+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 8 ve 8

Konu: Evlilikte Dikkat Edilmesi Gereken Gereklilikler

 1. #1
  Pürheves NURUN ALA NUR - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2008
  Bulunduğu yer
  istanbul
  Mesajlar
  240

  Standart Evlilikte Dikkat Edilmesi Gereken Gereklilikler

  selamün aleyküm
  evlilikte dikkat edilmesi gereken en temel gereklilik nedir?

 2. #2
  Ehil Üye nurhanali - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2007
  Bulunduğu yer
  istanbul
  Mesajlar
  3.463

  Standart

  Medeniyet ise, kad?nlar? yuvalar?ndan ç?kar?p, perdelerini y?rt?p, beşeri de baştan ç?karm?şt?r. Halbuki, âile hayat?, kad?n-erkek mâbeyninde mütekâbil hürmet ve muhabbetle devam eder. Halbuki, aç?k saç?kl?k samimi hürmet ve muhabbeti izâle edip, âilevî hayat? zehirlemiştir. Hususan, sûretperestlik, ahlâk? fena halde sarst?ğ? ve sukût-u ruha sebebiyet verdiği, şununla anlaş?l?r: Nas?l ki, merhûme ve rahmete muhtaç bir güzel kad?n cenazesine nazar-? şehvet ve hevesle bakmak, ne kadar ahlâk? tahrip eder; öyle de, ölmüş kad?nlar?n sûretlerine veyahut sağ kad?nlar?n küçük cenazeleri hükmünde olan sûretlerine hevesperverâne bakmak, derinden derine, hissiyât-? ulviye-i insaniyeyi sarsar, tahrip eder.
  Sözler | Yirmi Beşinci Söz | 374
  Risale-i nur bir imtihan kitabıdır.
  Davasına sadık olmayan insanların başarı ihtimali yoktur. 3. #3
  Ehil Üye nurhanali - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2007
  Bulunduğu yer
  istanbul
  Mesajlar
  3.463

  Standart

  Hem yaln?z gençliğinde ve güzellik zaman?nda değil, belki ihtiyarl?k ve çirkinlik vaktinde dahi o ciddî hürmet ve muhabbeti taş?yor. Elbette ona mukabil, o da kendi mehâsinini onun nazar?na tahsis ve muhabbetini ona hasretmesi, mukteza-y? insaniyettir. Yoksa pek az kazan?r, fakat pek çok kaybeder.
  Şer'an koca, kar?ya küfüv olmal?, yani, birbirine münasip olmal?. Bu küfüv ve denk olmak, en mühimi, diyanet noktas?ndad?r.
  Ne mutlu o kocaya ki, kad?n?n?n diyanetine bak?p taklit eder; refikas?n? hayat-? ebediyede kaybetmemek için mütedeyyin olur.
  Bahtiyard?r o kad?n ki, kocas?n?n diyanetine bak?p "Ebedî arkadaş?m? kaybetmeyeyim" diye takvâya girer.
  Veyl o erkeğe ki, saliha kad?n?n? ebedî kaybettirecek olan sefahete girer.
  Ne bedbahtt?r o kad?n ki, müttakî kocas?n? taklit etmez, o mübarek ebedî arkadaş?n? kaybeder.
  Binler veyl o iki bedbaht zevc ve zevceye ki, birbirinin f?sk?n? ve sefahetini taklit ediyorlar, birbirine ateşe at?lmas?nda yard?m ediyorlar.
  24.lema
  Risale-i nur bir imtihan kitabıdır.
  Davasına sadık olmayan insanların başarı ihtimali yoktur. 4. #4
  Pürheves NURUN ALA NUR - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2008
  Bulunduğu yer
  istanbul
  Mesajlar
  240

  Standart

  mevlam inşaallah hay?rl? kişilerle hay?rlarda koşmak nasip etsin.

 5. #5
  Ehil Üye nurhanali - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2007
  Bulunduğu yer
  istanbul
  Mesajlar
  3.463

  Standart

  ÜÇÜNCÜ HİKMET
  Bir ailenin saadet-i hayatiyesi, koca ve karı mâbeyninde bir emniyet-i mütekabile ve samimî bir hürmet ve muhabbetle devam eder. Tesettürsüzlük ve açık saçıklık, o emniyeti bozar, o mütekabil hürmet ve muhabbeti de kırar. Çünkü, açık saçıklık kılığına giren on kadından ancak bir tanesi bulunur ki, kocasından daha güzeli görmediğinden, kendini ecnebîye sevdirmeye çalışmaz. Dokuzu, kocasından daha iyisini görür. Ve yirmi adamdan ancak bir tanesi, karısından daha güzelini görmüyor. O vakit o samimî muhabbet ve hürmet-i mütekabile gitmekle beraber, gayet çirkin ve gayet alçakça bir his uyandırmaya sebebiyet verebilir

