+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 7 ve 7

Konu: Kadın Hürriyetine Dair....

 1. #1
  Ehil Üye Ehl-i telvin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  2.269

  Standart

  Kad?n Hürriyetine Dair


  Amerikal? kad?n yazar Elisyan Stanbori, M?s?r´da bir ay kald?ktan son­ra Kahire´de yay?nlanan E!-Cumhuriye gazetesinde şunlar? yazm?şt?r:

  «Arap toplumu kamil ve salim bir toplumdur. Bu toplumun gençlerini makul ölçüler içerisinde geleneklerine bağl? tutmas? laz?md?r. Çünkü bu toplum Avrupa ve Amerika toplumuna benzememektedir. Zira müslümanlarda atalardan devral?nan birtak?m gelenekler(bize göre inanç) kad?n?n hayat?n? s?n?rla­makta, anne babaya karş? sayg? icab ettiirmektedir. Bundan daha önemlisi de Avrupa ve Amerika´da aile ve toplum hayat?n? tehdit eden kad?n-erkek ?lişkilerini yasaklamaktad?r.

  «Arap toplumunun bilhassa genç k?zlar için vazettiği kay?t ve nizam­lar son derece faydal?d?r. Bunun ?çin ben size ahlak ve geleneklerinize s?ms?k? sar?lman?z? öğütlerim. Kad?nlarla erkeklerin kar?şmalar?na mani olun. Bilhassa genç k?zlar?n?z? tarihten devrald?ğ?n?z terbiye kurallar? ile yetiştirin. Bu, Avrupa ve Amerika´da olduğu gibi kad?nlar?n heryere ser­bestçe girip ç?kmas?ndan daha hay?rl?d?r. Hem sizin için, hem ?nsanl?k için daha hay?rl?d?r.

  «Amerika´n?n son derece büyük bir toplum olmas?, birbirine yabanc? kad?n ve erkeklerin hiçbir evlilik bağ? olmadan münasebet kurmalar?na sebeb olmuştur. Bu baş?boşluk, bir yandan hapishanelerin ve ak?l hasta­nelerinin dolmas?na, bir yandan da yirmi yaş?n alt?ndaki k?zlar?n barlarda, pavyonlarda, randevu evlerinde erkeklere sat?lmalar?na yol açm?şt?r, işte bu bizim gençlere verdiğimiz hürriyetten doğmaktad?r. Avrupa ve Amerika toplumlar?nda kad?nlarla erkeklerin iç içe yaşamas?, kad?nlara verilen aş?r? hürriyet aile düzenini tehdit ettiği gibi ahlak ve fazileti de sarsmaktad?r. Çünkü daha yirmisine basmam?ş bir genç k?z hürriyet, medeniyet ve her-şeyin serbestliği ad?na içki içiyor, uyuşturucu maddeler kullan?yor, hatta annesinin bilgisi alt?nda istediği erkekle flört ediyor. Öyle ki, birkaç daki­kada evleniyor, birkaç saat sonra da ayr?l?yor.» [75]

  ?şte Amerikal? bir kad?n yazar?n görüşü bu. Bu yaz? aç?kça gösteri­yor ki, islâm?n düşmanlar? dahi tarafs?z bir gözle bakt?klar? zaman Islâm?n üstünlüğünü görüyor ve kabul ediyorlar.siz bunu al?n ve üstad?m?za sadakte demenin borc olduğu bu yaz? ile karş?laşt?r?n...


