+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 3 ve 3

Konu: Onlar Eşlerine Böyle Hitap Ederdi..

 1. #1
  Ehil Üye Meyvenin Zeyli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  3.341

  Standart
  ?şte ?slam büyükleri ve Kanuni’nin eşlerine sevgi sözcükleri:

  Sevginin, insan psikolijisine olumlu katk? yapt?ğ?n? vurgulayan ;
  Mevlânâ Hazretleri aşk ve sevginin benliği hor ve hakir k?l?p,
  insan? yükselttiğine dikkat çekiyor.
  “Onsuz bütün beden tamahtan ibarettir.
  Tamah ise alçaltand?r. Sevgi ve şefkat insan?n, öfke ve şefkat ise hayvan?n temel hasletleridir. Sevgi güneştir; ama kusurlar? örtmede gece gibi olun!”

  şeklinde özetler aşk ve sevgiyi.

  Osmanl? ?mporatorluğu’nun en şaşaal? döneminde yaşam?ş ve koca imparatorluğun
  bir anlamda kaderine hükmeden kararlara etki eden birisi olarak
  Hürrem Sultan’?n bu anlamda Kanuni Sultan Süleyman’a
  yazd?ğ? mektup ve ona hitapta kulland?ğ? ifadeler çok önemli;


  “Ayağ?n?z?n bast?ğ? toprağ? yüzlerce defa öptükten sonra, benim güneşim ve saadetimin sermayesi sultan?m.”

  “Eğer siz, bu ayr?l?k ateşi ile yanm?ş, ciğeri kebap, sinesi harap olmuş,
  gözleri yaşla dolmuş, gecesini gündüzünden ay?ramayacak kadar
  hasret denizinde boğulmuş biçareyi;
  aşk?n?zla, Ferhat ve Mecnun’dan beter olmuş âş?k kölenizi sorarsan?z,
  sultan?mdan ayr? olduğumdan beri bülbül misâli âh?m ve feryatlar?m dinmemiştir.
  Öyle bir hale düştüm ki, bu hasretin verdiği kahr? ve ac?y?, Rabbim düşmanlar?ma vermesin.”

  Saraya bir esir olarak getirilen
  Hürrem Sultan’? görür görmez Kanuni Sultan Süleyman Han’?n da bir anda
  âş?k olduğunu haber verir kaynaklar.

  ?nsan bir kere de âş?k olunca art?k onu anlatmayla geçer bütün vakti.
  Hürrem Sultan’?n Kanuni’ye yazd?ğ? o sözlerden sonra şimdi gelin
  hep birlikte Kanuni Sultan Süleyman’?n onun için neler yazd?ğ?na bakal?m:


  “Benim birlikte olduğum, sevgilim, par?ldayan ay’?m,
  can dostum, en yak?n?m, güzellerin şah? sultan?m.
  Hayat?m?n, yaşam?m?n sebebi cennetim, kevser şarab?m.
  Bahar?m, sevincim, günlerimin anlam?,
  gönlüme nakşolmuş resim gibi sevgilim, benim gülen gülüm.
  Sevinç kaynağ?m, eğlenceli meclisim, nurlu parlak ?ş?ğ?m, meşalem.
  Turuncum, nar?m, narencim, hayat?m?n ayd?nl?ğ?.
  Gönlümdeki M?s?r’?n sultan?, varl?ğ?m?n anlam?, ?stanbul’um,
  Karaman’?m, Bütün Anadolu ve Rum ülkesindeki diyara bedel sevdiğim.

  ?brahim Hakk? Hazretleri’nin eşlerine yazd?ğ? mektuptan
  şefkat, sevgi ve aşk dolu ifadeler de şöyle:


  “?zzetli, hürmetli, hakikatli, adaml?kl?, şefkatli, hat?rl?,
  gönüllü, asilli, usullu, ak?ll?, izanl?, hünerli, marifetli, üsluplu,
  yak?ş?kl?, güzel huylu, tatl? dilli, uzun boylu ince belli, ay?ps?z hatunum,
  helalim Firdevs Hatun huzuruna, derun-i dilden ve can u gönülden
  selamlar ve dualar edip ol mübarek nazik hat?r?n sual ederiz,
  Huda’n?n birliğine emanet veririz. Benim nazl? yar-? gamgusâr?m.
  Benim şenliğim, şöhretim, benim sevdiğim, keyfim, benim can?m Firdevsim!
  Neylersin n’işlersin, ne keyftesin, ne fikirdesin, ne haldesin, ne demdesin?
  Benim güzelim, garip gönlünü ne ile eğlersin?
  Benim güzel keyfim, senden ayr?lmak ne çetin ahval imiş bilmezdim.


