+ Konu Cevaplama Paneli
1. Sayfa - Toplam 3 Sayfa var 1 2 3 SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 26

Konu: Modern Kadın Uyanıyor mu?

 1. #1
  Ehil Üye Meyvenin Zeyli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  3.341

  Standart

  Bir kaç gün önce, Sabah gatezesinde “Feminizm, kad?n sağl?ğ?na zararl?” başl?ğ?yla yer alan haberde şöyle deniliyordu: “?sveç Ulusal Sağl?k Enstitüsü’nün araşt?rmas?na göre, erkeklerle rekabet eden kad?nlar, işyerlerindeki yükselmeyle birlikte stres ve uzun çal?şmadan ötürü sağl?klar?ndan oluyor.” (Sabah, 27.3.2007)

  Gerçekten de, feminizm, kad?n?n yarat?l?ş?na z?t bir hareket olduğundan sağl?ğa zarar veriyor. Zîrâ, Allah, kad?n ve erkeği farkl? yap?da yaratm?ş. Her iki cinse de hayat maratonunda farkl? roller biçmiş. Her ikisininin de güçlü ve zay?f yanlar? var. Kad?n daha duygusal, erkekse daha rasyonel. Tâbir-i diğerle kad?nda kalp, erkekte ak?l hâkim. Kad?n şefkatiyle önplana ç?k?yor, erkekse cesaretiyle...

  Bediüzzaman bu anlamda kad?nlar? “şefkat kahraman?” olarak niteler ve onlar?n “daire-i terbiye-i ?slâmiye içinde mesut bir aile hayat?n? geçirmeye mahsus bir nevî mübarek mahlûk” (Lem’alar, s. 204) olduklar?ndan bahseder.

  Bu, Yarat?c?n?n kad?na biçtiği misyondur. F?trat dini ?slâm, kad?n?, “müdîr-i dâhilî”, evinin idarecisi ve anne yapmakla ona lây?k olduğu hürmeti göstermiştir. Yine Bediüzzaman “Şer’-i ?slâm onlar? rahmeten dâvet eder eski yuvalar?na. Hürmetleri orada; rahatlar? evlerde, hayat-? âilede” (Sözler, s. 668) sözleriyle buna dikkat çekmiştir. Yani bu davet, onlar için bir rahmet olduğunu ve hürmetlerinin, hakk?yla, ancak aile hayat? içerisinde muhafaza edilebileceğini söylemiştir.

  ?slâm?n bu prensiplerinin, kad?n yarat?l?ş?na uygun olduğunun bir ispat? da, iki y?l önce Vatan gazetesinde yer alan bir haberdeki araşt?rma idi. “Kocam çal?şs?n, ben evimin kad?n? olay?m” başl?ğ?yla yay?nlanan haberde, “?ngiltere’de yap?lan bir araşt?rma, iyi bir eğitim al?p iş hayat?na at?lan kad?nlar?n, parlak bir kariyer yerine, evinde oturup sakin bir yaşam sürmenin hayalini kurduğunu ortaya ç?kard?” deniliyordu. Devam?nda ise şu tespitler yer al?yordu:

  “?ngiltere’de 30 yaşlar?nda, çal?şan 1500 kad?nla yap?lan bir anket, kad?nlar?n büyük bir bölümünün iş hayat?ndan s?k?ld?ğ?n? gösterdi. Kad?n dergisi New Woman’?n anketine kat?lanlar?n yüzde 61’i, mutlu bir evlilik yapman?n, sakin bir kasabaya yerleşerek evinin kad?n? olman?n hayalini kuruyor. Üçte ikisinden fazlas? ‘Paray? erkek kazanmal?’ diyor. Kad?nlar?n önemli bir bölümü ise, kariyerin o kadar da önemli olmad?ğ?n? düşünüyor. Ulusal Aile ve Ebeveyn Enstitüsü’nden Vicki Shotbot bu araşt?rmay? ‘modern kad?n?n uyan?ş?’ olarak görüyor. Shotbot’a göre bu uyan?ş?n nedeni, kad?nlar?n art?k istedikleri her şeyi elde edemeyeceklerini anlam?ş olmas?.” (Vatan, 11.03.2005)

  Gerçekten de modern kad?n uyan?yor muydu? Bediüzzaman daha 1910’larda “Beşer, hususan medeniyet fenlerinin ikâzât?yla uyanm?ş, intibaha gelmiş, insaniyetin mahiyetini anlam?ş” (Hutbe-i Şamiye, s. 30) diyordu. Niye olmas?n?

