+ Konu Cevaplama Paneli
1. Sayfa - Toplam 9 Sayfa var 1 2 3 ... SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 88

Konu: Kadınlar Yuvalarına Dönmeli, Ama Nasıl?

 1. #1
  Dost hutuvvati_sitte - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2006
  Mesajlar
  24

  Standart

  Toplumda büyük çat?şmalara ve fikir ayr?l?klar?na sebep olan kad?n?n çal?şmas?/çal?şmamas? mevzusu, çok cihetlerle ele al?nmas? gereken geniş bir mevzudur. Fakat maalesef bu tart?şman?n içine giren kesimler, duruma tek yönden ve kendi cephelerinden bakt?klar?ndan olay halledilememektedir. Bu konuda cevap bulmas? gereken sorular daha çok: “Kad?n çal?şmal? m?, çal?şmamal? m??”’dan çok “Kad?n çal?şacaksa nerede, nas?l bir ortamda, hangi durumlarda çal?şmal??” olmal?d?r. Yoksa insanlar olay? nefsî olarak değerlendirmektedirler.

  Kad?n?n çal?şmas?n?/çal?şmamas?n?
  savunan kesimler

  Kad?n?n çal?şmas? ve çal?şmamas? gerektiğini savunanlar tek bir görüş sebebiyle bu konuda fikir beyan etmiyorlar. Meselâ kad?n?n çal?şmas? gerektiğini düşünen kesimlerden feministler: Kad?nlar?n erkekten bir fark? olmad?ğ?, hatta ondan üstün olduklar? ve toplumsal hayatta erkeğin olduğu her yerde kad?n?n da olmas? gerektiğini savunduklar?ndan kad?n?n çal?şmas?n? istemektedirler. Yine kad?n?n çal?şmas?n? savunan kesimlerden birisi de modern-dindar kad?n ve erkeklerdir ki; bunlar?n bir k?sm? kad?n?n çal?şmas?n?n “hizmet” bak?m?ndan gerekli olduğunu, diğer bir bölümü de toplumda çal?şan dindar kad?nlar?n say?s?n?n artmas? gerektiğini düşündüklerinden bunu savunmaktad?rlar. Kad?nlar?n çal?şmamas? gerektiğini savunanlar da iki kesime ayr?lm?şlard?r: Birincisi gelenekçi-adetçi kesimdir ki; bunlar “kad?n?n d?şar?da işi yoktur, evinden d?şar? ç?kmas? abestir” gibi kad?n?n ev işleri d?ş?nda hiçbir şeyi doğru dürüst yapamayacağ?n? savunan s?ğ bir görüş sebebiyle kad?nlar?n çal?şmamas? gerektiğini savunurlar. ?kinci kesim ise; iş hayat?n?n yorucu ve bunalt?c? yap?s?n?n kad?n? y?pratt?ğ?n?, kad?n için en huzur verici yerin evi olduğu ve çocuklar?n yetişmesinde en büyük rolü kad?n?n üstlendiğini düşündüklerinden çal?şmamas? gerektiğini savunmaktad?rlar. Bu kesimler içerisinde görüş birliği olsa da dünya görüşleri bak?m?ndan birbirlerine karş? olduklar?ndan ortak bir noktada buluşamamaktad?rlar.


  Kad?n?n çal?şmas?na
  hangi durumlarda cevaz vard?r?


