+ Konu Cevaplama Paneli
1. Sayfa - Toplam 2 Sayfa var 1 2 SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 13

Konu: Sevmeyi Biliyor Muyuz?

 1. #1
  Vefakar Üye Yeni Said - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2007
  Mesajlar
  342

  Standart

  Bu bölümün tamam? ailem (zaman) dergisinden al?nt?d?r.


  'Sevginin özü' Muhammedî (sas) muhabbet

  MUSTAFA AYDIN
  Seveceğiz, istesek de istemesek de. Kalbimize sevgi konulmuş. Nefret de ediyoruz baz? şeylerden çoğu kez, nefret kelimesini sevmesek de... Peki hayat?n özünü oluşturan sevgide dengeyi nas?l sağlayabiliriz?
  “Sevmek”, “sevgi”, “aşk”bunlar dünyevî kelimeler, bu konuya da semavî hakikatleri eklemlemeye çal?şmaya ne gerek var? Biraz aş?r?l?k olmuyor mu? Biz insan?z, her işimizin Rahmanî kaynakl? olmas? m? gerekiyor? Ben eşimi ya da nişanl?m? seviyorum, sevdiklerimde Muhammedî muhabbeti nas?l görüp de ?lahî aşka yol bulacağ?m? Bu zor bir uğraş? değil mi?”
  ?lk önce akla makulmüş gibi gelen bu düşünce tarz? neticede zihin format?m?zda, yaşay?ş?m?zda ve imanî boyutumuzda s?k?nt?lara yol açabilecek virüsler içeriyor.
  Her bir güzellik içinde cennetteki Tûbâ ağac?n?n çekirdekleri bulunduğu gibi, her çirkinlik ve günah olan şeyde de cehennemin zakkum ağac?n?n çekirdekleri bulunuyor. Buyurun tercih sizin elinizde: Bir ömür boyu ‘Zakkum Ormanlar? Fahri Korucusu’ mu olacaks?n?z, yoksa tam tersi mi?
  Bediüzzaman Hazretleri, ilmî gayretleri neticesinde kâinat? tahlil ederken dört temel bak?ş aç?s?n?n her şeyi değiştirebileceğini söylüyor: “Niyet, nazar, mânâ-y? harfî ve mânâ-y? ismî”
  Son ikisinin izah? uzun olacağ? için başka çal?şmalara ve Risale-i Nur külliyat?na havale edip ilk ikisini ele ald?ğ?m?zda “muhabbet”in şifresi de çözülebiliyor. Her şey bizim “niyetimiz” ya da “bak?ş aç?m?z/nazar”la değişebilir.
  Yeşillikler, göllerle dolu ayn? ovaya bir şairin, bir müteahhitin ve bir çoban?n “nazar”? farkl?d?r. Ayn? şeye bakarlar; ama farkl? şeyler çağr?ş?verir zihinlerinde. Ayn? şekilde âlemde cereyan eden “esma-ef’al-s?fat” tecelliyat?ndaki tevhid şifrelerini, mühürlerini çözmeye kalbini adam?ş bir mü’minin bak?ş?yla umursuz bir ehl-i dünyan?n ya da gayr-i mü’minin bak?ş? farkl?d?r. Mü’min musibet ya da kah?r tecellilerinde “Celal” isminin tecellisini görür, sab?r ipine s?ms?k? sar?l?r, tevekkülle Rabb’ine iltica eder ve O’nun kap?s?na s?ğ?n?r. Yine nimet ve cemal tecellisine muhatap olduğunda da şükür ipine yap?ş?r. Kendisine kötü gibi gelen şeyin “ya bir imtihan” ya da “neticesi itibar?yla hayr” olan bir şey olduğunu düşünür, görür, hisseder. Dünyevî mahbublara gönlünü kapt?rm?ş bir insan, onlar?n kendisini aldatmas?, üzmesi ve terk etmesi an?nda o sevgi birden en büyük nefret ve h?nçlara dönebilmektedir. Peki bu 180 derecelik ani dönüş nas?l olabilmektedir? Bir insan? “Ya benimsin, ya kara toprağ?n!” diyecek hale getiren duyguya nas?l “sevgi” diyebiliriz?
  Konu elff tarafından (29.05.07 Saat 12:25 ) değiştirilmiştir.

