+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 6 ve 6

Konu: Ya Göründüğün Gibi Ol.. Ya da Olduğun Gi

 1. #1
  Yasaklı Üye İbrahim - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2007
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  38
  Mesajlar
  743

  Standart Ya Göründüğün Gibi Ol.. Ya da Olduğun Gi
  YAŞADIĞIMIZ ÜLKEDE, yetmiş küsur y?ldan beri, yönetime hâkim olan zümrenin tesettürsüzlük yönünde bir teşvik ve hatta dayatmas?n?n; tesettür yönünde ise bir sak?nd?rma ve hatta zecrî müdahalesinin olduğunu söylemek, zor değil. Ninelerimizden işittiğimiz bizatihî yaşad?klar? tecrübelerden bugün tesettür karş?s?nda yaşananlara kadar, bu vâk?ay? izah sadedinde ortaya konabilecek bir dizi örnek hadise mevcut.
  Bu noktada, özellikle son zamanlarda daha ziyade üniversiteli mesture k?zlar vesilesiyle gündemde kalan bir konu, tesettür. Maamafih, 'tesettür' denildiğinde ehl-i dinin dahi atlad?ğ? iki önemli veçhe de mevcut.
  Bunlardan ilki, tesettürün yaln?z kad?nlara farz olmad?ğ?. Örtmeleri gereken alan kad?nlara göre farkl?l?k arzetse de, erkeklerin de vücutlar?n?n belli bir k?sm?n? kesinlikle örtmeleri emrediliyor. Yani, boyutlar? değişiyor da olsa, tesettür sadece kad?nlara mahsus bir emir değil; erkeklerin de, kendileri için belirtilen ölçüler dahilinde, 'mestur' olmalar? gerekiyor. Meselâ, son senelerde yayg?nl?k kazanma istidad? gösteren, dizüstünü örtemez vaziyetteki şortlar, erkeklere emredilen tesettürün ihlâli mahiyetinde. Keza, vücut hatlar?n? belli eden dar pantolonlar, özellikle de dar kotlar daÉ Lâkin, nedense, tesettürün erkeklere farz k?l?nan k?sm?nda yeterli hassasiyet ve vurgu görülemiyor.
  Atlanan ikinci husus ise, han?mlar?n tesettürünün başörtüsüyle s?n?rl? olmad?ğ?. Her ne kadar, mesture han?mlar?n büyük k?sm? bunun gerçekten fark?nda olsa da; 'tesettür'ün 'başörtüsü'yle özdeşleştirildiğine ve o yüzden, baş? örttükten sonra, setrolunmas? emrolunan başka alanlarda lâkaytl?klar yaşanabildiğine de şahit oluyoruz. Kimi başörtülü han?mlar?n, öte yanda y?rtmaçl? etekler veya dar elbiseler giymeyi ihtiyar edebilmesi veya makyajl? vaziyette sokakta görünmesi vâk?as?n?n ard?nda, herhalde, tesettürün bir unsuru olan başörtüsünü tesettürün tamam? imiş gibi görme şeklindeki bir zihin yanl?şl?ğ?n?n izleri mevcut.
  Bu kay?tlar? böylece izhar ettikten sonra, gelelim as?l değinmek istediğimiz konuya. Bir kesimin Türkiye'de ?srarla sürdürmek istediği tesettür yasağ?, bugüne kadar hep 'kad?n' cephesinden irdelendi, konuşuldu, tart?ş?ld?. Hep, bir kad?n?n 'inand?ğ? gibi giyinme,' kamusal alanda kendisine farz olduğuna inand?ğ? giyimle bulunma hakk? üzerinde duruldu. Bütün bunlar, elbette, yasağ? ?srar ve inatla sürdürmeye çal?şanlara karş?, hakl? bir mukabele mahiyeti taş?yor.