  Kad?n?n çal?şmas? ve çal?şmamas? konusunda, gerekçeler sunulurken olaya f?trî aç?dan yaklaşmak, ?slâmî aç?dan en uygunudur diye düşünüyorum. Zira bu konuyu Risâle-i Nur’da ele alan Bediüzzaman, konuya tamamen bu aç?dan yaklaşm?şt?r.
  Kad?n?n vazife-i asliyesini (as?l vazifesi) ele alacak olursak, kad?na f?trî aç?dan en uygun yerin evi olduğu aşikârd?r. Zira Bediüzzaman Lemaat’da bunu, “Şer’-i ?slâm (?slâm kanunlar?) onlar? Rahmeten dâvet eder eski yuvalar?na. Hürmetleri orada; rahatlar? evlerde, hayat-? ailede.” (1) diyerek, kad?nlar?n en rahat ve huzurlu olduklar? yerin evleri olduğunu belirtmiştir. Bediüzzaman ?slâm?n kad?nlar? eve dâvet ettiğini dile getiriyor, fakat bunu “her durumda böyledir” diyerek söylemiyor. Kad?n?n f?trat?na en uygun olan yerin evi olduğunu anlat?yor. Kad?n?n iki durumda çal?şabileceğini de Tesettür Risâlesinde beyan ediyor. Birinci durum; eğer ki kad?n?n geçimini karş?layacak biri yoksa, meselâ dul kalm?ş veya kocas? onu terk etmiş ise, haline kanaat ederek, iffetini bozacak mekânlara girmeden geçimini temin edebileceğini söylüyor. ?kinci durum ise; s?rf geçimini sağlamak için, kendine uygun olmayan, zalim ve ahlâks?z bir kocan?n tahakkümü alt?na girmektense, nafakas?n?, iktisat ve kanaatle, kendini satmadan karş?lamas? gerektiğini dile getiriyor. (2) Çünkü kad?n?n vazife-i asliyesi evinin düzenini sağlamak, çocuklar?n? kendisine dercedilen ve erkekte onun kadar bulunmayan şefkat ile yetiştirmek ve kocas?na muhalif hareket etmemektir. Çal?şma, evin geçimini sağlama vazifesi ise, erkeğe verilmiştir. ?şte kad?n?n ve erkeğin vazife-i asliyeleri, muhakkak ki f?trat?na uygun olduğundan onlara uygun görülmüştür. Bu bak?mdan kad?n?n çal?şmamas?n? onun ezikliği ve basitliği gibi görmek hiç de doğru bir düşünce değildir. Zira kad?n için as?l önemli olan gerçek vazifelerini yerine getirebilmesidir.
  Çal?şan bir kad?n as?l vazifesini muhakkak yerine getiremez mi? Tabiî ki getirebilir. Kad?n?n evini ve çocuklar?n? aksatmadan çal?şabileceği işler de vard?r. Fakat maalesef bu tip çal?şma alanlar? çok k?s?tl?d?r. Evine ve çocuklar?na yetişse de çal?şt?ğ? ortamda kendine namahrem olan insanlarla muhatap olmas?, eşler aras?nda k?skançl?k bab?nda sorunlara yol açmaktad?r. Bu konuda kad?n?n çal?şt?ğ? yer ve şartlar için eşinin gönlünün rahat olmas? sorunlar?n azalmas? bak?m?ndan önemlidir. Fakat erkeğin, kad?n?n çal?şt?ğ? yer için içinin huzurlu olmamas?, eşler aras?nda birçok soruna sebep olacağ?ndan çal?şma öncesi kad?n ve erkeğin birbirlerini ikna etmeleri de çok önemlidir.

