Konu Kapatılmıştır
1. Sayfa - Toplam 20 Sayfa var 1 2 3 11 ... SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 199

Konu: Cihadın Hikmetleri

 1. #1
  Müdakkik Üye nurçi38 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Mesajlar
  759

  Lightbulb Cihadın Hikmetleri

  Arkadaşlar inşallah burada cihadın her gün bir kaç hikmetini gücümün yettiği nispette yazacağım. İşte başlıyoruz...İstifademiz bol ola...

  İstisnalar Çoğalırsa Kaide Olur...


 2. #2
  acizizfakiriz
  Guest acizizfakiriz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Standart

  Nefsimizle olan cihad değil mi?

 3. #3
  Müdakkik Üye nurçi38 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Mesajlar
  759

  Standart Önce Bilinmesi Gerekenler...

  Dînin her mes'elesinde, asıl dâî ve asıl sebeb, o şeyin illet-i hakikisidir.
  İllet-i hakiki ise, Cenâb-ı Hakk'ın emir ve nehyidir.
  Hikmetler ve maslahatlar ise; evâmir-i İlâhiyyenin yerine getirilmesine veya nevâhî-yi İlâhiyyenin terk edilmesine birer müreccih ve müşevvik hükmündedirler;
  o emir ve nehiylere illet-i hakiki ve sebeb olamazlar.
  Bu emir ve nehiylerde ba'zan hikmetler bariz olarak görünürken; birçok emir ve nehiylerde ise o hikmetler zahiren görünmüyorlar.
  O hâlde Allah (cc), bir şeyi emretmiş ise; mu minler onun hikmetlerine bakmaksızın o emri yerine getirmek ve ikâme etmekle mükelleftirler.
  Bir şeyi nehyedip yasaklamış ise; o şeyin yasaklanmasında zahiren hiçbir hikmet ve maslahat görünmese bile yine onu terk etmekle mükelleftirler.
  Bu, usûl-i fıkıh'ta mukarrer bir kânundur.
  Üstâd Bedîüzzamân (ra) Hazretleri mezkûr kânunu aşağıdaki veciz ifadeleriyle şöyle beyân etmektedir:
  "Mesâil-i şeriattan bir kısmına 'taabbüdi’ denilir; akim muhakemesine bağlı değildir; emrolduğu için yapılır. İlleti, emirdir.
  '"Bir kısmına 'Ma'küli'l-ma'nâ' ta'bîr edilir. Ya'nî, bir hikmet ve bir maslahatı var ki, o hükmün teşrîîne müreccih olmuş fakat sebeb ve illet değil Çünkü, hakikî illet emir ve nehy-i İlahîdir:
  "Bir hükmün hikmeti ayrıdır, illeti ayrıdır.
  Hikmet ve maslahat ise: tercihe sebebdir, icaba, icada medar değildir. İllet ise, vücûduna medardır.
  Mesela: Seferde namaz kasredilir, iki rekat kılınır.
  Şu ruhsat-ı şer'ıyyenin illeti seferdir, hikmeti ise meşakkattir. Sefer bulunsa, meşakkat hiç olmasa da namaz kasredilir. Çünkü, illet var. Fakat, sefer bulunmasa, yüz meşakkat bulunsa, namazın kasredilmesine illet olamaz.
  İşte şu hakikatin aksine olarak, şu zamanın na-zan ise, maslahat ve hikmeti illet yerine ikâme edip ona göre hükmediyor.
  Elbette böyle ictihâdat arziyyedir, semavî değildir:
  "Ubûdiyyet, emr-i İlâhîye ve nzâ-yı İlâhîye bakar.
  Ubûdiyyetin dâîsi emr-i İlâhî, ve neticesi nzâ-yi Hak'tır. Semerâtı ve fevâidi, uhreviyyedir. Fakat, ille-i gâiye olmamak, hem kasden istenilmemek şartiyle, dünyâya âit fâideler ve kendi kendine terettüb eden ve istenilmeyerek verilen semereler, ubûdiyyete münâff olmaz.
  Belki zaîfler için müşevvik ve müreccih hükmüne geçerler:
  " İbâdetin ruhu, ihlâstır.
  İhlâs ise, yapılan ibâdetin yalnız emredildiği için yapılmasıdır. Eğer başka bir hikmet ve bir fâide ibâdete illet gösterilse, o ibâdet bâtıldır.
  Fâideler, hik metler yalnız müreccih olabilirler, illet olamazlar:
  İşte, cihâd emrinde dahi asıl sebeb ve illet-i hakîkî, emr-i İlâhîdir.
  Biz Müslümanlar, bu emre imtisal etmekle mükellef ve muvazzaf kılınmışız.
  Bu cihâd emrinde zahiren hiçbir maslahat ve hikmet görünmezse dahi yine bu emr-i İlâhîyi ikâme etmek mecbûriyyetindeyiz.
  Bununla beraber, cihâdın maddî ve ma'nevî pek çok hikmetleri ve beşer için pek çok maslahat ve fevâidi vardır.
  Nümûne olarak bu hikmetlerden birkaçını zikredeceğiz:

