+ Konu Cevaplama Paneli
1. Sayfa - Toplam 6 Sayfa var 1 2 3 ... SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 52

Konu: İyi Bir Zevce Nasıl Olunur ?

 1. #1
  Gayyur üstad - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  istanbul
  Mesajlar
  98

  Standart  Yavrum! Şu ana kadar sana hep bir baba, bir ata olarak hitap ettim. Ama bu mektubumda bir kardeş, bir arkadaş, bir s?rdaş ve aile dostu bir hekim gibi hitap edeceğim. Buna mecburum. Mektubumu bu üslupla yazman?n zorluğunu da idrak etmiyor değilim. Ama, 60 senelik hayat tecrübemden seni haberdar etmezsem, Allah indinde mesul olurum. Hem de sen, bu mektubumu baban?n bir hat?ras? olarak da saklar, okudukça hem istifade eder ve hem de bana, ümit ederim ki, hak verirsin.
  Sevgili k?z?m! Yar?n evlenecek, bir erkeğin zevcesi ve bir yuvan?n annesi olacaks?n. Bir erkekle hayat?n? birleştirmen, birkaç ayl?k, birkaç senelik hatta tüm dünya hayat?ndan da ötede, ebedî âhiret hayat? da düşünülerek yap?lmas? icap eden bir evlilik aktidir.
  O halde, bir evliliğin sağlam prensipler üzerine kurulmas? ve devam ettirilmesi icap eder. Peki, nedir o sağlam prensipler? Bir yuvay? huzur ve saadet içerisinde devam ettiren nedir? Yuvay?, ancak karş?l?kl? sevgi ve sayg? ayakta tutabilir. Taraflar birbirlerine sevgi ve sayg? besledikleri müddetçe, yuva yaşamakta devam eder. Karş?l?kl? sevgi ve sayg? kalmad?ğ? zaman, yuva da art?k y?k?lm?ş demektir; zahiren nikah akti devam etse bile... Evlilikte her iki taraf?n da bu hususta çok dikkatli ve çok itinal? davranmas? gerekir. Aksi halde, dünyada manevî bir cennet olmas? gereken aile hayat?, dünyada manevî bir cehenneme dönüşür, âhirette ne getireceği de ayr?ca ciddiyetle düşünülmelidir.
  Allah, erkek ve dişi olarak iki cinsten yaratt?ğ? insanlara, yarad?l?şlar?ndan baz? farkl? hususiyetler de koymuş, bunlarla alâkal? vazife ve mükellefiyetler de yüklemiştir. Bu yarad?l?ş hususiyetleriyle dünyada bulunan insanlar, evlendikleri zaman yarad?l?şlar?n?n d?ş?ndaki rollere girmemeğe dikkat etmelidir. Evlilik, insanlar? yarad?l?ş hususiyetlerinin d?ş?na ç?karan değil, o hususiyetlerine s?ms?k? bağl? olarak yaşamalar?n? icap ettiren bir müessesedir. Yanl?ş bir feminizm anlay?ş?n?n kurban? olarak, evlilikte erkek kad?nlaşmamal?, kad?n da erkekleşmemelidir. Her ikisi de, yarad?l?şlar?na ve kendileri için Yaradan taraf?ndan çizilmiş hayat programlar?na uygun olarak erkek,”hakikî erkek”, kad?n ise “hakikî kad?n” olmay? hedeflemelidir. Bunun hülâsas? şudur: Aile içinde erkek âdil, kad?n ise itaatli olacakt?r. Erkeğin adaleti ve kad?n?n itaati ile huzurlu bir aile yuvas? devam eder ve hem dünyada hem de âhirette semerelerini verir.
  Evli bir kad?n?n madem ki kocas?na itaat mükellefiyeti olacakt?r, evlenecek olan k?zlar ve kad?nlar?n bir erkeği kendilerine eş olarak kabul ederken, eş namzedi hakk?nda, “Kendisine karş?, başta itaat olmak üzere, her türlü kad?nl?k vazifelerini yapabileceğim bir kişi mi?” sualinin cevab?n? vermeğe çal?şmal?; bunun için araşt?rma yapmal?, yapt?rmal? ve karar öncesi değerlendirmelerde bu ölçüye büyük ehemmiyet vermelidirler. Bunun aksine, sadece gelip geçici hislerinin esiri olmamal?d?rlar; evlilikleri, başlang?çta bu sualin de cevab?n? kendi kendilerine vermeğe çal?şacaklar? bir “mant?k evliliği” olmal?d?r.