  Sonuç

  Kad?n?n çal?şmas? veya çal?şmamas? konusunda kişisel düşüncelerin ön plana ç?kar?lmas?, mevzunun s?ğ tart?şmalara sebep olmas?na ve belli bir yere varamamas?na sebep olacağ?ndan, kişilerin referans olarak ?slâmî kaideleri ölçü almalar?, sorunun çözümünde büyük katk? sağlayacakt?r. ?slâmî kaidelerden kas?t ise, kad?n ve erkeğin f?trî özellikleri ve vazife-i asliyeleridir. Buna göre kad?n?n vazife-i asliyesi evinin düzenini sağlay?p çocuklar?n? yetiştirmek ve kocas?na muhalif davranmamakt?r ki, kad?n?n f?trat?n?n da iktiza ettiği budur. Erkeğin vazife-i asliyesi ise, evinin maişetini temin etmekle birlikte, eşini ve çocuklar?n? muhafaza etmektir. Bu da zaten erkeğin f?trat?n?n gerektirdiği bir durumdur.
  Ayr?ca kad?n?n çal?ş?p çal?şmamas?ndan çok, hangi ortamda, nas?l bir işte çal?şt?ğ?na, as?l vazifelerini yerine ne derece getirebildiğine ve kocas?n?n eşinin çal?şmas?na ve çal?şt?ğ? yere dair r?zas?n?n bulunmas?na son derece özen gösterilmelidir.
  Dipnotlar:
  1- Nursî, Bediüzzaman Said, Sözler/Lemaat, sf.668, Yeni Asya Yay?nlar?
  2- Nursî, Bediüzzaman Said, Lemalar, 24. Lema

  iletisim@risaleforum.com / www.risaleforum.com

  Cemil YÜZER

  http://www.yeniasya.com.tr/2006/12/27/aile/default.htm


  Konu elff tarafından (28.05.07 Saat 14:19 ) değiştirilmiştir.

 2. #2
  Dost menekşe - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2006
  Bulunduğu yer
  Van
  Mesajlar
  4

  Standart

  Mesela Doktorluk G?b? Kutsal B?r Meslek Özell?kle Bayan Hastalarin Erkek Doktora G?tmekten ?Çt?nap Etmeler? Neden?yle Gerekl? Ve Önem? Ha?z Helede Bu Bayan Dr Ehl? ?mansa ŞÜphes?z Hastanin GÜven?n? Tem?nde Çok Daha ?y? Olur ?nsanlara Yardim Etmen?n GÜzel B?r Ves?les?
  Konu elff tarafından (28.05.07 Saat 14:19 ) değiştirilmiştir.
  mnkş

 3. #3
  Ehil Üye Meyvenin Zeyli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  3.341

  Standart

  Cemil kardeşim nam? diğer Serdengeçti
  Allah raz? olsun, ifrat ve tefrite kaymadan son derece lüzumlu ve istifade edilebilecek bir yaz? olmuş. Forum genelinde bu konuda yap?lan tart?şmalar? özetleyen ve nokta koyar nitelikte...
  Konu elff tarafından (28.05.07 Saat 14:20 ) değiştirilmiştir.

  Ve sen yine denendiğinde.. Ve yine kalbin daraldığında.. Ve yine bütün kapılar kapandığında.. Ve yine ne yapman gerektiğini bilemediğinde.. Uzun uzun düşün.. Ve hatırla yaratanını!.. "ALLAH kuluna kafi değil mi?" [Zümer Suresi - 36]


 4. #4
  Pürheves sliha87 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Bulunduğu yer
  Denizli
  Mesajlar
  264

  Standart

  Alıntı Meyvenin Zeyli Nickli Üyeden Alıntı
  Forum genelinde bu konuda yap?lan tart?şmalar? özetleyen ve nokta koyar nitelikte...
  nokta koyar nitelikte olduğunu hiç sanm?yorum....
  Konu elff tarafından (28.05.07 Saat 14:20 ) değiştirilmiştir.
  Hiç kimseyi bildiğinin ötesinde yargılayamazsın ve bildiğin ne kadar da az...halil cibran

 5. #5
  Yönetici SeRDeNGeCTi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  34
  Mesajlar
  5.901

  Standart

  Alıntı sliha87 Nickli Üyeden Alıntı
  nokta koyar nitelikte olduğunu hiç sanm?yorum....
  Size yanl?ş gelen k?s?mlar? yazar m?s?n?z lütfen? Beraber mütalaa edelim...
  Konu elff tarafından (28.05.07 Saat 14:20 ) değiştirilmiştir.
  Anlamını Bilmediğiniz Kelimelerin Üzerine Çift Tıklayınız...

