+ Konu Cevaplama Paneli
1. Sayfa - Toplam 2 Sayfa var 1 2 SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 20

Konu: Erkekler, Dikkat!!!

 1. #1
  Vefakar Üye Sonsuz-Nur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Mesajlar
  339

  Standart

  A.?brahim Cumal?oğlu
  Ev idaresinde
  ERKEKLER D?KKAT
  Yalan söyleme
  Hayatta hiçbir zaman yalan söyleme. Senin bir defa yalan?n? yakalad?lar m? art?k kimse doğru söylediklerine de inanmaz. Hele hele han?m?na hiç yalan söyleme. Çünkü han?m, efendisine sayg? duyar ve onun kendisinden üstün bir insan olduğunu kabul eder. Senin yalan?n? yakalad?ğ? zaman bütün dünyas? y?k?l?r. Art?k senin her şeyine şüphe ile bakar. Han?m?na duyurmak istemediğin baz? s?rlar?n olabilir. Söylemek mecburiyetinde değilsin. Sükût eder, geçiştirirsin. Ama bir meseleyi yalan söyleyerek kapatmaya kalk?şma. Bu son derece yanl?ş bir iştir.
  Her s?rr?n? söyleme
  Herkesin kendine göre s?rlar? vard?r. Olmal?d?r da. Çok aç?k olmak ilk nazarda güzel gibi gözükse de hiç de iyi değildir. Hususî hayat?ndan mecbur kalmad?kça kimseye söz etme. Bugün iyi niyetle ve hasb?hal olsun diye söylediğin şeylerin, yar?n senin aleyhine kullan?larak karş?na ç?kt?ğ?n? görürsün ve o zaman çok üzülürsün. Bugün dost olan birinin, yar?n düşman olmayacağ?n? nereden bilebilirsin? Han?m?na da her şeyi söylemek mecburiyetinde değilsin. Han?mlar s?r saklamakta biraz daha zay?ft?rlar. ?ş hayat?ndaki gelişmeleri ve çal?şmalar? evine taş?ma. Evinde müzakereye açma. ?ş hayat?nda ac? günlerin olduğu zaman han?m?na söyleyerek onu üzme ve onu da işin içine sokma. Sevinçli bir durum olduğu zaman bile anlatmana gerek yok. Evinde olanlar? da işyerinde konuşma. Senin koruyamay?p dudaklar?n?n aras?ndan ç?kan s?rlar?n bir defa dudaklardan döküldü mü art?k onu kimse tutamaz. Atalar?m?z:
  "S?rr?n? söyleme dostuna. O da söyler dostuna. Saman doldururlar sonra postuna" demişlerdir.

  Kibirli olma
  Allahu Teâlâ'n?n en çok gazab?n? celbeden huy, insanlar?n kibir göstermesidir. Kibirli olma. Hele han?m?na ve çocuklar?na karş? sak?n kibirlilik gösterme. Daima alçakgönüllü ol. Han?m?n? küçük görme. Hor görme. Kibirli bir idâreci memurlar? taraf?ndan hiç sevilmez. Seviyor gibi gözükürlerse de sevmezler. Üç k?taya sahip Osmanl? devletinin padişahlar?na merasimlerde:
  "Gururlanma padişah?m, senden de büyük Allah var." diye bağ?r?rlard?. Hem kibirlenecek, kendimizi büyük görecek neyimiz var oğlum. ?lk doğuş şeklimizi düşünsek yeter. Kimin kimden üstün olduğunu ancak Allah bilir. ?nsanlar için mühim olan Allah'a olan yak?nl?kt?r. ?nsan?n k?ymeti bununla ölçülür. Onu da Allah'tan başka kimsenin bilmediğine göre neyimizle kibirleneceğiz.

