+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 2 ve 2

Konu: Babalar ve Uhrevi Sorumluluk

 1. #1
  Gayyur risalem - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  50

  Standart

  Babalar ve Uhrevi Sorumluluk

  A?LE VE EVL?L?K kurumunun çerçevesini çizen ayetlere ve Efendimizin sünnetindeki uygulamaya bakt?ğ?m?zda babalara çok önemli ve ağ?r sorumluluklar yüklendiğini görürüz. Oysa günümüzde babalar?n baz? asli sorumluluklar?n? maalesef ihmal ettikleri de ac? bir gerçeğimizdir. Babalar iş yoğunluğu, daha çok kazanma gibi farkl? sebeplerle önemli ailevi yükümlülüklerinden baz?lar?n? üstlenememektedir. Çoğu zaman eşler ve çocuklar babalardan mahrum bir hayat? yaşamak zorunda kalmaktad?r. Özellikle çocuklar sabah erkenden işe giden, akşam geç saatlerde dönebilen, döndüğünde de art?k hem zihnen hem bedenen tükenmiş babalardan gerçek bir baba olarak istifade edememektedir.


  Babalar?n çocuklar üzerindeki “model insan” olma özelliği her geçen gün azalmaktad?r. Çocuklar?n belki de sadece babalardan görerek ve birlikte yaşayarak öğrenebilecekleri erkekliğe ve adaml?ğa dair özelliklerin aktar?lmas? sağlanamamaktad?r. Özellikle günümüzde babalar?n bizzat üstlenmesi gereken sorumluluklar başkalar?na ihale edilmekte, babalar?n yerine ikame edilmek istenen kişi ve kurumlar ise bu görevleri yerine getirememektedir.
  Nur suresindeki şu ayetler san?r?m gerçek babalar için çok önemli bir özelliğe at?fta bulunmaktad?r:

  “Allah’?n yücelmesine ve içlerinde isminin an?lmas?na izin verdiği öyle evler vard?r ki orada sabah akşam Allah’? tesbih eden kimseler vard?r. Bunlar?, ticaret de al?ş veriş de Allah’? anmaktan, namaz k?lmaktan ve zekat vermekten al?koyamaz. Onlar, kalplerin ve gözlerin allak bullak olduğu bir günden korkarlar.” (Nur 24/36-37).
  Evet içlerinde sabah akşam Allah’?n an?ld?ğ? evler ve bu evlerde Allah’? anan, namaz k?lan, zekat veren kimselerden bahsediyor bu ayetler. Ve en önemlisi bu ayetlerde ticaretin ve al?şverişin bu zikre, bu tesbihe, namaza ve zekata engel olamamas? üzerinde duruluyor. Oysa günümüzde ticaret ve al?şveriş maalesef farz ibadetler için bile birer engelleyici olabiliyor. ?ş hayat? merkeze al?n?yor ve her şey ona göre şekilleniyor. Babalar?n eşlere ve çocuklara yönelik sorumluluklar? hep iş yüzünden ya ask?ya al?n?yor ya da sürekli erteleniyor.
  Tahrim suresindeki ve Taha suresindeki şu ayetler de bu çerçevede düşünülürse meselenin önemi daha çok anlaş?l?r:

  “Ey inananlar! Kendinizi ve ailenizi yak?t? insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. …” (Tahrim 66/6).
  “Ailene namaz? emret, kendin de ona sab?rla devam et. Senden r?z?k istemiyoruz. Aksine biz seni r?z?kland?r?yoruz. Güzel sonuç takva iledir.” (Taha 20/132).

  Bu ayetlerdeki uyar? ve hat?rlatmalar? bir de Zümer suresindeki şu ayetle birlikte düşünürsek ailevi sorumluluğun uhrevi yönünün ne denli önemli olduğunu kavrar?z:

  “...Gerçekten hüsrana uğrayanlar, k?yamet günü hem kendilerini hem de ailelerini ziyana sokanlard?r. Bilesiniz ki bu apaç?k hüsrand?r.” (Zümer 39/15).  Babalar?n ailevi sorumluluğu yan?nda her türlü sorumluluğu en güzel bir şekilde ifade eden şu meşhur hadis de bu konuda bizlere ?ş?k tutmal?, vazife ve sorumluluklar?m?z? yeniden düşünmemize ve önemini fark etmemize vesile olmal?d?r:

  “Her biriniz bir yöneticisiniz ve her biriniz yönetiminizdekilerden sorumlusunuz: Devlet adam? bir yöneticidir ve halk?ndan sorumludur; erkek, ailesinin yöneticisidir ve onlar? gözetmekten sorumludur; kad?n, kocas?n?n evinin muhaf?z?d?r ve bundan sorumludur; hizmetçi efendisinin mal?n?n bekçisidir ve bundan sorumludur. Her biriniz bir yöneticisiniz ve yönetiminizdekilerden sorumlusunuz.” (Buhari ve Müslim)
  Birkaç ayet ve bir hadis etraf?nda işaret etmeye çal?şt?ğ?m?z “babalar?n sorumluluk bilinci” belki de bir kitap hacminde ele al?nmas? gereken önemli bir meselemiz. Özellikle günümüzde hele hele büyük şehirlerin keşmekeşinde iş hayat?n?n, geçim derdinin, dünyevileşmenin bizleri savurmas?na, al?p götürmesine ve bizi biz olmaktan ç?karmas?na karş? bilinç ?ş?klar?n? yakmak durumunday?z. Tabii ki bu bilinçlenmeyi en güzel şekilde yapmam?za kaynakl?k edecek olan da ayetler ve hadislerdir.

