+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 3 ve 3

Konu: Demokrasiye Nokta..Nokta Dergisi Kapandı

 1. #1
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  Bir ayd?r tedirgin

  Kapatma karar?n? veren iradenin kendisi olmad?ğ?n? belirten Genel Yay?n Yönetmeni Alper Görmüş, derginin sahibi Ayhan Durgun’un bir ayd?r tedirgin olduğunu anlat?rken, “Bu ülkenin ‘demokrasi’ sözcüğünü ağ?zlar?ndan düşürmeyen siyasetçilerinin tek bir tanesi bile Nokta’n?n uğrad?ğ? bask?na ilişkin tek bir cümle etmemişken, onun kendisini sanki ‘normal’ bir ülkede yaş?yor, ‘normal’ bir ülkede dergi yay?ml?yor gibi hissetmesi mümkün mü?” diye sordu.
  Geçtiğimiz hafta polis bask?n?na uğrayan ve 72 saat polis gözetiminde kalan Nokta Dergisi, sahibi Ayhan Durgun taraf?ndan al?nan 'kapatma karar?' ile yay?n?n? sona erdirdi. Düzenlenen bas?n toplant?s?nda konuyla ilgili aç?klamalarda bulunan Nokta Dergisi Genel Yay?n Yönetmeni Alper Görmüş, Durgun'un kendilerine somut bir bask?dan söz etmediğini fakat son bir ayda belirgin tedirginlik içinde olduğunu söyledi.
  Derginin merkezinde, çal?şanlar?n?n da kat?ld?ğ? bas?n toplant?s? gerçekleştiren Alper Görmüş, "Nokta dergisinin yay?n?n?n durdurulduğunu art?k 'resmen' de söyleyebilirim. 2-8 Kas?m 2006 tarihli birinci say?m?zda, 'Fetret dönemi bitti, Nokta ilk y?llar?nda olduğu gibi, yani ciddî bir siyaset ve toplum dergisi olarak işte tekrar yay?nda' demiştim. Bu bir sözdü, arkadaşlar?mla birlikte bu sözün hakk?n? verdiğimizi düşünüyorum" dedi


  DEMOKRAS?N?N ÜÇ GÜCÜNE ELEŞT?R?

  Konuşmas?nda, yasama, yürütme ve yarg?n?n üzerine düşeni yapmad?ğ?n? ima eden Görmüş, "Hakikaten demokratik bir ülkede yaş?yor olsayd?k, bugün 'demokrasinin üç gücü'nün ne yap?yor olacağ? çok aç?kt?r: Yürütme (hükümet), kendisine karş? darbe girişimi iddialar?n?n üzerine mutlaka gider, '?ddia edilen, ortaya at?lan niyetleri, gayretleri biliyoruz. Bas?nda ç?kmadan önce biliyorduk. Bunlar, devlette bilmesi gereken yerlere bildirilmiştir. Bilmesi gerekenlerin bilgisi vard?r. Zaten savc?lar da gereğini yaparlar' demekle yetinmezdi. Yarg? bunlar? ihbar kabul eder, 'Kimmiş bu anayasay? ihlâl girişiminde bulunanlar, devlette kimin bilgisi varm?ş' diye sorar, kendi bağ?ms?zl?ğ?n?n da teminat? olan demokrasiyi korumak üzere harekete geçerdi. Yasama, hiç vakit geçirmeden bir komisyon kurar, iddialar? soruşturmaya başlard?. Ne yaz?k ki bunlar?n hiçbiri olmam?şt?r" dedi.


  GAL?P SAYILIR BU YOLDA MAĞLUP


  Yap?lan bas?n toplant?s?nda "Yenildik psikolojisine kap?ld?n?z m??" sorusuna Görmüş "Hiç yenildik duygusu taş?m?yoruz. Galip say?l?r bu yolda mağlup. Nokta'n?n bundan sonra da devam edeceğine dair son iki günde baz? gelişmeler var. Nokta yay?n hayat?na devam ederse gizlenen s?rlar? ifşa ederek devam edecektir." sözleriyle karş?l?k verdi.