  Temizliğe dikkat et
  Vücut temizliğine dikkat et. Han?m?na rahats?zl?k verecek durumlardan kaç?n. Sigara içme. Ağ?z ve sigara kokusu, içmeyenlere çok kötü gelir. Ağz?n? ve dişlerini her yemekten sonra güzelce y?ka. ?nsanlar birbirlerinin en çok ağ?zlar?na bakarlar. Eşine nefret verecek ağ?z kokular?n? yok et. Han?m?ndan izinsiz soğan sar?msak yeme. Yiyecekseniz beraber yiyin. O zaman birbirinizi rahats?z etmezsiniz. ?çki kokusundan bahsetmeye lüzum bile görmüyorum. Bir Müslüman?n içki içebileceğini düşünemiyorum. Kocas? içki içen bir kad?n ne büyük ?st?raplar çeker. Allah onlara sab?rlar versin. Evin erkeğinin sigara içmesi, içki kullanmas? başl? baş?na bir felâkettir. Böyle bir baba, bu kötülüklerden ailesini nas?l uzak tutacak? Onlara "sigara içmeyin", "içki içmeyin" diye ne yüzle söyleyecek. Hülâsa oğlum:
  Sen han?m?n?n, senden hiçbir ücret istemeden senin her türlü hizmetine koşan bir hayat arkadaş?n olduğunu unutma. Ona pis kokularla ve pis kokulu şeylerle yaklaşarak kendinden nefret ettirme. Daima temiz ol ve güzel kokular sürün. S?k s?k y?kan. Onun yan?na ter kokusu ile bile yaklaşmamaya gayret göster. Mutluluğun yolu karş?l?kl? haklara riâyet etmekten geçer.

  Haram yedirme,
  Emanete ihanet
  etme
  Han?m?na ve çocuklar?na sak?n haram yedirme. H?rs?zl?k mal?n? ve sana emanet olarak b?rak?lm?ş mallar? zaten yedirmezsin. Bunlar? söylememe lüzum yok; ama gene de söylemiş olmak için söylüyorum. Emanet mal deyince akl?ma geldi: Bir emanet vard?r ki, onu herkes bilmez. ?slâm dininin gelişip yay?lmas? için toplan?p sende emanet olarak bulunan paraya da çok dikkat et yavrum. O paran?n kuruşunu bile ne kendin ye, ne de çoluk çocuğuna yedir. Bu felâketlerin en büyüğüdür. Beytülmale ihanet, ihanetlerin en büyüğüdür. Allah r?zas? için verilmiş ve Allah yolunda harcanacak olan para veya mallar art?k Allah'?nd?r. Emanetleri kendi paralar?n?n yan?na bile koyma. Onu apayr? tut. Eğer onlara ihanet edersen, dünya ve âhiretin mahvolur.

  Zekat? verilmemiş
  mal? yedirme
  Sen sen ol, çoluk çocuğuna zekât? verilmemiş maldan yedirme. Her sene muntazam olarak zekât?n? hesap et. Zekât?n? din için ve dinin yükselmesi için ver. Mal?n? temizle ve çoluk çocuğuna o maldan yedir. O zaman ailenizde huzur artar.

  Çocuklar?n?n
  günah işlemelerine
  göz yumma
  Çocuklar?n küçüklüğün verdiği baz? sebeplerle doğruyu yanl?ş? ay?ramazlar. Onlar herhangi bir günah işlerlerse, hiç vakit kaybetmeden onlar? ikaz et. "Adam sen de, çocuktur" deyip geçme. Al?şkanl?k hâline geliverir ki, o zaman b?rakt?ramazs?n.