  Onlar?n için aşk böyle kutsal bir duyguyduişte...
  Ve sözler abi unutmayal?m onlar?n herbiri birer alimdi, birer evliya idi...
  Konu elff tarafından (24.05.07 Saat 13:45 ) değiştirilmiştir.

  Ve sen yine denendiğinde.. Ve yine kalbin daraldığında.. Ve yine bütün kapılar kapandığında.. Ve yine ne yapman gerektiğini bilemediğinde.. Uzun uzun düşün.. Ve hatırla yaratanını!.. "ALLAH kuluna kafi değil mi?" [Zümer Suresi - 36]


 2. #2
  Gayyur internettinhoca - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Mesajlar
  134

  Standart

  ?ktidar h?rs? için kardeşlerini boğdurduklar?n? hiç hat?rlamak istemiyorum....

  Osmanl? da Kardeş Katli
  Osmanl? Devletlinde kardeş katli, baz? tarihçiler taraf?ndan vahşet ve saltanat uğruna insan katliam? olarak anlat?lmaktad?r. Kardeş katli meselesinin Kanunnâmedeki dayanağ? olan madde nas?ld?r?
  Kanunnâmenin ihtilâfa yol açan ve farkl? fikirlerin doğmas?na sebep olan as?l maddesi, kardeş katli meselesi ile alâkal? şu maddedir: "Ve her kimesneye evlâd?mdan saltanat müyesser ola, kar?ndaşlar?n nizâm-? âlem içün katletmek münâsibdlr. Ekseri ulemâ dahi tecviz etmiştir. An?nla âmil olalar".

  Acaba bu maddenin mânâ ve mefhumunun ?slâm hukukundaki izah? nas?ld?r? şayet bu madde sahih ve ?slâm Hukukuna uygun ise, Osmanl? tatbikat?ndaki örnekler, bu kanuna ne derece uygundur? Şer'î hükümlere ters düşen, Osmanl? tatbikat? m?d?r yoksa bu kanun maddesi midir? Bütün bu ve benzeri suallerin doğru cevab? nedir? Bütün bu konulan, önemine binâen, ayr? ayr? sorulan?n cevaplar?nda tart?şal?m.

  Kardeş katli meselesinin şer'î dayanağ? var m?d?r?
  Bu sorunun cevab?, ilgili maddenin de izah? demektir. Önce ?slâm hukukundaki suç ve cezalar? görelim: Bilindiği gibi ?slâm Hukukunda, üç çeşit suç ve ceza vard?r:

  a) Had suç ve cezalar?d?r. H?rs?zl?k (hadd-i şirb), yol kesmek (kat'-? tarik), zina (hadd-i zina), dinden dönmek (irtidâd) ve devlete isyan (bağy) suçlar?ndan ibaret olan bu suçlar?n, unsurlar? teşekkül ettiği takdirde, tatbik edilecek cezalar?, Allah ve Resulü taraf?ndan tesbit edilmiştir. Bunlarda mühim olan, unsurlar?n teşekkülüdür. Unsurlardan birisi eksik olursa had cezas? tatbik edilmez; ancak ülü'l-emr taraf?ndan tesbit edilecek ta'zîr cezalar? uygulan?r. Meselâ, dört şahidle zina yapt?ğ? isbat edilemeyen suçluya, zina haddi tatbik edilmeyecektir. Ancak üç şahitle zina yapt?ğ? isbat edilen suçlu, bütün bütün cezas?z da b?rak?lmayacakt?r. ?şte unsurlar? teşekkül etmeyen bu suçlara tatbik edilecek cezalara ta'zîr cezalar? denir ve ülü'l-emr taraf?ndan tesbit edilir.

  b) Şahsa karş? işlenen cinayet suçlar?d?r ki, cezalar? k?sas veya diyettir. Bunlar?n da çoğu cezalar?, Allah ve Resulü taraf?ndan tesbit edilmiştir.

  c) Tazir suç ve cezalar?d?r ki, biraz önce zikredilen had veya cinayet gruplar?na girmeyen (esrar içmek gibi) yahut girdiği halde o cezalar?n tatbiki için gerekli unsurlara sahip olmayan (üç şahitle ?sbat edilen zina suçu gibi) suç ve cezalard?r. ?şte bu bölümde ülü'l-emrin tesbit ettiği veya kad? taraf?ndan takdir edilen cezalar tatbik edilecektir.

