+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 4 ve 4

Konu: Anne - Baba Hakları

 1. #1
  Ehil Üye aşur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Mesajlar
  1.446

  Standart

  Süleyman KÖSMENE
  Anne ve baban?n hukukunu gözetmek-1
  Yalova’dan bayan okuyucumuz: “Anne ve baba hukukunu gözetmenin önemi, faziletleri ve hikmetleri nedir?”

  Anne ve babaya iyilik etmek ve onlar?n hukukunu gözetmek, Kur’ân’?n bizzat ilgilendiği bir konudur. Cenâb-? Hak şöyle buyurur: “Rabb’in, yaln?z Kendisine ibâdet etmenizi ve ana babaya iyilik etmenizi emretti. Onlardan biri veya her ikisi senin yan?nda ihtiyarl?k çağ?na erişecek olursa, onlara sak?n ‘Öf!’ bile deme, onlar? azarlama, onlara güzel söz söyle. Onlara merhamet ve tevâzu kanad?n? ger ve de ki: ‘Ey Rabb’im! Nas?l onlar beni küçükken besleyip büyüttülerse, Sen de onlara öylece merhamet buyur.’ Sizin içinizde olan? Rabb’iniz hakk?yla bilir. Eğer siz salih kimseler olursan?z, muhakkak ki O, Kendisine yönelenler için çok bağ?şlay?c?d?r. Akrabâya, yoksula ve yolda kalm?şlara hakk?n? ver. Mal?n? israf ederek saç?p savurma.”1
  Peygamber Efendimiz (asm) bir hadislerinde: “Anne ve babas? yan?nda ihtiyarlad?ğ? halde onlar? râz? etmek sûretiyle Cennete giremeyen kimsenin burnu yere sürtülsün!”2 buyurmuş, bir diğer hadislerinde de, “Şu beş şeyin cezâs? dünyada hemen verilir: 1-Zulüm yapmak, 2- Hâinlik etmek, 3-Anne-babaya eziyet etmek, 4- Akrabalarla ilişkiyi kesmek, 5-Yap?lan iyiliği görmemek”3 buyurmuştur.
  Hânesinde ihtiyar anne-babas? veya akrabas?ndan ya da îman kardeşlerinden bir amelmande veya âciz ve hasta bir şah?s bulunan kimseleri yukar?daki emirlere dikkat etmeye çağ?ran Bedîüzzaman, bu âyetlerin ihtiyar anne ve baba için beş derece şefkate davet ettiğini kaydeder. Âyeti tahlil edersek bu beş derece şefkatin şunlar olduğunu görürüz:
  1-Anne ve babaya “Öf” bile deme! 2- Anne ve babay? azarlama. 3- Anne ve babaya yumuşak sözlü ve tatl? dilli ol. 4- Anne ve babaya merhamet ve tevâzû kanad?n? ger. 5-Anne ve baba için Rabb’ine duâ ve niyâz?nda de ki: “Rabb’im! Onlar beni nas?l küçükken besleyip büyüttüler ve beni terbiye ettilerse, Sen de onlara öylece merhamet buyur.”
  Saîd Nursî, ihtiyar anne ve babaya gösterilmesi gereken şefkat ve merhametin sebep ve hikmetlerini şöyle s?ralar:
  1- Dünyada en yüksek hakîkat, anne ve baban?n evlatlar?na karş? şefkatleridir.
  2- Dünyada en yüksek hukûk, anne ve baban?n şefkatine mukâbil haklar? olan hürmettir. Çünkü anne ve baba hayatlar?n?, çocuklar?n?n hayatlar? için hiç tereddüt etmeden fedâ etmektedirler.
  3- Öyle ise insanl?ğ? kaybolmam?ş ve canavarlaşmam?ş her bir evlat, o muhterem, sâd?k ve fedâkâr dostlara hâlis şekilde hürmet etmeli, samîmî olarak hizmet etmeli, r?zâlar?n? tahsil ve kalplerini hoşnut etmelidir.
  4- O mübârek ihtiyarlar?n vücutlar?n? ağ?r görüp ölümlerini arzû etmek çirkin bir alçakl?kt?r, kara bir vicdans?zl?kt?r, ac? bir zulümdür.
  5- ?htiyar veya işten kalm?ş kişiler asl?nda içinde bar?nd?r?lan evin bereket direği, rahmet vesîlesi ve musîbetlerin defedicisi hükmündedir. Bundan dolay? evinde hasta, sakat, yaşl? gibi bir amelmande bar?nd?ran kişi, “Maîşetim dard?r; idâre edemiyorum” dememeli, bilâkis onlar?n yüzünden gelen bereket olmasayd? geçim darl?ğ?n?n daha ziyâde olacağ?n? bilmelidir.
  Üstad Bedîüzzaman’a göre, nihâyet derecede Rahmân, Rahîm, Latîf ve Kerîm olan Hâl?k-? Zülcelâl-i ve’l-?krâm’?n, çocuklar? dünyaya gönderdiği vakit arkalar?ndan r?z?klar?n? da gayet latîf bir biçimde memeler musluğundan gönderdiğine kâinâttaki her şey şâhitlik eder. Öyleyse, Hâl?k-? Zülcelâl-i ve’l-?krâm’?n, çocuk hükmünde bulunan ve çocuklardan daha ziyâde merhamete lây?k ve şefkate muhtaç olan ihtiyarlar?n r?z?klar?n? dahî bereket sûretinde gönderdiğinden şüphe etmemek gerektir. Emin olmal?d?r ki, Cenab-? Hak onlar?n r?z?klar?n? s?rf rahmet hazinesinden gönderir; onlar?n geçimlerini gözü doymayan cimri insanlara yükletmez.
  Yar?n inşaallah devam edelim.

