+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 7 ve 7

Konu: Kadınların Kariyeri Evliliği Yıkıyor mu?

 1. #1
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Alıntı insirah Nickli Üyeden Alıntı
  Geçtiğimiz haftalarda dünyaca ünlü iş dünyas? dergisi Forbes\'un internet sitesinde bir yaz? yay?nland?. Derginin Amerikal? editörü Michael Noer, erkeklere kariyer sahibi kad?nlarla asla evlenmemeleri gerektiğini öğütlüyordu. Tepkiler üzerine bu yaz? internet sitesinden hemen kald?r?ld?. Özellikle feministler, Noer\'in fikirlerine şiddetle karş? ç?kt?. Derginin diğer editörü Elizabeth Corcoran “Tembel bir erkekle evlenmeyin” yaz?s?yla Noer’e cevap verdi. Art?k internet sitesinde iki editörün de yaz?lar? yer al?yor.

  ?şte Michael Noer’in yaz?s?ndan baz? bölümler:

  Erkeklere bir tavsiye…
  Evleneceğiniz kad?n nas?l olursa olsun, kesinlikle kariyer sahibi olmas?n. Neden? Çünkü pek çok sosyal bilimci, kariyer sahibi kad?nlarla olan evliliklerin sağlam olmayacağ? konusunda hemfikir. Asl?nda her ilişki kendi içinde stres bar?nd?rabilir, ama son zamanlarda yap?lan çal?şmalar, çal?şan kad?nlar?n boşanmaya daha yatk?n olduklar?n?, çocuk doğurmaktan da kaç?nd?klar?n? gösteriyor. Ayr?ca, çocuk doğursalar bile, bundan mutsuz olma ihtimalleri çok yüksek. Araşt?rmalar?n bulunduğu bir yay?n olan Social Forces\'ta son zamanlarda ç?kan bir araşt?rman?n sonuçlar?, “ekmek getirmekle” yükümlü olan öncelikli kişinin erkek olduğu evlerde, kad?nlar?n daha mutlu olduğu yönünde…

  Bir kad?na kariyer sahibi diyebilmek için o kad?n?n üniversiteden mezun, haftada 35 saatten fazla ev d?ş?nda çal?ş?yor ve y?lda 30 bin dolardan fazla kazan?yor olmas? gerekli. Eğer yap?lan çal?şmalara inan?yorsan?z, bu özelliklere sahip bir kad?nla evlenerek baş?n?z? belâya soktuğunuzu kabul etmeniz gerekiyor.

  Geleneklere göre erkekler ev d?ş?nda çal?şarak para kazan?r; kad?nlar ise ev işlerini yapar ve çocuk büyütür. Her işi yapan kişi bellidir. Bu işbölümü kimin evde, kimin ev d?ş?nda olduğunu umursamadan yap?lm?şt?r. Nobel ödüllü Gary S. Becker\'a göre, evliliklerdeki işbölümü azald?ğ?nda, örneğin her iki taraf da kariyer sahibi olduğunda, çiftler için evliliğin değeri düşüyor. Çünkü bir evliliğin devam etmesi için gerekli olanlar?n çok az? yap?l?yor. Bu da taraflar için hayat? zorlaşt?r?yor ve boşanmalar art?yor. Deneysel çal?şmalar?n hepsi bu sonuca var?yor. 2004\'te John H. Johnson yapt?ğ? araşt?rmalara göre çiftlerin çal?şma saatleri artt?kça boşanma ihtimalleri de art?yor. Asl?nda kad?nlar?n çal?şma saatleri bu ihtimali art?r?rken, erkeklerin çal?şma saatleri boşanma durumunda etkili olmuyor. \"Ayr?ca her iki taraf?n da çal?şt?ğ? evliliklerde boşanma oran?, tek taraf?n çal?şt?ğ? evliliklerden daha fazla,\" diyor Johnson.

  Yak?n zamanda tamamlanan ve The Journal of Sociology\'de (Sosyoloji Dergisi) yay?nlanan \'Evlilik ve Boşanman?n Sağl?k üzerindeki Etkisi\' başl?kl? bir araşt?rma, boşananlar varl?klar?n?n ortalama yüzde 77 azald?ğ?n? ortaya koyuyor. Öyleyse neden kimse bekâr kalm?yor? Çünkü bilimsel olarak cevap vermek gerekirse, sağlam bir evlilik, mutlu bireyin sahip olacağ? tüm avantajlar? içerir. Sosyal ve sağl?k yönünden pek çok faydalar? vard?r.