  HÜKÜMET ?KT?DARINI GÖSTERS?N

  Görmüş, k?rg?nl?ğ?n?n özellikle iktidar partisine olduğunu belirterek "Özellikle de demokrasiden yana olduğunu söyleyen siyasetçilere, iktidar partisine, muhalefet partisine, bize destek verenlerin d?ş?ndaki kitlesel partilere" ifadesini kulland?. Hükümetin bu işin üstüne gitmesini isteyen Görmüş "Bir hükümet hakikaten hükümetse, iktidarsa kendisine yönelik bir darbe girişimini bir yolunu bulup hukukun konusu yapabilmeli. Bu yap?lam?yorsa bu ülke asgarisinden bile demokrasinin yerleştiği bir ülke değildir" dedi.


  BASKILARDAN BUNALDIM


  Kapat?lma karar?n? imtiyaz sahibi Ayhan Durgun'la konuşmad?klar?n?, ama uzun zamand?r endişeli olduğunu sezinlediğini söyleyen Görmüş, Durgun'un, bir internet sitesinde yay?nlanan, 'Çaresizdim, bunald?m. Bu kadar iftiraya dayanamad?m. Hakk?m?zda söylenmedik söz kalmad?. En son Barzani destekliyor denildi. Olacak iş değil. Ben de bu vatan?n evlâd?y?m. Art?k bu kadar? da fazla dayanamad?m.' şeklindeki aç?klamas?n? aktard?.

  BASIN GEREKL? BASKIYI YAPSIN

  “Yay?nlad?ğ?m?z belgelerde çok ciddî iddialar var. Ordu içinde illegal bir faaliyetten söz ediliyor. Ortada demokratik sisteme yönelik bir tehdit, Anayasal bir suç var. Fakat kimse harekete geçmiyor" diyen Görmüş, gazetecilere, sözkonusu iddialar? soruşturmalar? çağr?s?nda bulundu. Hasan Hüseyin KEMAL, Naciye KAYNAK