 2. #2
  Vefakar Üye Yeni Said - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2007
  Mesajlar
  342

  Standart

  SEVMEY? B?L?YOR MUYUZ? Sevmeyi bilmiyoruz. Öğrenmek için Efendimiz’in (sas) hayat?n? ve sözlerini çok iyi öğrenmemiz gerekiyor. Onun her hali bizim için “usve-i hasene” yani en güzel örnektir. Her şeyin özüne “iman”? ve “iman kardeşliğini” koyabilen bir muhabbetin en şâhikas?ndaki isimdi o. Eğer O (sas) sevgide tevhidden uzaklaşsayd?, amcas? Hz. Hamza’y? şehit eden Vahşi, tövbe edip Müslüman olduğunda asla onun ?slâm’a girmesine izin vermez, hakk?ndaki “vur emri”ni kald?rmazd?. Yine Allah’?n aslan? Hz. Hamza’y? şehit ettiren Hind’e dünür olmaz, onun tövbesini kabul etmezdi. Bizim bugünkü muhabbet anlay?ş?m?za göre ölene kadar kan davas? güderdi (hâşâ!) Böyle olmam?şt?r. O “Allah için seviyor, Allah için buğz ediyordu”. Demek ki, sevginin özü “Muhabbetullah”a dayan?yor. Değil mi ki Rabb’imiz bir şeyden raz? oluyor, biz de olmal?y?z.
  Konu elff tarafından (29.05.07 Saat 12:26 ) değiştirilmiştir.

 3. #3
  Vefakar Üye Yeni Said - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2007
  Mesajlar
  342

  Standart

  MUHABBET KÂ?NATIN NÛRUDUR
  Muhabbet, kâinat?n hem nûru, hem hayat?d?r. ?nsan, kâinat?n en kapsaml? bir meyvesi olduğu için, kâinat? kapsayacak bir muhabbet o meyvenin çekirdeği olan kalbine yerleştirilmiştir. Böyle sonsuz bir muhabbete ancak nihayetsiz bir Kemâl Sahibi (cc) lây?k olabilir.
  ?nsanda korku ve sevgi gibi temel duygu vard?r. Bu iki duygu ya insanlara ya da Rabb’imize (cc) dönük olacakt?r. Halbuki insanlardan korkmak elemli bir belad?r. Fani şeylere sevgi dahi, belal? bir musibettir. Çünkü, insan öylelerinden korkar ki, ancak o ona merhamet etmez veya onun ricalar?n? kabûl etmez. Böyle bir hâlde korku elîm bir belad?r. Ayn? mant?kla sevmen durumunda ise sevdiğin şey ya seni tan?maz, (gençliğin ve mal?n gibi Allah’a ?smarlad?k bile demeyip çekip gider) ya da gösterdiğin muhabbet için seni aşağ?lar. Hiç fark etmiyor muyuz mecâzî âş?klar?n yüzde doksan dokuzu sevdiğinden niçin şikayet ediyor. Bunun sebebi “Samed âyinesi” olan kalbinin derinliklerini dünyevî sevgililere tahsis edip, onlara adeta tapmak, “kulu, kölesi” olmakt?r. Bu hâl, o “sevgililerin” nazar?nda da aşağ?l?k bir iştir ve zaten o da böyle bir kişiyi aşağ?lar ve reddeder. Zira insan f?trat?, f?trî olmayan herşeyi reddeder, atar.
  Konu elff tarafından (29.05.07 Saat 12:26 ) değiştirilmiştir.

 4. #4
  Vefakar Üye Yeni Said - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2007
  Mesajlar
  342

  Standart

  SEVG?M?Z? K?ME YÖNLEND?REL?M?


