+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 5 ve 5

Konu: Hanımlar Rehberinden...

 1. #1
  Gayyur SeHZaDe - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Manisa
  Mesajlar
  119

  Standart

  Alıntı HANIMLARREHBERI Nickli Üyeden Alıntı


  1-Kad?nlar?n yarat?l?şlar?ndaki hangi özellik onlar? Risale-i Nur’a yak?nlaşt?r?r?
  à Risale-i Nur’un en önemli bir esas? şefkat olmas?ndan, nisa taifesi şefkat kahramanlar? bulunmalar? cihetiyle daha ziyade Risale-i Nur’la f?traten alakadard?r.
  2-Validelik şefkatinin suistimali nas?l olur? Aç?klay?n?z.
  àÇocuğun masum yüzünü dünyaya çevirmek ve bu şekilde ona şefkat göstermek, hakiki bir ihlas ve hakiki bir fedakarl?k taş?yan validelik şefkatini suistimal etmektir.
  3-Kad?nlar? ve erkekleri kahramanl?k yönünden karş?laşt?r?n?z.
  à Kad?nlar’?n kahramanl?klar?nda hakiki ihlas bulunuyor, çünkü hiçbir ücret ve hiçbir mukabele istemeyerek hiçbir faide-i şahsiye, hiçbir gösteriş manas? olmayarak ruhlar?n? dahi feda edebiliyorlar. Halbuki erkeklerin kahramanl?klar? mukabelesiz olmuyor, belki yüz cihette mukabele istiyorlar. Hiç olmazsa şan ve şöhret istiyorlar.
  4-Zaafiyet ve acz, kad?nlar? riyakarl?ğa nas?l iter?
  à Maişet derdi için tahakkümler alt?na girip riyakarane kocas?n?n r?zas?n? tahsil etmek yolunda hayat? dünyeviye ve uhreviyesinin medar? olan ubudiyetini ve ahlak?n? bozar.
  5-Kad?nlar?n sefehatte hiçbir vecihle erkeklere yetişememesi ne demektir?
  à Erkek sekiz dakika zevk ve lezzet için sefahate girse, ancak sekiz lira kadar birşey zarar eder. Fakat kad?n sekiz dakika sefahatteki zevkin cezas? olarak dünyada dahi sekiz ay ağ?r bir yükü karn?nda taş?r ve sekiz sene de o hamisiz çocuğun terbiyesinin meşakkatine girer. Yani onlar?n f?sk ve sefahatte dünya zevki için kabiliyetleri yok hükmündedir.
  6-Ustad’?n “hemşehrilerim, mahremce bu sözümü size söylüyorum” diyerek kad?nlara aç?klad?ğ? s?r nedir?
  à Maişet derdi için serseri, ahlaks?z, frenkmeşrep bir kocan?n tahakkümü alt?na girmektense f?trat?n?zdaki iktisat ve kanaatle kendinizi idareye çal?ş?n?z, satmaya çal?şmay?n?z.
  7-Ustad’a göre, kad?nlar? izdivaç’a iten üç sebep nedir?
  1-Kad?n ve erkek aras?ndaki f?tri meyil ve şevk
  2-Maişet noktas?nda bir yard?mc?ya ihtiyaç duymas?
  3-Kad?nlar?n f?trat?ndaki çocuk sahibi olma isteği

  8-Semavat ve Arz, ehli dalaletin mevtine niçin ağlamaz? Bu hükümden hangi surede bahsedilir ve bu hükmün “mefhumu muhalifi” yak?n tarihimizde nas?l örneklenmiştir?
  à Duhan 29. Ehli dalalet madem semavat ve arz?n vazifelerini inkar ediyor, manalar?n? bilmiyor, onlar?n k?ymetlerini iskat ediyor, Sanilerini tan?m?yor. Onlara karş? bir hakaret, bir adavet ettiğinden, elbette semavat ve zemin onlara ağlamak değil belki onlara nefrin eder, onlar?n gebermesiyle memnun olurlar. Ve mefhumu muhalifle (yani dolayl? olarak), semavat ve zemin ehli iman?n zevaline ağlar gibi mahzun oluyorlar, çünkü onlara lay?k hikmeti veren, onlara ihtiram eden, onlar?n vazifelerini bilen ve hakikatlerini tasdik eden birini kaybediyorlar.

