+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 8 ve 8

Konu: Feminizm

 1. #1
  Ehil Üye Meyvenin Zeyli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  3.341

  Standart

  Çağ?m?zda feminizm ad? verilen hareket, tarihte kad?n?n kiliseye girmesini, ?ncil'e bile dokunmas?n? yasaklam?ş olan zihniyete karş? bir tepki hareketi olmas? sebebiyle ç?k?ş noktas? bak?m?ndan hakl? ise de, ahlaki ve sosyal bak?mdan çok olumsuz sonuçlar doğurmaktad?r. Bu sonuçlar? iki noktada toplamak mümkündür.

  Bir kere, feminizm hareketine kap?lan kad?n, genel olarak kay?ts?z şarts?z özgürlük düşüncesiyle aile için vazgeçilmez olan birçok kural ve değerleri hiçe saymakta; esasen sosyal hayat?n hiçbir alan?nda hiçbir insan için geçerli olmayan "Kendi hayat?m? can?m?n istediği şekilde yaşamak hakk?md?r!" şeklindeki anlay?ş?, bütün değerlerin üstünde bir değer ve kanun kabul etmektir. Bu anlay?ş, bütünüyle ahlaki değerler ve kurallar ile kutsall?k kazanan aile yuvas?n?n iğreti bir hal almas?na, kad?n ve erkeğin, aile sorumluluklar?n? çekilmez bir yük ve bir tür esirlik gibi alg?lamalar?na yol açmaktad?r. Bu hayat anlay?ş?n?n yayg?n olduğu ülkelerde, eşine ve çocuklar?na bağl?l?ğ?, yuvan?n mutluluğuna katk?da bulunmay? kendi istek ve tutkular?n?n üstünde tutan kad?n tipi giderek özlemle aran?r olmakta, nikahs?z birlikte yaşamalar?n yayg?nlaşmas? gibi Bat?l?lar'?n bile korkutucu sayd?klar? olumsuz gelişmelerin temelinde de ayn? anlay?ş yatmaktad?r.  Sözde kad?n özgürlüğünü savunan feminizmin ortaya ç?kard?ğ? diğer bir olumsuz sonuç da erkeklerle ilgilidir. Bu gelişmeler karş?s?nda erkekler genellikle üç değişik tav?r sergilemektedirler:  *Olay? olduğu gibi kabul edip, evlenip boşanmay? al?şkanl?k haline getirme,


  *Eşlerini bask? zoruyla sad?k k?lma ve yuvada tutmaya çal?şma,

  *Zaten eşlerini başlar?ndan atmak isteyen, yuvay? y?kmaya dünden haz?r olan bir tutum.  Aile yuvas? bir defa kutsall?ğ?n? yitirdi mi, art?k kişisel arzu ve ç?karlar?n? her şeyin üstünde tutanlar bu yuvay? y?kmakta hiçbir sak?nca görmezler. Bat?'da ve Bat?l?laşma gayreti içinde olan ülkelerde femiznizm hareketinin belki de en önemli olumsuz sonucu bu olmuş, aile, eşlerin karş?l?kl? bağl?l?k ve fedakarl?ğ?yla yürütülen kutsal bir kurum olmaktan ç?k?p her iki tarafta da bencillik, tek tarafl? ç?kar ve yarar egemen olmaya başlam?şt?r. Bu gelişmelerden de sosyoekonomik konumu daha zay?f durumda olan taraf zarar görmekte, ne yaz?k ki çoğunluğu da kad?nlar oluşturmaktad?r.

  Konu elff tarafından (29.05.07 Saat 00:10 ) değiştirilmiştir.