  Başka bir deyişle, iyi bir evlilik, daha iyi kazanç, daha uzun, daha sağl?kl? bir hayat ve daha iyi yetişmiş çocuklar anlam?na geliyor.
  Alıntı insirah Nickli Üyeden Alıntı
  Çal?şmal? m?, çal?şmamal? m?y?m?

  Kad?n çal?şmal? m?, çal?şmamal? m?? Y?llard?r süregelen bir tart?şmay? masaya yat?rmak ve bu konuda söz söylemek öncelikle cesaret işi. Çünkü bir kesim, “Kad?n mutlaka çal?şmal?. Ekonomik özgürlüğünü eline geçirmeden kad?n problemlerinin hallolmas? mümkün değil” derken, diğer bir kesim tam tersini söyleyerek, “Kad?n?n çal?şmas? ilgisiz ve sevgisiz yuvalar? oluşturuyor. Üstelik erkeğin çal?şma alanlar?n? k?s?tlayarak işsizlik problemini artt?r?yor” diyerek, kad?n?n çal?şmas?na şiddetle karş? ç?k?yor.
  Ben bu iki uçta da yer almak yerine, olaya daha farkl? bir pencereden bakmak istiyorum. Öncelikle kad?n?n çal?ş?p çal?şmamas? kendisini ilgilendiren bir tercih. Ama kad?n?n çal?şmas?na karş? ç?kan kesim şöyle diyebilir bu durumda: “Kad?n?n kendi tercihi olsa bile, sonuçta bu tercih aileyi zay?flat?yor ve ilgisiz yuvalarda sevgi başka yerlerde arand?ğ? için parçalanm?ş bireylerin ve ailelerin say?s? gittikçe art?yor.” Fakat parçalanm?ş ailelerin tek sebebi kad?n?n çal?şmas? m?? Çal?şmayan, evinde çocuklar?yla ilgilenen, onlarla gün boyu birlikte olan ailelerin de çocuklar?nda ve ilişkilerinde çok ciddî problemler yok mu? Bu durumda ailelerde ve ilişkilerde yaşanan problemin kaynağ?n? kad?n?n çal?şmas? olarak değerlendirmek, olay?n boyutlar?n? görmek aç?s?ndan son derece sağl?ks?z bir sonuç ortaya koyar ki, bu da çözüm yerine problemi daha da derinleştirir.

  Tükendikçe tükenmemek için…

  Diğer taraftan, kad?n?n problemlerine ekonomik özgürlük çerçevesinden bakt?ğ?m?zda, ekonomik özgürlüğünü kazanm?ş, kendi ayaklar?n?n üzerinde duran kad?nlar?n da birçok aç?dan problemlerinin olduğunu söylemek mümkün. Bu kez de, hem evde, hem d?şar?da çal?şan kad?n?n, rolünü yerine getirememe duygusunun ezikliğiyle ruhunun ac? çektiğini ve mutsuz olduğunu görüyoruz. Çünkü toplumumuzda hâlâ kim ne derse desin, erkek ve kad?n rollerinin belirli s?n?rlar?n? aşmak mümkün değil. Kocas?na, çocuklar?na, kendine, çevresine ve iş yerine yetmek için ç?rp?nan kad?n?n tükenmişlik sendromu yaşad?ğ? bir vak?a. Ayr?ca kad?n da f?traten bir müddet sonra evinde zaman geçirmek istiyor. Bu karmaşa içinde gelgitler yaşayan kad?n?n kimlik bunal?m? ve aidiyet problemi yaşad?ğ? gerçeğini göz ard? etmek mümkün değil. Dolay?s?yla yar?nlara ertelenen mutluluklar?n, bir türlü bugünü olmuyor. Sonra tükendikçe tüketen bir kad?na dönüşüyor. (Tükenmek ve tüketmek kavram?, kişinin kendisiyle ve çevresiyle kurduğu ilişki anlam?nda kullan?lm?şt?r.)

