+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 7 ve 7

Konu: Çocukları Allah Namına Nasıl Seveceğiz?

 1. #1
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  Çocuklar? sevmek

  Hangi anne baba göz göre göre evlâd?n? kurşunlara hedef eder veya ateşe at?lmas?na göz yumar m??

  Peki, çocuklar? kötülüklerin ağ?na tak?lm?ş, hayat? mahvolmuş; kendisi, ailesi ve toplumun baş?na belâ kesilmiş evlâtlar karş?s?nda ebeveyn ayn? titizliği gösterebiliyor mu?
  Çocuklar? ahlâks?zl?k canavar?n?n ağz?na düşmüş anne-baban?n bunda hiç sorumluluklar? yok mu acaba? Çocuklar?n? gerçekten seviyorlar m??
  Cennetin bir meyvesi, ciğerparemiz olan evlâtlar?m?z? elbetteki seveceğiz.
  Ama bu sevgi sadece sevmek demek değildir. Sevginin gereğini yerine getiriyor, hakk?n? veriyor muyuz?
  Ancak sevgi Allah nam?na olursa bir k?ymet ifade eder, gereği yap?lm?ş ve hakk? verilmiş olur.
  Peki, çocuklar? Allah nam?na nas?l seveceğiz?
  Sözler’de bunun ölçüsü şöyle verilir: Evlât, Zât-? Kerim-i Rahim’in bir hediyesi olduğu için tam bir şefkat ve merhametle sevilmeli ve muhafaza edilmelidirler.1
  Çocuklar? tam bir şefkat ve merhametle sevmek ve muhafaza etmek onlar? maddî ve manevî tehlikelerden korumak, yarat?ld?klar? ?slâm f?trat? üzere kalmalar?n? sağlamakla mümkündür.
  Diyelim ki size bir otomobil emanet edildi, onunla bir k?s?m işlerinizi görüp bir süre sonra sahibine iade edeceksiniz. Onu muhafaza etmez, hor ve hakir kullan?r m?yd?n?z? Kendi mal?n?z gibi bak?ml?, dikkatli, titiz kullanmaz m?yd?n?z? Onu sağa sola vursan?z, çarpsan?z, bir k?s?m yerlerini k?rsan?z, bozsan?z sahibinin yüzüne nas?l bakard?n?z? O emaneti perişan vaziyette sahibine nas?l teslim ederdiniz?
  Çocuklar da bize Rahman-? Rahim taraf?ndan ikram edilen bir Cennet meyvesi, bir hediye, bir emanettir. Onu muhafaza bu seçkin emanet, hediye ve ikram? onlar? Cennete lây?k olacak şekilde yetiştirmekle olur.
  Bunun için de öncelikle ateşten korumak gerekir: Kur’ân aç?kça, “Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi ateşten koruyunuz”2 buyurur.
  Peki, onlar? ateşten nas?l koruyacağ?z?
  Onlara ateşe perde olacak elbiseler giydirmekle.
  Bu ne demektir?
  Bunun üzerinde de bir sonraki yaz?m?zda dural?m.

  Dipnotlar:
  1- Sözler, s. 583. 2- Tahrim Sûresi: 6.

  ŞABAN DÖĞEN /13.11.2006  YEN? ASYA
  Konu elff tarafından (29.05.07 Saat 13:46 ) değiştirilmiştir.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 2. #2
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  Ateşe set germek


  Tarlas?na, bahçesine, bineğine bakt?ğ? kadar evlâd?yla ilgilenmeyen bir ebeveynin, evlâd? problem olduğunda şikâyete hakk? var m?d?r?