  Bu zamanda aile hayatının ve dünyevî ve uhrevî saadetinin ve kadınlarda ulvî seciyelerin inkişafının sebebi, yalnız daire-i şeriattaki âdâb-ı İslâmiyetle olabilir. Şimdi aile hayatında en mühim nokta budur ki, kadın, kocasında fenalık ve sadakatsizlik görse, o da kocasının inadına, kadının vazife-i ailevîsi olan sadakat ve emniyeti bozsa, aynen askeriyedeki itaatin bozulması gibi, o aile hayatının fabrikası zîr ü zeber olur. Belki o kadın, elinden geldiği kadar kocasının kusurunu ıslaha çalışmalıdır ki, ebedî arkadaşını kurtarsın. Yoksa, o da kendini açıklık ve saçıklıkla başkalara göstermeye ve sevdirmeye çalışsa, her cihetle zarar eder.
  24.lema

  Hulasa evlilikte muhabbet hürmet sadakat emniyet gibi dört kelimelik saadet anahtarı vardır.Küfv olduktan sonra bu dört kelimenin hakikatları tecelli ederse gerisi çok daha kolay olur.
  Teoride bu kadar basit Allah yardımcımız olsun
  Risale-i nur bir imtihan kitabıdır.
  Davasına sadık olmayan insanların başarı ihtimali yoktur. 6. #6
  Ehil Üye nâme-i nur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2006
  Mesajlar
  1.460

  Standart

  Hem Risale-i Nur'un bir cüz'ünde denilmiş ki: Bahtiyard?r o adam ki; refika-i ebediyesini kaybetmemek için sâliha zevcesini taklid eder, o da sâlih olur. Hem bahtiyard?r o kad?n ki; kocas?n? mütedeyyin görür, ebedî dostunu ve arkadaş?n? kaybetmemek için o da tam mütedeyyin olur; saadet-i dünyeviyesi içinde saadet-i uhreviyesini kazan?r. Bedbahtt?r o adam ki; sefahete girmiş zevcesine ittiba eder; vazgeçirmeye çal?şmaz, kendisi de iştirak eder. Bedbahtt?r o kad?n ki; zevcinin f?sk?na bakar, onu başka bir surette taklid eder. Veyl o zevc ve zevceye ki; birbirini ateşe atmakta yard?m eder. Yani; medeniyet fantaziyelerine birbirini teşvik eder.

  ?şte, Risale-i Nur'un bu mealdeki cümlelerinin manas? budur ki: Bu zamanda aile hayat?n?n dünyevî ve uhrevî saadetinin ve kad?nlarda ulvî seciyelerin inkişaf?n?n sebebi, yaln?z daire-i şeriattaki âdâb-? ?slâmiyetle olabilir.

  Şimdi aile hayat?nda en mühim nokta budur ki; kad?n, kocas?nda fenal?k ve sadakats?zl?k görse, o da kocas?n?n inad?na kad?n?n vazife-i ailevîsi olan sadakat ve emniyeti bozsa, aynen askerîdeki itaat?n bozulmas? gibi, o aile hayat?n?n fabrikas? zîr ü zeber olur. Belki o kad?n, elinden geldiği kadar kocas?n?n kusurunu ?slaha çal?şmal?d?r ki, ebedî arkadaş?n? kurtars?n. Yoksa o da, kendini aç?kl?k ve saç?kl?kla başkalara göstermeğe ve sevdirmeğe çal?şsa, her cihetle zarar eder. Çünki hakikî sadakat? b?rakan, dünyada da cezas?n? görür. Çünki nâmahremlerin nazar?ndan f?trat? korkar, s?k?l?r, çekilir. Nâmahrem yirmi erkeğin onsekizinin nazar?ndan istiskal eder. Erkek ise, nâmahrem yüz kad?ndan ancak birisinden istiskal eder, bakmas?ndan s?k?l?r. Kad?n o cihette azab çektiği gibi, sadakats?zl?k ittiham? alt?na girer; za'fiyetiyle beraber, hukukunu muhafaza edemez.
  Elhas?l; nas?lki kad?nlar kahramanl?kta, ihlasta şefkat itibariyle erkeklere benzemedikleri gibi, erkekler de o kahramanl?kta onlara yetişemiyorlar; öyle de o masum han?mlar dahi, sefahette hiçbir vecihle erkeklere yetişemezler. Onun için f?tratlar?yla ve zaîf hilkatleriyle nâmahremlerden şiddetli korkarlar ve çarşaf alt?nda saklanmağa kendilerini mecbur bilirler. Çünki erkek, sekiz dakika zevk ve lezzet için sefahete girse, ancak sekiz lira kadar birşey zarar eder. Fakat kad?n sekiz dakika sefahetteki zevkin cezas? olarak dünyada dahi sekiz ay ağ?r bir yükü karn?nda taş?r ve sekiz sene de o hâmisiz çocuğun terbiyesinin meşakkatine girdiği için sefahette erkeklere yetişemez, yüz derece fazla cezas?n? çeker. Az olmayan bu nevi vukuat da gösteriyor ki; mübarek taife-i nisaiye, f?traten yüksek ahlâka menşe' olduğu gibi, f?sk u sefahette dünya zevki için kabiliyetleri yok hükmündedir. Demek onlar daire-i terbiye-i ?slâmiye içinde mes'ud bir aile hayat?n? geçirmeğe mahsus bir nevi mübarek mahlukturlar. Bu mübarekleri ifsad eden komiteler kahrolsunlar!.. Allah bu hemşirelerimi de bu serserilerin şerlerinden muhafaza eylesin, âmîn. (Lem'alar'dan)

