26)

  3- Kat?r  "Atlar?, kat?rlar? ve eşekleri binmeniz ve (gözlere) zinet olsun diye (yaratt?). Allah şu anda bilemeyeceğiniz daha nice (nakil vas?talar?) yarat?r." (en-Nahl / 8)

  4- Buzağ?  "Andolsun ki elçilerimiz (melekler) ?brahim'e müjde getirdiler ve: "Selam (sana)" dediler. O da: "(Size de) selam" dedi ve hemen k?zart?lm?ş bir buzağ? getirdi." (Hud / 69)

  "Musa'ya k?rk gece (vahyetmek üzere) söz vermiştik. Sonra haks?zl?k ederek buzağ?y? (tanr?) edindiniz." (el- Bakara / 51)

  5- ?nek  ""Bizim ad?m?za Rabbine dua et, bize onun ne olduğunu aç?klas?n" dediler. Musa: Allah diyor ki: "O, ne yaşl? ne de körpe; ikisi aras?nda bir inek." Size emredileni hemen yap?n, dedi." (el-Bakara / 68)

  "Yahudilere bütün t?rnakl? hayvanlar? haram k?ld?k. S?rtlar?nda yahut bağ?rsaklar?nda taş?d?klar? ya da kemiğe kar?şan yağlar hariç olmak üzere inek ve koyunun iç yağlar?n? da onlara haram k?ld?k. Bu, zulümleri yüzünden onlara verdiğimiz cezâd?r. Biz elbette doğru söyleyeniz." (el-En'am / 146)

  6- Y?lan  "Bunun üzerine Musa asas?n? yere att?. O hemen apaç?k bir y?lan oluverdi!" (el-A'raf / 107)

  "Bunun üzerine Musa asâs?n? at?verdi; bir de ne görsünler, asâ apaç?k bir y?lan (oluvermiş)!" (eş-Şuara / 32)

  7- Çekirge  "Biz de ayr? ayr? mucizeler olarak onlar?n üzerine tufan, çekirgeler, bitler, kurbağalar ve kan gönderdik; yine de büyüklük taslad?lar ve günahkâr bir kavim oldular." (el-A'raf / 133)

  "Sanki etrafa yay?lm?ş çekirge sürüsü gibi bak?şlar? perişan (utançtan yere bakar) bir halde kabirlerden ç?karlar." (el-Kamer / 7)

  8- Eşek - Merkep  "Tevrat'la yükümlü tutulup da onunla amel etmeyenlerin durumu, ciltlerce kitap taş?yan merkebin durumu gibidir. Allah'?n âyetlerini yalanlam?ş olan kavmin durumu ne kötüdür! Allah, zalimler topluluğunu doğru yola iletmez." (el-Cum'a / 5)

  "Atlar?, kat?rlar? ve eşekleri binmeniz ve (gözlere) zinet olsun diye (yaratt?). Allah şu anda bilemeyeceğiniz daha nice (nakil vas?talar?) yarat?r." (en-Nahl / 8)

  "Yürüyüşünde tabiî ol, sesini alçalt. Unutma ki, seslerin en çirkini merkeplerin sesidir." (Lokman / 19)

  9- Dev Bal?k - Yunus  "Yunus kendini k?nay?p dururken onu dev bir bal?k yuttu." (es-Saffat / 142)

  "Sen Rabbinin hükmünü sab?rla bekle. Bal?k sahibi (Yunus) gibi olma. Hani o, dertli dertli Rabbine niyaz etmişti." (el-Kalem / 48)

  10- Domuz  "Allah size ancak ölüyü (leşi), kan?, domuz etini ve Allah'tan başkas? ad?na kesileni haram k?ld?. Her kim bunlardan yemeye mecbur kal?rsa, başkas?n?n hakk?na sald?rmadan ve haddi aşmadan bir miktar yemesinde günah yoktur. Şüphe yok ki Allah çokça bağ?şlayan çokça esirgeyendir." (el-Bakara / 173)

  "De ki: Bana vahyolunanda, leş veya ak?t?lm?ş kan yahut domuz eti -ki pisliğin kendisidir- ya da günah işlenerek Allah'tan başkas? ad?na kesilmiş bir hayvandan başka, yiyecek kimseye haram k?l?nm?ş birşey bulam?yorum. Başkas?na zarar vermemek ve s?n?r? aşmamak üzere kim (bunlardan) yemek zorunda kal?rsa bilsin ki Rabbin bağ?şlayan ve esirgeyendir." (el-En'am / 145)