  Anne-baba gerekli eğitimi verdi de çocuk sayg?s?z, sevgisiz, ac?mas?z, kendini bilmez bir tip mi oldu?
  Çocuklar?n geleceklerini mahvetmemesi, kendisine, ailesine, çevresine ve topluma faydal? bir fert olmas? için eğitime tâ küçük yaşlarda başlamak gerekir. Allah Resûlü (asm) buyururlar ki: “Çoluk ve çocuklar?n?za din ve dünyalar? için gerekli olan faydal? bilgileri öğretiniz. Onlar? en güzel şekilde terbiye ediniz. Çünkü onlar yan?n?zda bir emanettir.”1
  “Bir baban?n evlâd?na verebileceği en güzel hediye güzel bir terbiyedir.”2
  Ona hak, hukuk anlay?ş?n?, insânî değerleri, erdemliliği aş?lamak gerekir. Hz. Ebû Bekir’in sadakatini, Hz. Ömer’in adaletini, Hz. Osman’?n cömertliğini, Hz. Ali’nin cesaretini vermeli.
  Yap?lacak iş hiç de hafife al?nacak cinsten bir iş değildir. O kadar önemlidir ki, Peygamberimizin (asm) verdiği müjdeye göre salih bir evlât yetiştiren bir ebeveyne, çocuklar?n?n sevab? ölseler bile defterlerine yaz?lmaya devam eder. Amel defterleri kapanmaz.3
  Öğretilecekler küçük yaştalarken, daha konuşmaya başlar başlamaz verilmeli. “Bunlar taşa yaz? kaz?mak gibidir”4 buyuruyor Peygamberimiz (asm).
  Anne baba, temel bilgileri belli yaşlarda, daha küçükken, “Ağaç yaş iken eğilir” misâli vermeli. Bugün bir k?s?m derbeder, serseri gençlerin ortal?kta dolaşmalar?, anarşiye, çeşit çeşit suçlara bulaşmalar?n?n temelinde tabiî ki bu bilgileri vermemek yatar.
  “Hayat sorumluluklar, yükümlülükler toplam?d?r” diyebiliriz. Madem bize böylesine seçkin bir emanet verilmiş. Elbette sorumluluklar?n? da yerine getirmekle mükellefiz. Allah Resûlü (asm) “Hepiniz çobans?n?z ve hepiniz sürünüzden sorumlusunuz. Aile reisi bir çoband?r. ?daresi alt?ndakilerden sorumludur. Kad?n bir çoband?r. O da kocas?n?n evinden (yani çoluk çocuğu ve mal?ndan) sorumludur”5 buyurmuyorlar m??
  Çocuklar?m?zdan beklediklerimiz verdiklerimize bağl?.

  Dipnotlar:
  1- Müsned, 4:24.
  2- Tirmizî, Birr: 33.
  3- Müslim, Vasiyye: 14.
  4- Mecmâü’z-Zevâid: 1:125. 5- Buhârî, Ahkâm: 1.

  ŞABAN DÖĞEN 14.11.2006 YEN? ASYA

  Konu elff tarafından (29.05.07 Saat 13:47 ) değiştirilmiştir.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 3. #3
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  ?lk hakikat dersi


  Her doğan çocuk tertemiz olarak ?slâm f?trat? üzere doğar. Eğitimlerine göre ya dinine bağl?, ya dinsiz, ya da başka dinlere mensup olarak yetiştirilirler. Buna Efendimiz (asm) bir hadis-i şeriflerinde şöyle dikkat çekerler: “Her çocuk f?trat üzere doğar. Konuşmaya başlay?ncaya kadar bu hal üzere devam eder. Sonra anne-babalar?n?n tesiriyle Yahudi, H?ristiyan, Mecusi, v.s. olur.”1