  Evli erkek, kar?s?n?n hem kalbine hem de kafas?na hâkim olabilmelidir. Bu da, bilgi, adalet, cesaret ve sevgi ile olur. Bilhassa bilgi itibariyle kar?s?ndan üstün olmayan bir erkek, kar?s?n?n kafas?na da, kalbine de hakim olamaz. Kad?nlar âciz erkeklerle evlenirlerse o­nlara ac?rlar, fakat sevemezler. O halde, sevemeyecekleri ve hürmet edip o­na her türlü kad?nl?k vazifelerini hakk?n? vererek yapamayacaklar? bir erkeği, hayat arkadaşl?ğ? seçiminde yeterli olmayacak baz? vas?flar? için kendine koca olarak kabul etmek, kad?n için büyük bir mesuliyet ve hata olur.
  Evli bir kad?nda, meziyet olarak en başta “kocas?na itaat”?n bulunmas?n?n lüzumu üzerinde yukar?da durmuştum. Evli bir kad?n?n kocas?yla iyi geçiminin ve mutluluğunun bütün düğümleri, “kocas?na itaat”ta toplan?r. Zira, kad?n?n sessiz sedas?z kocas?na itaati, aralar?ndaki yüzbin ihtilaf? halledebilir. Kad?n?n kocas?na bu itaati, o­na din ve dünya bak?m?ndan yüzbin fazileti de kazand?r?r. T?pk?, camilerdeki büyük âvizelerin bir tek demir çubuk taraf?ndan taş?nmas? gibi. O demir çubuk tektir; fakat taş?d?ğ? p?r?l-p?r?l âvize taşlar? ise, yüzlercedir. Ancak, evli bir kad?n?n kocas?na itaatinin o­nda aranacak vas?flar bak?m?ndan tek baş?na kafi olmad?ğ?n? da kaydetmeli, aranacak diğer vas?flara bir misal olarak da, mükemmel bir ev kad?nl?ğ?n?, burada belirtmeliyim..
  O halde, “iyi bir zevce“ nas?l olunur? Sana bunu anlatay?m. Bu hususta şu anda akl?ma gelenleri maddeler halinde s?ralamağa çal?şay?m:
  1 – Evli bir kad?n, kocas?na karş? çok, ama çok terbiyeli olmal?d?r. o­na çok hürmet etmelidir. Hattâ, erkek fahiş bir hata yapsa ve kar?s?na karş? terbiyesizce davransa bile, kar?s?n?n buna tepki göstermeyip sakin ve terbiyeli halini muhafaza etmesiyle kad?n?n değeri, hem Allah hem de kul yan?nda artar; erkek de o kad?na karş? hem mahcubiyet hem de meclubiyet hissi içerisinde kal?r. Kad?n?n bu tavr?, kendisini de, kocas?n? da, yuvas?n? da korur. Bunun aksine, kendini hakl? görerek tart?şmalara, kavgalara girmesinden, elde edebileceği bir fayda yoktur.
  2 – K?z?m! Evlenirsen, kocan? başkalar?n?n yan?nda sak?n tenkit etme ve o­na nasihatta bulunmağa kalk?şma. Ne kadar hatal? da olsa, o­nu mahcup etme, o­nun hatas?n? teşhir etme.
  Bir de bunun aksinin yap?ld?ğ?n? bir düşün; başkalar?n?n yan?nda kocas?n?n hatas?n? yüzüne vuran ve o­na nasihat eden bir kad?n? göz önüne al. O kad?n kendini hakl? zannederek böyle yapar ama, kocas?na bu şekildeki hürmetsizlik kusuru bir yana, ya bir de zannettiği gibi kendisi hakl? değilse, yani kocas?n?n hareketi asl?nda doğru ise.. Halk bu işe ne der; Hâl?k bu işe ne der? Ve o erkek, o andan sonra kar?s?na hangi hislerle dolu hale gelir? Hay?r! Hay?r! Kocanla aran?zdaki mesafeyi açabilecek ve soğukluk sokabilecek hiçbir davran?şa girmemeğe çok dikkat et! o­na hürmette kusur etme!
  3 – Kocan?n meşru işlerinde, daima o­nun yan?nda ol. o­nu hayretinde, tefekküründe, şevkinde, heyecan?nda, neşesinde, üzüntüsünde yaln?z b?rakma. Hayret, tefekkür, şevk, heyecan, neşe gibi müspet hissiyat?n paylaş?ld?kça artacağ?n?; üzüntü gibi menfî hislerin ise paylaş?ld?kça azalacağ?n? düşünerek hareket et. Unutma ki, evlendiğin erkeği sen ebediyet yolculuğunda hayat arkadaş? gibi seçmiş olacaks?n... Böyle bir yol ve hayat arkadaşl?ğ?nda nas?l hareket etmek gerekiyorsa o­nu yap!