  Cömert ol
  Cömert ol. Cimri olma. Bilhassa çoluk çocuğuna karş? cimrilik gösterme. Han?m?na s?k s?k hediyeler al. O ?smarlamadan ihtiyac? olan bir şeyi al?p getiriverirsen, onu haddinden fazla memnun eder, gönlünü al?rs?n. Çocuklar?na da cömert davran. Allah'?n gönderdiği kazanç ve r?zklardan yeteri kadar onlara ver. S?k?nt?da b?rakma. Yaln?z onlara kanaat etmeyi de öğret. Daha doğrusu insan denen yarat?ğ? anlat. ?nsan?n arzular?n?n bitmeyeceğini, insan?n gözünün doymayacağ?n? söyle. ?nsan?n, bir yere gelince, kendini frenlemesinin gerektiğini öğret. ?yilik ve ihsan yoluyla insanlara yapt?ramayacağ?n şey yok gibidir. Elin aç?k olsun, cömert ol; ama israf da etme. Lüzumsuz harcama da yapma. Osmanl? padişahlar?n?n iyilik ve ihsanlar? dillere destand?. Son devir Osmanl? padişah? meşhur Sultan Abdülhamid birçok paşalar?na hep iyilik ve ihsanlarda bulunarak, devlete hizmetlerini sağlam?şt?r. Osman Gazi bu hususta oğlu Orhan Bey'e şöyle vasiyet etmiştir:
  "Oğlum, insan iyilik ve ihsan?n kuludur. ?yilik ve ihsanda bulunursan hizmet ettirirsin."

  Tedbirli ol
  "Dünyan?n k?rk türlü hâli vard?r." derler. Çok doğrudur. Dünyan?n iyi günleri de vard?r, kötü günleri de. Kara gün için bir kenarda biraz paran bulunsun. Neyin ne zaman lâz?m olacağ? hiç belli olmaz. K?r?lan ve eskiyen şeylere üzülme. Yaln?z sen tedbirde kusur etme. Tedbirini ald?ktan sonra k?r?lan şeylere müteessir olma. Bir eşya k?r?ld? diye kalp k?rma. Kalp, eşyadan daha k?ymetlidir.

  Bugünkü nesil
  Bugün insanl?k pek büyük bir bunal?m içinde. Her ne kadar her ihtiyaçlar? kolayca karş?lan?yor gibi geliyorsa da rûhen huzursuz, perişan. Bence bugünkü nesil, haram yiyiciliğin cezas?n? çekiyor.
  Müslümanlara Cenab? Hak daha bu dünyada iken baz? s?k?nt?lar verir ki, ikaz olup günah? terk etsinler. Kâfirlerin ise, cezalar?n?n tamam? öbür dünyaya kalm?şt?r. Bunun böyle olduğunu bilmeyen baz? Müslümanlar hayrete düşmekte hatta ileri geri konuşmaktad?rlar. Âhiretin s?k?nt?s?n?n yan?nda dünyan?n s?k?nt?s? bir hiç menzilesindedir. Âhiretteki nimetleri ve s?k?nt?lar? dünyada anlatabilecek ne ak?l mevcuttur, ne de dil.
  Kazanc?n vars?n az olsun. Sen sak?n çoluk çocuğuna haram yedirme.

  Namuslu ol
  Eğer namusunu başkalar?ndan korumak istiyorsan, evvelâ kendin namuslu ol. Âlemin namusuyla oynayan bir ahlâks?z sence makbul müdür? Birisi pencereden aileni gözetlese, yolda giderken k?z kardeşine, han?m?na, halana, teyzene, bald?z?na lafla veya elle sark?nt?l?k etse, rahats?z etse, eyvallah der misin? Şüphesiz demezsin. ?şte insanl?k budur. ?şte bu istemediğin hareketleri sen de başkalar?na yapma. Sokağa ç?kar ç?kmaz rast geldiğin kad?n ve k?zlara gözlerinle, dilinle ve elinle tecâvüzde bulunma. Bu kötülükler gafletten ileri gelir. Sen gafillerden olma. Allah gafilleri sevmez. Bu gibi kötü fiiller, insan?n kalbini öldürür, ibadet aşk?n? yok eder. ?nsan? hem dünyada hem âhirette rezil eder.