  Dipnotlar:
  1- ?srâ Sûresi, 17/23-26 2- Câmiü’s-Sağîr, 3/2271 3- Câmiü’s-Sağîr, 3/2075

  12.10.2006

  E-Posta: fikihgunlugu@yeniasya.com.tr

  Konu elff tarafından (29.05.07 Saat 13:54 ) değiştirilmiştir.

 2. #2
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  Bir annenin feryad?


  Bugün sat?rlar?mda bir annenin feryat yüklü mektubuna yer vermek istiyorum. Kendisiyle görüşmeyi kesen evlâd?na yazm?ş. Evlâtlar?n annelerine karş? daha nazik ve daha candan da yak?n olmalar? gerektiği hakikatine bir hüsn-ü misâl teşkil ettiği için mektubu köşemizle ilgili buldum. Annelerin ne kadar şefkat yüklü rahmet tomurcuklar? olduğunun belgesi olarak gördüğüm mektup aynen şöyle:

  “Can?m oğlum. Önce Allah’?n selâm? selâmeti üzerine olsun. Yavrum, saat gece 12.30. Baban yatt? ve ben hâlâ oturuyorum ve birkaç akşamd?r arka arkaya rüyamda seni görüyorum. Ben ilâçlarla bile zor uyur hale geldim. Bu öfke, bu kin, bu hasret nereye kadar sürecek? Şimdi sen belki diyeceksin, ne kadar gurursuz ve onursuzsun! Ama bir anama, bir de sana gurur ve enaniyet yapam?yorum! Çünkü buna hakk?m yok! Birisi beni doğuran, büyüten; birisi doğurduğum ve büyüttüğüm. Onun için buna hakk?m yok. Oğlum, sana çok geç olmadan, bu duruma bir son vermeni Allah r?zas? için senden rica ediyorum. Ve seni Allah’a emanet ediyorum. Allah yar ve yard?mc?m?z olsun. Allah işini gücünü rast getirsin. Rabbim seni her zaman hay?rl? ve sevdiği kişilerle karş?laşt?rs?n. Allaha emanet ol. Annen.
  03.11.2006 Cuma.”
  Merhamet mektubu böyle. Bizden hat?rlatmas?: Anne ve baba hakk?, şu fani dünyada Allah hakk?ndan hemen sonra gelir. Kur’ân: “Biz insana, ‘Önce Bana şükret, sonra da anne ve babana teşekkür et’ diye tavsiye ettik”1 buyururken, başka bir haktan, başka bir davâdan, başka bir dertten bahsedilebilir mi? As?l dert bu!
  Ey güzel evlâtlar! Bak?n Peygamber Efendimiz (asm) neler buyuruyor—yorumu sizin yüksek zekâvetinize b?rak?yorum—:
  Bir gün bir adam geldi ve Resûlullah Efendimiz Aleyhissalâtü Vesselâm’a sordu:
  “Ey Allah’?n Resulü! ?nsanlar içinde iyi davranmama en lây?k kimdir?”
  Resûl-i Ekrem Efendimiz Aleyhissalâtü Vesselâm:
  “Annendir!” buyurdu. Adam:
  “Sonra kimdir?” dedi.
  Resûlullah Efendimiz Aleyhissalâtü Vesselâm:
  “Annendir!” buyurdu. Adam:
  “Sonra kimdir ya Resulallah?” dedi.
  Peygamber Efendimiz (asm):
  “Annendir!” buyurdu. Adam yeniden:
  “Sonra kimdir?” dedi.
  Allah Resulü (asm)
  “Sonra baband?r!” buyurdu.2
  Peygamber Efendimiz (asm) buyurdu ki: “Anne ve babas?n? raz? eden Allah’? raz? etmiştir. Anne ve babas?n? k?zd?ran Allah’? k?zd?rm?şt?r.”3
  “Akşam rüya-y? sad?kada gördüm ki: Ümmetimden bir adam vard?. Ölüm meleği ruhunu almak için gelmişti. Anne ve babas?na yapt?ğ? iyilikler geldi. Meleğin o anda ruhunu almas?na mâni oldu. Ümmetimden bir adam gördüm ki, Mü’minlerle konuştuğu halde, onlar kendisiyle konuşmuyorlard?. Can yak?nlar?yla olan iyi ilişkileri geldi ve onlara hitaben, ‘Bu can yak?nlar?na iyilik ederdi’ dedi. Bunun üzerine onlar onunla konuştular. O da onlara kar?şt?.”4