  ?şte bu noktada ?slâmî eğitimin, anne-babaya düşen görevin önemi ortaya ç?kar. “?lk hakikat dersini annemden ald?m” diyen Bediüzzaman sonra öğrendiklerini ona bina ettiğini belirtir. Çocukluğunda sağlam bilgiler almayan çocuğun geleceği karanl?k demektir.
  Anne-baba çocuğuna Allah’?n?, Peygamberini, dinini, iman?n? küçük yaşlardayken verecektir. Çünkü ağaç yaşken eğilir. Bu yaşta öğrenilenler silinmez ömür boyunca. Çocuk, hayat kitab?, k?lavuzu Kur’ân’la da bu yaşlarda tan?şacak, ilk f?rsatta öğrenecektir.
  Bir Müslüman için temel eğitim mutlaka Kur’ân’la başlar. “En hay?rl?n?z Kur’ân’? öğrenen ve öğretenlerinizdir”2 buyurulmuyor mu?
  Sadece Kur’ân’? okumak değil, Kur’ân hakikatleriyle yoğrulmak gerekir.
  Mazide ?slâm dünyas?n?n as?rlarca ilimde, medeniyette, teknolojide öncü olmalar?n?n sebebi işte bu eğitimdi. Kur’ân’? anlama, ruha nüfuz ettirme ve onun ruhuna uygun hareket etme! Resûl-i Ekrem (asm), “Allah bu şan? yüce Kur’ân’a bağl? olan toplumlar? yükseltir. Ona s?rt çevirenleri ise alçalt?r”3 buyuruyor.
  ?bni Haldun, döneminde de ?slâm dünyas?nda gerçekleştirilen bu eğitim ve önemine şöyle dikkat çeker:
  “Çocuklara Kur’ân talim etmek dinin şeâirinden bir şiârd?r. O yüzden Müslümanlar bunu esas alarak, bütün beldelerinde yayg?n olarak Kur’ân eğitimi yapm?şlard?r. Çünkü Kur’ân âyetlerine ve hadislere dayanan ?slâm ve iman?n kalplerde kökleşmesi herşeyden önce bu şiâra bağl?d?r. Onun için Kur’ân öğretimi esas hâline gelmiş olup, daha sonra hâs?l olan melekeler bu esas üzerine bina edilmiştir. Bunun sebebi şudur: Küçüklerin eğitimi çok daha köklü olup daha sonraki yaşlarda eğitim ve öğretime temel teşkil eder. Çünkü kalpler ve zihinler diğer melekelerin temelidir. Üzerine bina edilen şeyin tarz? ve durumu, temele bağl?d?r.”4
  Demek Kur’ân’la temel at?lm?ş oluyor.
  Tabiî ki bununla yetinilmeyecek. Bir taraftan Kur’ân ilimleriyle vicdan, diğer taraftan fen ilimleriyle ak?l, fikir ayd?nlat?lacakt?r.
  Dipnotlar: 1. Buhârî, Cenâiz: 80.z 2. Buhârî, Fezâilü’l-Kur’ân: 21; Ebû Davud, Vitr: 14. 3. Müslim, Müsafirîn: 269; ?bni Mace, Mukaddime: 16. 4. Aile, s. 24.
  http://www.yeniasya.com.tr/2006/11/16/yazarlar/sdogen.htm
  Konu elff tarafından (29.05.07 Saat 13:48 ) değiştirilmiştir.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 4. #4
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Onlar? Resulullah?n sevdiği gibi seversek,Allah nam?na sevmiş olacağ?z.

  Nesil yay?nlar?nda bir kitap var nuriye çeleğen yazm?ş.
  ad? Peygamberimiz çoçuklara nas?l davran?rd?.

  Bu kitap bize k?lavuz olabilir.ben okudum.
  siz de okuyun.inşaallah.
  Konu elff tarafından (29.05.07 Saat 13:48 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 5. #5
  Yasaklı Üye Cennetâsâ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2007
  Mesajlar
  5.827

  Standart

  teşekkürler..
  çok güzel bir mevzu..

 6. #6
  Dost NURYOLCU - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2007
  Mesajlar
  46

  Standart

  Fen ilimlerini verdiğimiz bir sistematiğimiz var. Çocuğun yaş?na göre zorluğunu tarz?n ayarl?oyruz. peki kuran ilimlerini nas?l bir sistematikle vereceğiz. bunun tecrübeyle sabit yöntemleri var m??

 7. #7
  Yasaklı Üye Cennetâsâ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2007
  Mesajlar
  5.827

  Standart

  güzel bir sual..
  asl?nda bu tarz bir cetvel olsa, mesela çocuklara Risale-i Nurdan s?ras?yla neler okutabiliriz..
  hangi mesele hangi s?rayla..

  belki vard?r..

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Lâhika sayfası Kâinata Allah nâmına bakmalı
  By Bîçare S.V. in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 25.01.12, 01:17
 2. Allah Namına Bak!
  By Şahide in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 20.05.11, 13:33
 3. Allah Nâmına Ver, Allah Nâmına Al…
  By KERRÂ_ in forum Kıssadan Hisseler, İbretli Öyküler
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 11.07.08, 07:35
 4. Allah'tan Nasıl Korkmalı?
  By delailinnur in forum İslami Konular ve İman Hakikatleri
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 06.04.08, 23:45
 5. Çocukları Namaza Nasıl Alıştıralım?
  By binti_nur in forum İslam'a Göre Kadın ve Aile
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 25.06.07, 13:09

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0