 7. #7
  Pürheves NURUN ALA NUR - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2008
  Bulunduğu yer
  istanbul
  Mesajlar
  240

  Standart

  Alıntı nâme-i nur Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Hem Risale-i Nur'un bir cüz'ünde denilmiş ki: Bahtiyardır o adam ki; refika-i ebediyesini kaybetmemek için sâliha zevcesini taklid eder, o da sâlih olur. Hem bahtiyardır o kadın ki; kocasını mütedeyyin görür, ebedî dostunu ve arkadaşını kaybetmemek için o da tam mütedeyyin olur; saadet-i dünyeviyesi içinde saadet-i uhreviyesini kazanır. Bedbahttır o adam ki; sefahete girmiş zevcesine ittiba eder; vazgeçirmeye çalışmaz, kendisi de iştirak eder. Bedbahttır o kadın ki; zevcinin fıskına bakar, onu başka bir surette taklid eder. Veyl o zevc ve zevceye ki; birbirini ateşe atmakta yardım eder. Yani; medeniyet fantaziyelerine birbirini teşvik eder.

  İşte, Risale-i Nur'un bu mealdeki cümlelerinin manası budur ki: Bu zamanda aile hayatının dünyevî ve uhrevî saadetinin ve kadınlarda ulvî seciyelerin inkişafının sebebi, yalnız daire-i şeriattaki âdâb-ı İslâmiyetle olabilir.

  Şimdi aile hayatında en mühim nokta budur ki; kadın, kocasında fenalık ve sadakatsızlık görse, o da kocasının inadına kadının vazife-i ailevîsi olan sadakat ve emniyeti bozsa, aynen askerîdeki itaatın bozulması gibi, o aile hayatının fabrikası zîr ü zeber olur. Belki o kadın, elinden geldiği kadar kocasının kusurunu ıslaha çalışmalıdır ki, ebedî arkadaşını kurtarsın. Yoksa o da, kendini açıklık ve saçıklıkla başkalara göstermeğe ve sevdirmeğe çalışsa, her cihetle zarar eder. Çünki hakikî sadakatı bırakan, dünyada da cezasını görür. Çünki nâmahremlerin nazarından fıtratı korkar, sıkılır, çekilir. Nâmahrem yirmi erkeğin onsekizinin nazarından istiskal eder. Erkek ise, nâmahrem yüz kadından ancak birisinden istiskal eder, bakmasından sıkılır. Kadın o cihette azab çektiği gibi, sadakatsızlık ittihamı altına girer; za'fiyetiyle beraber, hukukunu muhafaza edemez.
  Elhasıl; nasılki kadınlar kahramanlıkta, ihlasta şefkat itibariyle erkeklere benzemedikleri gibi, erkekler de o kahramanlıkta onlara yetişemiyorlar; öyle de o masum hanımlar dahi, sefahette hiçbir vecihle erkeklere yetişemezler. Onun için fıtratlarıyla ve zaîf hilkatleriyle nâmahremlerden şiddetli korkarlar ve çarşaf altında saklanmağa kendilerini mecbur bilirler. Çünki erkek, sekiz dakika zevk ve lezzet için sefahete girse, ancak sekiz lira kadar birşey zarar eder. Fakat kadın sekiz dakika sefahetteki zevkin cezası olarak dünyada dahi sekiz ay ağır bir yükü karnında taşır ve sekiz sene de o hâmisiz çocuğun terbiyesinin meşakkatine girdiği için sefahette erkeklere yetişemez, yüz derece fazla cezasını çeker. Az olmayan bu nevi vukuat da gösteriyor ki; mübarek taife-i nisaiye, fıtraten yüksek ahlâka menşe' olduğu gibi, fısk u sefahette dünya zevki için kabiliyetleri yok hükmündedir. Demek onlar daire-i terbiye-i İslâmiye içinde mes'ud bir aile hayatını geçirmeğe mahsus bir nevi mübarek mahlukturlar. Bu mübarekleri ifsad eden komiteler kahrolsunlar!.. Allah bu hemşirelerimi de bu serserilerin şerlerinden muhafaza eylesin, âmîn. (Lem'alar'dan)
  amin inş

 8. #8
  ege
  ege isimli Üye şimdilik offline konumundadır
  Vefakar Üye ege - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2007
  Mesajlar
  462

  Standart

  Alıntı zinnet Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  mevlam inşaallah hayırlı kişilerle hayırlarda koşmak nasip etsin.
  amin ecmain inşallah...
  “Dost sureti gözgüdurur, bakan kendi yüzün görür”
  YUNUS EMRE

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Asıl Feryad Edilmesi Gereken Hastalık
  By Bîçare S.V. in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 27.04.09, 07:36
 2. Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 22.12.08, 20:42
 3. Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 29.12.07, 00:45
 4. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 18.10.07, 16:46
 5. İçtimai ve Siyasi Hayatta Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
  By insirah in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 20.08.07, 11:20

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0