  Bu k?sa mukaddimeden sonra, kardeş katli ve bunu emreden kanun maddesinin tahlilini, yapabiliriz: Her hukuk sisteminde, Osmanl? Hukukunda nizâm-? âlem yani âlemin nizâm?, günümüzdeki ifadesiyle kamu düzeni ve kamu yarar? için vaz'edilen idam cezalar? vard?r. Biraz sonra aç?klayacağ?m?z veçhile, Türk Ceza kanunun 125 ile 163 maddeleri aras?ndaki bütün hükümleri, devlete yani âlemin nizâm?na karş? işlenen suçlar? tanzim etmekte ve daha birinci maddesinde devletin toprağ? ve bağ?ms?zl?ğ?n? dağ?tmaya ve bölmeye ma'tuf bütün hareketleri, idam cezas? ile cezaland?rmaktad?r. Dünyadaki bütün ceza hukuku sistemlerinde de, devlete isyan suçlar?, benzeri hükümlerle önlenmeye çal?ş?lm?şt?r.

  Şimdi bu tür hükümlerin, ?slâm hukukunda nas?l yer ald?ğ?n? ve bu hükümlerin Fâtih'in kanunnâmesindeki hükümle nas?l bağdaşt?r?labildiğini aç?klamaya çal?şal?m.

  A) Bağy (Devlete ?syan) Suçunun Tatbiki Sonucu Kardeşlerin Katledilme Meselesi: Kardeş katli meselesinin birinci şer'î dayanağ?, her hukuk nizâm?nda bulunan devlete isyan suçudur. Biraz önce aç?klad?ğ?m?z gibi, devlete isyan suçu, ?slâm hukukunda, had suç ve cezalar? aras?nda yer alan bağy ad? alt?nda düzenlenmiş ve unsurlar? tahakkuk ettiği takdirde idam cezas? ?le cezaland?r?lm?şt?r. Bağy suçunun unsurlar?, devlete (imama, sultana) karş? ayaklanmak, kuvvet kullanarak iktidar? ele geçirmeyi amaçlamak (muğalebe) ve aç?k bir isyan kasd? içinde bulunmakt?r. Bağy suçunun cezalar?, unsurlar?n?n tahakkukuna göre değişir: Sultândan farkl? düşündüğü halde bir isyan grubu teşkil etmeyen ve bir yerde toplanarak baş kald?rmayanlara dokunulmamal?d?r. Propaganda yaparlarsa ikaz edilirler, ileri giderlerse ta'zîr cezalar? ile cezaland?r?l?rlar. Devlete isyan ettikleri an, savaşla yola getirilirler ve cezalar? idamd?r. Yaln?z bunlar Müslüman olduklar? için, çoluk-çocuklar? esir edilmez ve mallar? ganimet say?lmaz. Bunlara verilen Ölüm cezas? bir had cezas?d?r ve hikmeti de devleti yani nizâm-? âlemi korumakt?r.

  ?şte Osmanl? hukukçular?, padişah?n meşru emirlerine yap?lan her çeşit itaatsizliği, umumi rahat? ve nizâm-? âlemi ihlal edecek olan her türlü isyan? ve memlekette anarşi ç?karma hareketlerini (fesâd bis-sa'y), bağy suçu kabul etmiş ve buna sebep olanlar? da bâği olarak vas?fland?rm?şlard?r. Bu isyan suçunun cezas?n?n da idam cezas? olduğunu, fetvalar?nda aç?klam?şlard?r. ?syan eden Padişah?n kardeşi de olsa, şer'î hüküm değişmeyecektir. Meselâ Yavuz Sultân Selim'in, birisi Şi'îlerle ve bir diğeri de eşk?ya ile ittifak ederek Devlete isyan eden ve bağy suçunda aranan şartlara uygun bir şekilde bu suçu işleyen kardeşlerine karş? olan tutumu, tamamen şer'îdir. Fâtih'in kanun maddesindeki kardeş katlinin birinci grubunu, bu tip hâdiseler teşkil etmektedir. Ancak nazariyat bu olmakla beraber ve söz konusu madde bu şekilde tefsir edilebilmekle birlikte, tatbikat, her zaman nazariyat? takip etmemiş, kanuna rağmen, şartlar teşekkül etmeden idamlar verilmiştir. Beşikteki bir bebeğin öldürülmesini, elbette ki müdafaa etmek yahut buna uyuyor demek de mümkün değildir. Ancak Fâtih, kanunnâmesinde böyle bir durumu da emretmemektedir.

