+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 8 ve 8

Konu: Kazım Güleçyüz'ün Generali Eleştirmesine Ceza

 1. #1
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  10.5 bin YTL ve faizi  Genel Yay?n Müdürümüz Kâz?m Güleçyüz hakk?nda, E. Org. Doğu Aktulga için yazd?ğ? bir yaz?dan dolay? vârisleri ad?na aç?lan dâvâda Ankara 14. Asliye Hukuk Mahkemesi taraf?ndan verilen toplam 10.5 bin YTL manevî tazminata mahkûmiyet karar?, Yarg?tay 4. Hukuk Dairesince onand?. “Eksik incelemeye dayal?, hak ve nesafete, usul ve yasaya ayk?r?” olduğu gerekçesiyle bozulmas? istenen karar?n onanmas?, 4. Dairenin başka bas?n dâvâlar?nda verdiği “özgürlükçü” kararlarla çelişiyor.
  Bozulan kararlar

  Yarg?tay 4. Hukuk Dairesi geçtiğimiz günlerde Yeniçağ ve Posta gazeteleriyle Milliyet yazar? Hasan Pulur hakk?nda verilen tazminat kararlar?n?, “Siyasal kişileri eleştirmek bas?n?n görevidir. Bas?nda yay?n konusu olan haber objektif oldukça, doğru olaylara dayand?kça ve doğru amaca yönelik bulundukça, eleştiri sert, k?r?c? ve küçük düşürücü olabilir. Bas?n o anda ve görünürde var olup da sonradan gerçek olmad?ğ? anlaş?lan olaylar?n yay?n?ndan sorumlu tutulmamal?d?r” gibi gerekçelerle bozmuştu.


  Farkl? muamele mi?

  4. Hukuk Dairesinin Güleçyüz’le ilgili karar?n?n, siyasîlere yönelik eleştirilerde “sert, k?r?c? ve küçük düşürücü” yay?nlar? dahi bas?n özgürlüğü kapsam?nda görürken, eleştiriler özellikle askerî bürokrasiye yöneldiğinde bu yorumu geçerli saymayan bir anlay?ş? yans?tt?ğ? belirtiliyor ve bu anlay?şla kendisini gösteren “çifte standart”?n, adaletin tarafs?zl?ğ? ilkesiyle bağdaşmad?ğ?na dikkat çekiliyor. Ayr?ca “Gazetelere, dünya görüşlerine göre farkl? muamele mi yap?l?yor?” sorusuna cevap isteniyor.

  Tazminata mahkûm olan yaz?