  Kad?nlar yuvalar?ndan ç?k?p beşeri yoldan ç?karm?ş;
  yuvalar?na dönmeli

  -1-
  Haşiye 1

  "Mim"siz medeniyet, tâife-i nisây? yuvalardan uçurmuş, hürmetleri de k?rm?ş, mebzul metâ? yapm?ş. Şer'-i ?slâm onlar?
  Rahmeten dâvet eder eski yuvalar?na. Hürmetleri orada; rahatlar? evlerde, hayat-? âilede. Temizlik zînetleri;
  Haşmetleri hüsn-ü hulk, lûtuf ve cemâli ismet, hüsn-ü kemâli şefkat, eğlencesi evlâd?. Bunca esbâb-? ifsad, demir sebat karar?
  Lâz?md?r, tâ dayans?n. Bir meclis-i ihvânda güzel kar? girdikçe, riyâ ile rekabet, hased ile hodgâml?k debretir damarlar?.
  Yatm?ş olan hevesât birden bire uyan?r. Tâife-i nisâda serbestî inkişaf?, sebep olmuş beşerde ahlâk-? seyyienin birden bire inkişaf?.
  Şu medenî beşerin h?rç?nlaşm?ş ruhunda, şu sûretler denilen küçük cenazelerin, mütebessim meyyitlerin rolleri pek azîmdir; Hem müthiştir tesiri. Haşiye 2

  Memnu' heykel, sûretler, ya zulm-ü mütehaccir, ya mütecessid riyâ, ya müncemid hevestir. Ya t?ls?md?r; celb eder o habîs ervâhlar?.  Haşiye 1: Tesettür Risâlesinin esas?d?r. Yirmi sene sonra müellifinin mahkumiyetine sebeb gösteren bir mahkeme, kendini ve hâkimlerini ebedi mahkum ve mahcup eylemiş.
  Haşiye 2: Nas?l meyyite bir kar?ya nefsani nazarla bakmak nefsin dehşetli alçakl?ğ?n? gösterir;Öyle de rahmete muhtaç bir biçare meyyitenin güzel tasvirine bakmak, ruhun hissiyât-? ulviyesini söndürür.
  Konu elff tarafından (29.05.07 Saat 00:08 ) değiştirilmiştir.


 2. #2
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  "Kad?nlar yuvalar?ndan ç?k?p beşeri yoldan ç?karm?ş, yuvalar?na dönmeli"

  Evet, bize de "doğru söyledin ey aziz üstad" demek düşüyor.

  Bediüzzaman diyor ya;

  Osmanl? hükûmeti Avrupa ile hâmiledir; Avrupa gibi bir hükûmeti doğuracak. Avrupa da ?slâmiyete hâmiledir; o da bir ?slâm devleti doğuracak.

  Hakikaten Avrupa ve Amerikan?n akl? baş?na mecburen gelmeye başlad?.Osmanl? da Avrupay? doğurmuş, onlar?n akl? baş?na gelip ortamlar? k?z-erkek ay?rmaya başlarken ülkemiz ayr? kalm?ş ortamlar? da karma yapmaya çal?ş?yorlar, medeniyet nam?na hemde..Mimsiz medeniyet..
  Konu elff tarafından (29.05.07 Saat 00:08 ) değiştirilmiştir.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 3. #3
  Ehil Üye Meyvenin Zeyli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  3.341

  Standart  Geçenlerdegazetede Yasemin Güleçyüz'ün Avrupa ve Amerika'daki kadınların fıtratlarına dönmek istediklerine dairve ancakbu şekildemutlu olabildiklerini ifade eden bir yazısı vardı. Bizim Anadolukadını ise fıtratını tahrip çabasında. Malesef buna ehl-i imanda alet oluyor.

  Ve sen yine denendiğinde.. Ve yine kalbin daraldığında.. Ve yine bütün kapılar kapandığında.. Ve yine ne yapman gerektiğini bilemediğinde.. Uzun uzun düşün.. Ve hatırla yaratanını!.. "ALLAH kuluna kafi değil mi?" [Zümer Suresi - 36]


 4. #4
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  Evet Yasemin Güleçyüz'ün yaz?s? ibretlikti gerçekten..Baz?lar?n?n gerçekleri binler yaz?k ki,illeyabanc?lardan duymas? gerekiyor inanmas? için..
  Kad?nlar Aleminde f?trata dönüş hareketleri

  Bediüzzaman Hazretleri, Han?mlar Rehberi’nde tesettürün kad?nlar için f?tri olduğunu ifade ederken, misal olarak Avrupal? kad?nlar?n, polislere, bak?şlar?yla kendilerini rahats?z eden erkekleri, “Bu alçaklar bizi göz hapsine al?yorlar…” diye şikayetlerde bulunduğunu anlat?r…


  O y?llardan bu güne benzer misalleri medyada gittikçe s?klaşan periyotlarda görmek mümkün.