  4 – Önceki mektubumda da söylediğim gibi, evlendiğin erkeği aile içinde ikinci, üçüncü… s?ralara düşürme. Birinci s?ray? daima o­na ver. Evlendiğin erkeğe ikinci, üçüncü s?raya düşürmen –birinci s?ray? müşterek çocuklar?n?za vermiş olsan dahi– o­nu derinden derine yaralar. Her türlü hizmetlerinde önceliği daima erkeğine ver; önce o­nun karn?n? doyur, o­nun sevdiği şeylerden o­na ikram et, önce o­nun çamaş?r?n? y?ka ve ütüsünü yap, önce o­nunla meşgul ol. Bu şekilde o­nunla beraber geçen hayat?nda hep ek… ek… ek… Bir gün gelecek bu ektiklerinin mahsulünü mutlaka alacaks?n…
  5 – Kad?n, kocas?n?n yan?nda daima temiz, tertemiz bir çiçek gibi olmal?d?r. o­nun yan?nda, o­na gözünde hoş görünmeyecek her türlü görüntüleri vermekten dikkatle ve hassasiyetle kaç?nmal?d?r. Birlikte geçirecekleri her zaman dilimi için bu geçerlidir. Bütün bunlar? bilmek kâfi değildir; tatbikinde de hiç ihmalkârl?k göstermemelisin. Sözlerimi dinle!...
  6 – Şimdi maalesef pek moda haline geldiği gibi, evlendiğin erkeğin senin her emrine boyun eğmesi için mücadele vermekten kesinlikle uzak dur! Zira, bu cemiyete bu zamanda âr?z olan manevî hastal?klardan en başta gelen bir tanesi de budur. Belki de, bize bat?dan bulaşm?ş menfî bir feminizm hastal?ğ?na kap?lm?ş olduklar?ndan kad?nlar, bu devirde ve bizim cemiyetimizde, kocalar?na mutlak surette hâkim olmay?, kad?nl?klar?n?n icab? zanneder gibi davran?yorlar. Asl?nda ailede hâkim durumunda olmas? icap eden erkek, yarat?l?ştan kendisine verilmiş hak ve vazifelere bağl?l?kla hareket eder de, kad?n?n bu haks?z davran?ş?na boyun eğmezse, aralar?ndaki uçurum her gün değil her an artabilmekte; boyun eğdiğinde ise bu, “hakk?ndan feragat” şeklinde masum bir davran?ş görüntüsünde kalmay?p vazifesinden kaçmay? da beraberinde getireceği için, o­nu Allah indinde mesul duruma düşürmektedir. “Kad?n haklar?” gibi isimler alt?nda, aile içinde kad?n? kocas?na karş? dik başl? ve âsi haline getirme propagandalar?n?n nefsini okşayabilecek yald?zlar?n?n tesiri alt?nda kalmamak, bu devirde ve bu cemiyet ortam?ndaki kad?n için mühim imtihan mevzular?ndan biri haline gelmiştir. Yarad?l?ş?n kanunlar?na ayk?r? hiçbir şeyin zaten başar? şans? da yoktur. Kad?n, aile içinde bu şekilde haks?z ve yarad?l?ş?na ayk?r? bir davan?n mücadelesine girerse ve erkek de kad?n?n bu haks?z mücadelesinde o­na boyun eğmezse, aile yuvalar?n?n bağ? her gün çözülmekte devam eder; hem yuvaya hem de varsa küçük çocuklara yaz?k olur.
  Diyelim ki, kad?n bu mücadelesinde muvaffak oldu ve erkeği kendisine esir etti; önce şunu söylemek lâz?md?r ki, ne kadar âciz olursa olsun, erkek bunu affetmez. Sonra da –mütehassis hekimlerin söylediğine göre– hem kad?n hem de erkek, bu durumda maddî ve manevî hasletlerinden kayba uğrarlar. Kad?n bunun cezas?n?, daha sonra bütün ac?l?ğ? ile çeker. Böyle bir mücadele, evli eşlerin aras?n? da açt?kça açar. Bilhassa ihtiyarl?k zaman?nda, kad?n kendisini yaln?zl?k içinde bulur. Art?k, o zamana kadarki hayat arkadaş? erkeğinin o­na sevgisi de sayg?s? da kalmam?ş olduğunu geç de olsa fark eder, fakat bir ömür bitmiştir. Bir badem kabuğunda iki badem içi gibi değil de, karş? karş?ya gelmiş ve birbirine h?rlayan iki varl?k gibi olduklar?n? görürler.