  1999 Ağustos Şûrâs?nda emekli olduğunda Ege Ordu Komutan?yd?. O göreve Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanl?ğ?ndan gelmişti. Öncesinde ise Harbiye’nin baş?ndayd?.
  1988-91 y?llar? aras?nda Kara Harp Okulunu yönetirken okulda nas?l amans?z bir terör estirdiğini ve öğrenciler aras?nda kurduğu GESTAPO benzeri bir hafiyelik mekanizmas? ile harbiyelilerin içine nas?l bir fitne soktuğunu 1995 Temmuz’unda yazm?şt?k.
  Bu mekanizma dindar öğrencileri takip ve tasfiye için kurulmuş ve maalesef etkili bir şekilde işletilmişti. Görevlendirdiği “hafiye” öğrenciler, “cami grubu, cami tayfas?” olarak niteledikleri dindar öğrenciler hakk?nda hafta sonunda hangi camiye gittikleri, nerede ve nas?l namaz k?ld?klar?, kimlerle görüştükleri, hangi kitaplar? okuduklar? gibi konularda ayr?nt?l? raporlar haz?rlam?şlar ve ard?ndan bunlara dayal? “tasfiye”ler yap?lm?şt?.
  Sadece Harbiyede değil, Kara Kuvvetleri genelindeki “irtica” tasfiyelerinde de onun ekibi etkili olmuştu. Tümgeneral Celil Gürkan’?n 9 Mart 1971’deki başar?s?z darbe girişiminde kuryelik görevi üstlendiği söyleniyor; 80’li-90’l? y?llarda da ordu içinde gayri resmî bir “komite” kurduğu ve teğmenden generale kadar çeşitli rütbelerdeki subaylardan oluşan bu komiteyle sürekli bir irtibat ve iletişim halinde olduğu ifade ediliyordu.
  Bu gibi oluşumlar için en çarp?c? değerlendirmeyi, 12 Eylül döneminin meşhur askerî savc?s?, emekli hakim albay Süleyman Takkeci yapm?şt?. D?SK dâvâs?yla ad?n? duyuran, daha önce 1971 c**tas?n? da soruşturmuş olan Takkeci, ordu içerisindeki yeni c**talara dikkat çekiyor ve vefat?ndan önce verdiği ilk ve son röportajda şöyle diyordu:
  “Türk Silâhl? Kuvvetleri içinde her zaman darbe yapmak için f?rsat kollayan bir grup mevcuttur. Hattâ bir zümrenin yine Kemalizm maskesi alt?nda faaliyet yaparak, kendilerine yeni taraftarlar bulmaya çal?şt?klar? istikametinde zaman zaman duyumlar?m?z olmuştur.” (Zaman, 13 Temmuz 1995)
  Bu tesbit ve ikazlar?n boşuna olmad?ğ?, 28 Şubat sürecinde yaşanan gelişmelerle aç?ğa ç?km?ş; dönemin Genelkurmay Başkan? “Nizamiye kap?s?ndan döndük” diyebilmişti.
  O, ordu yönetimini ve ülkeyi böyle bir tazyik ve s?k?nt? ile karş? karş?ya getiren isimlerin belli başl?lar?ndan biriydi. Ve son görevi olan Ege Ordu Komutanl?ğ? s?ras?nda da mülkî idarecilere büyük s?k?nt?lar yaşatm?şt?.
  Emekli olmas?n? “aktif mod’dan sivil-asker mod’u olan pasif mod”a geçiş olarak nitelemiş; beynini “Atatürkçü düşünce sistemiyle şarj eden” bir kişi olarak, 10. y?l marş? okunurken cömertçe ak?tt?ğ? gözyaşlar?yla haf?zalarda iz b?rakm?ş; giderayak “laiklik ve bilim” nutuklar? at?p “Şeriat tehdidi”nden dem vurmuş; yöneticileri yetersizlik, umursamazl?k ve tehdit alg?lamada beceriksizlikle suçlam?ş; demokrasi ve özgürlüklere çatm?şt?.
  ?smi son olarak “KKTC ve Denktaş’a destek” ad? alt?nda örgütlenen AB ve demokrasi karş?t? ulusalc? cephe listelerinde görüldü.
  Bunlar?n tümü onun için art?k geride kald?.
  O bugün Kocatepe’deki musalla taş?nda...
  Yeni Asya, 27.1.2004

  11.12.2006 Yeni Asya

  http://www.yeniasya.com.tr/2006/12/11/default.htm

  Konu elff tarafından (24.05.07 Saat 23:51 ) değiştirilmiştir.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 2. #2
  Ehil Üye Meyvenin Zeyli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  3.341