  “?yiliklerine karş?l?k can yak?nlar?na iyilik yapmak ve ziyarette bulunmak kâmil bir iyilik say?lmaz. As?l kâmil iyilik, kendisiyle yak?nl?k bağlar? kopar?lmak istendiği vakit, yak?nl?ğ?n? koparmamak ve onu devam ettirmektir.”5
  Üstad Bedîüzzaman Hazretlerinin ifadesiyle, dünyay? isteyen de, âhireti isteyen de, annesini ve babas?n? memnun etmelidir. Çünkü onlar? memnun ve raz? etmek dünyada r?z?kta bolluk ve bereket sebebidir; âhirette ise Allah’?n r?zas?na ermeye ve Cennete girmeye vesiledir. Onlar? k?rmak ve rencide etmek ise, tek kelimeyle,—Allah muhafaza—dünyada ve âhirette felâket demektir! Allah’?n rahmetini ve merhametini isteyen, rahmetin birer hediyesi olan anne ve babas?na muhakkak merhametli ve candan da yak?n davranmal?d?r.6
  Genç kardeşlerim! Rahmetin gölgesi üzerimizde, rahmetin umudu içimizde! Allah belki onlar hürmetine bizi bağ?şlayacak ve dünyada ahirette işimizi rast getirecek. Öyleyse gelin; annemizi ve babam?z? ihmâl etmeyelim.
  Allah hakk? için.

  Dipnotlar: 1- Lokman Sûresi, 31/14; 2- Riyâzu’s-Sâlihîn, 316; 3- Câmiü’s-Sağîr, 3/3553; 4- Câmiü’s-Sağîr, 2/1456; 5- Riyâzu’s-Sâlihîn, 322; 6- Mektûbât, s. 252

  SÜLEYMAN KÖSMENE / YEN? ASYA 09.11.2006

  Konu elff tarafından (29.05.07 Saat 13:54 ) değiştirilmiştir.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 3. #3
  Ehil Üye hayırlısı - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2007
  Bulunduğu yer
  İstanbul-Kilis
  Mesajlar
  1.194

  Standart

  5 vakit namaza sar?ld?ğ?m?z gibi , günde bir vakit ana ve babam?z?n ellerine sar?lsak buna anne ve babam?zdan çok Allah sevinir herhalde

 4. #4
  Ehil Üye Ararad - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2013
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  3.250

  Standart

  Etiullahe, we Etiurrusule, we walideyhüm.
  ( Allah’a ve Resüline ve Anne Babaya itaat ediniz. )
  Hak ile iştigal etmezsen
  batıl seni istila eder...

  İ. Şafii.

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Evladın, ana-baba üzerinde hakları vardır....
  By gamze-i_dilruzum in forum Hz. Muhammed (S.A.V)
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 03.04.13, 17:18
 2. Anne-Baba - Ali Ünal
  By SeRDeNGeCTi in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 10.10.11, 22:45
 3. Anne Baba Hakkı
  By Hüsn-ü Sermedi in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 10.02.08, 11:06
 4. Zübeyir Abi--Ana Baba Hakları
  By ertugrul_emedji in forum Risale-i Nur Talebeliği
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 03.04.07, 09:33
 5. Anne-Baba Tipleri
  By LeMaLaR in forum İslam'a Göre Kadın ve Aile
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 26.07.06, 17:47

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0