  Sen, sen ol; böyle âdi bir yola sak?n girme!…
  7 – Kocan?n kusurlar?n?, buna mukabil başka erkeklerin de meziyetlerini görme. Kocana başka erkeklerin meziyetlerinden bahsetme. o­nun sevdiği şeylerden o­na ikram et. Yemeğin daima en iyi yerini ve meyvenin en güzelini o­na ver. o­nsuz güzel bir yemeği, meyveyi yeme. o­na karş? hareketlerin erkek gibi olmas?n; kad?nca hareket et. Hattâ hareketlerin, görünüşte çocukça olsun. Erkekler bilhassa, çocuklara benzeyen kad?nlara daha çok itibar ederler. Kocan? hiç kimseye, annesine ve babas?na bile olsun, şikayet etme. o­nu hiç kimsenin yan?nda müşkül duruma düşürme. Aran?zdaki ihtilaflar? başkalar?na aksettirmek yerine kendi aran?zda halletmeğe çal?ş. o­nu k?rma, sevgisini yok etme. Ailenin devam?n?n sağlanmas?n?n, karş?l?kl? sevgi ve sayg?n?n devaml?l?ğ? ile yak?ndan ilgili olduğunu katiyen hat?r?ndan ç?kartma. Yaln?z kocan? sevmekle kalmay?p o­nun yak?n akrabalar?na da, ?slâmî ölçüler dahilinde yak?nl?k göster. Senin bu davran?ş?n?n kocan? memnun edeceğini düşün. Fakat mahremiyet s?n?rlar?na uymakta da asla kusur ve ihmal gösterme. Kocan?n nikah düşen hiçbir akrabas?n? ve arkadaş?n?, sen evde yaln?z bulunuyorsan, kar?s? olmadan evine alma, bekarsa hiç alma. Kimsenin hüsnüniyetine inanma. Lekelenmekten daima uzak dur. Zira kad?nlar, beyaz, bembeyaz elbiselere benzerler; hemen leke al?rlar. Hele cemiyet, böyle çirkef bir hale gelmişse…
  8 – Bütün hayat?n boyunca daima, kocan?n yan?nda neşeli olmağa çal?ş. Bunu hiç, ama hiç ihmal etme. Yorulan erkeğini, senin o­na karş? neşeli halinin dinlendirebileceğini, neşeli bir eşe sahip olmas?n?n o­nu hastal?k kaynağ? olabilecek stres hallerinden uzaklaşt?rabileceğini unutma. O evden ç?karken o­nu uğurla, eve geldiğinde de karş?la. o­nun ruh haline iştirak et. Sen yorgun olsan bile, o­nun yan?nda bunu hiç belli etme; hele şikayeti hiç yapma. o­nun yan?nda, o­nu rahatlatabilecek tebessümünü esirgeme. Al?nganl?k hallerinden vazgeç. o­nun sana yapabileceği şakalara tahammül et. o­nu mesut edebilecek hiçbir şeyi ihmal etmemeğe çal?ş. o­nun meşgul olduğu ilim nevilerinden sen de, mümkünse ve faydas? olabilecekse, en az?ndan o­na muhatap olabilecek seviyede bile olsa, öğren (Edison, gençlik devresinde ç?kard?ğ? bir gazete nüshas?n? ihtiyarl?ğ?nda aray?p bulan kar?s?na min-nettar olmuştur.).
  9 – Peygamberimiz(SAV), kendisinin peygamberliğine ilk inanan olduğu için, ilk zevcesi Hz.Hatice’yi diğer zevcelerinden üstün tutard?. Bu, zevcesinin kendisine itimad?n?n bir erkek için ne kadar mühim olduğunun delilidir.
  K?z?m, bu söylediklerim, bu mevzuda ilk akl?ma gelenlerdir. Bunlara ilave olarak, tabii ki başka şeyler de söylenebilir. Şimdilik bu bahse dair söylediklerimi şöyle özetlemek istiyorum: Sev ki, sevilesin. Say ki, say?las?n. Fedakâr ol ki, sana karş? da fedakâr olsunlar. Ama bütün bunlar, evvela kad?ndan gelmelidir; yani, bu hususlarda ilk ad?m? daima kad?n atmal?d?r.. Tabii, kendini kocas?na sevdirmek istiyor ve saadet yolunda o­nunla birlikte bahtiyar olmak istiyorsa…