  Yaln?z, buna ilave edilmesi gereken bir boyutu, hepimiz, hep unutageldik. O da, 'başörtüsü yasağ?'n?n sadece inand?ğ? gibi yaşamak isteyen bir kad?n?n bu hakk?n? engellemediği. Bu yasakç?l?ğ?n bu kadar ?srarla ve inatla sürdürülmesinin, şu an görebildiğim kadar?yla, 'erkek haklar?'na ilişen bir taraf? da var.
  Çünkü, Ayd?nlanma sonras?nda dünyay? saran koyu dinsizlik kas?rgas? uzunca bir süre bilim ve teknolojideki başar?lar? yedeğine alarak kendine meşruiyet sağlamaya çal?ş?rken, özellikle ?kinci Dünya Savaş? ile bu bilim ve teknolojinin ayn? zamanda tarihin görmediği felaketlere de vesile olabildiği anlaş?ld?ğ?ndan, yirminci yüzy?l?n ikinci yar?s?ndan beri dinsizlik yönündeki eğilimin ciddi geri çekilmeler yaşad?ğ? görülüyor. Bu, bütün dünyada vâki olan bir gelişme. Nitekim, dünya üzerinde genel bir dine yöneliş vâk?as?n?n varl?ğ?n? belgeleyen bir dizi istatistik, gözlem ve araşt?rma mevcut. Buna karş?l?k, dün tav?rlar?n? dine doğrudan karş? oluş üzerine kuran baz? kişi ve zümrelerin, bugün dine aç?ktan cephe almak yerine dine karş? lâkaytl?ğ? öngördükleri anlaş?l?yor. Bu şeytanî fitnede en önemli dayanak 'hedonizm;' yani hazc?l?k; yani nefsin haz ve lezzet peşinde koşmas?. Bu hedonizmi pompalamada en ziyade istimal olunan unsurlardan biri ise, kad?n. Tesettür kad?n? vahşî bak?şlardan koruyup özgürleştirdiği gibi; yine tesettür, erkeği de behimî arzular?n bombard?man?na maruz kalmaktan kalmaktan koruyor. Yani, tesettür, sadece kad?n? özgürleştirmiyor, erkeği de özgürleştiriyor! Yani, mesture bir han?m kendisini behimî bak?şlardan koruduğu gibi, erkeklerin de zihinlerini daha ulvî melekelerden çekip behimî arzu ve heveslere atm?yor. Kendisini bak?şlar?n getirdiği duygusal tacizlerden korurken, erkeklerin gözlerini, ak?llar?n?, duygular?n? ve kalblerini de taciz etmemiş oluyor. Tersinden al?rsak, aç?k-saç?k bir k?yafeti ihtiyar eden bir han?m, kendisini umuma bedeniyle arzetme suretinde âdeta kendi kişiliğini ete-kemiğe indirip kendisini nesneleştirirken, erkekleri de behimî arzular?n esiri k?l?yor.
  Bu bak?mdan, tesettüre karş? bu kadar kat? bir inat sürdürenlerin, bu inatlar?n?n sadece mesture kad?nlara karş? olmad?ğ?n? düşünüyorum. Tesettür karş?s?ndaki bu inat, bu aç?dan bak?l?rsa, tesettür dine karş? umumî bir lâkaytlaşma ve behimî arzular?n peşinde yozlaşma gibi bir vâk?an?n panzehiri olduğu için sergileniyor! Velhas?l, tesettür yasakç?l?ğ?n?n ard?ndaki hesap, birkaç bin başörtülü üniversite öğrencisiyle s?n?rl? değil gibi...
  Konu İbrahim tarafından (06.09.07 Saat 18:51 ) değiştirilmiştir.