  Standart

  DÜŞÜNCETE PRANGA, HAKARETE ÖZGÜRLÜK


  Yarg?tay’?n, Genel Yay?n Müdürümüz Kâz?m Güleçyüz hakk?ndaki tazminat karar?n? onamas?na tepkiler sürüyor. Özgür-Der Genel Başkan? Hülya Şekerci, Yarg?tay’?n, “bas?n?n siyasî şahsiyetleri eleştirirken sert, k?r?c? ve küçük düşürücü yay?n yapabileceği” şeklindeki kararlar? ile emekli Org. Doğu Aktulga’n?n eleştirildiği bir yaz?dan dolay? Yeni Asya’ya verilen mahkûmiyet karar?n? değerlendirdi.
  Özgür-Der Genel Başkan? Şekerci, Yarg?tay 4. Hukuk Dairesi’nin Genel Yay?n Müdürümüz Kaz?m Güleçyüz’ün E. Org. Doğu Aktulga için yazd?ğ? bir yaz?dan verilen toplam 10.5 bin YTL manevi tazminata mahkumiyetini onamas?n? eleştirerek, Yarg?tay’?n siyasi şahsiyetlere hakaret edildiği şikayeti üzerine Posta, Yeniçağ ve Hasan Pulur hakk?nda aç?lan davalarda verilen tazminat cezalar?n? “siyasal kişileri eleştirmek bas?n?n görevi” olduğunu gerekçe göstererek bozduğunu hat?rlatt?. Söz konusu kararda “bas?n?n siyasi şahsiyetleri eleştirirken sert, k?r?c? ve küçük düşürücü yay?n yapabileceği” şeklindeki karar? ile “özgürlükçü” bir görüntü verdiğini ifade eden Şekerci, ayn? Yarg?tay Hukuk Dairesi’nin E. Org. Doğu Aktulga’n?n eleştirildiği bir yaz?dan dolay? Yeni Asya gazetesi hakk?nda verilen mahkumiyet karar?n? ise onaylad?ğ?n? belirtti. Hülya Şekerci, bu karar?n “Yarg?tay daval?n?n veya davac?n?n dünya görüşlerine göre farkl? kararlar m? veriyor” sorusunu akle getirdiğini söyledi.

  “YAZARA VE GAZETEYE GÖRE DEĞ?Ş?YOR MU”

  Çelişkinin aç?k bir şekilde ortada olduğu bu durumun, beraberinde baz? sorular? da ortaya ç?kard?ğ?n? belirten Şekerci şöyle devam etti: “Verilen kararlar Türkiye’de siyasilerin her türlü eleştiriye, hakarete, uydurma habere maruz kalabileceğini ama emekli dahi olsalar askerin eleştirilmeyeceğini mi söylemek istiyor? Ya da yazar?n kimliğine, yazd?ğ? gazeteye bağl? olarak ‘eleştiri’ tan?m? değişebiliyor mu? Milliyet gazetesinde Hasan Pulur, Başbakan Erdoğan için yazd?ğ?nda ‘eleştiri’ kapsam?na girerken neden Yeni Asya gazetesinde Kâz?m Güleçyüz’ün emekli Orgeneral Doğu Aktulga hakk?ndaki eleştirileri hakaret olarak değerlendiriliyor. Yarg?da çifte standart uygulamas? anlam?na gelen bu karar Türkiye’de yarg?n?n hakem değil taraf pozisyonda olduğunu gösteren yeni bir gelişme olmuştur.”

  “Yarg? hukuka pranga vuruyor”
  Hülya Şekerci, askerî darbe süreçlerinde ve devam?nda brifinglerle yönlendirmeye tabi tutulurken de bu tür çifte standartl? kararlara imza atarken de Türkiye’deki yarg? kurumunun sadece hukuka, temel hak ve özgürlüklere pranga vuran bir işlev gördüğünü söyledi. Bu durumun, yarg?n?n toplumsal yap?da zaten yaşam?ş olduğu güvensizliği daha bir artt?racağ? vurgulayan Özgür-Der Genel Başkan?, “Biz ise bu haks?z ve hukuk d?ş? karara karş? Yeni Asya Gazetesi ve Genel Yay?n Yönetmeni Kâz?m Güleçyüz’ün hak ve hukuk ekseninde vermiş olduğu ifade özgürlüğü mücadelesinin yan?nda olduğumuzu kamuoyuna ilân ediyoruz.”

  Yeni Asya / ?STANBUL

  12.12.2006

  Konu elff tarafından (24.05.07 Saat 23:52 ) değiştirilmiştir.

  Ve sen yine denendiğinde.. Ve yine kalbin daraldığında.. Ve yine bütün kapılar kapandığında.. Ve yine ne yapman gerektiğini bilemediğinde.. Uzun uzun düşün.. Ve hatırla yaratanını!.. "ALLAH kuluna kafi değil mi?" [Zümer Suresi - 36]


 3. #3
  Ehil Üye alanyali - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Bulunduğu yer
  Alanya
  Mesajlar
  2.491

  Standart

  Eğer yargı hakikatli bir yargıysa, şu zamanda bütün orduyu ve ordunun en üst düzey generallerini eleştiri yağmuruna tutan, siyasileri de yargılamalı..Eğer yargı ise.. .


  cehennem ağzını açmış, bekliyor; cennet ise ağuş-u nazdaranesini açmış, gözlüyor.