  ------------------------
  Al?nt?d?r www.saidnursi.de
  Konu elff tarafından (29.05.07 Saat 16:30 ) değiştirilmiştir.
  umut ve inançla

 2. #2
  Ehil Üye Meyvenin Zeyli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  3.341

  Standart

  Alıntı üstad Nickli Üyeden Alıntı


  6 – Şimdi maalesef pek moda haline geldiği gibi, evlendiğin erkeğin senin her emrine boyun eğmesi için mücadele vermekten kesinlikle uzak dur! Zira, bu cemiyete bu zamanda âr?z olan manevî hastal?klardan en başta gelen bir tanesi de budur. Belki de, bize bat?dan bulaşm?ş menfî bir feminizm hastal?ğ?na kap?lm?ş olduklar?ndan kad?nlar, bu devirde ve bizim cemiyetimizde, kocalar?na mutlak surette hâkim olmay?, kad?nl?klar?n?n icab? zanneder gibi davran?yorlar. Asl?nda ailede hâkim durumunda olmas? icap eden erkek, yarat?l?ştan kendisine verilmiş hak ve vazifelere bağl?l?kla hareket eder de, kad?n?n bu haks?z davran?ş?na boyun eğmezse, aralar?ndaki uçurum her gün değil her an artabilmekte; boyun eğdiğinde ise bu, “hakk?ndan feragat” şeklinde masum bir davran?ş görüntüsünde kalmay?p vazifesinden kaçmay? da beraberinde getireceği için, o­nu Allah indinde mesul duruma düşürmektedir. “Kad?n haklar?” gibi isimler alt?nda, aile içinde kad?n? kocas?na karş? dik başl? ve âsi haline getirme propagandalar?n?n nefsini okşayabilecek yald?zlar?n?n tesiri alt?nda kalmamak, bu devirde ve bu cemiyet ortam?ndaki kad?n için mühim imtihan mevzular?ndan biri haline gelmiştir. Yarad?l?ş?n kanunlar?na ayk?r? hiçbir şeyin zaten başar? şans? da yoktur. Kad?n, aile içinde bu şekilde haks?z ve yarad?l?ş?na ayk?r? bir davan?n mücadelesine girerse ve erkek de kad?n?n bu haks?z mücadelesinde o­na boyun eğmezse, aile yuvalar?n?n bağ? her gün çözülmekte devam eder; hem yuvaya hem de varsa küçük çocuklara yaz?k olur.

  8 – Bütün hayat?n boyunca daima, kocan?n yan?nda neşeli olmağa çal?ş. Bunu hiç, ama hiç ihmal etme. Yorulan erkeğini, senin o­na karş? neşeli halinin dinlendirebileceğini, neşeli bir eşe sahip olmas?n?n o­nu hastal?k kaynağ? olabilecek stres hallerinden uzaklaşt?rabileceğini unutma. O evden ç?karken o­nu uğurla, eve geldiğinde de karş?la. o­nun ruh haline iştirak et. Sen yorgun olsan bile, o­nun yan?nda bunu hiç belli etme; hele şikayeti hiç yapma. o­nun yan?nda, o­nu rahatlatabilecek tebessümünü esirgeme. Al?nganl?k hallerinden vazgeç. o­nun sana yapabileceği şakalara tahammül et. o­nu mesut edebilecek hiçbir şeyi ihmal etmemeğe çal?ş. o­nun meşgul olduğu ilim nevilerinden sen de, mümkünse ve faydas? olabilecekse, en az?ndan o­na muhatap olabilecek seviyede bile olsa, öğren (Edison, gençlik devresinde ç?kard?ğ? bir gazete nüshas?n? ihtiyarl?ğ?nda aray?p bulan kar?s?na min-nettar olmuştur.).