  ?şte asr?m?z kad?n?n?n f?trata dönüş hareketinin bir yans?mas? olan ilginç haberlerden bir demet…
  En mutlu kad?n…

  Amerika’da ortaya ç?kan anti feminist bir kad?n hareketi olan “Feragat Eden Kad?nlar”, faaliyetlerini Avrupa’ya yaymaya başlad?. Laura Doyle ad?nda Kaliforniyal? bir ev kad?n? taraf?ndan kurulan ve kad?nlar? kocalar?na itaat etmeye çağ?ran hareket, başta ?ngiltere olmak üzere bir çok Avrupa ülkesinde örgütleniyor.


  33 yaş?nda part time çal?şan bir reklâm yazar? olan Doyle, feragat etme felsefesini, kötüye giden 11 y?ll?k evliliğini kurtarmaya çal?ş?rken geliştirmiş. Geçirdiği dönüşümü şöyle anlat?yor:


  “Çevremde iyi giden evliliklere bakt?m ve gördüm ki, kimi paran?n kontrolünü kocas?na b?rakm?ş, öteki kocas?n?n giyim zevkini hiç eleştirmemeyi ilke edinmiş... Ben de bunun üzerine d?rd?ra son verdim. Onu para ve kariyer meselelerinde s?k?şt?rmaktan vazgeçtim.” Deneyimlerini “The Surrendered Wife-Feragat Eden Kad?n” adl? kitab?nda toplayan Doyle’un felsefesi k?saca, “En mutlu kad?n kocas?na itaat eden kad?nd?r” cümlesinde toparlanabilir.


  Bu harekete destek verenler şöyle diyorlar: “Boşanma istatistikleri kad?nlar?n son 30 y?lda bir şeyleri yanl?ş yapt?ğ?n? gösteriyor. Laura, düşündüğünü söyleme cesaretini gösterebildi ve onun tavsiyelerini uygulayan bir çok kişi şimdi daha mutlu bir hayat sürüyor.”


  (Mart 2002 tarihli gazeteler…)

  Havva prensibi

  “Kendi doğal rollerini b?rak?p erkeklerle rekabete girişen kad?nlar, hiçbir alanda tam başar? sağlayam?yor. Kad?n?n bir şeyler öğrenmesi, eğitim görmesi ve evinin d?ş?nda görevler üstlenmesi tabiî ki normal, ancak belli bir ölçüyü korumak kayd?yla… Kad?nlar ailelerine geri dönmeli.”


  Bu sözler de başar?l? bir Alman kad?n televizyon programc?s?na ait. Fikirlerini “Eva prensibi” isimli kitab?nda toplayan Eva Herman’?n bağl? olduğu yay?nevi, kitab? “Feminizm koca bir yan?lg?dan m? ibaret?” sorusuyla tan?t?yor…


  (14.8.2006, Zaman)

  Zor ve keyifli…

  “Bence annelik oyunculuktan çok daha zor, ama zor olduğu kadar da keyifli. Çocuklar?m için her gün Allah’a şükrediyorum.”


  Hollywood’un ünlü kad?n oyuncular?ndan Gwyneth Paltrow ayn? zamanda iki çocuk annesi…


  (5 Mart 2007, Günayd?n)
  Süper kad?n değil, mutlu kad?n…

  ?ngiltere’de çal?şan kad?nlar üzerine yap?lan ve The Gurdian’da da yay?nlanan bir habere göre, çal?şan ?ngiliz kad?nlar?n üçte ikisi “Çocuk da yapar?m, kariyer de” demenin asl?nda gereksiz yere her şeyi s?rtlanmakla eş anlaml? olduğuna karar vermişler ve daha geleneksel aile modellerine dönmeyi arzu ettiklerini belirtmişler. ?ş ve ev hayat?n? dengede götürmeye çal?şan “süper kad?n” değil, evde çocuğuyla zaman geçiren “mutlu kad?n” olmak istediklerini, aileyi erkeğin geçindirmesi gerektiğini ifade etmişler.