  Ve sen yine denendiğinde.. Ve yine kalbin daraldığında.. Ve yine bütün kapılar kapandığında.. Ve yine ne yapman gerektiğini bilemediğinde.. Uzun uzun düşün.. Ve hatırla yaratanını!.. "ALLAH kuluna kafi değil mi?" [Zümer Suresi - 36]


 2. #2
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Allah raz? olsun..
  buda deccal?n ç?kard?ğ? fikir ak?m?...

  taki müslümanlar?n ailelerini parçalas?n,fitne ç?kars?n.

  zaten deccalde fitne ç?karan değil mi?
  Konu elff tarafından (29.05.07 Saat 00:11 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 3. #3
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart  Evet,feminizmin tarihini okuyunca müslüman bir bayanın "feminist" takılması ne kadar anlamsız ve yanlış..Bayana asıl hakkını, layık olduğu değeri veren islamiyet.Müslüman bayan ezildiğini hissediyorsa yapması gereken feminizme sarılmak değil, islamın gerçek değerlerini anlamaya ve anlatmaya çalışmak.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 4. #4
  Gayyur aShuRe - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  110

  Standart

  ISlam akaidine bakarsan?z fem?n?stler?n hayal b?le edemed?kler? haklar? ?slam kad?nlara verms?t?r. B?lmed?g?m?z ?c?n baska c?k?s yolu ar?yoruz oysa ?slam? b?r b?lsek..

  Islama gore kad?n?n yapmak zorunda oldugu tek sey es? ?le beraber olmakt?r kend? bebeg?n? b?le emz?rme zorunlulugu yoktur...

  ?stemezse emz?rmez baba sut anne bulmak zorunda..
  ne yaz?kk? bayanlar?m?z tamammen fem?n?zm? ben?msemesede buyuk cogunlugu islam? aka?dden b? haber yas?yoruz..
  Allah cumlem?ze h?dayet ve anlay?s nas?p ets?n..
  Konu elff tarafından (29.05.07 Saat 00:11 ) değiştirilmiştir.
  Bilmezler, Bilmezsin, Bir Ben Bilirim Bende Türkçeye Çeviremem Seni...

 5. #5
  Ehil Üye Ehl-i telvin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  2.269

  Standart

  Alıntı elff Nickli Üyeden Alıntı


  Evet,feminizmin tarihini okuyunca müslüman bir bayan?n "feminist" tak?lmas? ne kadar anlams?z ve yanl?ş..Bayana as?l hakk?n?, lay?k olduğu değeri veren islamiyet.Müslüman bayan ezildiğini hissediyorsa yapmas? gereken feminizme sar?lmak değil, islam?n gerçek değerlerini anlamaya ve anlatmaya çal?şmak.
  SADAKTE VE B? HAKK? NATAKTE YE EHUL AZ?Z
  Konu elff tarafından (29.05.07 Saat 00:11 ) değiştirilmiştir.


 6. #6
  Yönetici SeRDeNGeCTi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  34
  Mesajlar
  5.901

  Standart

  Konuyla ilgili harika bir al?nt? olduğunu düşünüyorum. Yasemin Güleçyüz'ün yaz?s?...

  Kad?nlar âleminde f?trata dönüş hareketleri...

  Bediüzzaman Hazretleri, Han?mlar Rehberi’nde tesettürün kad?nlar için f?trî olduğunu ifade ederken, misâl olarak Avrupal? kad?nlar?n, polislere, bak?şlar?yla kendilerini rahats?z eden erkekleri, “Bu alçaklar bizi göz hapsine al?yorlar…” diye şikâyetlerde bulunduğunu anlat?r…

  O y?llardan bu güne benzer misalleri medyada gittikçe s?klaşan periyotlarda görmek mümkün.
  ?şte asr?m?z kad?n?n?n f?trata dönüş hareketinin bir yans?mas? olan ilginç haberlerden bir demet…