  Evet beşer, Kur’ân’?n hükümlerine muhtaç. Bediüzzaman, y?llar önce, ?sveç ve “?ngiltere’nin Kur’ân’? kabul etmeye çal?şan meşhur hatipleri”nden bahisle “Kur’ân-? Mu’cizü’l-Beyân? arayacaklar ve hakikatlerini anlad?ktan sonra bütün ruh u canlar?yla sar?lacaklar” (Sözler, s. 141) demişti. ?sveç ve ?ngiltere’de kad?nlar üzerinde yap?lan mezkur araşt?rma sonuçlar?, bu müjdenin tetikleyici bir emaresi niçin olmas?n? Yine Bediüzzaman, bir gazetedeki “?ngiliz devletinin payitaht?nda, hatipleri kürsülerinde ‘Art?k ?ngiltere’nin ?slâmiyeti kabul etmesi lâz?md?r’ diyerek bağ?rd?klar?n? ve beşeriyetin bütün hakiki ihtiyacat?n? cami olan Furkan-? Hakim’in âyetlerini birer birer okuyup tefsir ve beyan ettikleri” haberini işittiğinde “Bin elhamdülillah deriz. Evet o devletin hem dünyas?, hem saltanat?, hem saadeti onunla kurtulabilir” (Emirdağ Lâhikas?, s. 214) demişti. Biz de, mezkur haber vesilesiyle, bu gerçeği bir kez daha tekrar etmiş olal?m.

  Asl?nda kad?n?n, stresten uzak gerçek huzur ve rahat?n?n kendi evinde, aile hayat?nda olduğunu vurgulayanlar, sadece ?slâm dünyas?yla da s?n?rl? değil. Bu yarat?l?ş gerçeği, Katolik H?ristiyan dünyas?n?n bir önceki papas? II. Jean Paul taraf?ndan da seslendirilmişti. Hayat?nda, gayr-? ahlâkî ve gayr-? insânî hareketlere karş? açt?ğ? savaşla tan?nan birisi olarak, o da, ölmeden önce “Kad?nlar evine dönmeli” demişti. Evet, iş dönüp dolaş?p yarat?l?ş gerçeğine dayan?yor. ?nsanl?ğ?n yarat?l?ş?na ey uygun hükümleri ihtivâ eden ?slâm dini, kad?n? bütün zamanlarda f?trat?na en uygun olan konumuna oturtmuştur. Dolay?s?yla modern kad?n?n arad?ğ? huzur, ancak ?slâmî hayat tarz?ndad?r.

  ?smail TEZER/Yeni Asya
  Konu Meyvenin Zeyli tarafından (24.12.07 Saat 20:13 ) değiştirilmiştir.

  Ve sen yine denendiğinde.. Ve yine kalbin daraldığında.. Ve yine bütün kapılar kapandığında.. Ve yine ne yapman gerektiğini bilemediğinde.. Uzun uzun düşün.. Ve hatırla yaratanını!.. "ALLAH kuluna kafi değil mi?" [Zümer Suresi - 36]


 2. #2
  Yönetici SeRDeNGeCTi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  34
  Mesajlar
  5.901

  Standart

  Alıntı Meyvenin Zeyli Nickli Üyeden Alıntı


  “İngiltere’de 30 yaşlarında, çalışan 1500 kadınla yapılan bir anket, kadınların büyük bir bölümünün iş hayatından sıkıldığını gösterdi. Kadın dergisi New Woman’ın anketine katılanların yüzde 61’i, mutlu bir evlilik yapmanın, sakin bir kasabaya yerleşerek evinin kadını olmanın hayalini kuruyor. Üçte ikisinden fazlası ‘Parayı erkek kazanmalı’ diyor. Kadınların önemli bir bölümü ise, kariyerin o kadar da önemli olmadığını düşünüyor. Ulusal Aile ve Ebeveyn Enstitüsü’nden Vicki Shotbot bu araştırmayı ‘modern kadının uyanışı’ olarak görüyor. Shotbot’a göre bu uyanışın nedeni, kadınların artık istedikleri her şeyi elde edemeyeceklerini anlamış olması.” (Vatan, 11.03.2005)
  Bu araştırma haberi çıktığı zaman bazıları çok rahatsız olmuştu:) Kadınların dindar olsun, dinsiz olsun fıtratından uzak kalamayacağınagüzel bir örnekti...
  Konu elff tarafından (29.05.07 Saat 00:04 ) değiştirilmiştir.
  Anlamını Bilmediğiniz Kelimelerin Üzerine Çift Tıklayınız...