  Sual: Belki onlar eski hali istiyorlar?
  Cevap: Size kısa bir söz söyleyeceğim; ezber edebilirsiniz: İşte, eski hal muhal; ya yeni hal veya izmihlâl...
  (Bediüzzaman Said Nursi)


  Ne hayal, ne kuruntu hakikat istiyorum.
  Hakikat, hakikat, hakikat istiyorum!.. (Osman Yüksel SERDENGEÇTİ)
 6. #6
  Pürheves sliha87 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Bulunduğu yer
  Denizli
  Mesajlar
  264

  Standart

  yan?lş gelen k?s?m yok...eksik olan k?s?mlar var....
  Konu elff tarafından (28.05.07 Saat 14:20 ) değiştirilmiştir.
  Hiç kimseyi bildiğinin ötesinde yargılayamazsın ve bildiğin ne kadar da az...halil cibran

 7. #7
  Yönetici SeRDeNGeCTi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  34
  Mesajlar
  5.901

  Standart

  Alıntı sliha87 Nickli Üyeden Alıntı
  yan?lş gelen k?s?m yok...eksik olan k?s?mlar var....
  Tamam o zaman eksik olan k?s?mlar? yaz?n?
  Konu elff tarafından (28.05.07 Saat 14:21 ) değiştirilmiştir.
  Anlamını Bilmediğiniz Kelimelerin Üzerine Çift Tıklayınız...

  Sual: Belki onlar eski hali istiyorlar?
  Cevap: Size kısa bir söz söyleyeceğim; ezber edebilirsiniz: İşte, eski hal muhal; ya yeni hal veya izmihlâl...
  (Bediüzzaman Said Nursi)


  Ne hayal, ne kuruntu hakikat istiyorum.
  Hakikat, hakikat, hakikat istiyorum!.. (Osman Yüksel SERDENGEÇTİ)
 8. #8
  Pürheves sliha87 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Bulunduğu yer
  Denizli
  Mesajlar
  264

  Standart

  Allah ademi yaratt?ktan hemen sonra ona bir sosyal statü vermeden havva anam?z? yaratt?.hz.adem ile hz.havva sosyal hayata birlikte başlad?lar.kuran? kerim de onlar?n birlikte cennete girdiklerini allah?n şeytana karş? ikisini uyard?ğn? şeytan?n ikisini birlikte yoldan kayd?rd?ğ?n? birlite günah işlediklerini birlikte pişmanl?k duyudklar?n? birlikte cennettn ç?kar?ld?klar?n? birlikte yeryüzünde yaşayacaklar? ve birlikte geçinecekleri ifade edilir.bunlar bakara taha ve araf sürelerinde geçmektedir.buradan anl?yoruz ki kad?n ve erkek bir elman?n iki yar?s?n? oluşturuyorlar.
  sahabe döneminde kad?n çal?şan üreten savaşa kat?lan sağl?k hizmetleri veren ve insan?n bulunduğu her yerde bulunan ve iffetiyle namusuyla bir namus abidesi olarak yaşam?şt?r..mesela peygamber efendimizin han?m? zeynep binti cahş evinde bir tak?m işler yap?yordu. onun deri tabaklama işini iyi becerdiği,deriden isanlara laz?m olan ayakkab?,k?rba gibi şeyler yap?p sadaka olarak verdiği veya onlar? satarak paras?n?n akrabalar?na ve fakir Müslümanlara dağ?tt?ğ? rivayet edilmektedir.(-Doğuştan günümüze büyük ?slam tarihi,çağ yay?nlar?)

  peygamber efendimiz han?m?n?n çal?şmas?n? toplumuna çevresine faydal? olabilmesi için bir seyler yapmas?n? üretmesini bilgisini ve emeğini harcamas?n? teşvik etmiştir ve teşvik etmiştir.işte bu yüzden kad?n çal?şmal? topluma katk?da bulunmal?d?r..bunun din d?ş? bir şey olmad?ğ?n? peygamberimizin hayat?ndan da anl?yoruz..