  En mutlu kad?n…

  Amerika’da ortaya ç?kan anti feminist bir kad?n hareketi olan “Feragat Eden Kad?nlar”, faaliyetlerini Avrupa’ya yaymaya başlad?. Laura Doyle ad?nda Kaliforniyal? bir ev kad?n? taraf?ndan kurulan ve kad?nlar? kocalar?na itaat etmeye çağ?ran hareket, başta ?ngiltere olmak üzere bir çok Avrupa ülkesinde örgütleniyor.
  33 yaş?nda part time çal?şan bir reklâm yazar? olan Doyle, feragat etme felsefesini, kötüye giden 11 y?ll?k evliliğini kurtarmaya çal?ş?rken geliştirmiş. Geçirdiği dönüşümü şöyle anlat?yor:
  “Çevremde iyi giden evliliklere bakt?m ve gördüm ki, kimi paran?n kontrolünü kocas?na b?rakm?ş, öteki kocas?n?n giyim zevkini hiç eleştirmemeyi ilke edinmiş... Ben de bunun üzerine d?rd?ra son verdim. Onu para ve kariyer meselelerinde s?k?şt?rmaktan vazgeçtim.” Deneyimlerini “The Surrendered Wife-Feragat Eden Kad?n” adl? kitab?nda toplayan Doyle’un felsefesi k?saca, “En mutlu kad?n kocas?na itaat eden kad?nd?r” cümlesinde toparlanabilir.
  Bu harekete destek verenler şöyle diyorlar: “Boşanma istatistikleri kad?nlar?n son 30 y?lda bir şeyleri yanl?ş yapt?ğ?n? gösteriyor. Laura, düşündüğünü söyleme cesaretini gösterebildi ve onun tavsiyelerini uygulayan bir çok kişi şimdi daha mutlu bir hayat sürüyor.”
  (Mart 2002 tarihli gazeteler…)

  Havva prensibi

  “Kendi doğal rollerini b?rak?p erkeklerle rekabete girişen kad?nlar, hiçbir alanda tam başar? sağlayam?yor. Kad?n?n bir şeyler öğrenmesi, eğitim görmesi ve evinin d?ş?nda görevler üstlenmesi tabiî ki normal, ancak belli bir ölçüyü korumak kayd?yla… Kad?nlar ailelerine geri dönmeli.”
  Bu sözler de başar?l? bir Alman kad?n televizyon programc?s?na ait. Fikirlerini “Eva prensibi” isimli kitab?nda toplayan Eva Herman’?n bağl? olduğu yay?nevi, kitab? “Feminizm koca bir yan?lg?dan m? ibaret?” sorusuyla tan?t?yor…
  (14.8.2006, Zaman)

  Zor ve keyifli…

  “Bence annelik oyunculuktan çok daha zor, ama zor olduğu kadar da keyifli. Çocuklar?m için her gün Allah’a şükrediyorum.”
  Hollywood’un ünlü kad?n oyuncular?ndan Gwyneth Paltrow ayn? zamanda iki çocuk annesi…
  (5 Mart 2007, Günayd?n)


  Süper kad?n değil, mutlu kad?n…

  ?ngiltere’de çal?şan kad?nlar üzerine yap?lan ve The Gurdian’da da yay?nlanan bir habere göre, çal?şan ?ngiliz kad?nlar?n üçte ikisi “Çocuk da yapar?m, kariyer de” demenin asl?nda gereksiz yere her şeyi s?rtlanmakla eş anlaml? olduğuna karar vermişler ve daha geleneksel aile modellerine dönmeyi arzu ettiklerini belirtmişler. ?ş ve ev hayat?n? dengede götürmeye çal?şan “süper kad?n” değil, evde çocuğuyla zaman geçiren “mutlu kad?n” olmak istediklerini, aileyi erkeğin geçindirmesi gerektiğini ifade etmişler.
  Yasemin GÜLEÇYÜZ
  (Kaynak: Cumhuriyet, 15 May?s 2005)

  http://www.yeniasya.com.tr/2007/03/11/yazarlar/ygulecyuz.htm
  Konu elff tarafından (29.05.07 Saat 00:12 ) değiştirilmiştir.
  Anlamını Bilmediğiniz Kelimelerin Üzerine Çift Tıklayınız...