  Namazla emret
  Han?m?na ve çocuklar?na namazla ve oruçla emret. Bu Allah'?n emridir. Çocuklar?n, yedi yaş?na girmeden namaz k?lmalar?n? öğrensinler. Tam yedi yaş?na girdiğinde namaz k?lmalar?n? söyle, EMRET. On yaş?nda ise, k?lmad?klar? takdirde hafif döverek namaz k?lmalar?n? temin et. Ergenlik çağ?na girmeden çocuklar?nda namaz k?lmak, art?k bir al?şkanl?k hâlini als?n. Âkil bâliğ olduktan sonra ?srarlar?na rağmen k?lmazlarsa, art?k dövmeye başvurma. Yapacak uzunboylu bir şeyin yok. Han?m?n da öyle. Eğer bütün ?srarlar?na rağmen namaz?n? k?lm?yorsa, döverek k?ld?rman icap etmez. Ne yapal?m; cennete gitmek istemeyenleri zorla cennete sokmaya kimsenin gücü yetmez. Cennet de hak, cehennem de. Dileyen cennetlik amel yapar, dileyen cehennemlik amel. Peygamber Efendimiz bile o güzel konuşmalar?yla cennete ve kurtuluşa davet ettiği hâlde nice kimseler onu kabul etmediler.
  Kay?nvalidene ve kay?npederine alâka ve yak?nl?k göster. Onlar da senin bir nevi annen ve baband?rlar. Kay?npeder kelimesinin asl?, "kaim peder" yani "baba yerine kaim, Kaynana kelimesinin asl?, "kaim ana" yani "ana yerine kaim" kimse demektir. Bu sebeple anne ve baba diye hitap edilmektedir. Han?m?n?n yan?nda onlar?n aleyhinde sak?n konuşma. ?yi olmaz. Han?m?n üzülebilir. Başkalar?n?n yan?nda da konuşma. En az?ndan g?ybet olmas? aç?s?ndan haramd?r. B?kt?rmadan onlar? beraberce ziyaret edin, hâl ve hat?rlar?n? sorun. Onlar hep sizin mutlu olman?zdan huzur duyarlar. Eğer size bir şeyler diyorlarsa, sizin iyiliğiniz içindir. Sizin kötülüğünüzü, bile bile istemezler.

  Ev işlerinde
  yard?mc? ol

  Bir erkek han?m?n? yaln?z geceleri değil; gündüzleri de sevmeli ve düşünmelidir. Onu s?rf şehevî arzular?n? tatminden dolay? değil; eşi, hayat arkadaş?, dostu, saadet ve sevgi kaynağ?, çocuklar?n?n şefkatli annesi diye sevmelidir. Han?m ise, kocas?na son derece hürmetle bağlanmal?d?r. Kar? koca yak?nl?ğ? bütün yak?nl?klardan daha büyük bir yak?nl?k ifade eder. Gece gündüz bir arada yaşayan, bir yast?kta, bir yatakta yatan, fikirleri ve emelleri bir, başka türlü hangi yak?nl?k vard?r? Hem erkek ve hem de han?m bu hisleri bilmeli ve bunlara göre kendilerini ayarlamal?d?rlar. Kad?nlar erkeklere nispetle zay?ft?rlar demiştik. Kendi vazifeleri olan ev işlerinde bile istenilen ölçüde başar?l? olamad?klar?n? görürsün. Zaman zaman yard?ma ihtiyaçlar? olur. Yard?mc? oluver. Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz'in, elbisesinin söküğünü kendisinin diktiği rivayet ediliyor. O büyük Peygamber, müstesna insan, böyle yaparsa, bize ne yapmak düşer; sen anla. Boş zamanlar?nda yard?mc? olursan, senden hiçbir şey eksilmez. Kad?n?n evinin işlerini yapmas?, çamaş?rlar?n? y?kamas?, yemeğini haz?rlamas? dinen vaciptir. Yapmazsa Allah indinde günahkâr olur. Kocas?na itaat etmeyip, bu işleri yapmad?ğ?ndan dolay? kocas?n?n gönlünü k?rarsa, cennete giremez.
  Yaln?z burada bir noktaya dikkatini çekmek isterim: Erkeğin, han?m?n?, sayd?ğ?m?z bu işleri yapmad? diye dövmeye hakk? yoktur. Yani koca, han?m?n? bunlar? yapmaya zorlayamaz. ?slâm'da "Han?m bunlar? yapmaya mecbur değildir." sözü, "bunlar han?ma zorla ve döverek yapt?rt?lamaz." mânas?nad?r. Yoksa kad?na evin içindeki işleri yapmas? dinen vaciptir.
  Bütün bunlara rağmen han?m?n?n yetişemediği yerleri sen tamamlay?ver. Rahat edersin. Arkadaşlar?n?n, yarenlik yaparken kulland?klar? laflara kulak asma. Sen kendine Peygamber Efendimizi örnek al.