  Sual: Belki onlar eski hali istiyorlar?
  Cevap: Size kısa bir söz söyleyeceğim; ezber edebilirsiniz: İşte, eski hal muhal; ya yeni hal veya izmihlâl...
  (Bediüzzaman Said Nursi)


  Ne hayal, ne kuruntu hakikat istiyorum.
  Hakikat, hakikat, hakikat istiyorum!.. (Osman Yüksel SERDENGEÇTİ)
 3. #3
  Ehil Üye Meyvenin Zeyli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  3.341

  Standart

  Alıntı SeRDeNGeCTi Nickli Üyeden Alıntı
  Alıntı Meyvenin Zeyli Nickli Üyeden Alıntı

  “?ngiltere’de 30 yaşlar?nda, çal?şan 1500 kad?nla yap?lan bir anket, kad?nlar?n büyük bir bölümünün iş hayat?ndan s?k?ld?ğ?n? gösterdi. Kad?n dergisi New Woman’?n anketine kat?lanlar?n yüzde 61’i, mutlu bir evlilik yapman?n, sakin bir kasabaya yerleşerek evinin kad?n? olman?n hayalini kuruyor. Üçte ikisinden fazlas? ‘Paray? erkek kazanmal?’ diyor. Kad?nlar?n önemli bir bölümü ise, kariyerin o kadar da önemli olmad?ğ?n? düşünüyor. Ulusal Aile ve Ebeveyn Enstitüsü’nden Vicki Shotbot bu araşt?rmay? ‘modern kad?n?n uyan?ş?’ olarak görüyor. Shotbot’a göre bu uyan?ş?n nedeni, kad?nlar?n art?k istedikleri her şeyi elde edemeyeceklerini anlam?ş olmas?.” (Vatan, 11.03.2005)
  Bu araşt?rma haberi ç?kt?ğ? zaman baz?lar? çok rahats?z olmuştu Kad?nlar?n dindar olsun, dinsiz olsun f?trat?ndan uzak kalamayacağ?na güzel bir örnekti...
  Yahu asl?nda bedene de çok hafif ve rahat
  Kad?nlar? anlamak zor vesselam (yanl?ş anlaş?lmas?n feminist olanlar? kastediyorum)
  Konu elff tarafından (29.05.07 Saat 00:05 ) değiştirilmiştir.

  Ve sen yine denendiğinde.. Ve yine kalbin daraldığında.. Ve yine bütün kapılar kapandığında.. Ve yine ne yapman gerektiğini bilemediğinde.. Uzun uzun düşün.. Ve hatırla yaratanını!.. "ALLAH kuluna kafi değil mi?" [Zümer Suresi - 36]


 4. #4
  Dost MAVİ FİYONK - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2007
  Mesajlar
  10

  Standart

  bence kad?nlar daima uyan?kt?r

 5. #5
  Müdakkik Üye Gül-ihamra - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Mesajlar
  810

  Standart

  ?yi f?trat?ndakini farketmeye başlam?ş,uyanm?ş yani
  Bir dilenci gelse kapıma onu bu cüz'i şefkatimle geri çevirmiyeceğim.Rabbim! Bana vermiş olduğun şefkatinin yüzde biri,o dilenciyi kapımdan boş çevirtmiyorsa,ben ümitvarım ki;
  o yüzde doksan dokuz şefkatin beni senin kapından boş çevirmiyecek

 6. #6
  Ehil Üye Şahide - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2008
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  9.198

  Post Modern Kadın Uyanıyor mu?

  Modern kadın uyanıyor mu?