  Günümüz aç?s?ndan bakt?ğ?m?zda ben kendime rahat bir ortam aramak isterim..her ne kadar din erkek doktorun kad?n? muayene etmesine izin verse de ben kendi rahat?m aç?s?ndan bayan doktor isterim..bayan öğretmenlerden ders almak benim için daha rahat bir ortam oluşturur.kendimi daha iyi ifade etmemi sağlar.

  Mesela kuran ? kerim öğretmenlerine şu an bile türkiyede çok fazla ihtiyaç vard?r..bir bayan topluluğuna hoş bir ortam da bayan?n eğitim vermesi sizin en hay?rl?lar?n?z kuran? öğrenen ve öğretendir hükmünü uygulamas? işini bu şekilde icra etmesi kadar güzel bir şey var m?d?r?

  Örnekleri daha fazla çoğaltmak mümkün...kad?na sosyal ,eğitim ,kültür yani hayat?n her alan?nda ihtiyaç olduğu ortada...onun çal?şmamas?n? evlerine çekilmelerini beklememiz doğru değil...
  Konu elff tarafından (28.05.07 Saat 14:22 ) değiştirilmiştir.
  Hiç kimseyi bildiğinin ötesinde yargılayamazsın ve bildiğin ne kadar da az...halil cibran

 9. #9
  Dost berrak - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Bulunduğu yer
  Ýstanbul
  Mesajlar
  14

  Standart

  Alıntı sliha87 Nickli Üyeden Alıntı
  kad?na sosyal ,eğitim ,kültür yani hayat?n her alan?nda ihtiyaç olduğu ortada...onun çal?şmamas?n? evlerine çekilmelerini beklememiz doğru değil...
  dediklerine kat?l?yorum sliha..buna benzer "analar çal?st? çocuklar? kaybettik"konusunda yorum yapm?şt?m..Ayn? fikirlere sahibiz slihac?m
  Konu elff tarafından (28.05.07 Saat 14:22 ) değiştirilmiştir.
  Burası İstanbul\'dur, gamı kasveti gömün,
  Çözümü buradadır, yürekteki düğümün.

 10. #10
  Pürheves sliha87 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Bulunduğu yer
  Denizli
  Mesajlar
  264

  Standart

  benim anlatt?ğ?m nokta,dinin kad?n?n çal?şmas?na müsade ettiği buna engel teşkil etmediği gerçeğidir...çal?şan kad??n çoçuklar? konumuzla alakal? deeğil..işin ps?kolojik boyutlar? üzerinde çal?ş?lmas? ve tart?ş?lmas? gerekli ayr? bir konudur....
  Konu elff tarafından (28.05.07 Saat 14:23 ) değiştirilmiştir.
  Hiç kimseyi bildiğinin ötesinde yargılayamazsın ve bildiğin ne kadar da az...halil cibran

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Kadınlar yuvalarından çıkıp beşeri yoldan çıkarmış; yuvalarına dönmeli
  By Ashab-i kehf in forum İslami Konular ve İman Hakikatleri
  Cevaplar: 6
  Son Mesaj: 26.03.14, 09:46
 2. Kadınlar yuvalarına dönmeli!..
  By izgiey in forum İslam'a Göre Kadın ve Aile
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 19.01.10, 14:37
 3. Kadınlar Yuvalarına Dönmeli
  By hendeseci in forum İslam'a Göre Kadın ve Aile
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 29.08.08, 13:03
 4. Erkekler de Yuvalarına Dönmeli!
  By Meyvenin Zeyli in forum İslam'a Göre Kadın ve Aile
  Cevaplar: 8
  Son Mesaj: 06.11.07, 10:03
 5. ERKEKLER de yuvalarına dönmeli!!!
  By Meyvenin Zeyli in forum Gündem
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 24.07.06, 16:41

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0