  / ?STANBUL

  22.04.2007 Yeni Asya

  Konu elff tarafından (24.05.07 Saat 23:40 ) değiştirilmiştir.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 2. #2
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  Haftal?k haber dergisi ‘Nokta’n?n baş?na gelenler, Türkiye’deki demokrasi ‘kavga’s?n? özetler mahiyette. Gazetecileri ‘iyi’ ve ‘kötü’ olarak ikiye ay?ran ‘and?ç’ ile ‘darbe günlüğü’ ve benzeri önemli gazetecilik konular?na imza atan dergi, yay?n hayat?na son vermek durumunda kald?.
  Tabiî ki her hangi bir derginin kapanmas?, yay?n hayat?na başlamas? kadar ‘normal’dir. Ama bu, ‘normal şartlar alt?nda’ böyledir. Ekonomik ya da başka ‘normal’ sebeplerle kapanmakla; ‘bask?, y?ld?rma’ şeklindeki yöntemlerle kapanma birbirinden çok daha farkl?d?r.
  ‘Kapatma karar?’n? kamuoyuna duyuran derginin Genel Yay?n Yönetmeni Alper Görmüş, hakl? olarak; “Bu ülkenin ‘demokrasi’ sözcüğünü ağ?zlar?ndan düşürmeyen siyasetçilerinin tek bir tanesi bile Nokta’n?n uğrad?ğ? bask?na ilişkin tek bir cümle etmemişken, onun kendisini sanki ‘normal’ bir ülkede yaş?yor, ‘normal’ bir ülkede dergi yay?ml?yor gibi hissetmesi mümkün mü?” diye sormuş. (Yeni Asya, 22 Nisan 2007)
  Hat?rlanacağ? üzere Nokta dergisi, son haftalardaki yay?nlar? sebebiyle 72 saat süren bir ‘bask?n’a muruz kalm?şt?. Bir yandan polis bask?n? devam ederken, öte yandan da derginin yeni say?s? yay?na haz?rlanm?ş ve dergi; “Sözde değil özde demokrasiye kadar aynen devam” başl?ğ?yla ç?km?şt?. ?şte bu say?, derginin yay?nlanan son say?s? oldu. “Aynen devam” diyen bir derginin, son say? olmak durumunda kalmas? ‘normal’ midir?
  Görünüşte dergiyi yay?nlayanlara bir ‘bask?’ sözkonusu değil. Ancak, böyle bir bask? olmasa herkesin duyduğu, bildiği, ç?k?ş yapan ‘marka’ bir derginin yay?n?na son verilir miydi? Son haftalardaki yay?nlar? sebebiyle dergi, hakl? bir destek görmüş ve neredeyse herkes ondan bahseder hale gelmişti. Bu ‘tan?nma’dan sonra, derginin bir anda yay?n?na son vermek mecburiyetinde b?rak?lmas? kim ne derse desin ‘normal’ değildir.
  Nokta dergisinin maruz kald?ğ? aç?klan(a)mayan bask?ya, siyasilerin tepkisiz kalmas? da düşündürücüdür. Dergide yay?nlanan iddialarda ad? geçen kişiler ve ‘eylem’leri hakk?nda hiçbir işlem yap?lmamas?, ‘darbe yapmak isteyenler vard?’ haberini yay?nlayanlar?n soruşturma konusu olmas? ‘normal’ midir?
  Kanaatimizce “Galip say?l?r bu yolda mağlup” diyen Nokta’n?n Genel Yay?n Yönetmeni Görmüş hakl? ç?kacak. Çünkü ‘sular? tersine ak?tma’ çabalar?n?n başar?ya ulaşmas? mümkün değildir. Doğruyu arama meyli ve demokrasi talepleri bir başka zeminde ve bir başka isimle yeniden ortaya ç?kabilir, ç?kmal?d?r. Dergi kapatmakla, gizli aç?k ‘sansür’ uygulamakla Türkiye ‘geri’ye götürülemez.
  Medyan?n da bu hadise karş?s?nda gerekli duyarl?l?ğ? gösterdiğini söylemek kolay değildir. Elbette geçmiş y?llardaki benzer hadiselerle k?yasland?ğ?nda daha gür ç?kan bir ‘hay?r’ sesi duyuldu, ama yetmez. Arzu etmeyiz, fakat haks?zl?k karş?s?nda susanlara da s?ran?n geleceğini unutmayal?m. ?htilâlli, noktal? ve ‘sözde’ demokrasi değil, ‘özde ve gerçek’ demokrasiyle ancak ‘muas?r medeniyet seviyesi’ne ulaşabiliriz. ‘Uzatma’lar? oynayan sansürcüler kaybetmeye mahkûm...


  Faruk Çak?r Yeni Asya
  Konu elff tarafından (24.05.07 Saat 23:40 ) değiştirilmiştir.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 3. #3
  Dost bilgehan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Apr 2007
  Bulunduğu yer
  Çanakkale
  Mesajlar
  10

  Standart

  AYNEN DEMOKRASİYE NOKTA KONDU SONRA DA E-MUHTIRA İLE DEMOKRASİ KİTABI RAFA KALKTI TEKRAR TOZ TOPRAK İÇNDE KALACAK .......

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Üç Nokta...
  By ehlenvesehlen in forum Edebiyat
  Cevaplar: 8
  Son Mesaj: 21.02.20, 14:26
 2. 23.Söz 3.Nokta
  By elifnuray in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 5
  Son Mesaj: 01.12.09, 00:29
 3. 23.Söz 5.Nokta
  By elifnuray in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 29.11.09, 15:52
 4. Nokta-i İstinadımız... Nokta-i İstimdadımız..!?
  By celine in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 11
  Son Mesaj: 04.07.08, 09:43
 5. Nokta ...
  By semair in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 10.03.07, 11:22

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0