  11- At  "Nefsanî arzulara, (özellikle) kad?nlara, oğullara, y?ğ?n y?ğ?n biriktirilmiş alt?n ve gümüşe, salma atlara, sağmal hayvanlara ve ekinlere karş? düşkünlük insanlara çekici k?l?nd?. Bunlar, dünya hayat?n?n geçici menfaatleridir. Halbuki var?lacak güzel yer, Allah'?n kat?ndad?r." (Al-i ?mran / 14)

  12- Kurt  "(Babalar?) dedi ki: Onu götürmeniz beni mutlaka üzer. Siz ondan habersizken onu bir kurdun yemesinden korkar?m. Dediler ki: Hakikaten biz (kuvvetli) bir topluluk olduğumuz halde, eğer onu kurt yerse, o zaman biz gerçekten âciz kimseler say?l?r?z." (Yusuf / 13-14)

  "Ey babam?z! dediler, biz yar?şmak üzere uzaklaşt?k; Yusufu eşyam?z?n yan?nda b?rakm?şt?k. (Ne yaz?k ki) onu kurt yemiş! Fakat biz doğru söyleyenler olsak da sen bize inanmazs?n." (Yusuf / 17)

  13- Sinek  "Ey insanlar! (Size) bir misal verildi; şimdi onu dinleyin: Allah'? b?rak?p da yalvard?klar?n?z (tapt?klar?n?z) bunun için bir araya gelseler bile bir sineği dahi yaratamazlar. Sinek onlardan bir şey kapsa, bunu ondan geri de alamazlar. ?steyen de âciz, kendinden istenen de!" (el-Hacc / 73)

  14- B?ld?rc?n  "Ve sizi bulutla gölgeledik, size kudret helvas? ve b?ld?rc?n gönderdik ve "Verdiğimiz güzel nimetlerden yiyiniz" (dedik). Hakikatte onlar bize değil sadece kendilerine kötülük ediyorlard?." (el-Bakara / 57)

  "Ey ?srailoğullar?! Sizi düşman?n?zdan kurtard?k; Tûr'un sağ taraf?na (gelmeniz için) size vâde tan?d?k ve size kudret helvas? ile b?ld?rc?n eti lütfettik." (TA-HA / 80)

  15- Koyun  "(Dişi ve erkek olarak) sekiz eş yaratt?: Koyundan iki, keçiden iki... De ki: O, bunlar?n erkeklerini mi, dişilerini mi, yoksa bu iki dişinin rahimlerinde bulunan yavrular? m? haram etti? Eğer doğru iseniz bana ilimle söyleyin." (el-En'am / 143)

  16- Kurbağa  "Biz de ayr? ayr? mucizeler olarak onlar?n üzerine tufan, çekirgeler, bitler, kurbağalar ve kan gönderdik; yine de büyüklük taslad?lar ve günahkâr bir kavim oldular." (el-A'raf / 133)

  17- Örümcek  "Allah'tan başka dostlar edinenlerin durumu, örümceğin durumu gibidir. Örümcek bir yuva edinir; hâlbuki yuvalar?n en çürüğü şüphesiz örümcek yuvas?d?r. Keşke bilselerdi!" (el-Ankebut / 41)

  18- Karga  "Derken Allah, kardeşinin cesedini nas?l gömeceğini ona göstermek için yeri eşeleyen bir karga gönderdi. (Katil kardeş) "Yaz?klar olsun bana! Şu karga kadar da olamad?m m? ki, kardeşimin cesedini gömeyim" dedi ve ettiğine yananlardan oldu." (el-Maide / 31)

  19 - Kelebek  "O gün insanlar yay?lm?ş kelebekler gibi olurlar." (el-Karia / 4)

  20 - Fil  "Görmedin mi Rabb'in fil sahiplerine ne yapt??" (Fil / 1)

  21- Maymun  "?çinizden cumartesi günü yasağ?n? çiğneyenleri elbette bilirsiniz. ?şte bundan dolay? onlara "sefil maymunlar olun!" dedik." (el-Bakara / 65)