  Sual: Belki onlar eski hali istiyorlar?
  Cevap: Size kısa bir söz söyleyeceğim; ezber edebilirsiniz: İşte, eski hal muhal; ya yeni hal veya izmihlâl...
  (Bediüzzaman Said Nursi)


  Ne hayal, ne kuruntu hakikat istiyorum.
  Hakikat, hakikat, hakikat istiyorum!.. (Osman Yüksel SERDENGEÇTİ)
 7. #7
  Ehil Üye Meyvenin Zeyli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  3.341

  Standart

  Dün bir başka başlığa daha eklenmişti elff kardeş tarafından. Ama demek burda da ihtiyaç oldu. Evet çok hikmetli bir yazı... Allah razı olsun...

  Ve sen yine denendiğinde.. Ve yine kalbin daraldığında.. Ve yine bütün kapılar kapandığında.. Ve yine ne yapman gerektiğini bilemediğinde.. Uzun uzun düşün.. Ve hatırla yaratanını!.. "ALLAH kuluna kafi değil mi?" [Zümer Suresi - 36]


 8. #8
  Yönetici SeRDeNGeCTi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  34
  Mesajlar
  5.901

  Standart

  Feministlerin Ihaneti... Veya ?tiraf?...
  Feminizmi veya feministleri biliyorsunuz. Avrupa tarihi ve kültürünün doğurduğu hareket hakk?nda çok şeyler yaz?ld? – çizildi. Fakat tarihe not düşmek veya bir tesbitte bulunmak için bir kaç anekdotu dinlersiniz herhalde. Hele meselenin içinde Kur´ân´la savaşabileceğine inanan feminist Alice Schwarzer gibiler olunca hikaye biraz daha cazip olacak Zira ihaneti, tarihî hatay? veya mugalatay? söyleyen biz değiliz…
  Betty Mahmoudy ?ran´da bir süre yaşayan Amerikal? bir kad?nd?. Şia geleneğini fars kültürünü ve doğu mistizmini ayn? teknede yoğurmuş bir toplum aras?nda yaşam?şt?. Sonra da ?ran´da yaşad?klar?n? Hollywood´daki semavî din karş?t? senaristlere hikaye edince, bildiğiniz o meşhur kitap ortaya ç?km?şt?: K?z?m Olmadan Asla! Aileyi çoktan defterden silmiş ve kad?n? cinselliğiyle toplumun merkezine taş?maya çal?şanlar, Amerikal? gelinin ?ran´daki hayat?n? ne kadar anlayabilirlerdi ki…
  Taliban kad?n?n hikayesi de yukardaki izahtan çok farkl? olmasa gerek: Burkalara mahkum edilmiş, yaşama hakk? neredeyse elinden al?nm?ş, ortaçağ kölelerinden de daha incitici şartlara giriftar edilmiş gösterilen bir kad?n?n hikâyesini, dinazor medya dünya ekranlar?na yans?t?nca Amerika ve Avrupa´n?n iğfal edilmiş kamuoyu, Afgan kad?n?n? Molla Ömer´in elinde böylece tutsak olarak alg?lad?. Hakikat neydi? 11 Eylül çetesinin fesad?yla buraya giden Avrupa Silahl? Kuvvetleri Taliban kad?n?n burkas?na mağlup olmuştu. Buradaki hadise, ne Tahran´daki çarşaf? ve ne de Kandahar´daki Burka´y? müdafaa hadisesi değil. Medeniyet maskesiyle insan o­nurunu çiğneyeneleri, insaniyetperverler deşifre edemezlerse insanl?