  Çok mühim iki hakikat... Allah raz? olsun kardeşim. Yaln?zca bayanlar?n değil hepimizin hassasiyet göstermesi gereken hususlar. Ziyadesiyle istifade ettim şahs?m ad?na... Paylaş?m?n?z için çok sağolun... dua ile...
  Konu elff tarafından (29.05.07 Saat 16:30 ) değiştirilmiştir.

  Ve sen yine denendiğinde.. Ve yine kalbin daraldığında.. Ve yine bütün kapılar kapandığında.. Ve yine ne yapman gerektiğini bilemediğinde.. Uzun uzun düşün.. Ve hatırla yaratanını!.. "ALLAH kuluna kafi değil mi?" [Zümer Suresi - 36]


 3. #3
  Dost melek - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  24

  Standart

  ?nşallah böyle iyi bir zevce olmay? nasib eder Allah?m bize...
  Konu elff tarafından (29.05.07 Saat 16:30 ) değiştirilmiştir.

 4. #4
  Dost NÜZHETGAH - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  9

  Standart

  bizede böyle bir zevce bulmayı nasip eder inşallah....
  bu menzilden ayrıldığın gibi,bu şehirden de çıkacaksın. ve keza, bu fani dünyadan da çıkacaksın. öyleyse, aziz olarak çıkmaya çalış. vücudunu mucidine feda et. mukabilinde büyük bir fiyat alacaksın.

 5. #5
  Pürheves dertas - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Antalya
  Mesajlar
  209

  Standart  Tam olarak böyle bir zevce olmak çok zor bence...Ama Rabbim olmak adına kıyısından köşesinden geçmeyi nasip etsin...
  Burada vazifelerini aksatanlar,berzahta ve
  sıratta da aksayarak seke
  seke yürürler...

 6. #6
  Dost Java - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Bulunduğu yer
  Çorum
  Mesajlar
  2

  Standart

  Paylaşım için saol kardeşim. Allah hekesi iyi bir eş olmayı nasip eder inşallah
  Yıkanlar hatır-ı naşanımı Yarabbi şad olsun!
  Benimçün namurad olsun diyenler, bermurad olsun!

  Kimse merdivenleri elleri ceplerinde tırmanamaz!!

 7. #7
  Gayyur aciz_fakirim - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  Konya
  Mesajlar
  65

  Standart  (bay veyabayan hepimiz için )unutulmuş vazifeleri hatırlattığınız için bende bütün acziyetimle sizlere minnettarım...Allah ebeden razı olsun inş...buarada arkadaşların dualarına tüm samimiyetimle amin...
  hayat uzun gibi görünsede,gün kısa...

 8. #8
  Gayyur vedAA - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Mesajlar
  115

  Standart

  ALLAH herkese böle eş nasip etsin kaldı ise tabiii.....

 9. #9
  Dost impatient - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Mesajlar
  4

  Standart

  eneler kırıldıkça
  Batıp Gidenleri Sevmem...

 10. #10
  Ehil Üye aşur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Mesajlar
  1.446

  Standart

  Gerçekten çok güzel bir yazı. Her genç kız ve her evli hanım mutlaka okumalı. Tabi erkeklerde. Allah razı olsun

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Saliha Bir Hanım Nasıl Olunur...
  By **Muttakİ** in forum İslam'a Göre Kadın ve Aile
  Cevaplar: 7
  Son Mesaj: 10.11.14, 14:35
 2. Dava Adamı Nasıl Olunur ? ( Hatıralardan...)
  By gulsah in forum Risale-i Nur Talebeliği
  Cevaplar: 21
  Son Mesaj: 22.01.09, 22:23
 3. Delikanlı Nasıl Olunur?
  By istiğna in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 23.06.08, 20:04
 4. İyi Bir Zevce Nasıl Olunur?
  By berhüdar in forum İslam'a Göre Kadın ve Aile
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 09.10.07, 10:44
 5. Nasıl Evliya Olunur?
  By ademyakup in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 19.11.06, 19:40

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0