  Osmanl? tarihindeki kardeş katilleri ve idamlar?n yar?ya yak?n?n?n, bir had cezas? olan bağy suçuna sokulduğunu verilen fetvalardan anl?yoruz. Ancak şunu da hat?rlatmak istiyoruz ki, bazen bağy denilen had suçunun şartlan teşekkül etmediği halde, araya giren jurnalcilerin ve yalanc? şahitlerin beyan?yla, Şeyhülislâmlardan bağy suçu imiş gibi fetva al?nd?ğ? da görülmüştür. Kanunî'nin oğlu Şehzade Mustafa hakk?ndaki fetvalar buna misâl teşkil etmektedir. Bu konuda Başbakanl?k Osmanl? Arşivinde bulunan şu belgenin izahlar? enterasand?r:

  "Buğat yani asiler ise, Mülteka ve benzeri f?k?h kitaplar?na göre, mevcut hükümete ve Padişaha karş? Müslümanlardan bir veya bir kaç kişi isyan etmeleri ve hükümetin emirlerine itaat etmemelerinden ibarettir. Müslümanlar, bağy ve isyanda ?srar ederlerse, idam olunurlar. Ancak fitneyi teskin için idamdan hafif cezalar yeterli ise, bunlar tatbik olunmal?d?r. Şuras? dikkat çekicidir ki, Mülteka'y? şerheden âlimler, bağilerin cinayetleri hakk?nda, çok geniş mânâlar vermişlerdir. Meselâ Padişah'?n meşru emirlerine karş? her nevi itaatsizliği ve umumi rahat? (nizâm-? âlemi) ?hlal edecek her çeşit k?yam, hareket, fitne, fesad, insanlar? katl, mallar? gasp ve devlet işlerini engelleme gibi halleri, bağy saym?şlard?r".

  Netice olarak bağy suçunu işleyen Padişah?n kardeşi de olsa, eğer unsurlar? tahakkuk etmişse, gereken cezay? vermek, elbette ki şer'îdir. Ancak ?slâm hukukunun hükümlerine ayk?r? olarak, şunun-bunun tahrikiyle unsurlar? tam teşekkül etmeden insanlar? dünyevî saltanat uğruna idam etmek, elbette ki şer'î değildir. Aksini kim iddia edebilir ki?

  Osmanl? Devletinde devlete isyan suçunun cezas? olarak ortaya ç?kan öldürme vak'alar?ndan baz?lar? şunlard?r:

  Osman Bey'in Amcas? Dündar Bey (Olay kesin değildir); I. Murad'?n oğlu Savc? Bey; I. Murad'?n kardeşleri Halil Ve ?brahim; II. Murad'?n kardeşi Mustafa; II. Murad'?n amcas? Düzme Mustafa; Yavuz Suttan Selim'in kardeşleri Korkut ve Ahmed; Kanunî Sultân Süleyman'?n oğlu Bâyezid ve bunun beş oğlu.