  İstisnalar Çoğalırsa Kaide Olur...


 4. #4
  Yasaklı Üye bekke - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2007
  Mesajlar
  299

  Standart

  Çok güzel, devam?n? bekliyoruz kardeşim.

 5. #5
  Müdakkik Üye nurçi38 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Mesajlar
  759

  Standart 1. Hikmet

  Cenâb-? Hak, nev-i beşerin dünyâ ve âhiret saadetini te'mîn etmek üzere en son semavî kitâb olan Kur'ân-? Azîmüşşân'? indirmiştir.
  Bu saadet ise, ancak o fermân-? âlişân?n hayât?n her safhas?nda tatbîk ve icra edilmesiyle mümkündür.
  ?şte yeryüzünde ahkâm-? Kur'âniyyeyi hâkim k?lmak suretiyle hâkimiyyet-i ?lâhiyyeyi i'lân etmek ve nev-i beşere dünyâ ve âhiret saadetini te'mîn etmek hikmetine binâen; Cenâb-? Hak, mü'minlere cihâd? farz k?lm?şt?r.
  Bu noktadan cihâd, bir da'vet-i kahriyyedir.
  Ya'nî, hâkimiyyet-i ?lâhiyyeye baş kald?ran kâfirlere, Hâkim-i Mutlak yaln?z Allah olduğunu cebren kabul ettirmek ve onlar?n dâire-i ?slâmiyyete girmelerini, böylece dünyâ ve âhiret saadetine nail olmalar?n? te'mîn etmektir.
  Devlet-i ?slâmiyye, cihâd vas?tas?yla kâfirlere der ki: " Ya imân edip ?slâmiyyet dâiresine girmekle Allah '?n hâkimiyyetini kabul edeceksiniz.
  Böylece dünyâ ve âhiret saadetine ereceksiniz.
  Ya da sizinle harb ederiz.
  Çünkü, bu memleket Allah'?nd?r.
  Onun memleketinde bir başkas?n?n hâkim olmas?na Allah'?n izin ve nzâs? yoktur.'" Alem-i insâniyyet, O'nun indirdiği ferman? kabul edip hayât?n her safhas?nda o ferman?n ahkâm?n? hâkim k?lmak suretiyle Hâkim-i Mutlak o olduğunu i'lân etmek zorundad?r.
  O Hâkim-i Mutlak, Kur'ân'?n hâkimiyyetini kabul etmeyen kâfirlere hakk-? hayât vermiyor, onlara; "Ya bu ferman? kabul edip tasdik edeceksiniz; ya da bu ferman? kabul edip tasdik edenler, size karş? harb i’lan edeceklerdir.”
  Buyuruyor.
  Konu nurçi38 tarafından (26.08.07 Saat 01:17 ) değiştirilmiştir.

  İstisnalar Çoğalırsa Kaide Olur...


 6. #6
  Müdakkik Üye nurçi38 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Mesajlar
  759

  Lightbulb 2. Hikmet

  Allah (cc) Kur'ân lisan?yla nev-i beşere diyor ki:

  "Aran?zda adaleti, ancak Benim hükmümü icra etmekle te'mîn edersiniz. Aksi takdirde birbirinize zulmedersiniz."