  Hadis-i Şerif
  Hazreti Aişe Validemizden rivayet olunuyor: Hazreti Aişe Validemize sordular:
  "Resûlullah Efendimiz evde bulunduğu zaman ne yapard??" Hazreti Aişe Validemiz şöyle cevap verdiler:
  "Sizden birinizin yapt?ğ? gibi davran?r, şunu düzeltir, bunu giderir ve ev halk?n?n zor işlerinde onlara hizmette bulunur, onlar için et doğrar, evin temizlik ve düzeniyle uğraş?r, hizmetçiye hizmetinde yard?mc? olurdu." (Taberânî)

  K?skanç ol;
  ama ölçülü...
  K?skanç ol; ama k?skançl?kta haddi aşma. Peygamberimiz:
  "K?skanmak imandan, k?skanmamak ise, münâf?kl?ktan ileri gelir." buyurmuştur. K?skanma ile vesvese ve tecessüsü kar?şt?rmamak lâz?md?r. Bir erkek han?m?n? ve yak?nlar?n?n han?mlar?n?, Müslümanlar?n han?mlar?n? yabanc?lardan k?skan?r ve onlar? yabanc?larla haşir neşir olmaktan korursa bu, dinî bir gayretten ve imandan gelen k?skançl?kt?r. Her Müslüman erkekte bulunmas? gereken bir haslettir. Fakat bir erkeğin sabah evden ç?kt?ktan sonra evinde b?rakt?ğ? han?m? hakk?nda hiçbir şey bilmediği ve görmediği hâlde "Benim han?m acaba şu anda ne yap?yor, acaba falanla m? konuşuyor, acaba falan kimseyle yak?nl?k m? peydah ediyor?" gibi düşüncelere saplanmas? bir vesvesedir ve geçimsizliğe sebeptir. Bir adam?n şüphe edilecek bir şey görmediği ve duymad?ğ? hâlde han?m?n? k?skanmas?, Allahu Teâlâ'n?n sevmediği bir k?skançl?kt?r. Çünkü bu Kur'an? Kerim'de kötülenen "sûi zan"d?r.
  Yine bir hadisi şerifte:
  "Ben hakikaten k?skanc?m. Bir kimse k?skanç değilse, onun kalbi eğridir."
  Konu elff tarafından (29.05.07 Saat 16:02 ) değiştirilmiştir.

 2. #2
  Pürheves eb_k - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  188

  Standart


  olur mu ama boyle ya?? sonucta hayat arkadasım demısın, bır omur paylasacaksın. sıkıntı ve sevınc paylasılmalı. hanımına anlatma olur mu ya? derdını sana en yakın kısıye anlatmazsan kıme anlatacaksın? ben esımın, hayat arkadasımınbana gelıp derdını anlatmasını ısterım.dertlerıbırlıkte omuzlayamayacaksak ben ne anlarım o evlılıkten?


  Alıntı sonbahar Nickli Üyeden Alıntı
  Hanımına da her şeyi söylemek mecburiyetinde değilsin. Hanımlar sır saklamakta biraz daha zayıftırlar. İş hayatındaki gelişmeleri ve çalışmaları evine taşıma. Evinde müzakereye açma. İş hayatında acı günlerin olduğu zaman hanımına söyleyerek onu üzme ve onu da işin içine sokma. Sevinçli bir durum olduğu zaman bile anlatmana gerek yok.