  "De ki: "Allah kat?nda cezaya çarpt?r?lma bak?m?ndan bunlardan daha kötüsünü size haber vereyim mi? Allah, kimlere lanet etmiş ve gazab?na uğratm?şsa; kimlerden maymunlar, domuzlar ve şeytana tapanlar yapm?şsa, işte bunlar?n makam? daha kötüdür ve onlar düz yoldan daha çok sapm?şlard?r"." (el-Maide / 60)

  22- Aslan  "Aslandan kaçmaktalar." (Müddessir / 51)

  23- Bit  "Biz de ayr? ayr? mucizeler olarak onlar?n üzerine tufan, çekirgeler, bitler, kurbağalar ve kan gönderdik; yine de büyüklük taslad?lar ve günahkâr bir kavim oldular." (el-A'raf / 133)

  24- Köpek  "Dileseydik elbette onu bu âyetler sayesinde yükseltirdik. Fakat o, dünyaya sapland? ve hevesinin peşine düştü. Onun durumu t?pk? köpeğin durumuna benzer: Üstüne varsan da dilini ç?kar?p solur, b?raksan da dilini sark?t?p solur. ?şte âyetlerimizi yalanlayan kavmin durumu böyledir. K?ssay? anlat; belki düşünürler." (el-A'raf / 176)

  25- Keçi  "(Dişi ve erkek olarak) sekiz eş yaratt?: Koyundan iki, keçiden iki... De ki: O, bunlar?n erkeklerini mi, dişilerini mi, yoksa bu iki dişinin rahimlerinde bulunan yavrular? m? haram etti? Eğer doğru iseniz bana ilimle söyleyin." (el-En'am / 143)

  26- Kar?nca  "Nihayet Kar?nca vâdisine geldikleri zaman, bir kar?nca: Ey kar?ncalar! Yuvalar?n?za girin; Süleyman ve ordusu fark?na varmadan sizi ezmesin! dedi." (en-Neml / 18)

  27- Ar?  "Rabbin bal ar?s?na: Dağlardan, ağaçlardan ve insanlar?n yapt?klar? çardaklardan kendine evler (kovanlar) edin." (en-Nahl / 68)

  28- Hüdhüd  "(Süleyman) kuşlar? gözden geçirdi ve şöyle dedi: Hüdhüd'ü niçin göremiyorum? Yoksa kay?plara m? kar?şt??" (en-Neml / 20)

  Dünya Bülteni
  Anlamını Bilmediğiniz Kelimelerin Üzerine Çift Tıklayınız...

  Sual: Belki onlar eski hali istiyorlar?
  Cevap: Size kısa bir söz söyleyeceğim; ezber edebilirsiniz: İşte, eski hal muhal; ya yeni hal veya izmihlâl...
  (Bediüzzaman Said Nursi)


  Ne hayal, ne kuruntu hakikat istiyorum.
  Hakikat, hakikat, hakikat istiyorum!.. (Osman Yüksel SERDENGEÇTİ)
 2. #2
  Ehil Üye canan** - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  1.018

  Standart

  ilginç bir çal?şma olmuş..nerden akl?n?za geldi Allah aşk?na Allah raz? olsun.

  hikmetinden sual olunmaz ama gene de kafama hep tak?l?r; domuzun eti haram ya ve bütün hayvanlar?n mutlaka bir yarat?l?ş sebebi vard?r, acaba domuzun yaratl?ş sebebi ne ola ki_?
  Kolaylaştırınız, güçleştirmeyiniz,
  Müjdeleyiniz,nefret ettirmeyiniz...
  hadis-i şerif

  Usandım, boşyere hep gitmeler, gelmelerden;

  Bırakın uyuyayım, yandım kelimelerden..

  n-f-k


 3. #3
  Yönetici SeRDeNGeCTi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  34
  Mesajlar
  5.901

  Standart

  Şuan ayr?nt? olarak bir şey söyleyemeyeceğim ama domuz'un ekolojik denge içerisinde önemli bir yere sahip olduğunu duymuştum. Ayr?ca domuz'un insanlar'?n imtihan? için de büyük bir araç olmas?, meselenin hikmeti bak?m?ndan yeter de artar bile. Bu meselede önemli olan Bediüzzaman'?n tabiriyle Halk-? şer şer değil, kesb-i şer şerdir düsturunca; onun yarat?lmas? değil etinin yenmesi şerdir. Bu anlaş?ld?ktan sonra da gayr?s? pek önemli değildir değil mi?
  Anlamını Bilmediğiniz Kelimelerin Üzerine Çift Tıklayınız...

