+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 4 ve 4

Konu: Ev Hanımının Teberrusu

 1. #1
  Müdakkik Üye uSuLca - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2007
  Bulunduğu yer
  Ankara & Kütahya
  Mesajlar
  877

  Lightbulb Ev Hanımının Teberrusu

  Hadiseyi duyunca sevinip-sevinmeme hususunda mütereddit kald?m. Ev han?m? olan bayan, kocas?n?n kendisine verdiği mutfak harçl?ğ?ndan bir k?sm?n?, kocas?ndan habersiz fakir talebelere hibe ve teberruda bulunmuş. Kocas?n?n hadiseden haberi olmas? k?smen de olsa huzursuzluğa sebebiyet vermiş. K?smen diyorum çünkü kocas? maddi imkanlar? dahilinde zaten bu teberruyu yap?yormuş. Kar?s?n?n din eksenli bu iyi niyetinden dolay? baz? şeyler söylese de, bunu geçimsizliğe badi olacak büyük bir problem haline getirmemiş.

  Beni bu hadisede sevindiren şey, hem kar?n?n hem de kocan?n tavr?. Üzen şey ise, ?slami aç?dan meselenin taraflarca bilinmemesi. Zaten hadisenin bana intikali bunun f?khi vechesini öğrenme amac?na matuf.

  Direkt konuya girecek olursak; Hz. Peygamberin (sav) bu meyandaki beyanlar?n? sunal?m önce: “Kad?n?n, kocas?ndan izinsiz teberruda bulunmas? caiz değildir 1.” Bu hadiste teberruda bulunulan mal?n kime ait olduğu belirtilmemektedir. ?kinci hadis; “Kad?n?n evlendikten sonra kendi mal?ndan kocas?ndan izinsiz tasarrufu caiz değildir 2 .” Burada mal?n aidiyeti konusunda herhangi bir şüphe yoktur. Mal kad?na aittir.

  ?slam hukukçular? taraf?ndan çok çeşitli tart?şmalara konu edilen kad?n?n, kendi mal?ndaki tasarrufu meselesini bir kenara b?rak?yorum; çünkü başta ifade ettiğimiz konu ile bunun alakas? yok. Ben sadece konumuz etraf?nda cereyan eden hadislerin bilinmesi ve bütüncüllüğün yakalanmas? aç?s?ndan diğer hadisi de zikrettim. Çözüm arad?ğ?m?z meselede, kad?n ev han?m? olduğu için, her ne kadar evlilik bağ? itibariyle bir ortakl?klar? olsa da, mali hususlarda tasarruf erkeğe ait ve bu erkek ‘mutfak harcamalar?' deyip alan belirlemesi hatta s?n?rlamas? yaparak kar?s?n?n tasarrufuna para vermektedir. Şayet kad?n çal?şan ve bu aç?dan kendi mal?nda tasarruf eden bir konumda olsayd? bunlar? hiç dile getirmezdik. Belki o zaman ikinci hadis etraf?ndan dönen içtihadi yaklaş?mlardan söz ederdik. Bu ay?r?m? işaret etmek maksad?yla, yaz?n?n başl?ğ?na ev han?m?n teberrusu dedim.

  Herhalde hiç kimse erkeğin ontolojik bak?mdan kad?ndan üstün bir varl?k olduğunu iddia etmiyordur. Bu bizi içinde yaşad?ğ?m?z çağdan cahiliye dönemine hatta ondan çok daha gerilere götürür. Kad?n ve erkek ontolojik olarak eşit ve birbirlerini tamamlayan varl?klard?r. Bir çok ayette kad?nlar?n erkeklerle beraber çeşitli emir ve yasaklara muhatap k?l?nmalar? zaten bu yaklaş?m? isbatlamaktad?r 3.
  Kad?n teberru ehliyeti dahil bütün hukuki konularda ehliyete haiz müstakil bir varl?kt?r. Hz. Peygamber (sav) kad?nlara da erkeklerden ayr? olarak onlar? tasadduk ve teberruya teşvik buyurmuştur. Efendimizin bu tavsiyesini ise onlar zinet eşyalar? başta olmak üzere sahip olduklar? başka mallar? ilave edip tasadduk ederek cevapland?rm?şlard?r 4 .

  Dolay?s?yla rahatl?kla denilebilir ki, kad?n?n kendi mal?ndan ya da mutlak anlamda tasarruf yetkisi ile kocas? taraf?ndan kendisine b?rak?lm?ş olan mallarda tek baş?na ve kocas?ndan izinsiz tasarrufta bulunabilir. Fakat alan s?n?rlamas? olan hususlarda o alan?n d?ş?na ç?kmamas? esast?r.

  Bu yetki s?n?rlamas?n? kad?n?n özgürlüğüne vurulan bir pençe olarak görmek feministçe bir yaklaş?m olur. Tam aksine bu, aile fertleri aras?ndaki birlik ve beraberlik ruhunun ihdas ve inşas? ya da devam? ad?na vazgeçilmez bir şartt?r. Mali konulardaki tutumu sebebiyle kar?s?na güvenmeyen/güvenemeyen bir erkeğin halet-i ruhiyesini düşünün lütfen. Her ne isim ve ünvan ya da hangi sebep ve gerekçe ile olursa olsun eşler aras?nda güven bunal?m?na yol açacak böyle bir husus, her ne kadar başlang?ç olsa da son olmayacakt?r. Surda aç?lan gedik misali, güvensizlik zamanla başka alanlara da s?çrayacak ve karş?l?kl? münasebetlerde gedikler çoğalacakt?r.