  Korku ve muhabbeti öyle birine yöneltmeliyiz ki, bizim korkumuz lezzetli bir boyun eğme olsun. Muhabbetimiz de zilletsiz bir mutluluk olsun. Evet Celal sahibi Rabb’imizden korkmak, O’nun rahmetinin şefkatine yol bulup iltica etmek demektir. Korku, bir kamç?d?r; bizi O’nun rahmetinin kucağ?na atar: Aynen bir annenin yavrusunu korkutup kendi kucağ?na yönlendirmesi gibi. Böyle bir korku o yavruya gayet lezzetlidir. Halbuki, bütün annelerin şefkatleri, rahmet-i ?lahiye’nin bir yans?mas?, par?lt?s?d?r. Demek Allah’tan korkmakta büyük bir lezzet vard?r. Madem Allah’tan “korkmakta” dahi böyle bir lezzet varsa, Muhabbetullah’ta yani Allah’? sevmekte ne kadar sonsuz lezzet bulunduğu ortaya ç?kar. Hem sadece Allah’tan korkan, başkalar?ndan korkmaktan kurtulur. Ayn? şekilde muhabbeti de Allah hesab?na olduğu için mahlukata ettiği muhabbet dahi ayr?l?kl?, elemli olmaz.
  Konu elff tarafından (29.05.07 Saat 12:27 ) değiştirilmiştir.

 5. #5
  Vefakar Üye Yeni Said - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2007
  Mesajlar
  342

  Standart

  Sevgide hiyerarşi ?nsan önce kendi nefsini, sonra akrabalar?n?, milletini, canl?lar? ve en son olarak da kâinat? sever. Bu aşamalar?n her birisiyle ilgilidir. Sevilen şeyler de birer birer onu terk ediyor, birçoğu da üzüyor ve yaral?yor. ?şte, akl?m?z varsa, bütün o muhabbetleri toplay?p hakikî sahibine verip bu belâlardan kurtulmal?y?z. “Sonsuz muhabbet”e ancak “sonsuz ve ebedî olan Rabb’imiz” lay?kt?r ve böyle bir sevgi ancak ona mahsustur. Her şeyiyle kâinat? kuşatabilen ve Rabb’ini sevmek için yarat?lan kalbî dünyevî fani şeylerin sevgisiyle doldurmak, Rabb’imize karş? haks?zl?kt?r. Bu sevgiyi hakikî sahibine verirsek, işte o zaman bütün eşyây? O’nun nâm?yla ve O’nun âyinesi olduğu için ?zd?raps?z sevebiliriz. Yoksa muhabbet en leziz bir nimet iken, en elîm nimetsizlik haline dönüşebilir.
  Konu elff tarafından (29.05.07 Saat 12:27 ) değiştirilmiştir.

 6. #6
  Vefakar Üye Yeni Said - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2007
  Mesajlar
  342

  Standart

  Narsizm/kendini sevmek!
  Sevgimizi tamamen kendi benliğimize sarf edemeyiz. Kendi nefsimizi kendimize “mâbud” ve “mahbub” yapamay?z. Her şeyi kendi nefsimize fedâ edemeyiz. Ona bir nevi Rubûbiyet veremeyiz. Nefsimiz Rabb’imizin “ef’al-esma ve s?fatlar?na” aynad?r. Benliğimizdeki “ben-ene-ego”yu y?rt?p onun içindeki gizli “Hüve”yi (cc) görüp, kâinata dağ?n?k bütün sevgilerin O’nun isim ve s?fatlar?na karş? verilmiş bir muhabbet olduğunu anlamal?y?z. Eğer, bu sevgiyi yanl?ş yerde kullan?p sûiistimal edersek, sonunda cezas?n? biz çekeriz. Çünkü, “Yerinde sarf olunmayan gayri meşru bir muhabbet merhametsiz bir musibettir.” Rabb’imizin bize yönelik küçücük bir muhabbeti, kâinata bedel olabilir. O’nun küçücük bir muhabbet tecellisine hiçbirşey denk olamaz.
  Konu elff tarafından (29.05.07 Saat 12:27 ) değiştirilmiştir.

 7. #7
  Vefakar Üye Yeni Said - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2007
  Mesajlar
  342