  ?şte cihâd, beşeri beşerin zulmünden ve köleliğinden kurtarmak için taraf-? ?lâhîden emredilen bir farîza-i dîniyyedir.

  Evet, cihâd?n bir hikmeti de; insanlar aras?ndaki adaletsizliği, dengesizliği, anarşiyi ve zulmü bertaraf etmektir.

  Allah (cc), aşağ?daki âyet-i kerîmede bu hakikati şöyle beyân etmektedir:

  فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتْ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ

  "Eğer Allâhu Teâlâ insanlar?n bir k?sm?yla diğer bir k?sm?n? def etmeseydi (ya 'nî, cihâd vas?tas?yla kâfirlerin şerrini mü'minlerle bertaraf etmeseydi) yeryüzünde fesâd olacakt? ve yeryüzü, onlar?n günâhlar?ndan dolay? fesada gidecektir (Bakara,251)


  Cenâb-? Hak, cihâd? farz k?lmakla, ma'sûm ve mazlumlar?n hak ve hukukunu muhafaza alt?na al?r.

  Böylece, beşerin mazlum taifesi, zâlim taifesinden kurtulmuş olur.

  "Hulâsâtü'l-Beyân" adl? tefsîrde bu âyet-i kerîme şöyle îzâh edilmektedir:

  "Harbin meşrû?yyetindeki hikmet, âlemin intizâm?na neden olduğunu Vâcib Teâlâ bu âyetinde beyân etmiştir.

  Çünkü, Cenâb-? Hak ba 'z? nâs?n (kâfirlerin) zulmünü, ba 'z? nâsla (Müslümanlarla) def etmemiş olsayd?; zâlimler galebe ederek, mazlumlar perişan olurdu.

  Bütün dünyâ zulümle dolar, âlem harâb olur ve yeryüzü bütün mefsedet içinde kal?rd?.

  Şu hâlde muharebeyle, fâs?klar? ve kâfir ve zâlimleri kahr u tedmîrle mazlumlara muavenet edip, zâlimlerden onlar?n intikam?n? almak ayn-? adalet olduğundan; fi-sebîlillâh mukâtelenin, âlemin salâh?na sebeb olacağ?nda şübhe yoktur.

  Binâenaleyh; zulmü ortadan kald?rmak için fî-sebîlillâh muharebenin meşru' olmas?, Cenâb-? Hakk'?n âleme fazl u ihsan? cümlesindendir."
  Konu nurçi38 tarafından (26.08.07 Saat 01:17 ) değiştirilmiştir.

  İstisnalar Çoğalırsa Kaide Olur...


 7. #7
  Müdakkik Üye nurçi38 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Mesajlar
  759

  Lightbulb 3. Hikmet

  Allah (cc), cihâd vasıtasıyla yeryüzünde Kendi hâkimiyyetini sağlamakla, beşerin beşere kul olmasından neş'et eden zillet ve esaretten onu kurtarıp, tek olan Allah'a kul etmekle lâyık olduğu izzet ve hürriyyete onu kavuşturmak irâde eder.

  Zîrâ, Allah'ın nizâmı dışındaki nizâmlar altında yaşayanlar, zillet ve esaret altındadırlar.

  İstisnalar Çoğalırsa Kaide Olur...


 8. #8
  Müdakkik Üye nurçi38 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Mesajlar
  759

  Lightbulb 4. Hikmet

  Cenâb-ı Hak, yer ve göğü yarattıktan sonra tekvînî kânunlarla şu koca âlemi tanzîm ve idare etmek suretiyle mutlak hâkimiyyetini gösterdiği gibi; nev'i beşeri halk ettikten sonra teklifi kânunlarla onlar arasındaki adaleti te'mîn etmek suretiyle yine mutlak hâkimiyyetini göstermek istemesi, o Hâkim-i Hakîm'in hikmetinin muktezâsıdır.

  O Hâkim-i Ezelî'nin emirlerinden biri olan cihâd ise, ahkâm-ı İlâhiyyenin yeryüzünde icra ve tatbîk edilebilmesi için, şirk ve küfür engelini ortadan kaldırmak hikmetine binâen taraf-ı ilâhîden Müslümanlar üzerine farz kılınmıştır.