  Babalar?n sorumluluklar? içinde evinin ve ailesinin dünyevi ihtiyaçlar?n? karş?lamak da vard?r. Ama insan?n ihtiyac? sadece bunlarla s?n?rl? değildir. Hatta iman gibi, ibadet ve ahlak eğitimi gibi ihtiyaçlar?n? en güzel şekilde karş?lamak; nesillerinin terbiye ve te’diplerini olmas? gerektiği şekilde üstlenmek babalar?n daha çok dikkat etmeleri gereken mesuliyet alan?d?r. Çünkü bunlar ebedi olan ahiret hayat?m?zla ilgilidir. As?l kazanç ahiretimizi kurtarmak, as?l hüsran da (Allah muhafaza) ahiret hayat?nda karş?laş?lacak olan ebedi hüsrand?r. Ak?ll? kişi, kazanc?n? iyi hesap edebilmek muhasebesini yaparken sadece dünyevi kazanc? değil, uhrevi kurtuluşu da göz önünde bulundurmak durumundad?r. Bir de yaln?z kendi saadetini düşünmemeli, mesuliyeti alt?nda olan ailesini de ebedi hüsrandan kurtarabilmenin gereklerini yerine getirmelidir...

  Veli Karatas
  Konu elff tarafından (24.05.07 Saat 13:42 ) değiştirilmiştir.
  ümitvar olunuz...

 2. #2
  Dost ıdeas - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Apr 2007
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  18