  B) Siyâseten Katl=Ta'zîr Bil-Katl: Bu konunun girişinde aç?klad?ğ?m?z gibi, bağy suçunun unsurlar? tahakkuk etmediği takdirde, saltanat aleyhinde olanlar?, bâği olarak kabul edip idam ettirmek mümkün değildir. Yani had cezas? olarak idam cezas? tatbik edilmez. Ancak unsurlar? tam teşekkül etmese de, kamu düzenini (maslahat-? âmme ve nizâm-? âlem) bozan baz? hareket ve fiiller, ulûl-emr taraf?ndan ta'zîr yoluyla ve idam cezas?yla cezaland?r?lmaz m?? Hanefi ve Hanbelî hukukçular?n?n çoğunluğu, maslahat-? âmme ve nizâm-? âlem gerektirdiği takdirde, ta'zîr yoluyla idam cezas?n?n verilebileceğini kabul etmişlerdir kî, buna siyâseten katl denmektedir. Meselâ, livâta suçu, Hanefi hukukçulara göre, had cezas?n? gerektiren bir zina suçu değildir. Ancak bu, hiç suç değildir anlam?na al?nmamal?d?r. Bu suçun cezas?, ulûl-emr taraf?ndan tesbit edilir. Böylesine bir çirkef işi âdet haline getiren insan?n, genel ahlâk, âdâb ve kamu düzeni icab? ta'zir yoluyla idam edilebileceğini ?stâm hukukçular? kabul etmişlerdir. Ayn? şekilde fiilen isyan etmese bile isyana haz?rland?ğ? her halinden belli olan bir insan?n, âmme maslahat? ve âlemin nizâm? düşünülerek, ta'zîr yoluyla idam edilebileceğini, Hanefi hukukçular?n çoğunluğu kabul etmektedir. ?şte Fâtih Sultân Mehmed'in "ekseri ulema tecviz etmişlerdir" diyerek ifade ettiği durum budur. Ancak bunun için de, fesad?n tahakkuku hususunda kesin delillerin bulunmas? icabeder. Eğer bir fâs?k, f?k?h kitaplar?nda aranan fesad?n kuvvetle muhtemel olmas? yani nizâm-? âlem şart?na uymadan, s?rf keyfî ve menfaati için böyle bir yola baş vuruyorsa, bu, kanunun ve f?k?hç?lar?n vaz'ettlği siyâseten kati prensibinin hatas? değil, belki şer'i bir hükmün suiistimalidir ve işlenen bir günahd?r. Osmanl? Hukukunda nizâm-? âlem, fesada sa'y edenleri men' ve maslahat-i âmme tabirleriyle ifade edilen durum, bugün devtetin birlik ve beraberliği olarak ifade olunmakta ve bunun aleyhinde harekette bulunanlar, idam cezas? ile mahkûm edilmektedir (TCK., md. 125 vd.). Şimdi bu hüküm, Türk Ceza kanununda bulununca adalet oluyor da, Osmanl? Kanunnâmelerinde bulununca, Padişah?n keyfî adam öldürmesi mi oluyor? Böyle bir iddia çifte standartl?l?k olur. Ancak bugün ayn? madde suiistimal edilerek bazen masumlar?n canlar? yak?ld?ğ? gibi, Osmanl? tarihi boyunca da, f?k?h kitaplar?nda aranan şartlar gerçekleşmeden infaz edilen idam kararlar? maalesef olmuştur. Bu suiistimal, elbette ki kötüdür ve yapanlar da manen mes'uldürler. Fâtih'in kanunnâmesindeki hüküm ise, f?k?h kitaplar?ndaki ifadelere uygundur.

  Üzülerek ifade edeyim ki, konuyla alakal? f?khî malumat?, Dede Efetndi'ni âsetname'sinden naklettiğimizden, baz? safdillerin, bu görüşünn Dede Efendi'ye ait olduğu ve onun da böyle bir fetvaya yetkili olmad?ğ?, olsa bile onun fetvas?n?n ne değer ifade edeceği şeklindeki yorumlar?na şahit olduk ve üzüldük. Halbuki Dede Efendi, o meselede sadece fukahan?n görüşlerini nakletmektedir. Bu sebeple konuyu biraz daha derinlemesine tahkik etmek ve uygulama örneklerinden baz?lar?n? taakdim etmek istiyoruz.

  Önce Hanefi f?k?hç?lann?n son zamandaki en meşhurlar?ndan oldan Ibn-i Abidin’in izahlar?n? özetleyerek zikredelim. "Ta'zir Yoluyla Katl" başl?ğ? alt?nnda bak?n?z ne güz bir özetleme yap?yor:

  "Ta'zir, katl ile de olabilir. ?bn-i Teymiyye'nin Es-Sârim'ül-Meslûl adl? eserindde gördüm ki, diyor: Hanefi hukukçular?na göre, livâta, âlet-i câriha d?ş?nda adam öldürme ve benzeri suçlar tekerrür ettiğinde, imam yani ülü'l-emr suçluyu katledebilir. Âmme maslahat? gerektirdiği takdirde, ta'zir yoluyla idam cezas? verme esas?n?, Hz. Peygamber ve ashab?n?n tatbikat?na hamleden Hanefî hukukçular, bu uygulama siyaseten katl demektedirler... Soyguncular, yol kesenler, dükkân soyanlar, cemmiyetin nizâm?n bozarak fesad ç?karanlar, zâlimler ve fesad ç?karanlara yard?mc? olanlar, k?saca idam edilmesinde âmme maslahat? bulunanlar için de ayn? hükümler geçerlidir".

  Delilsiz ve mesnedsiz baz? iddialar?n aksine, bütün bu cezaaar, ancak mahkeme karar? ve yarg?lamadan sonra mümkün olduğunu da, hem bütün f?k?h kitaplar? ve hem de Osmanl? kanunnameleri kaydetmektedirler.
  ......