  Türlü handikaplara gebe olan bu ve benzeri meselelerde yap?lmas? gerekli olan tek şey aç?kl?k ve şeffafiyettir. Madem koca da ayn? pencereden hayata bakmaktad?r. O da kar?s? gibi dini his, heyecan ve şuura sahiptir. Karş?l?kl? oturup konuşmal?, aile bütçesi ile yap?lmas? gerekli olan teberrularda denge sağlanmal? ve al?nan karar harfi harfine tatbik edilerek güven bunal?m?na yol aç?lmamal?d?r.
  Dikkat ederseniz caiz değildir, haramd?r, günaht?r, vebaldir gibi hukuki ve ahlaki yapt?r?mlar içeren şeyler söylemedim mevzu ile alakal? olarak. Bu Allah için yap?lan, yap?lmak istenen bir hibenin kudsiyetinden kaynaklan?yor. Elbette Allah niyetlere göre muamele edecek.

  Ama bu niyetlerin ?slami genel-geçer kaide kurallara uygun olmas?n? ayarlamak bizim işimiz.
  1 Ebu Davud, Buyu, 84; Nesai, Zekat, 58; Musned, 2/179,184,207
  2 Ebu Davud, Buyu, 84; Ibni Mace, Hibat, 7.
  3 Bkz, Tevbe,9/104; Nisa ,4/14; Bakara,2/263; Ahzab,33/35.
  4 Buhari, Zekat, 44; Muslim, Iydeyn, 1-4.  Ahmet Kurucan


 2. #2
  Vefakar Üye emaneten - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  34
  Mesajlar
  445

  Standart

  Dolayısıyla rahatlıkla denilebilir ki, kadının kendi malından ya da mutlak anlamda tasarruf yetkisi ile kocası tarafından kendisine bırakılmış olan mallarda tek başına ve kocasından izinsiz tasarrufta bulunabilir. Fakat alan sınırlaması olan hususlarda o alanın dışına çıkmaması esastır
  demissinız demesıne de ben hanım al bu para senındır bunda istediğin gibi tasarruf edebilirsin diyen bır es görmedım...gunumuzde öyle bır zihniyet var kı çalısıp kazanan erkektır ıstedıgını da alır da kndısı

  b
  ey bana para verır mısın sunları sunları almam gerekıyor diye beyanda bulunur....kocası bıle olsa bırınde para istemek cok ağır bence...bide çalsması istenmıyor kadınların neyse bu farklı bi konu


  erkekler hanımlarına dediğim sekılde yanasırsa gizli para sarfetmk gibi hiçbir sorun olmaz.hanımları suclamak yanlıstır

  ne attan düşmedik yiğit ne de

  sürçmedik at vardır...


 3. #3
  Müdakkik Üye uSuLca - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2007
  Bulunduğu yer
  Ankara & Kütahya
  Mesajlar
  877

  Standart

  Seküler dunya ve Maddiyatc? yap? bizi hem erkegimizi hem kad?n?m?z? islamdan oyle bir koparm?şk? geld?g?m?z nokta ortada..
  B?ze islami dusturlar soylend?g?nde haz?ms?zl?k cek?yoruz. Bunlar ozell?kle fem?n?zm?n ortaya c?kard?g? fikirler yüzünden.
  Kend? yetk? alan?n? gen?stletmek sozunu d?nlet?p manevi bask? yapmak için erkek islam?n kad?n üzerindek? dusturlar?n? kullan?yor. Kad?nda yukar?da yazd?g?m?z g?b? kend?ne ag?r gelen bu dusturlar? kabullenem?yor ve bu sefer o erkege c?k?s?yor. Ama sen salih bir eş degilsin..
  Bilmiyorum bu buhranlar? nas?l atlatacag?z.. Allah sab?r versin bizlere..

 4. #4
  Vefakar Üye emaneten - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  34
  Mesajlar
  445

  Standart konuyla alakalı bir yazı

  Eşim evine bakmıyor, onun parasını izinsiz alabilir miyim?


  FATMA YÜKSEL

  Eşim, kazandığı parayı gereksiz harcamalara sarf ediyor ve çoğu zaman evin ihtiyaçları için para bırakmıyor. Ben ise ev hanımıyım; çalışmıyorum. Evin ihtiyaçlarını karşılamak için onun parasını gizli olarak alıyor ve bir kısmını da biriktiriyorum. Bu durumda günaha girmiş sayılır mıyım? Onun parasını ondan gizli biriktirebilir miyim?
  Dinimize göre evlilikte erkeğin de, kadının da mal varlığı kendine aittir. Biri diğerinin malını izinsiz olarak harcayamaz, satamaz veya bir başkasına bağışlayamaz. Öte yandan aile fertlerinin temel ihtiyaçlarını ve giderlerini karşılamak erkeğin vazifesidir. Eğer erkek imkânı olduğu halde bu vazifesini yerine getirmiyorsa, hanımın mahkeme vb. yasal yollardan talep etme veya izni olmaksızın kocasının parasını alarak kendisinin ve çocuklarının ihtiyaçlarını karşılama hakkı doğar. Nitekim Peygamberimiz (sas), eşinin cimriliğinden şikâyet eden bir sahabe hanıma, “Sana ve evlatlarına yetecek kadarını alabilirsin.” diyerek kocasının malından izinsiz harcaması için izin vermiştir. (Buhari, büyû, 95) Bununla beraber bir hanımın, eşinin malından izinsiz olarak kendi adına birikim yapması, kendi mülkiyetine geçirmesi, akrabalarına veya başka şahıslara bağışlaması veya başka türden tasarruflarda bulunması dinimizce meşru görülmemiştir.
  fatimayusa@hotmail.com Sayı:233Bölüm:İlmihal

  ailem dergisi

  ne attan düşmedik yiğit ne de

  sürçmedik at vardır...


+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0