  Sual: Belki onlar eski hali istiyorlar?
  Cevap: Size kısa bir söz söyleyeceğim; ezber edebilirsiniz: İşte, eski hal muhal; ya yeni hal veya izmihlâl...
  (Bediüzzaman Said Nursi)


  Ne hayal, ne kuruntu hakikat istiyorum.
  Hakikat, hakikat, hakikat istiyorum!.. (Osman Yüksel SERDENGEÇTİ)
 4. #4
  Ehil Üye Selim Akif - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Bulunduğu yer
  istanbul
  Mesajlar
  2.965

  Standart

  güzel olmuş gerçekten.....Allah raz? olsun ..ben yunus bal?ğ?da var biliyordum..

  Bismillahirrahmanirrahim


  Elif, Lâm, Mîm.
  İnsanlar, imtihandan geçirilmeden,
  sadece "İman ettik" demeleriyle bırakılıvereceklerini mi sandılar?


  Do men think that they will be left alone on saying,
  "We believe", and that they will not be tested?


 5. #5
  Ehil Üye canan** - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  1.018

  Standart

  Alıntı SeRDeNGeCTi Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Şuan ayr?nt? olarak bir şey söyleyemeyeceğim ama domuz'un ekolojik denge içerisinde önemli bir yere sahip olduğunu duymuştum. Ayr?ca domuz'un insanlar'?n imtihan? için de büyük bir araç olmas?, meselenin hikmeti bak?m?ndan yeter de artar bile. ben zaten nas?l bir araç onu merak etmiştim!Bu meselede önemli olan Bediüzzaman'?n tabiriyle Halk-? şer şer değil, kesb-i şer şerdir düsturunca; onun yarat?lmas? değil etinin yenmesi şerdir. bu söze tabiki de amenna işte böle bi yarat?k neden dünya üzerinde buna kafam tak?lm?şt?!Bu anlaş?ld?ktan sonra da gayr?s? pek önemli değildir değil mi?
  herneyse gene de sorumu dikkate al?p yorumlar?n?z? esirgemediğiniz teşekkür ederim..Allah raz? olsun
  Kolaylaştırınız, güçleştirmeyiniz,
  Müjdeleyiniz,nefret ettirmeyiniz...
  hadis-i şerif

  Usandım, boşyere hep gitmeler, gelmelerden;

  Bırakın uyuyayım, yandım kelimelerden..

  n-f-k


 6. #6
  Yönetici SeRDeNGeCTi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  34
  Mesajlar
  5.901

  Standart

  canan** kardeşim; size yazdığım mesajımda "ayrıntı olarak söyleyemeyeceğim" dememin sebebi, örnek olarak domuz'un ekolojik düzendeki hikmetine binaen bir örneğini bilmememdi. Sadece bu sistemde önemli bir yeri olduğunu duymuş veya okumuştum. Fakat yaratılış hikmetini öğrenirsem size yazacağım inşallah.
  Benimse asıl dikkat çektiğim nokta, domuzun bize bir "imtihan" olmasıydı. Çünkü bize bazı sebeplerden ötürü haram kılınmış, yememiz yasaklanmış ve biz de bu yasağa uyarak ubudiyetin bir vasfını gerçekleştirmekteyiz. Bilindiği gibi kainatta bizim çok işimize yarayan, etinden sütünden yararlandığımız hayvanlar olduğu gibi, bizle hiç alakadar olmayan, dünyadaki vazifesinden dolayı yaptıklarından hiç hoşlanmadığımız hayvanlar da vardır. Mutlaka bunlar bir hikmet üzerinedir.
  Mesela en son yaşadığımız kuç gribi hadisesinde yüzbinlerce tavuk itlaf edildi. Aradan bir süre geçtikten sonra bazı tarlalarda çekirge afetleri yaşandı.
  Bir ilde, belediye tarafından kurulan ekip, sokaklarda yaşayan tüm kedileri toplatmış. Daha sonra tüm şehir fare dolmuş ve bunun üzerine kediler tekrar sokaklara salınmış.

  Alıntı Selim Akif Nickli Üyeden Alıntı
  güzel olmuş gerçekten.....Allah razı olsun ..ben yunus balığıda var biliyordum..
  Aslında 9. maddede "Dev Balık - Balina" diye yazılmış fakat ilgili ayetlerde "yunus" diye geçtiğinden ben onu yunus olarak değiştirdim.
  Anlamını Bilmediğiniz Kelimelerin Üzerine Çift Tıklayınız...