ğa yaz?k olacak. ?ran kendi içinde ve yaşam?yla mutlu ve Afganl? kad?n kendi coğrafyas?nda burkas?yla huzurlu olduğu halde; feministlerin siyasetçileri ve siyasetçilerin de ordular? Asya kad?n?n üzerine sürmesinin arkas?ndaki as?l maksat ne idi? Paris´li, Newyork ve Londral? baz? dinsiz, sefih ve ahlaks?z kad?nlar?n hayat?n?n modern ve üstün olduğunu kim ve neden iddia ediyordu… Sonra da üçüncü dünya ülkelerine çeşitli yol ve metodlarla dikte ediyorlard?, bu hayat?… Bu kültürel faşizmi masum insanlara reva görenlerin “hürriyet ve demokrasi” perdelerine s?ğ?nm?ş olmalar?, insanl?k ad?na bir başka fecaattir…
  Dinsiz Avrupa ve Amerika´daki terbiyecilerin sistematize ettikleri sosyoloji, pedagoji ve psikolojinin mahiyetini insanî ölçülerle değerlendirenlerimiz çok değil. Zira insanî ölçü dediğimiz f?trî terbiyenin metodlar?na ve pratiğine dinsizlerce imkân verilmeyen bir çağda yaş?yoruz. Mevcut yanl?ş eğitim sistemi doğru kabul edilerek, bu yanl?şta ifrata gidilmesinin büyük insanî felaketler doğurduğunu, mevcut çevreler çok iyi biliyorlar. F?tratlar?n?n bozulmas?ndan dolay? y?lan gibi zehirlemekten, tahripten ve kaostan zevk al?yorlar. o­nlara “tahripkâr cereyanlar” denilmesinin sebebi de bu olsa gerek. ?şte Avrupa merkezlerindeki laboratuvarlar?nda yetişdirdikleri tipe zarar vermemesi için bu k?z?l kuvvetler, çeşitli bahanelerle başta islam dünyas? olmak üzere üçüncü dünyaya sald?rmaya devam edecekler. Bunlar f?trattan korkuyorlar.
  Feministlerin balonu çoktan söndü. Avrupa – Amerika kad?n? ?ran ve Afganistan kad?n?ndan çok daha mutsuz. o­nlar da; her iki halk aras?ndaki fark? gösterecek böyle bir istatiğe yanaşmazlar. Öyleyse, hem islam coğrafyas?ndaki kad?n?n daha mutlu olduğu anlaş?lamas?n, hem de dinsizliğe zemin haz?rlayan sefahet, kaos ve çat?şmaya imkân ç?ks?n diye kuvvete başvurularak islam dünyas?ndaki kad?n dinsiz feministlerin sald?r?s?na uğrad?… ?ran, Afganistan veya birbaşka islam coğrafyas?ndaki kad?n?n; cehalet ve şeriata ayk?r? hareketlerinden dolay? yaşad?ğ? s?k?nt?, dinsiz Avrupa´n?n feminist teorisyenlerinin yanl?ş?n? düzeltemez. Hem de bu duruş dünyan?n kapitalini, araç – gerecini ve her türlü imkân?n? kullanan Avrupal? terbiyecileri mahkum etmez mi?
  Avrupal? feministler kendi kad?n?n? kand?rabilirler, her gün yeni bir oyuncağ? eline vererek o­nun f?trat?n? aramas?n? engelleyebilirler. Fakat bunu islam dünyas?nda yapmalar? çok zor görünüyor. Kur´ân´a ve O´nun pratiği olan sünnete rağmen islam kad?n?n? sokaklarda sürünmeye, baş?boş dolaşmaya ve aileden koparmaya dinsiz felsefenin şakirdleri olan Alice Schwarzer´lerin gücü yetmez, kanaatindeyiz.