  “İNGİLTERE'NİN tanınmış üniversitelerinden Cambridge, yaptığı araştırmada ‘Kadınlar full-time çalışınca aile ortadan kalkıyor’ sonucuna ulaştı. Son 30 yılı inceleyen sosyoloji profesörlerinden Jacqueline Scot, ‘Kadınlar artık iş ve ev yükünü taşıyamıyor. Bu yüzden ailesini düşünen kadınlar yarım gün çalışmayı tercih ediyor. Kariyeri tercih edenler ise ailelerinde büyük sorunlar yaşıyor’ tesbitinde bulundu.” (Sabah, 7.8.2008)  Aslında, kadınların çalışma hayatında yaşadıkları ve ister istemez aile hayatlarına da yansıttıkları sıkıntıların çözümü, fıtratlarının sesini dinlemekte saklı.


  Fıtrat dini İslâm, kadını, “müdîr-i dâhilî”, yani “evinin idarecisi” ve “anne” yapmakla, ona lâyık olduğu hürmeti göstermiştir.


  Yine Bediüzzaman “Şer’-i İslâm onları rahmeten dâvet eder eski yuvalarına. Hürmetleri orada; rahatları evlerde, hayat-ı âilede” (Sözler, s. 668) sözleriyle buna dikkat çekmiştir.

  İslâmın bu prensiplerinin, kadın yaratılışına uygun olduğunun bir ispatı da, iki yıl önce bir gazetede yer alan haber idi. “Kocam çalışsın, ben evimin kadını olayım” başlığıyla yayınlanan haberde, “İngiltere’de yapılan bir araştırma, iyi bir eğitim alıp iş hayatına atılan kadınların, parlak bir kariyer yerine, evinde oturup sakin bir hayat sürmenin hayalini kurduğunu ortaya çıkardı” deniliyordu. Devamında ise şu tesbitler yer alıyordu:


  “İngiltere’de 30 yaşlarında, çalışan 1500 kadınla yapılan bir anket, kadınların büyük bir bölümünün iş hayatından sıkıldığını gösterdi. Kadın dergisi New Woman’ın anketine katılanların yüzde 61’i, mutlu bir evlilik yapmanın, sakin bir kasabaya yerleşerek evinin kadını olmanın hayalini kuruyor. Üçte ikisinden fazlası ‘Parayı erkek kazanmalı’ diyor. Kadınların önemli bir bölümü ise, kariyerin o kadar da önemli olmadığını düşünüyor.


  Ulusal Aile ve Ebeveyn Enstitüsü’nden Vicki Shotbot bu araştırmayı ‘modern kadının uyanışı’ olarak görüyor. Shotbot’a göre bu uyanışın sebebi, kadınların artık istedikleri her şeyi elde edemeyeceklerini anlamış olması.” (Vatan, 11.3.2005)


  Gerçekten de modern kadın uyanıyor muydu?


  Bediüzzaman daha 1910’larda “Beşer, hususan medeniyet fenlerinin ikazâtıyla uyanmış, intibaha gelmiş, insaniyetin mahiyetini anlamış” (Hutbe-i Şamiye, s. 30) diyordu.


  Neden olmasın?

  İSMAİL TEZER
  01.09.2008

  Şudur cihanda benim en beğendiğim meslek
  Sözüm odun gibi olsun, hakikat olsun tek!

  Mehmed Akif Ersoy


 7. #7
  Ehil Üye Medresetü'zZehra - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2008
  Bulunduğu yer
  Eskişehir
  Yaş
  31
  Mesajlar
  1.934

  Standart

  Çok güzel bir paylaşım Allah razı olsun..
  Hüsn-ü Aşk...  Gayr-ı Meşru Bir Muhabbetin Neticesi Merhametsiz Bir Adavettir.