  (Kaynak: Cumhuriyet,


  15 May?s 2005)
  Konu elff tarafından (29.05.07 Saat 00:09 ) değiştirilmiştir.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 5. #5
  Ehil Üye Meyvenin Zeyli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  3.341

  Standart

  Allah razı olsun elff kardeşim...

  Ve sen yine denendiğinde.. Ve yine kalbin daraldığında.. Ve yine bütün kapılar kapandığında.. Ve yine ne yapman gerektiğini bilemediğinde.. Uzun uzun düşün.. Ve hatırla yaratanını!.. "ALLAH kuluna kafi değil mi?" [Zümer Suresi - 36]


 6. #6
  Gayyur mikerdem - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2007
  Bulunduğu yer
  Bursa
  Mesajlar
  106

  Standart

  HerŞey GÜzel Ama Bana GÖre Avrupa'da B?rkaÇ Çapulcunun(tab?r? BaĞiŞlayin Sayi AzliĞi ?t?bar?yle) Ya Da Koyunlarin YaptiĞi Hareket? TÜm Avrupaya Mal Etmek Bana GÖre YanliŞ Oluyor B?r De ArkadaŞin Bahsett?Ğ? Toplum TÜrk Toplumu DeĞ?l Arap Toplumu B?z?m Toplumumuzun Arapla Farki SÜreÇler ?t?bar?yle ?y?ce AÇilmaya BaŞliyor B?r Yanda Avrupa Sevdalisi TÜrk?ye Ve TÜrk Demokras?s? B?r Yanda Da Her Nekadar MÜslÜman Da Olsa Arap Kralliklarinin Yan? YÖnet?c?ler?n Vasiflari Da Kast Ed?len Vasifalar DeĞ?ller Bu Datopluma Mal Ed?lemez Demek ?sted?Ğ?m Her Toplumun Bell? Kes?mler? Bell? AmaÇlari Vardir Sosyal TaŞantida B?r Toplumda Var Olan Felsefe Her Toplumda Uygulanamaz Bunun Neden? 18 Yy Dan Ber? SÜregelen AraŞtirmaŞarda Mevcuttur Tar?hsel Olarak Sosyoloj? B?l?m?n?n Gel?Ş?m?ne BakildiĞinda DoĞu Toplumlari B?rer Mutlak MonarŞ? YÖnet?mler?n Den Demokrat?k YÖnet?m Lere GeÇ?Ş YaŞadiĞi DÖnemde Ta 11. Yy Dan Ber? Demokras?y? YaŞayan Avrupanin Sayili Ülkeler?nde Kralliklar GÜnÜmÜze Kadar Geld?kÇe Önem Kazanmaktadir Hep?m?z?n B?ld?Ğ? ?ng?ltere ?spanya ?sveÇ Dan?marka Vs Avrupa Ülkeler? Hala Kralliklarini Devam Ett?r?yorlar Burada D?kkat Ed?lmes? Gereken Nokta Avrupa Esk?m?Ş Mend?ller?n? Ger? DÖnÜŞÜm Noktasinda DoĞu Toplumlarina Devretmeye BaŞliyor Bu 19 Yy Dan Ber? Devam Ed?yor Ve Artik Yani AŞimizda Bakalim S?yas? SÜreÇler Toplumsal Olaylari Tet?kleyecek M? Irak Ta GÖreceĞ?z Halkin Nazar? Olarak ?slam?yet? Nasil YaŞadiĞini B?l?yorduk ?ler?de Nasil B?r DeĞ?Ş?me UĞrayacak GÖreceĞ?z Herkese SelamÜn AleykÜm Eks?Ğ?m Kusurum Veya S?z?n Eklemek ?sted?kler?n?z Varsa D?nlemek ?ster?m
  Konu elff tarafından (29.05.07 Saat 00:09 ) değiştirilmiştir.
  [flash width=200 height=20]http://static.boomp3.com/player.swf?id=041192c5c24f[/flash]

 7. #7
  Ehil Üye Ehl-i telvin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  2.269