 3. #3
  Vefakar Üye Sonsuz-Nur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Mesajlar
  339

  Standart

  Alıntı beyzanur Nickli Üyeden Alıntı
  BU SÖYLENELER SADECE ERKEKLER ?Ç?N DEĞ?L BÜTÜN ?NSANLAR ?Ç?N GEÇERL?.LÜTFEN KADINLAR D?KKAT ERKEKLER D?KKAT G?B? KONU BAŞLIKLARI YAZMAYALIM.ÇOK SAÇMA.
  ald?ğ?m yerde konu başl?ğ? böyleydi.....özellikle yazmad?m kardeş
  Konu elff tarafından (29.05.07 Saat 16:02 ) değiştirilmiştir.

 4. #4
  Yasaklı Üye Şakird - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  194

  Standart

  Allah Razi Olsun Anlamadim SaÇma Olan Ne OkuduĞum Kadariyla BÜtÜn Erkekler?n Uymasi Gereken Ne Kadar Çok Şey VarmiŞ...
  Konu elff tarafından (29.05.07 Saat 16:03 ) değiştirilmiştir.

 5. #5
  Dost martı - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Bulunduğu yer
  Trabzon
  Mesajlar
  49

  Standart

  Allah raz? olsun kardeş çok güzel bir yaz?
  bence başl?ğ? da güzel olmuş
  ama bayanlar?n çal?şmas?,başörtüsü vb. kadar ilgi çekmemiş anlaş?lan!!
  sadece erkeklerin değil hepimizin dikkat etmesi gereken şeyler tabii
  Konu elff tarafından (29.05.07 Saat 16:03 ) değiştirilmiştir.
  islamiyet güneş gibidir üflemekle sönmez,gündüz gibidir göz yummakla gece olmaz.gözlerini yuman sadece kendine gece yapar!

 6. #6
  Vefakar Üye Sonsuz-Nur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Mesajlar
  339

  Standart

  evet hakl?s?n hepimizin dikkat etmesi gereken noktalr war bu bölümde...
  ald?ğ?m yerde başl?k böyleydi...sitede bulunan KADINLAR D?KKAT bölümünde de olay baya bi dağ?ld?.olur da ilgi buraya yoğunlaş?r, o kunuda selametle kapan?r diye yap?şt?rd?m)
  Konu elff tarafından (29.05.07 Saat 16:03 ) değiştirilmiştir.

 7. #7
  Dost soylu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Bulunduğu yer
  Kahramanmaraþ
  Mesajlar
  10

  Standart  güzel güzel son derece faydalı bir yazı eleştirilecek bir tarafı yok bence


  bu yazıyı ilk yazandan ve bunu buraya taşıyandan Allah razı olsun

 8. #8
  Dost Siyah - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2006
  Mesajlar
  34

  Standart

  Alıntı mart? Nickli Üyeden Alıntı
  Allah raz? olsun kardeş çok güzel bir yaz?
  bence başl?ğ? da güzel olmuş
  ama bayanlar?n çal?şmas?,başörtüsü vb. kadar ilgi çekmemiş anlaş?lan!!
  sadece erkeklerin değil hepimizin dikkat etmesi gereken şeyler tabii
  Evet baz? başl?klar kadar ilgi görmemiş. ?şlerine gelmedi galiba baz?lar?m?z?n. Çok güzel bir yaz?. Allah raz? olsun...

  Allah cc hem karş? cinsimize hem dost ve akrabalar?m?za lay?k?yla davranabilen müslümanlardan eylesin bizleri.
  Konu elff tarafından (29.05.07 Saat 16:04 ) değiştirilmiştir.

 9. #9
  Yönetici SeRDeNGeCTi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  34
  Mesajlar
  5.901

  Standart

  Alıntı *?stikbal-nur* Nickli Üyeden Alıntı


  Bu yukar?daki görüşlere kesinlikle kat?lm?yorum. Eğer daha akl? baliğ olmam?ş bir çocuğa namaz k?lmas? için b?rak dövmeyi k?zsan bile o çocuk namazdan soğur.