 2. #2
  Gayyur sevgim - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Bulunduğu yer
  istanbul
  Mesajlar
  55

  Standart

  tesettürle bitiyomu herşey kardeşim bu yazıyı yazmışsınızda acaba siz ne kadarını yapıyosunuz göründüğünüz gibi mi yoksa olduğunuz gibimi
  sevda dedim

 3. #3
  Yasaklı Üye İbrahim - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2007
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  38
  Mesajlar
  743

  Standart

  Ne kadar yorgun olursam olay?m ve otobüs ne kadar kalabal?k olusa olsun bir kad?n yan?ma oturduğu zaman ayağa kalk?yorum, yolda yürürken mümkün olduğunca mahremime iki kere bakm?yorum, adres dahi sormuş olsalar karş? cinsimin yüzüne bakmadan cevaplamaya çal?ş?yorum vs. vs. vs... Yeterli mi kardeş.Hatta forumda internet ortam?nda olsa dahi sizlerle mesajlaşmaktan müteessirim.Yeterli mi kardeş.Eksiğimiz varsa uyar?n tamamlayal?m inşaallah...

 4. #4
  Ehil Üye hayırlısı - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2007
  Bulunduğu yer
  İstanbul-Kilis
  Mesajlar
  1.194

  Standart Bari bu forumda tartışılmasa

  Tabi ki sadece tesetttürle bitmiyor ama bırakalım tesettür meselesi burda da tartışılmasın bari, yani işin iman noktasına bakarsan yaşamın herşeyiyle bir sahabi gibi olsa , yani dört dörtlük olsa ve sinirlenip şeytanı şerrinden dolayı inkara kalkışsan yine imandan ne derece nasibin olduğu sorgulanır , onun için bırakalım başörtüsü meselesini sorgulamayalım , burda ele alınan sadece 1 metreye 1 metre ebatında bir örtü değil, büyük günahlara giden yolları kapayan bir örtü, bunun yanında ibrahim kardeşim ilk yazın güzel tamam , ama karşılık cevabın beni biraz rahatsız etti , bırak takvan içinde kalsın , birilerinin ufak bir dokundurmasına karşı kalkan olarak kullanma , sadece günahlara karşı kullan, bana diyebilirsin sen de çok biliyorsun diye ; evet çok biliyorum çünkü ben de aynı hatayı yaptım , tokatımı yedim, adamakıllı oturdum , yani anlayacağın ; BİLMİŞLİK DEĞİL TAVSİYEDİR

 5. #5
  Yasaklı Üye İbrahim - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2007
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  38
  Mesajlar
  743

  Standart

  b?rak takvan içinde kals?n , birilerinin ufak bir dokundurmas?na karş? kalkan olarak kullanma ,
  Hakl? olabilirsin ama bi kaç nokta daha var:

  Bu gece evrad ile meşgul olurken nöbetçiler ve başkalar işitiyorlard?. Kalbime geldi ki: "Acaba bu izhar, sevab?n? noksan etmiyor mu?" diye telâş ettim. Hüccetü’l-?slâm ?mam-? Gazâli’nin meşhur bir sözü hat?ra geldi. O demiş: "Bazan izhar, çok defa ihfâdan daha ziyade efdal olur." Yani âşikâre yapmakta başkalar, ya istifade veya taklit etmek veya gafletten uyanmak veya dalâlette ve sefahette muannid ise, karş?s?nda şeâir-i ?slâmiye nev’inde izhar etmek, izzet-i diniyeyi göstermek gibi çok cihetle, hususan bu zamanda ve ihlâs dersini tam alanlarda değil riya, belki gizliden tasannu kar?şmamak şart?yla çok ziyade sevapl? olabilir diye bir teselli buldum.

 6. #6
  Ehil Üye hayırlısı - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2007
  Bulunduğu yer
  İstanbul-Kilis
  Mesajlar
  1.194

  Standart

  ?nşallah niyetin budur , Allah riyaya meyil vermesin , amac?m seni eleştirmek değil , sadece tavsiyedir.

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Su gibi aciz, su gibi aziz!
  By *SAHRA* in forum Serbest Kürsü
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 12.02.20, 10:54
 2. Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 04.02.16, 23:57
 3. Kim Olduğun Değil, Kiminle Olduğun Önemlidir
  By BiRDüNYaUMuT in forum Serbest Kürsü
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 17.11.13, 11:41
 4. Hz.Sa'ya Adında Bir Peygamber Olduğun Biliyormuydunuz?
  By Beste-i Rana in forum Kıssadan Hisseler, İbretli Öyküler
  Cevaplar: 5
  Son Mesaj: 08.09.08, 22:15
 5. Ye Gibi Yumulduk Elif Gibi Başladığımız Hayata
  By Müellif-e in forum Şiirler
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 20.06.08, 19:36

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0