  Bu evdeki kad?nlar için de geçerli olan bir durum. Çünkü iki taraf?n da farkl? alanlarda da olsa problemi bir yerde kesişiyor. Biri evde kendini tüketiyor, diğeri de bir çok işin aras?nda bölünmüşlük duygusuyla kendi ruhuna ulaşam?yor.

  Çözüm yine kad?nda…
  Asl?nda problemlerin kaynağ? bireysel duruşta ve kad?n?n kendine bak?ş?nda yat?yor. Bu durumda da çal?ş?p çal?şmamak ikinci planda kal?yor. Bir anlamda kad?n bireysel anlamda kendine yüklediği anlam?n yaşam?ndaki rolünü yerine getiriyor. Bu anlam ne kadar kad?n?n kendini tan?ml?yorsa, bulunduğu yer ne olursa olsun onu kendi s?n?rlar?n?n içinde olmas? gereken yere koymay? da başarabiliyor. ?şte bu nedenle kad?n?n rollerini ve bu roller içindeki önceliklerini iyi belirlemesi gerekiyor.

  Sonuçta kad?n her yerde çal?ş?yor ve üretiyor. Evinde de, tarlas?nda da, iş yerinde de… Nitelik, kad?n?n gerçekten kendini keşfetmesinde ve bunu hayata aktarmas?nda yat?yor.

  Kad?n; evlat, eş, gelin ya da anne olmadan önce bir bireydir. Zaaflar?, aray?şlar?, yanl?şlar?, doğrular?, sevinçleri, üzüntüleri, kay?plar? ve kazançlar?yla o da Allah’a muhatap bir kuldur. Kendi varl?ğ?n? keşfetmeden de, etraf?nda sorumlu olduğu kişilere faydal? olmas? mümkün değildir. Hayattaki kendi rolünü bilirse, diğer rolleri en anlaml? yere oturtabilir. Kad?n?n çal?şmas? ve çal?şmamas? meselesinden çok önce, bu vard?r. Eğer kad?n birey olarak kendi varl?ğ?n?n bilincinde değilse, ya da rolünü tam olarak bilmiyorsa, dönüşüm olarak ne kendine, ne de etraf?na faydal? olmas? beklenemez.

  Yeni Asya/BizimAile
  Alıntı insirah Nickli Üyeden Alıntı
  * Beş buçuk yaş?ndaki oğlum bana, \"Anne! Bence insan? doğuran değil, bakan annesidir. Onun için sen de teyzem gibi bir şeysin\" dedi!

  * ?şe gitmek için evden ç?kmam biraz zor oluyor. Özellikle Pazartesi sabahlar?... K?z?m bana “?şe gitmemelisin, oras? çok tehlikeli“ veya “Sihir yap?p, kap?y? yok ettim, hiç bir yere gidemezsin“ diyor. Ve her sabah bir parçam evde onunla kal?yor.

  * Genelde çal?şan anne çocuklar? problemli. Öğretmen olduğumdan çocuğuma ay?rd?ğ?m her bir dakikan?n bana geri döneceğini biliyorum. Çocuğumla kaliteli zaman geçirmeye çal?ş?yorum.

  * Bu aralar o kadar bunald?m ki, bir an önce tatile ç?kmak için sab?rs?zlan?yorum. Benim nazl? oğlum, her Pazartesi sendrom yaşayanlardan... Bütün hafta sonunu bizimle beraber geçirdiği için Pazartesi günü anneannesine gidince sürekli sebepsiz ağl?yormuş. Bana da telefonda \"Anne gel şeviyommm\" diyor. Sal? günü ise durumu kabullenip eski melek haline geri dönüyor...


  Bu sözler çal?şan annelere ait...
  Kad?nlar?n işi bitmez, zaten hep faal, hep bir şeylerle meşguldürler. Hele bir de d?şarda çal?ş?yorlarsa, üstelik anneyseler işleri daha bir zordur. Akşam eve geldiklerinde yap?lmay? bekleyen bir sürü iş vard?r. Ya çocuklar?.. ?şte annelerin en zay?f noktalar?d?r onlar. Anneleriyle birlikte vakit geçirmek için gözlerinin içlerine bakarlar...

  Tüm bunlara değer mi?..