  9-Tenekehu tekeseru” ( Evlenip çoğal?n?z) hadisiyle ve “La ruhbaniyyete fil Islam” ( islamiyette ruhbanl?k yoktur) hadisiyle Ustad’a getirilen eleştiriler nelerdir ? Bu eleştiriler karş?s?nda Ustad’?n cevaplar? ne olmuştur?

  à “?zdivaç ediniz çoğal?n?z” ve “?slamiyette ruhbanl?k yoktur” hadisleriyle Ustad?n evlenmemesi ve inzivada yaşamas? eleştirilmek istenmiştir. Ustad da onlara “?nsanlar?n en hay?rl?s? onlara en faydal? oland?r” hadisiyle ve “bir sünnet yüzünden 100 günaha girilmez” düsturuyla cevap vermiştir :

  “Biçare bir k?s?m alimler ve ehli takva insanlar, çoluk çocuğun maişet derdi için bid’alara fetva verdiler veya taraftar göründüler. Hususan din derslerini kald?r?p Ezan-? Muhammediyi kald?rmak gibi dehşetli hucumlara karş?, azami fedakarl?k ve azami sebat ve metanet, herşeyden istiğna etmek luzumu karş?s?nda ben bir sünneti seniyye olan evlenmek adetini terk ettim ki, ta çok haramlara girmeyeyim. Ve çok vacipleri ve farzlar? yapabileyim.

  “Hususi değil, kulli ve umumi olarak çok biçarelerin saadeti bakiyeleri için ve dalalete düşmemeleri ve imanlar?n? takviye edip kurtarmalar? için ve hakikat? Kur’aniye ve imaniyeye tam hizmet etmek ve hariçte gelen, dahilde ç?kan dinsizlere karş? dayanmak için zail ve fani dünyay? terk etmek, elbette sunneti seniyeye muhalefet değil, belki hakikat-? sünnete mutabakatt?r.

  10-Şeriat muaddildir, vaz-? esaret değildir,” ne demektir?

  àYani düzeltir, değiştirir. Esirlik koyucu, s?n?rlar getirici değildir. Yani gayet vahşi ve gaddar bir suretten ç?kar?p ehveni şer ve muaddel, tabiat? beşere tatbiki mümkün ve tamamen hüsnü hakikiye geçebilmek için zaman ve zeminden al?nm?ş bir surete ifrağ etmiştir. Taaddüd-ü zevcat konusunda örneklersek, şeriat bir taneden dörde ç?karmam?ş, sekiz dokuzdan dörde indirmiş.


  11- Erkeğe birden fazla kad?nla evlenme hakk? verilmişken tersi bir hüküm niye söz konusu değildir?

  àKad?n?n vazifesi “hazinedarl?k” ve “sadakat, emniyet”tir. Kocan?n vazifesi ise “himayet”, “merhamet ve hürmet”tir. Onun için erkek inhisar alt?na al?nmaz, başka kad?nlar? da nihak edebilir.

  12 – 24. Lema’n?n 4. hikmetinde Ustad, Bat?l? memleketlerle doğulu memleketleri ve Köylülerle şehirlileri k?yaslarken nelere dikkat çeker?

  à Muhitin insan ahlak? üzerinde tesiri vard?r. Avrupa’daki tabiatlar o memleket gibi barid ve camiddirler. Asya k?tas? ise memalik-i harredir. Burdaki insanlar?n hevesat? nefsaniyesi daha seriütteessür ve hassas olduğundan, aç?k saç?kl?k mütemadiyen nefisleri tehyiç eder.

  Köylüllere gelince, derdi maişet meşgalesiyle bedenen çal?ş?p yorulan?, hem şehirlilere nispeten nazar? dikkati az celb eden masume işçi ve bir derece kaba kad?nlar?n k?smi aç?k saç?kl?klar? hevesat? nefsaniyeyi tehyice medar olmad?ğ? gibi, zaten köylerde serseri ve işsiz adamlar az bulunduğundan şehirdeki mefasidin onda biri köylerde bulunmaz.


  13 – Mahremin de olsa kad?n için bacaklar gibi yerleri aç?kta b?rakmak niye haramd?r?