  İşte gelecek âyet-i kerîmeler, şirk ve küfrüyle şu âlemin nizâm ve intizâmının bozulmasına sebebiyyet veren ehl-i şirk ve küfrü şöyle ta'rîf etmektedir:

  وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَابُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

  Gerçekten şirk ve küfür büyük bir zulümdür (Lokman 13) ve,

  فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمْ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ

  Gök ve yer onların (kâfirlerin) cenazelerine ağlamadılar." (Duhan,29)

  Bu gibi âyetlerden anlaşılır ki; şirk ve küfür, zulm-i azimdir.

  Bu sebeble, kâfirlerin küfür ve zulümlerinden dolayı kâinatın bütün eczaları hiddete gelir, ma'nen kâfirden şikâyetçi olur.

  Cihâd ise, onların o küfür ve zulüm tecâvüzâtına sed çeker.

  Zîrâ, bu durumda kâfir ya Müslüman olup hakîkî kurtuluşa ermekle kâinatın takdirini kazanır; veya öldürülmek suretiyle dünyâdaki küfür ve zulmüne son verilmekle Cehennem'deki azabı hafifler.

  Veyâhud cihâd vasıtasıyla kâfirlerin bir kısmının İslâm devletinin hâkimiyyeti altına girmesiyle zulüm ve tecâvüzâtına nisbeten sed çekilmiş olur. (Böyle kâfirlere zımmî denir.)

  Bu dahi ehl-i zimme hakkında bir rahmete vesile olur.

  Zîrâ, bu kişiler, şayet Müslüman olmadan kâfir olarak ölürlerse, ebedî Cehennem'de kalacaklardır.

  Ancak, bunların azabı, diğer azgın kâfirlere göre daha hafiftir.

  İstisnalar Çoğalırsa Kaide Olur...


 9. #9
  Müdakkik Üye nurçi38 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Mesajlar
  759

  Lightbulb 5. Hikmet

  Nev-i beşer, genellikle başkalarının düşüncesinden etkilendiği için onları dinler.

  Bilhassa ellerinde güç ve sulta bulunan kişilerin te'sîri altında daha fazla kalır ve bu yüzden hakkı bulamaz.

  Evet, beşerî sistemlerin hâkim olduğu devreler şâhiddir ki, insanlar beşerî otorite ve sulta altında oldukları sürece hür düşünememişlerdir.

  Zîrâ, bu durumda beşer, etkisi altında kaldığı kimselerin fikrini savunur ve kendi hür irâdesini kullanmak suretiyle hakkı bulamaz.

  İşte Allah, Kur'ân-ı Ha-kîm'de Müslümanlara cihâdı emretmiş. Tâ ki, beşerî otorite ve sultalar yıkılsın, kâfirler hakkı bulmak için hür düşünme imkânını bulabilsin.

  İstisnalar Çoğalırsa Kaide Olur...


 10. #10
  Müdakkik Üye nurçi38 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Mesajlar
  759

  Lightbulb 6. Hikmet

  Cihâd vasıtasıyla gayr-i müslimlerden cizye almak suretiyle hem onların mal ve canlarını korumak, hem de Müslümanlara bu yönde maddî fayda sağlamaktır.

  Ehl-i kitâbtan cizye almayı emreden Tevbe sûresinin 29. âyet-i kerîmesi bu hikmeti ifâde eder.

  İstisnalar Çoğalırsa Kaide Olur...


Konu Kapatılmıştır

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Manevi Cihadın Cephe Ülkesiyiz
  By Bîçare S.V. in forum Serbest Kürsü
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 30.06.11, 07:57
 2. Cihadın, Memnun Etmek Olsun...
  By yasemenn in forum Hadis-i Şerifler
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 17.11.08, 15:54
 3. Cihadın Yeni Adresi
  By Meyvenin Zeyli in forum İslam'a Göre Kadın ve Aile
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 12.11.08, 18:59
 4. Cevaplar: 5
  Son Mesaj: 19.10.08, 15:40
 5. Namazın Hikmetleri?
  By katrenur21 in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 03.03.08, 21:18

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0