  Standart

  NASIL SEVEL?M?
  * Dünyay? ve ondaki mahlûkat? mâna-y? harfiyle sevelim. Mâna-y? ismiyle sevmeyelim: Yani, güzel bir şey gördüğümüzde “Ne kadar güzel yarat?lm?ş” diyelim, “Ne kadar güzel” demeyelim. Ve kalbin derûnuna, başka muhabbetlerin girmesine meydan vermeyelim.
  * Nefsine muhabbet, ona ac?mak, terbiye etmek, zararl? heveslerden al?koymakt?r. O vakit nefis sana binmez, seni hevâs?na esir etmez. Belki sen nefsine binersin. Onu hevâya değil, Hüdâ’ya sevk edersin.
  * Enbiya ve evliyaya sevgi bazen faydas?z kal?r, sen de öyle sevme. Sevgide aş?r?ya gidip fâni insanlara “uluhiyet” atfedenlerden olma. Böyle bir sevgi ahirette cezaya sebep olduğu gibi, bu çok sevdiklerini sand?klar? zâtlar da ahirette onlardan davac? olacakt?r!
  * Hayat arkadaş?na duyulan sevgi, onun huy güzelliğine, şefkat kaynağ? ve rahmet hediyesi oluşuna bina edilmelidir. O eşe samimî muhabbet ve merhamet edersen, o da sana ciddî hürmet ve sevgide bulunur. ?kiniz yaşland?kça bu hâl fazlalaş?r. Hayat mutluluk içinde geçer. Yoksa sadece yüz güzelliğine muhabbet olsa, o muhabbet çabuk bozulur, iyi geçimi de bozar.
  * Anne ve babaya karş? sevgin, Cenâb-? Hak hesab?na olduğu için ibâdet niteliğindedir. Gayet samimi olarak onlar?n hay?rl? uzun ömürler sürmesini istersin. Onlar?n yüzünden daha ziyade sevap kazanay?m diye samimî hürmetle onlar?n hizmetine koşmaya çal?ş?rs?n. Eğer bu sevginin özünü fani dünya zevkleri ve menfaat oluşturursa, onlar yaşland?klar? ve sana yük olacak bir vaziyete girdikleri zaman en süflî ve en alçak bir his ile onlar?n “hâlâ yaş?yor olmalar?ndan rahats?z” olursun. Daha hayatta iken “miras” kavgas? verir, senin hayat sebebin olan o insanlar?n ölümlerini arzu etmek gibi bir vahşete düşersin.
  * Evlâd?na yönelttiğin sevgi karş?l?ks?z ve hasbidir. Cenâb-? Hakk’?n senin terbiyene emanet ettiği sevimli, tatl? o canl?lara muhabbet tarifsiz bir muhabbet, eşsiz bir ni’mettir. Ne musibetleriyle fazla elem çekersin ne de ölümleriyle me’yusâne feryad edersin. Çünkü sevgin Rahmanidir.
  * Dostlar?na muhabbetin eğer “Lillah” içinse, onlardan ayr?lman, hatta onlar?n ölümleri kardeşliğinize ve manevi bağlar?n?za mâni olmad?ğ? için, o mânevî muhabbet ve ruhanî irtibattan her zaman istifade edersin. Bu sevgi Allah r?zas? için olmazsa bir günlük kavuşma lezzeti, yüz günlük ayr?l?k s?k?nt?s?n? netice verir.
  Netice olarak, Allah için sevmeli, Rabbimiz’in hoşnut olduğu şey ve işlere gönül vermeliyiz.
  (Kaynak: Risale-i Nur, Sözler, 24. Söz. 5. Dal. 1. Meyve ve 32. Söz Üçüncü Mevk?f)
  Konu elff tarafından (29.05.07 Saat 12:28 ) değiştirilmiştir.

 8. #8
  Ehil Üye İNSan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2008
  Mesajlar
  2.341

  Standart

  ..........................

 9. #9
  Ehil Üye Şahide - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2008
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  9.198

  Standart

  Alıntı NUR_say'e Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  ..........................

  Şudur cihanda benim en beğendiğim meslek
  Sözüm odun gibi olsun, hakikat olsun tek!

  Mehmed Akif Ersoy


 10. #10
  Ehil Üye İNSan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2008
  Mesajlar
  2.341

  Standart

  Alıntı Şahide Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Bunları Biliyor muyuz
  By naz_gs in forum Serbest Kürsü
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 22.01.09, 21:38
 2. Ne Yeyip İçtiğimizi Biliyor Muyuz?
  By Hamdım.Pişdim.Yandım in forum Serbest Kürsü
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 07.01.09, 14:01
 3. Bunları Biliyor muyuz?
  By asya in forum Tarih
  Cevaplar: 4
  Son Mesaj: 19.08.07, 14:19
 4. Bunları Biliyor muyuz?
  By sliha87 in forum Mizah
  Cevaplar: 4
  Son Mesaj: 02.09.06, 07:56
 5. Çiftliğimizin Değerini Biliyor muyuz?
  By Ebu Hasan in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 13.08.06, 01:05

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0