 4. #4
  Pürheves ceyhun - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2007
  Mesajlar
  257

  Standart

  Müslümanlar "Cemaatten yazar"a gösterilen ilgiyi D. Mehmed Doğan'dan esirgedikçe hiç kimse geleceğinden emin olamaz bu ülkede !

  ---
  Dünkü şu M?LL?YET "provakasyon ve yarg?y? yönlendirme" haberini ve k?nama mesajlar?n? da bu sayfalarda okumak isterdim:

  ----------------------------------------------

  Bilirkişi'nin Vakit yazar? karar?

  Bilirkişi, 312 generalin açt?ğ? davada yarg?lanan As?m Yenihaber’in, eski RTÜK üyesi Mehmet Doğan’?n müstear ismi olduğuna hükmetti.


  Vakit gazetesinde “As?m Yenihaber” müstear ismiyle yay?mlanan “Onbaş? bile olamayacaklar?n general olduğu ülke” ve “?rtica ile mücadele sezonu aç?ld?” başl?kl? yaz?lar?n yazar?n?n eski RTÜK üyesi Mehmet Doğan olduğu belirlendi.

  ?ki yaz? nedeniyle, 312 general ile eski Jandarma Genel Komutan? emekli Orgeneral Şener Eruygur’un, Doğan ve gazete sahibi Nuri Aykon aleyhine açt?ğ? davada, müstear ismi kullanan kişinin Doğan olup olmad?ğ?na ilişkin bilirkişi incelemesi tamamland?. Bilirkişi heyeti, As?m Yenihaber’in Mehmet Doğan olduğuna hükmetti.

  312 general Vakit’te yay?mlanan, “Onbaş? bile olamayacaklar?n general olduğu ülke”, Eruygur da, “?rtica ile mücadele sezonu aç?ld?” başl?kl? yaz? nedeniyle Aykon ve Doğan aleyhine tazminat davalar? açt?.

  312 general, ortak dilekçeyle Aykon ve Doğan’dan toplam 624 bin YTL, Eruygur da 10 bin YTL tazminat istedi. Ankara 20. Asliye Hukuk Mahkemesi, ilk yarg?lama sonucunda Aykon ve Doğan’? 312 generale 2’şer bin YTL olmak üzere toplam 624 bin YTL, Eruygur’a 4 bin YTL manevi tazminat ödemeye mahkûm etti.

  Yarg?tay 4. Hukuk Dairesi, her iki karar? da eksik inceleme gerekçesiyle bozdu. ?ki bozma karar?nda da dava konusu yaz?lar?n, duruşmalarda “As?m Yenihaber” olmad?ğ?n? iddia eden Doğan’?n savunmas?nda yer ald?ğ? gibi, kendi IP numaras?n? tespit edebilecek başka biri taraf?ndan gönderilip gönderilemeyeceği konusunun kuşkuya yer b?rakmayacak şekilde aç?kl?ğa kavuşturulmas? istendi.

  Yerel mahkemede yeniden görülmeye başlanan iki ayr? davan?n dosyas?, bir elektronik mühendisi, bir bilgisayar mühendisi ve bir hukukçudan oluşan üç kişilik bilirkişi heyetine teslim edildi. Bilirkişi heyeti her iki davaya ilişkin raporlar? tamamlayarak mahkemeye sundu. Her iki raporun sonuç bölümünde, “Mevhum As?m Yenihaber’in Mehmet Doğan olduğu kanaatine var?lm?şt?r” denildi.

  M?LL?YET
  " Sohbet sünnet-i müekkededir ; en az iki günde bir bu sünnet yerine getirilmeli... "

  Hace Alauddin ATTAR

 5. #5
  Pürheves ceyhun - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2007
  Mesajlar
  257

  Standart Yorumsuz

  " Sohbet sünnet-i müekkededir ; en az iki günde bir bu sünnet yerine getirilmeli... "

  Hace Alauddin ATTAR

 6. #6
  Yönetici SeRDeNGeCTi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  34
  Mesajlar
  5.901

  Standart

  Alıntı ceyhun Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Müslümanlar "Cemaatten yazar"a gösterilen ilgiyi D. Mehmed Doğan'dan esirgedikçe hiç kimse geleceğinden emin olamaz bu ülkede !
  Buyrun kardeşim:
  http://www.risaleforum.com/vb/showthread.php?t=8370
  yanıtınızı merak ediyorum açıkçası...
  Anlamını Bilmediğiniz Kelimelerin Üzerine Çift Tıklayınız...