  Standart

  “Haberiniz olsun ki, her birerleriniz birer çoband?r ve her birerleriniz idaresi alt?ndakilerden mes'uldür: ?nsanlar üzerinde emîr bulunan bir kimse bir çoband?r ve idaresindeki milletten mes'uldür. Erkek, ev halk? üzerinde bir çoband?r ve idaresindeki aile efrad?ndan mes'uldür. Kad?n kocas?n?n evi ve çocuklar? üzerinde bir çoband?r ve o da çobanl?ğ?ndan mes'uldür. Hizmetçi, efendisinin mal? üzerinde bir çoband?r. O da ondan mes'uldür. Haberiniz olsun. Her birerleriniz birer çoband?r. Ve her birerleriniz güttüklerinden (yani elinin alt?nda ne varsa ona lây?k?yla bak?p korumaktan) mes'uldür.” ( Sahih- Müslim Tercemesi 6. Cild,sahife 20)
  Malumdur ki bu fitne asr?ndaki ifsadat?n temeli münaf?kl?ğa dayan?r. Dinimiz münaf?k?n kafirden daha fena olduğuna dikkat çeker. Mesela: saf müslümanlar? aldatmakla kendi taraf?ndaki faaliyetlere çekebilmek için baz? saf müslümanlar? kendi faaliyetinde çal?şt?r?r. Diğer baz? saf müslümanlar da, Bu içtimaî faaliyette müslümanlar çal?ş?yor zannederek münasebet kurar ve çocuğunu onlara gönderirç. Halbu ki bu içtimaî faaliyet ve çal?şmalar?n gizli taraf?nda sezdirmeden iğfale ve ifsada çal?şan nifak cereyan? sinsice çal?ş?r. Keza zahirde kad?n-erkek ayr?m? ile dini bir görüntü verip toplant?lara davet eder ve perde arkas?nda gizli çal?şan şerceryan?, gafil ve saf müslüman? sinsice ve yavaş yavaş ve al?şt?ra al?şt?ra ve hatta aldatabildiği bu müslümanlara kendi lehinde telkinler ve faaliyetleri hakk?nda medihler yapt?rarak kendi taraf?nda din kisvesinde yapt?ğ? ve yapt?rd?ğ? içtimaî yani: kendi tabirlerince sosyal faaliyetlerine nazarlar? çevirir ve sezdirmeden hevesat? tahrik eder ve ettirir. Üstelik bu faaliyetlerine dinî hizmet ad?n? takar. Bir de şöyle aldat?c? sözler yay?p yayd?r?rlar. Yani: daha kötüye düşmemek için böyle yapmak gerek derler ve dedirtirler. Hz. Üstad ise, böyle anlay?şlar? nakzeden şeriat?n hükmünü şu vecize ile nazara verir: “Lâübaliler ruhsatlarla okşan?lmaz; azimetlerle, şiddetle ikaz edilir.”M:428 p:3.
  Keza kad?nlar?n dinî salâbetleri kakk?nda da: “Haşmetleri, hüsn-ü hulk; lütf-u cemali, ismet; hüsn-ü kemali, şefkat; eğlencesi, evlâd?. Bunca esbab-? ifsad, demir-sebat karar? lâz?md?r tâ dayans?n. Bir meclis-i ihvanda güzel kar? girdikçe riya ile rekabet, hased ile hodgâml?k debretir damarlar?!” S:727 p:3. Diyerek kad?nlar?n fitnelere alet olmamalar?n? hat?rlat?r.
  - Sorduğunuz “Risale-i Nur’u anlama” meselesi ise: Risale-i Nurda gösterilen yol: Dikkatini vererek ve teslimiyetle okumaya devam etmektir. Diğer tarafdan da akl?, kalbi ve merak hissi gibi anlama cihazlar?n? dünya meşgalelerine fazlaca meşgul etmemek gerekiyor. Sizler gibi hemşirelerin çoluk-çocuk ve ev meşgaleleri var. O halde dereceleri bulunan Nurlar? anlamada derecemizi muhafaza ve mümküm olduğu kadar dereceyi artt?rmak niyeti ve gayretimiz sebebiyle Allah bizi Kur’an yolunda muhafaza eder ümidini taş?r?z.
  Bu manaya bakan şu ifade esas al?nmal?: “Fehmettiğimiz miktar?na memnun olup tekrar mütaala ile izdiyad?ma çal?şmal?y?z.” S:93 p:1. Madem Üstad böyle diyor, bizde (evet) diyoruz.
  Anlayabilmekte devam ettikce, anlay?ş?m?z de fark?na varmadan zamanla geliştiğini külliyattan anl?yoruz.
  - Çocuklar? Nur’a teşvik etmekte çocuğun anlama derecesine göre ve başta yaz?ld?ğ? gibi davranmak, bezdirmeyen sohbetlerle teşvik etmek güzeldir. Örnek olarak, Lem’alar?n 277. sahifesindeki (Elmas, Cevher, Nur) bahsini taklid etmek tercih edebilir.
  - Pardesü ile d?şar? ç?k?l?nca eğer yabanc?lar?n görmesi ihtimali yoksa caiz olur.
  - Çocuğun dershanede kal?p yetişmesi hususu, ?slâm cemiyetinde 7 yaş olarak caiz olsa da içinde bulunduğumuz fitne cemiyetindeki şartlar nazara al?nmal?. Yani Kur’an Kurslar?ndan ve benzeri yat?l? yerlerden baz? talebe dershanelerine kadar haylazl?klar hükmettiğinden çocuğu evde terbiryesine dikkat etmek daha isabetlidir. Amma baz? çocuklarda f?traten ve ciddî terbiye vesilesiyle gayet ciddiyetli olup haylazl?ğa nefret etse ki buna yaşca değil, kemalatca rüşte erme denir. Bu durumda güvenilir evsafta kişilerin bulunduğu vak?flar?n dershanesine gitmesi olabilir. Şimdi ise böyle medreseler nadirdir.
  Günümüzün bozuk içtimaî şartlar?nda çocuğun bir derece güvenilir olmas?yla beraber medrese sahiplerinin de adab-? diniye terbiyesini kazanm?ş olmalar? ve çocuğun da şab-? emred devresini geçirmiş olmas? yani, yüzünü traş etme çağ?na girmiş olmas? gibi şartlara riayet gerektir. ?slam Prensipleri Ansiklopedisi’ nin 2820 ve 2820/1.P larda kaynaklariyle beyen edildiği üzere şab-? emrad çağ?ndaki çocuklarla bu devreyi geçirmiş gençler aras?nda belli bir mesafe gerekiyor. Güreş ve benzeri laübaliyane hareketler olmamal?d?r.
  Şimdilik bu kadarla iktifa edip,dualar?n?z? beklerim Kardeşiniz
  Konu elff tarafından (24.05.07 Saat 13:42 ) değiştirilmiştir.

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Uhrevî Amellerde Ortaklık-1
  By Bîçare S.V. in forum Fıkıh
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 14.01.09, 08:04
 2. Babalar ve Uhrevi Sorumluluk..
  By Garip_Maznun in forum İslam'a Göre Kadın ve Aile
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 12.01.09, 21:44
 3. Cehennemin Uhrevi Faydaları!
  By düğüm in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 8
  Son Mesaj: 09.09.08, 12:22
 4. Babalar ve Uhrevi Sorumluluk
  By hasandemir in forum İslam'a Göre Kadın ve Aile
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 13.09.07, 22:41
 5. Mimar Sinan'ın Sorumluluk Bilinci!..
  By ilhan in forum Kıssadan Hisseler, İbretli Öyküler
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 22.07.07, 16:44

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0