 8. #8
  Dost püskül - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Mar 2008
  Mesajlar
  40

  Standart

  Bu görüşe maalesef katılmıyorum...sanıldığı gibi kolay değil...ingiltere ve daha birçok ülkeyle boy ölçüşecek durumda değiliz üstelik...
  eşler geleceğin teminatı olamazlar.....bu anlayışla yapılan evlilikler hüsranla son bulabilir.... eş ölebilir,madi durumu iyi değilse kalan eş ve çocuklar perişandır....erkek,başka biriyle anlaşıp eşini bırakabilir....felç olabilir...sakat kalabilir....her birey kendi ayakları üstünde durabilecek düzeyde olmalıdır...eğitimin ülke bütçesine maliyetini bilmeyen bir kişinin yazdığı saçma sapan bir yazı bizim ülkemizde asla geçerli olamaz....soruyorum sizlere yarınlarımızın ,çocuklarımızın garantisi nedir?
  bu olaylara kadın -erkek diye bakarsak yanılgıya düşeriz....çağın getirdikleriyle başetmemiz mümkün olamaz....
  HER DAİM ÇALIŞMAK ÇALIŞMAK ÇALIŞMAK VE ÜRETMEK DURUMUNDAYIZ....HER NE OLURSA OLSUN.....bir erkeğin arkasına saklanıp tenbellik etmek hiçbir müslüman kadınına hele hele TÜRK KADININA ASLA YAKIŞMAZ.....aklı başında olan kadınlar zaten bunu uyguluyorlar.......
  Önyargıları parçalamak, atomu parçalamaktan zordur(Albert Einstein)

 9. #9
  Ehil Üye Bilal-i Sivasi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Apr 2007
  Bulunduğu yer
  İzmir
  Mesajlar
  1.298

  Standart

  Şu anda kadınlar modernlik adı altında uyutuluyor ve bazı süfeha tarafından sömürülüyor.
  Ey muhataplarım!
  Ben çok bağırıyorum. Zîra, asr-ı salis-i aşrın, yani on üçüncü asrın minaresinin başında durmuşum,

  sûreten medenî ve
  dinde lakayd ve
  fikren mazinin en derin derelerinde olanları
  camie davet ediyorum.


 10. #10
  Ehil Üye yasemenn - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Feb 2007
  Mesajlar
  2.469

  Standart

  Alıntı püskül Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Bu görüşe maalesef katılmıyorum...sanıldığı gibi kolay değil...ingiltere ve daha birçok ülkeyle boy ölçüşecek durumda değiliz üstelik...
  eşler geleceğin teminatı olamazlar.....bu anlayışla yapılan evlilikler hüsranla son bulabilir.... eş ölebilir,madi durumu iyi değilse kalan eş ve çocuklar perişandır....erkek,başka biriyle anlaşıp eşini bırakabilir....felç olabilir...sakat kalabilir....her birey kendi ayakları üstünde durabilecek düzeyde olmalıdır...eğitimin ülke bütçesine maliyetini bilmeyen bir kişinin yazdığı saçma sapan bir yazı bizim ülkemizde asla geçerli olamaz....soruyorum sizlere yarınlarımızın ,çocuklarımızın garantisi nedir?
  bu olaylara kadın -erkek diye bakarsak yanılgıya düşeriz....çağın getirdikleriyle başetmemiz mümkün olamaz....
  HER DAİM ÇALIŞMAK ÇALIŞMAK ÇALIŞMAK VE ÜRETMEK DURUMUNDAYIZ....HER NE OLURSA OLSUN.....bir erkeğin arkasına saklanıp tenbellik etmek hiçbir müslüman kadınına hele hele TÜRK KADININA ASLA YAKIŞMAZ.....aklı başında olan kadınlar zaten bunu uyguluyorlar.......
  Garanti dediğiniz nedir ki...

  Hem doğru yolda ilerlemeye meyyal müdakkik evlatlar yetiştiren analarımız üretmemişmi oluyor, çalışmamışmı oluyor, ülksine katkı sağlamamışmı oluyor...
  Sanırım dar düşüncelerle bakarsak sadece dar bi ekonomi görüyoruz ve onun telaşıyla koşturuyoruz...

  Cihan dolu bela başında varken ne bağırırsın küçük bir beladan, gel tevekkül kıl;
  Tevekkül ile bela yüzüne gül, ta o da gülsün. O güldükçe küçülür, eder tebeddül...

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Modern Katliam!
  By ErekNUR in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 22.01.09, 17:46
 2. Modern Hikayeci
  By Ebu Hasan in forum Gündem
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 23.11.06, 10:55
 3. Erkek Erkektir, Kadın da Kadın
  By Meyvenin Zeyli in forum İslam'a Göre Kadın ve Aile
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 07.08.06, 10:59

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0