  Biliyoruz… Dinsizlik cereyanlar?n?n idare ettiği fonlardan sağlanan paralarla, başta Türkiye olmak üzere birçok islam toplumunda sözkonusu “Yenilik” laboratuvarlar? aç?l?yor. Dinsiz felsefenin yerli şakirdleri oralarda ders veriyorlar. Ahaliyi de; faydal?, karizmatik, yenilik, pratik ve sempatik gibi tabirlerle bu z?nd?ka laboratuvarlar?na çekmeye çal?ş?yorlar. Bilhassa din karş?t? kemalistlerin ve ahmak – cahil milliyetçilerin yard?mlar?n? da görüyorlar. ?slam ailesi; karş?s?na ç?kacak en küçük musibet, s?k?nt? ve belaya karş, yine çözümü dinde arayacakt?r. ?şte musibete düçar etmeye çal?şt?ğ?n?z insanlar tekrar islama dönünce, z?nd?kan?n ihanetlerini öğrenmeyecekler mi? Bir dane-i hakikat, f?trat karş?t? ve hakikatte kad?n düşman? cereyan mensuplar?n? buradan uçuracakt?r. Kur´ân´a karş? yürüyen Schwarzer, mağlubiyetini sat?r aralar?na gizliyor. `Welt´ muhabiriyle yapt?ğ? muhavere´de, kad?n? erkekten soyutlayarak o­na zulm ve kötülük ettiğini tarihî bir hikâye ile anlat?yor. Yani önce erkeğine karş? asileşen ve sonra da firavunlaş?p “ben” merkezli bir düşünceyle toplumun önüne ç?kmaya yeltenen kad?n?n yanl?şlar?n? aç?kca ifade edemeyen bayan Schwarzer, yaln?zca o­nun mutsuzluğunu dile getiriyor ve O´nun erkeksiz yapamayacağ?n? itiraf ediyor.
  Buyrun cenaze namaz?na… Bugüne kadar ki mücadelemiz ne içindi? Avrupa´y? yakt?n?z –y?kt?n?z düşüncelerinizle… Sonra… Sonra, yine erkek – kad?n beraberliği… Peki nas?l olacak bu iş? Bu iki cins belli mevsimlerde yaln?zca üreme maksad?yla bir araya gelen hayvanlardan olmad?ğ?na göre… Birlikteliklerini bir çat? alt?nda ve uzunca devam ettirmek istediklerine göre… Hangi prensip ve düstürlarla olacak bu iş? Kavgalar?na kim hakem olacak? Aralar?nda yaln?zca “cinsellik sevgisi” mi olacak, yoksa; aşk, şefkat, merhamet, fazilet, paylaş?m, hürriyet, adalet ve aile mefhumlar? da olacak m?, bayan Schwarzer?
  Yeniden başa döndüğünü belki de bilmiyordur. Baş?n? semavî prensiplerin zincirinden ç?kararak bugüne dek katettiği tüm mesafelerin yaln?zca bir ?RT?CA´dan ibaret olduğunu nereden bilsini ki? Ama yine iyidir. ?tiraf, belki de yanl?şlar?n anlaş?lamas?na, hatal? prensiplerin tesbitine ve f?trat? aramaya bir ad?m olacakt?r. Bu bizim ümidimiz… Fakat Kur´ân´la savaşarak değil. Kur´ân´la savaşarak içine düştüğü ve Avrupa´y? düşürdüğü çukurun dehşeti hepimizi ürpertiyor, bayan Alice Schwarzer´lerin…

  Şükrü Bulut

  Konu elff tarafından (29.05.07 Saat 00:12 ) değiştirilmiştir.
  Anlamını Bilmediğiniz Kelimelerin Üzerine Çift Tıklayınız...

  Sual: Belki onlar eski hali istiyorlar?
  Cevap: Size kısa bir söz söyleyeceğim; ezber edebilirsiniz: İşte, eski hal muhal; ya yeni hal veya izmihlâl...
  (Bediüzzaman Said Nursi)


  Ne hayal, ne kuruntu hakikat istiyorum.
  Hakikat, hakikat, hakikat istiyorum!.. (Osman Yüksel SERDENGEÇTİ)
+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. İslami Feminizm ve İslamda Kadın
  By nihannn in forum İslam'a Göre Kadın ve Aile
  Cevaplar: 6
  Son Mesaj: 04.07.08, 10:03

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0