  Standart

  Alıntı aLt?nBaşak Nickli Üyeden Alıntı
  AVRUPA , KADIN BAHS?NDE SUSMALI

  Dünya kamuoyu bir çok yanl?şla boğuşa dursun. Hakk ve adalet ad?na zulmü hukuk kürsüsüne ç?karmaya ve hürriyet ad?na koyu istibdatlar? alk?şlaya dursunlar. O kadar müşahhas yanl?şlar, hatalar yaşan?yor ki, dünyada… ?stibdad? kutsî prensipleriyle binbeşyüz seneden beri mütemâdiyen kovalayan ?slam? diktatörlükle suçlayan cahil Avrupa´n?n bilmediği konularda susmas? lâz?m. Susmas? lâz?m gelen konulardan birisi de Kad?n´d?r. Geleneksel Asya kad?n?n? ?slâm´daki kad?n?n mânâs?yla kar?şt?ran, Asr-? Saadet pratiğini öğrenememiş ve islam tarihinin şeref levhalar?ndaki o ulvî kad?n? görememiş bat? dünyas? kad?n konusunda şimdilik mutlaka susmal?. Bolşeviklerin, insanl?k düşmanlar?n?n ve bilhassa deccaliyetin dünya efkâr?n? kargaşa ve toza bulad?ğ? şu dönemde düşmanca, önyarg?l? ve gayr-? insanî üslubuyla ikinci Avrupa´n?n islam? karalad?ğ? şu dönemde Avrupa mutlaka susmal?. Hürriyet vadiyle kand?r?lan ve bugün izbelerde sürünen Paris´li, Londra´l? ve Frankfurt´lu kad?nlar?n çilesi ortadayken Avrupa “islamda kad?n?” nas?l konuşabilir ki… Henüz Asya´da; din ile gelenek aras?ndaki kal?n çizgileri okuyamayan, islam öncesi dünya kad?n?n?n perişaniyetini beilemeyen ve Kur´ân´?n tüm insal?ğa getirdiği hakk, hürriyet ve üstün hayat kavramlar?n? öğrenemeyen bat?n?n, susmaktan başka yapacağ? bir şey yoktur.
  Skolastik Avrupa´ya, Endülüs´ten ald?ğ? feyizle galebe eden “ayd?nlanm?ş Avrupa”n?n, dinsiz felsefenin iğfaliyle bir zamanlar baş? dönmüştü. O sarhoşlukla islam dinini ve bilhassa Kur´ân´? tahrif olmuş hristiyanl?kla mukayese ederek sald?r?s?n? Asya´da da sürdürmek istemişti. Fakat bildiğimiz gibi cihan harplerinde ş?mar?kl?k ve sald?rganl?ğ?n?n cezas?n? seksen milyon evlâd?n?n ac?s?na, k?tan?n serapa tahrip olunmas?n? katarak çok ac? bir biçimde çekti. Semavî dinlerle mücadele edeceğim diye, baş?n? insanî zincirden ç?karan bu Avrupa´n?n, hayvanî zevklerini kutsallaşt?rmaya, kuvvete tap?nmaya, sömürgecilikle ilânihaye yaşayacağ?na inanmaya, kad?n ile birlikte aileyi de çiğnemeye kalk?şan Avrupa´n?n; 1945 sabah?nda, yanm?ş ve milyonlarca ümitle birlikte y?k?lm?ş bir enkaz?n üzerindeki duygular?n?n, mürekkebi henüz kurumam?şken Avrupa, “Kad?n haklar?” noktas?nda susmak mecburiyetindedir. Bu; tarihin, kaderin, insanl?ğ?n ve ilmin karar?d?r.
  Susmal? ve Kur´ân´? dinlemeli. Şayet Asya´daki geleneklerden kaynaklanan zulümlere can? s?k?l?yorsa “doğru islam” veya “hakikî islamiyetin” ortaya ç?kmas?na yard?mc? olmal?. Kad?n?n istismar arac? olarak kullan?ld?ğ? roman?n, sinemas?n?n, tiyatro, dans ve reklam?n dünyam?z?n böğrüne, insanl?ğ?m?z?n kalbine açt?ğ? derin yaralara bak?p – bak?p nedamet h?çk?r?klar?na tutulmal?. Anarşiyi, terörü, korkunç istihlâk?, müthiş israf? ve dünyay? boğan pislik ve kirliliğe bu yollarla sebep olduğunu düşünerek, dünyan?n az?c?k kalan şu ömründe insal?ğ?n hayr?na gözyaşlar?yla koşmal?, Avrupa…