  à Bacaklar ve benzeri yerler, sima gibi mahremiyeti haber verecek ve böylelikle nefsi, şehvani temayülat? k?racak bir alameti farika taş?mazlar. Bu yüzden bacaklar? aç?k b?rakmak sufli nefislere göre gayet çirkin bir hissin uyanmas?na sebebiyet verebilir.

  14- Efendimiz (ASM) ?n evlatl?ğ?n?n han?m? Hz. Zeyneb’le nikahlanmas?n?, haşa “nefsani ve yak?ş?ks?z” bulup eleştirenlere Ustad’?n verdiği cevap nedir?


  à Duygular?n en kuvvetli olduğu gençlik çağ?nda Hz. Hatice (r.a) gibi ihtiyarca bir tek kad?nla iktifa ve kanaat eden bir zat olmas? ve k?rktan sonra yani duygular?n durma ve sönme dönemine girdiği bir devirde, kesreti izdivaç ve tezevvücat?n?n nefsani olmad?ğ?n?n başka ehemmiyetli hikmetlere müstenit olduğunun bir delilidir.

  O hikmetler ise dinin esrar ve hükümlerinin yar?s?n? belki o mübarek han?mlardan öğrendiğimiz gerçeğinin alt?nda gizlidir. Efendimiz (ASM)’?n hususi dairesindeki mahfi ahvalat?ndan tezahür eden esrar? din ve ahkam? şeriat?n hameleleri ve ravileri de o ezvac? tahiratt?r ve onlar bilfiil bu vazifeyi ifa etmişlerdir. Demek bu mühim vazifeye birçok ve meşrepçe muhtelif ezvac? tahirat laz?m olmuştur.

  Diğer meseleye gelince, Hz. Zeyd (r.a), kendi itiraf?na binaen izzetli zevcesinin manen kendine denk bulmad?ğ? için boşam?şt?r. Yani onun başka yüksek bir ahlakta yarat?lm?ş ve peygambere zevce olacak f?tratta olduğunu ferasetle hissetmiş. Allah?n emriyle de Resulu Ekrem Aleyhissalatü Vesselam alm?ş. Zevvecne kehe ( Ahzab 37 ) ayetiyle bu nikah bir akd-i semavi olmuş, h?ükm-ü kaderle bu izdivaç gerçekleşmiştir, yoksa nefis arzusuyla değildir.

  1-Hangisi Han?mlar Rehberi’ndeki konular?n d?ş?nda kal?r?

  a)Tesettür
  b)Peygamber Efendimiz (ASM)’?n birden fazla evliliğinin hikmeti
  c)Kuran? okuyup öğrenmenin faydalar?
  d)Çocuklar? vefat eden ebeveynelere tavsiyeler
  e)Nas?l örtünülmesi gerektiği

  2-Ustad’?n kad?nlara yaklaş?m?nda özellikle nazara verdiği, doğru kanalize edildiğinde hem dünya hem ahiret saadetine ulaşt?racak olan iki temel kavram nedir?

  a)Güzellik ve iyi kalpli olma
  b)Şefkat ve kahramanl?k
  c)Cesaret ve Cömertlik
  d)Tesettür ve Takva
  e)Annelik ve iyi bir eş olma

  3-Ustad’a göre akl? baş?nda olan bir adam refikas?na olan muhabbetini aşağ?dakilerden hangisine bina etmeli ?

  a)Hüsnü cemaline
  b)Güzel soyuna
  c)Mal varl?ğ?na
  d)Hüsnü zanna
  e)Hüsnü siretine


  4-Hangi özellikler kad?nlar?n f?trat?nda bulunmaz?

  a)?ktisat ve kanaat
  b)Şefkat ve kahramanl?k
  c)Acz ve zaafiyet
  d)Cesaret ve cömertlik
  e)Tesettür ihtiyac?

  5- Hangisi Risale-i Nur talebelerinin izdivaç konusunda sergiledikleri bir davran?ş değildir?

  a) ?hlas? kaybetmemek ve hakiki fedakarl?k ve azami bir sadakat taş?mak için evlilikten vazgeçmek
  b) Hizmet’i Kuraniye ve imaniyede yard?mc?, hizmete zarar vermeyecek belki daha da ileri gidecek bir eşle evlenmek
  c) Tam muvaf?k ve dindar ve ahlakl? bir zevc buluncaya kadar mücerred kalmak
  d) Münasip olmayan bir erkekle evlendirilirse hiç r?za ve kanaat göstermeden hemen mahkemeye boşanmak için müracaat etmek.
  e) Kocas?n? mütedeyyin görüp ebedi dostunu ve arkadaş?n? kaybetmemek için tam mütedeyyin olmak.