  Prof. Dr. Ahmed AKGÜNDÜZ – Doç. Dr. Said ÖZTÜRK (Bilinmeyen Osmanl?),s:80-89
  www.sorularlaislamiyet.com
  Konu elff tarafından (24.05.07 Saat 13:46 ) değiştirilmiştir.
  i'lem eyyuhe'l-aziz!ALLAH'a tevekul edene ALLAH kafidir.

 3. #3
  Ehil Üye Meyvenin Zeyli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  3.341

  Standart

  Alıntı sozler Nickli Üyeden Alıntı
  Meyve Kardeşim,
  Tarihimizi ne toptan yerelim ne toptan göğe ç?karal?m.
  Osmanl? Padişahlar?n?n içinde alim evliya olan? da vard?r, olmayan? da.
  Kusurlar?n? da görmemiz laz?m.

  En büyük Kusurlar? da kendilerini tanr?laşt?rmalar?, lüks ve şatafat içinde yaşamalar? ve böyle uygulamalar?d?r. Islamiyette olmayan şeyler bunlar. Olmamas?n? b?rak islamiyetin yan?ndan bile geçmez.

  Kendi kafam?zdan kutsall?k uydurmak da ne oluyor hem? Bir kad?na kul köle olman?n ya da bir erkeğe neresi kutsal?

  Bunca kutsall?klar? vard? da m? batt? Osmanl??

  ?ktidar h?rs? için kardeşlerini boğdurduklar?n? hiç hat?rlamak istemiyorum....

  Kendilerini tanr?laşt?rmalar? m?? Yapmay?n abi. Onlar ?slam esaslar?n? yaşatt?klar?, Þeriat kanunlar?yla hareket ettikleri ve sünnete tam tabi olduklar? için cihan hakimiyeti sağlad?lar. Hepsievliyaidi. Vatan haini denen Vahdettin'in dahi vatan?na ne kadar bağl? ve veli olduğu bilinir herkesçe. Ama ne zaman israf başlad? ki bu bilhassa Lale Devriyle oldu, işte o zaman Osmanl? gerilemeye başlad?. Ama yine bu şekilde yeremeyiz, yermemeliyiz. Herşeyden evvel herbiri halife idiler. Hele şimdiyle k?yaslay?nca Allah onlar?n şefaatinden mahrum etmesin bizi.
  Kölelik husunda da bir hadisi nakletmek istiyorum:
  K?z? Fat?ma'y? Hz. Ali ile evlendirirken k?z?na şöyle diyor Hz. Peygember: "Fat?ma kulağ?na küpe yapacağ?n bir cümle söylüyorum. K?z?m; sen kocana cariye ol ki; kocan da sana köle olsun."

  Söylemek istediğim şu: Bir kimsenin han?m?na veya beyine köle olmas? kötü birşey midir?
  Konu elff tarafından (24.05.07 Saat 13:47 ) değiştirilmiştir.

  Ve sen yine denendiğinde.. Ve yine kalbin daraldığında.. Ve yine bütün kapılar kapandığında.. Ve yine ne yapman gerektiğini bilemediğinde.. Uzun uzun düşün.. Ve hatırla yaratanını!.. "ALLAH kuluna kafi değil mi?" [Zümer Suresi - 36]


+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Erkekler Eşlerine Nasıl Davranmalı?-Marifetname
  By mardynli in forum İslam'a Göre Kadın ve Aile
  Cevaplar: 7
  Son Mesaj: 31.08.15, 11:33
 2. Onlar Öncüler,Onlar Öndeler...
  By aksiyon in forum Şiirler
  Cevaplar: 4
  Son Mesaj: 03.06.14, 23:02
 3. Onlar Eşlerine Böyle Hitap Ederdi..
  By KERRÂ_ in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 10
  Son Mesaj: 20.07.08, 05:13
 4. Onlar Gibi Olabilmek,Onlar Gibi Yaşamak...
  By zulmeteveda in forum Resim - Fotoğraf Galeri
  Cevaplar: 28
  Son Mesaj: 22.06.08, 15:53
 5. Kadınları Hakkında İfrat Eden Erkeklere-Peygamberimizin Eşlerine Davranışı
  By onderaycan in forum İslam'a Göre Kadın ve Aile
  Cevaplar: 5
  Son Mesaj: 22.12.07, 02:34

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0