  Sual: Belki onlar eski hali istiyorlar?
  Cevap: Size kısa bir söz söyleyeceğim; ezber edebilirsiniz: İşte, eski hal muhal; ya yeni hal veya izmihlâl...
  (Bediüzzaman Said Nursi)


  Ne hayal, ne kuruntu hakikat istiyorum.
  Hakikat, hakikat, hakikat istiyorum!.. (Osman Yüksel SERDENGEÇTİ)
 7. #7
  Pürheves ceyhun - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2007
  Mesajlar
  257

  Standart

  Alıntı SeRDeNGeCTi Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Buyrun kardeşim:
  http://www.risaleforum.com/vb/showthread.php?t=8370
  yanıtınızı merak ediyorum açıkçası...
  Linkini verdiğiniz mesaj ESKİMİŞ !
  Tarihi: 28.06.07, 01:24

  Benim bahsettiğim konu daha yeni:

  8 MART 2008 günkü MİLLİYET gazetesi haberi:

  http://www.milliyet.com.tr/default.aspx?aType=HaberDetay&ArticleID=503038&ver =8991
  Vakit gazetesine bilirkişi sürprizi  Bilirkişi, 312 generalin açtığı davada yargılanan Asım Yenihaber’in, eski RTÜK Bilirkişi, 312 generalin açtığı davada yargılanan Asım Yenihaber’in, eski RTÜK üyesi Mehmet Doğan’ın müstear ismi olduğuna hükmetti
  .

  Güncel
  8.3.2008

  ***
  Bu haberi tevhidhaber.com verdi. Diğer "İslami medyada" ve (burası da dahil) forumlarda "tık" yok.
  " Sohbet sünnet-i müekkededir ; en az iki günde bir bu sünnet yerine getirilmeli... "

  Hace Alauddin ATTAR

 8. #8
  Yönetici SeRDeNGeCTi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  34
  Mesajlar
  5.901

  Standart

  Alıntı ceyhun Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Ceyhun kardeş, insan ön yargılı olduktan sonra ne yapsan boştur. Resim olarak eklediğiniz bu resim, verdiğim linkte mevcut. Burası haber sitesi değil, Risale-i Nur sitesi. Burada paylaşımları üyeler yapıyor. O dediğiniz konuyu siz ekleseydiniz, biz de "karşı olduğumuz için silseydik" o zaman haklıydınız. Siz de bu forumun üyesi olduğunuza göre, eklemediğinizden, eğer olayda bir mesuliyet varsa, o mesuliyete siz de yükümlüsünüzdür...
  Anlamını Bilmediğiniz Kelimelerin Üzerine Çift Tıklayınız...

  Sual: Belki onlar eski hali istiyorlar?
  Cevap: Size kısa bir söz söyleyeceğim; ezber edebilirsiniz: İşte, eski hal muhal; ya yeni hal veya izmihlâl...
  (Bediüzzaman Said Nursi)


  Ne hayal, ne kuruntu hakikat istiyorum.
  Hakikat, hakikat, hakikat istiyorum!.. (Osman Yüksel SERDENGEÇTİ)
+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Her Üniversitenin Bir Generali Varmış!
  By Alâ Nur in forum Gündem
  Cevaplar: 12
  Son Mesaj: 25.07.08, 18:47
 2. Kazım Güleçyüz ve Nihat Derindere Gaziantep Konferansı
  By sdk in forum Klip, Video, Film ve Animasyon
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 20.04.08, 16:56
 3. Kazım Karabekir:Latin Harflerini Kabul Edemeyiz.
  By elmaskalem in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 16
  Son Mesaj: 10.03.08, 18:51

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0