  6- Hangisi tesettürün hikmetlerinden biri değildir?

  a)Kad?nlar? göz hapsinden kurtar?r.
  b)Kar? ve koca mabeyninde emniyeti mütekabileyi bozar.
  c)Namahremin iştihas?n? açmaya engel olur ve tecavüzüne meydan vermez.
  d)Kocas?n?n nazar?ndan gayri başkas?n?n nazar?n? kendi mehasinine celb etmeyerek onu dar?ltmam?ş ve k?skand?rmam?ş olur.
  e)Çirkinliğe ve ihtiyarl?ğa bir perde olduğu gibi, güzel kad?nlar aras?nda da k?skançl?ğ?n oluşmas?na engel olur.


  7- Hangisi “manayi ismiyle” sevgiye bir örnek olabilir?

  a) Dünyay? ahiretin mezras? ve esma-i ilahiyenin ayinesi olarak sevmek
  b) Refika-i hayat?n? rahmeti ilahiyenin munis latif bir hediyesi olduğu cihetiyle sevip muhabbetini husnü siretine bağlamak
  c) Çocuğun vefat etse “elhükmü lillah” deyip kadere teslim olmak
  d) Dostlar?n? “elhubbu fillah” s?rr?nca sevmek
  e) Anne baba ihtiyarlay?nca, sana faideleri kalmad?ğ? gibi seni zahmet ve meşakkate soktuklar?nda ya sab?r çekerek sevmek.  Alıntı 2.ABDULHAMIT Nickli Üyeden Alıntı

  Maşaallah... güzel paylaş?m.. Cevaplar? olmasayd? keşke de bir kendimizi s?nasayd?k...

  keşke...
  Konu elff tarafından (29.05.07 Saat 16:34 ) değiştirilmiştir.
  <center>

 2. #2
  Vefakar Üye Sonsuz-Nur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Mesajlar
  339

  Standart

  paylaşımın için tşk...

 3. #3
  Vefakar Üye Özgürlük - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2008
  Bulunduğu yer
  denizli
  Mesajlar
  427

  Standart

  Allah razı olsun kardeşim güzel bir paylaşım olmuş

 4. #4
  Ehil Üye delailinnur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2007
  Mesajlar
  1.368

  Standart

  ALLAH Razı Olsun..
  İlaçların en hayırlısı KUR'AN'dır!

  Şüphesiz ALLAH ve Melekleri Peygambere
  Salat ederler.Ey İman Edenler,siz de O'NA
  Salat edin ve tam bir teslimiyetle O'NA Selam verin.(Ahzab-56)
  "İlmi, amel için öğreniniz. Çokları bunda yanıldı. İlimleri dağlar gibi büyüdü, amelleri ise zerre gibi küçüldü."
  İbrahim bin Edhem (r.a.)

 5. #5
  Ehil Üye Bîçare S.V. - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Mar 2008
  Bulunduğu yer
  İstanbul/Üsküdar
  Mesajlar
  2.407

  Standart

  S .A . Güzel bir konu. Allah razı olsun. (Daha güzel günler hepimizin olsun.) "İnsanların Allah'a yakın olduğu Vakt-i cuma'da, duanızda adımızın geçmesi ümidiyle. Sealm ve duayla. Selahaddin Vatansever

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Hanımlar Gurubu Kurulmuştur
  By CAN KARDEŞ in forum Serbest Kürsü
  Cevaplar: 41
  Son Mesaj: 03.12.08, 18:44
 2. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 22.09.08, 22:32
 3. Örnek Müslüman Hanımlar
  By ecrin54 in forum Sahabeler ve Sünnet-i Seniyye
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 01.10.07, 12:06
 4. İlk Hanımlar Dersi Onda Başladı
  By zulmeteveda in forum Bediüzzaman'ın Talebeleri
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 06.02.07, 19:01
 5. Hanımlar İçin Site
  By ANTİKOR in forum Tavsiye Edilen Siteler
  Cevaplar: 4
  Son Mesaj: 17.08.06, 18:01

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0