  Çocuklar?n?z h?zla büyüyüp, zaman rüzgar gibi geçerken, onlar?n sevimli hallerinin tekrar?n? bir daha hiç görme imkan?n?z yokken, o değerli vakitleri çocuklar?n?zdan esirgemeye değer mi?
  Eminiz ki,bu zor soruya verilecek anneler say?s?nca farkl? cevaplar var.

  Belki de bu yüzden özellikle Bat? kaynakl? haberlerde s?kça çal?şan kad?nlara “esnek“ çal?şma programlar?yla ilgili gelişmelere rastlamak mümkün. Evinin bir köşesini ofis haline getirip çal?şan bayanlar, yar?m gün çal?şanlar ya da haftan?n belli günleri işe gidenler...

  Hele geçtiğimiz aylarda The Guardian’da yay?nlanan bir haber ?ngiltere’de çal?şan kad?nlar üzerine yap?lan araşt?rma raporuyla ilgiliydi ve sürpriz neticeler vard?! ?ngiliz kad?nlar? art?k anneleri gibi “Çocuk da yapar?m, kariyer de“ demenin asl?nda gereksiz yere her şeyi s?rtlanmakla eş anlaml? olduğuna karar vermişler ve daha geleneksel aile modellerine dönmeyi arzu ettiklerini belirtmişlerdi. ?ş ve ev hayat?n? dengede götürmeye çal?şan “süper kad?n“ değil, evde çocuğuyla zaman geçiren “mutlu kad?n“ olmak istiyorlard?. Aileyi erkek geçindirmeliydi ve herşeye birden sahip olma arzusu stres kaynağ?yd?. Araşt?rmaya kat?lan her üç kad?ndan ikisi bu fikirdeydi... (Cumhuriyet, 15 May?s 2005.)

  Tüketim ekonomisi çarklar?n?n h?zl? döndüğü ve “para merkezli“ hayatlar?n revaçta olduğu Bat? dünyas?nda kad?nlar?n şu anki iç dünyalar?na ?ş?k tutan ilginç bir araşt?rma değil mi?

  Evet, bu ayki dosyam?z ev d?ş?nda çal?şan kad?nlarla, annelerle ilgili...

  Farkl? kalemlerden çeşitli bak?ş aç?lar? sunsak da “Kad?n çal?şs?n ya da çal?şmas?n“ gibi sert hatl? bir şablonumuz yok dosyam?zda. Öyle ya neticede, elinizdeki derginin mutfağ?nda da çal?şanlar?n çoğu kad?n...

  Şimdi haz?rlad?ğ?m?z dosyay? okuyun ve karar? siz verin, iç sesiniz versin...

  “Kad?n çal?şmal? m??“
  bu konu diğer konularda tart?ş?lm?şt?,
  yani kad?n çal?şmAl? m?? D?YE.

  tekrar bu konuya yönelmenin nedeni nedir ACABA?  bu konu diğer konularda tart?ş?lm?şt?,
  yani kad?n çal?şmAl? m?? D?YE.
  tekrar bu konuya yönelmenin nedeni nedir ACABA?
  Konu elff tarafından (29.05.07 Saat 12:44 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 2. #2
  Ehil Üye Ehl-i telvin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  2.269

  Standart

  inşirah kardeşim RABB?M utand?rmas?n ama eğer mahşerde karş?laş?rsak sizin bu müsbet çabalar?n?z için şehadet edeceğim...

  temennim odur ki essebebu kel fail s?rr?nca bu mevzularda sizden faydalananlar olacak ve sevab? yükleneceksiniz tüm samimiyetimle takdir ve tebrik ediyorum RABB? RAH?M yanl?ş mülahazalardan safi bu niyetimi kabul buyursun....hürmetlerimle yol kardeşiniz....  YAŞASIN B?D'ATÇILAR ?Ç?N CEHENNEM!!!!!!!!
  Konu elff tarafından (29.05.07 Saat 12:45 ) değiştirilmiştir.


 3. #3
  Yönetici SeRDeNGeCTi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  34
  Mesajlar
  5.901

  Standart

  natuvan kardeşim, bu tarz kişiye özel mesajlar?n?z? lütfen özel mesaj yoluyla gerçekleştiriniz. Burada konu hakk?nda yaz?lar?n?z? yaz?n inş.