  O´nun gözü önünde ikinci Avrupa´?n?n baş?m?za sard?ğ? moda, güzellik yar?şmalar?, nikahs?z hayat ve nihayet fuhşun, insan neslin nas?l tükettiğini Avrupa kendisi bilmez mi? Avrupa´n?n “?slam´da kad?n” hakk?nda söyleyeceği bir şeyin olmad?ğ?n? iyi biliyoruz. Sokaklar?nda sürünen; anneliğini, evlatl?k sevgisini ve kardeş muhabbetini kaybetmiş ve art?k s?cak bir yuvan?n da manas?n? yitirmiş bir kad?ndan dolay? Avrupa´n?n paniğe düştüğünü de iyi biliyoruz. Tahripçi ikinci Avrupa´n?n teknolojiyi k?smen işgal etmesi, müfsit aletlerle başta kad?n olmak üzere insanl?ğ?n üzerine rastgele ateş açmas? ve tekelleşen global dev medya guruplar?n?n da hasis menfaatleri için bu çetelerle işbirliğine gitmesi, Avrupa´y? ümitsizliğe de sürüklemiştir. Bu ümitsizliktir ki, milyonlarca Avrupal? genç; dünyan?n istikbalini tehlikeli gördüklerinden evlenmekten, yuva kurmaktan ve çocuk yapmaktan vazgeçmişlerdir. Bu kara tablo Avrupa ailesini karalam?şken, kendini bilmez bir kaç herzegûnun islam? karalamas?na hiç ehemmiyet verilir mi? Fakir Asya ailesinin, Avrupa zalim kafirlerinin tüm hücum, iğfal ve çeteciliğine rağmen nas?l dimdik ayakta kald?ğ?n? merak edenler, müslüman aileleri ziyaret etsinler. Kemalistlerin tuttuğu çanaklarda; Soros ve Wolfowitz gibi deccaliyet tamsilciler Anadolu´daki yandaş STK´lara avuç – avuç para dağ?ta sursunlar. Dinsiz felsefenin Kur´ân karş?s?ndaki mağlubiyetini tadan 20. Yüzy?l Avrupas? gibi, 21. Yüzy?l?n deccaliyet ve süfyaniyet Avrupal?lar? da islam karş?s?ndaki ac? mağlubiyetlerini mutlaka ama mutlaka yaşayacaklard?r. Dünyan?n ömrü varsa, göreceğiz.
  ?şte bürün bunlar için diyoruz ki; insaniyetperver, medenî ve isevî Avrupa “Kad?n haklar?” konsunda şimdilik sussun. Yaln?zca Kur´ân´? dinlesin. Zira, Kâinat mescid- i Kebirinde, Kur´ân Kâinat? okuyor. Binbeşyüz sene önceki cehalet, vahşet ve kaosu nas?l tedavi ettiğini anlat?yor. En az bugünkü kadar dehşetli ve öldürücü dinsizliği nas?l bertaraf ettiğini izah ediyor. Öyle ise: Evvelâ O ´nu dinleyeceğiz…


  analiz güzel yap?lm?ş harika....emeğine sağl?k ALLAH raz? olsun...
  Konu elff tarafından (29.05.07 Saat 00:10 ) değiştirilmiştir.


+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Kadın Hürriyetine Dair
  By hayal_et in forum İslam'a Göre Kadın ve Aile
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 19.06.11, 20:45
 2. Aşk'a Dair
  By yakaza in forum Edebiyat
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 16.12.08, 11:28
 3. Ney'e Dair...
  By Majâz in forum Resim - Fotoğraf Galeri
  Cevaplar: 35
  Son Mesaj: 01.11.08, 14:06
 4. Erkek Erkektir, Kadın da Kadın
  By Meyvenin Zeyli in forum İslam'a Göre Kadın ve Aile
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 07.08.06, 10:59

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0