  Herşey güzellikle olmal?. Hem 7 yaş ülkemizde çok erken. O yaşta zorlamak ya da ?srarla öğretmeye çal?şmak yanl?ş.
  Kardeşim neye kat?lm?yorsunuz? Yukarda al?nt? yapt?ğ?n?z ve karş? oldğunuz söz Hadis-i şerif'tir... Peygamberimiz söylüyor onu ama sizin anlad?ğ?n?z şekliyle değil tabii ki. Namaza teşvik için ve namaz?n ciddiyetini anlatmak için o yaşta uygulanmas? gereken bir durumdur. Resulullah insanlar?n f?tratlar?na en uygun olan?n? ve gelecekte o konu hakk?nda s?k?nt? yaşamamas? için gerekli olan? söylemiştir. Bir insan namaz k?lmay?p hem dünyas?n? hem de ahiretini mahvedecekse birazc?k ailesi araf?ndan k?zarak başlas?n ilk olarak çok mu?
  Konu elff tarafından (29.05.07 Saat 16:04 ) değiştirilmiştir.
  Anlamını Bilmediğiniz Kelimelerin Üzerine Çift Tıklayınız...

  Sual: Belki onlar eski hali istiyorlar?
  Cevap: Size kısa bir söz söyleyeceğim; ezber edebilirsiniz: İşte, eski hal muhal; ya yeni hal veya izmihlâl...
  (Bediüzzaman Said Nursi)


  Ne hayal, ne kuruntu hakikat istiyorum.
  Hakikat, hakikat, hakikat istiyorum!.. (Osman Yüksel SERDENGEÇTİ)
 10. #10
  Yönetici SeRDeNGeCTi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  34
  Mesajlar
  5.901

  Standart

  Alıntı *?stikbal-nur* Nickli Üyeden Alıntı
  Hadis-i şerife karş? olmak mümkün değil tabiki. Boynumuz k?ldan ince. Sadece bugünün şartlar?n? tart?şabiliriz.
  Hadis-i şerif'lerin bu zamana ne yönde ve ne derecede hitap ettiklerine bizlerin karar verme hakk? yoktur. Ayr?ca tam olarak bilemeyiz de... Bizler onlara "kendi yorumlar?m?zla değil" ?slam Alimleri'nin yorumlar? ?ş?ğ?nda yaklaşmal?y?z.
  Not: Kardeş ayr?ca lütfen yazacaklar?n?z? bir konuda tek mesaj içinde yaz?n, her cümlenizi ayr? bir mesaj olarak yazmak doğru değil...
  Konu elff tarafından (29.05.07 Saat 16:05 ) değiştirilmiştir.
  Anlamını Bilmediğiniz Kelimelerin Üzerine Çift Tıklayınız...

  Sual: Belki onlar eski hali istiyorlar?
  Cevap: Size kısa bir söz söyleyeceğim; ezber edebilirsiniz: İşte, eski hal muhal; ya yeni hal veya izmihlâl...
  (Bediüzzaman Said Nursi)


  Ne hayal, ne kuruntu hakikat istiyorum.
  Hakikat, hakikat, hakikat istiyorum!.. (Osman Yüksel SERDENGEÇTİ)
+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Erkekler Ağlamaz (mı)
  By *SAHRA* in forum Serbest Kürsü
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 07.09.13, 13:32
 2. Erkekler Olmasaydı..
  By aşk-ı ilahi in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 23
  Son Mesaj: 15.03.09, 22:24
 3. Kadınlar ve Erkekler:)
  By **Muttakİ** in forum Mizah
  Cevaplar: 14
  Son Mesaj: 18.06.08, 18:05
 4. Erkekler ve Ev İşleri...!
  By duaci in forum Mizah
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 21.10.06, 01:12

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0