  Kad?n?n çal?şmas? konusunda kariyer mevzusu çokça sebep oluyor. Bu konu daha önce tart?ş?lm?şt? ancak olay kariyer aç?s?nda ele al?nmam?şt?. Bence konuşulmas?nda bir sak?nca yok.
  Konu elff tarafından (29.05.07 Saat 12:45 ) değiştirilmiştir.
  Anlamını Bilmediğiniz Kelimelerin Üzerine Çift Tıklayınız...

  Sual: Belki onlar eski hali istiyorlar?
  Cevap: Size kısa bir söz söyleyeceğim; ezber edebilirsiniz: İşte, eski hal muhal; ya yeni hal veya izmihlâl...
  (Bediüzzaman Said Nursi)


  Ne hayal, ne kuruntu hakikat istiyorum.
  Hakikat, hakikat, hakikat istiyorum!.. (Osman Yüksel SERDENGEÇTİ)
 4. #4
  Gayyur aShuRe - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  110

  Standart

  Ak?l b?r dusunceye ?nan?p onu savunmaya baslad?g?nda tum melekeler? ?le dogru yada yanl?s kend?ne sah?t bulmaya cal?s?rm?s..

  Allah ask?na ''bence'' y? ''bizce'' yi b?rakal?m art?k..

  Zira b?z ''ben''den ''biz'' den once MUSLUMANIZ.. bu konu,gorusu hersey? ?slama gore bak?p ona gore degerlend?r?p onun ded?g?n? yapmal?y?z...
  ?slam?n bu konudak? gorusu tavr? gayet ac?kt?r...!

  B?rakal?m art?k bu ''bizce''leri..
  Ya Rabbi kalb?m?z? d?n?nde sabit k?L..!
  Konu elff tarafından (29.05.07 Saat 12:45 ) değiştirilmiştir.
  Bilmezler, Bilmezsin, Bir Ben Bilirim Bende Türkçeye Çeviremem Seni...

 5. #5
  Ehil Üye Ehl-i telvin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  2.269

  Standart

  serdengeçti ağabey özür diliyorum bizim toyluğumuza ver ağabey edebsizlik bize yak?ş?r uyarmak nasihat etmek size hürmetlerimle can ciğer ağabeyim ALLH SEVG?S?NDEN VE SEVG?L?S?NDEN AYIRMASIN...

  ağabey küçük bi şerh düşeyim kast?m hakka tarafgirlikederek hakka teşvikti......
  Konu elff tarafından (29.05.07 Saat 12:46 ) değiştirilmiştir.


 6. #6
  Yönetici SeRDeNGeCTi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  34
  Mesajlar
  5.901

  Standart

  Estağfurullah kardeşim, toyluk, edebsizlik vs. ben sizin için bunlar? kabul etmiyorum, yanl?ş da karş?lam?yorum; doğald?r. Niyetinizden de şüphem yok, hem sadecesizin için değil genele söyledim sözlerimi..
  Konu elff tarafından (29.05.07 Saat 12:46 ) değiştirilmiştir.
  Anlamını Bilmediğiniz Kelimelerin Üzerine Çift Tıklayınız...

  Sual: Belki onlar eski hali istiyorlar?
  Cevap: Size kısa bir söz söyleyeceğim; ezber edebilirsiniz: İşte, eski hal muhal; ya yeni hal veya izmihlâl...
  (Bediüzzaman Said Nursi)


  Ne hayal, ne kuruntu hakikat istiyorum.
  Hakikat, hakikat, hakikat istiyorum!.. (Osman Yüksel SERDENGEÇTİ)
 7. #7
  Ehil Üye Ehl-i telvin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  2.269

  Standart

  ağabey baştacısın hüsnü zannınızın RABBİM mükafatını versin...aciz kardeşinizden hürmetler...

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Chat Evliliği
  By azize in forum İslam'a Göre Kadın ve Aile
  Cevaplar: 119
  Son Mesaj: 12.03.20, 19:55
 2. O halde o kafasız, kendi eliyle kendi evini yıkıyor.
  By fanidünya... in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 03.12.14, 12:39
 3. Dava Evliliği...
  By Garip_Maznun in forum İslam'a Göre Kadın ve Aile
  Cevaplar: 12
  Son Mesaj: 29.11.09, 00:28
 4. Evliliği Zayıflatan Sebepler ve Tesettür
  By Rica in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 4
  Son Mesaj: 11.11.08, 23:06

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0