  Sual: Belki onlar eski hali istiyorlar?
  Cevap: Size kısa bir söz söyleyeceğim; ezber edebilirsiniz: İşte, eski hal muhal; ya yeni hal veya izmihlâl...
  (Bediüzzaman Said Nursi)


  Ne hayal, ne kuruntu hakikat istiyorum.
  Hakikat, hakikat, hakikat istiyorum!.. (Osman Yüksel SERDENGEÇTİ)
 7. #7
  Ehil Üye tevhid - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2007
  Bulunduğu yer
  .....
  Mesajlar
  1.097

  Standart

  serdengecti abi şimdi resimlere bakarken az daha pc kucagımdan düşüyodu cok korktum o yaratılan kardesin ayetini okuyamadım biri bi zahmet ayeti c/p yapabilir mi??merak ettim de..

  Sus gönlüm!.


  Bir elif miktari sus.Az kaldi bahara

  Sus gönlüm!.

  Sebepler var edilinceye kadar.Bahaneler olusuncaya,birbirimizin

  nasibi oluncaya kadar sus...


 8. #8
  Ehil Üye tevhid - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2007
  Bulunduğu yer
  .....
  Mesajlar
  1.097

  Standart

  hayvan?n ad?n? yazmay? unutmusum yaf..inekten sonraki..

  Sus gönlüm!.


  Bir elif miktari sus.Az kaldi bahara

  Sus gönlüm!.

  Sebepler var edilinceye kadar.Bahaneler olusuncaya,birbirimizin

  nasibi oluncaya kadar sus...


 9. #9
  Yönetici SeRDeNGeCTi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  34
  Mesajlar
  5.901

  Standart

  Yarat?lan kardeş mi? Y?landan bahsediyorsunuz san?r?m zira inekden sonra onun resmi var Ya kardeşim, işte Yaradan haşmetinin içinde hikmetini, rahmetini de böyle gösteriyor. ?lgili ayetler de şunlar:

  "Bunun üzerine Musa asas?n? yere att?. O hemen apaç?k bir y?lan oluverdi!" (el-A'raf / 107)

  "Bunun üzerine Musa asâs?n? at?verdi; bir de ne görsünler, asâ apaç?k bir y?lan (oluvermiş)!" (eş-Şuara / 32)
  Anlamını Bilmediğiniz Kelimelerin Üzerine Çift Tıklayınız...

  Sual: Belki onlar eski hali istiyorlar?
  Cevap: Size kısa bir söz söyleyeceğim; ezber edebilirsiniz: İşte, eski hal muhal; ya yeni hal veya izmihlâl...
  (Bediüzzaman Said Nursi)


  Ne hayal, ne kuruntu hakikat istiyorum.
  Hakikat, hakikat, hakikat istiyorum!.. (Osman Yüksel SERDENGEÇTİ)
 10. #10
  Ehil Üye tevhid - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2007
  Bulunduğu yer
  .....
  Mesajlar
  1.097

  Standart

  ewet kardesim ondan bahsediyorum tşk ederim Allah raz? olsun..

  Sus gönlüm!.


  Bir elif miktari sus.Az kaldi bahara

  Sus gönlüm!.

  Sebepler var edilinceye kadar.Bahaneler olusuncaya,birbirimizin

  nasibi oluncaya kadar sus...


+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Komik Hayvanlar
  By Şahide in forum Resim - Fotoğraf Galeri
  Cevaplar: 107
  Son Mesaj: 29.01.14, 12:23
 2. Albino Hayvanlar ...
  By *ruveyda* in forum Resim - Fotoğraf Galeri
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 17.01.09, 13:59
 3. Hayvanlar Alemi
  By ibrahim_06 in forum Serbest Kürsü
  Cevaplar: 4
  Son Mesaj: 21.09.08, 09:55
 4. Kur'an-ı Kerim'de Geçen İsimler
  By SeRDeNGeCTi in forum İslami Konular ve İman Hakikatleri
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 19.02.08, 11:47
 5. Kur'an-ı Kerim'de Geçen Meyve ve Ağaç İsimleri
  By acizizfakiriz in forum İslami Konular ve İman Hakikatleri
  Cevaplar: 19
  Son Mesaj: 04.09.07, 16:19

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0