Darbeler, herkesi ordudan nefret ettirdi
01.02.2012
İ*kin*ci Er*ge*ne*kon dâ*vâ*sının tu*tuk*suz sanığı E*rol Mü*ter*cim*ler, savunmasında ''TSK'dan e*mek*li ol*muş, ha*len mu*vaz*zaf o*lan a*ğa*bey*le*rim ve kar*deş*le*rim ku*su*ra bak*ma*sın*lar, ö*zür di*li*yo*rum, a*ma as*ke*rî dar*be*yi is*te*mek ah*mak*lık*tır” dedi.
DARBE İSTEYEN BAKANLAR
Stra*te*jik i*liş*ki*ler ho*ca*sı ol*du*ğu*nu i*fa*de e*den Mü*ter*cim*ler, za*ma*nın*da ba*kan*lık yap*mış ba*zı ki*şi*le*rin da*hi, a*nı*la*rı*nı ya da dü*şün*ce*le*ri*ni yaz*dık*la*rı ki*tap*lar*da dar*be bek*len*ti*le*ri*ni di*le ge*tir*dik*le*ri*ni ha*tır*la*ta*rak, bu yaklaşımı eleştirdi.

27 MAYIS'TAN 28 ŞUBAT’A

“Mü*ter*cim*ler: “1960 dar*be*sin*de sağ gö*rüş*lü*ler TSK'dan nef*ret et*ti*ril*di. 12 Ey*lül 1980 dar*be*sin*de sol*cu*lar i*le ül*kü*cü*le*rin yüz*de 80'i TSK'dan nef*ret et*ti*ril*di. 28 Şu*bat 1997'de i*se, Müs*lü*man hal*kın or*du*dan nef*ret et*ti*ril*me*si i*çin gay*ret gös*te*ril*di.”

BİR GRUP GENERALİN İŞİ

“28 Şu*bat sü*re*cin*de bu a*maç*la bir grup ge*ne*ral ve a*mi*ral ta*ra*fın*dan or*ga*ni*zas*yon ya*pıl*dı. Or*ga*ni*zas*yo*nu ya*pan ge*ne*ral*ler, bu*nun a*dı*na 'post mo*dern dar*be' de*di*ler. Ben 1997 ve sonrasında yazdığım kitaplarda hep darbelere karşı çıktım.”

Darbeler herkesi ordudan soğuttu

İkinci ‘’Ergenekon’’ dâvâsının tututsuz sanıklarından emekli asker Erol Mütercimler, ‘’1960 darbesinde sağ görüşlüler TSK’dan nefret ettirildi. 12 Eylül 1980 darbesinde ise solcular ile ülkücülerin yüzde 80’i TSK’dan nefret ettirildi. 28 Şubat 1997’de ise, mütemadiyen Müslüman halkın ordudan nefret ettirilmesi amacıyla bir grup general ve amiral tarafından organizasyon yapılmıştır” dedi.
İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi’nde oluşturulan küçük salonda görülen İkinci ‘’Ergenekon’’ dâvâsının 152. duruşmasına eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Hurşit Tolon ile CHP İzmir Milletvekili Cumhuriyet gazetesi yazarı Mustafa Balbay ve gazeteci Tuncay Özkan’ın da aralarında bulunduğu 14 tutuklu sanık ile ‘’Odatv davası’’ kapsamında tutuklu olan bu davanın tutuksuz sanığı Yalçın Küçük katıldı. Tutuklu sanıklardan CHP Zonguldak Milletvekili ve eski Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, emekli Tuğgeneral Levent Ersöz, Prof. Dr. Fatih Hilmioğlu ile Oğuz Bulut’un gelmediği duruşmada, tutuksuz sanıklar Erol Mütercimler, Tanju Güvendiren ile Emin Şirin hazır bulundu. Duruşmada savunmasına devam eden sanık Erol Mütercimler, yabancı yazarlara ait askerî darbenin nasıl yapılacağını konu alan kitaplardan örnekler verdi. Türkiye’de ise askeri darbe konusunda ilk kitabın 1997 yılında yayınlandığını söyleyen Mütercimler, bu kitabın da İngiliz bir yazarın kitabına ait çeviri olduğunu belirtti. Erol Mütercimler, Türkiye’de zamanında bakanlık yapmış bazı kişilerin dahi, anılarını ya da düşüncelerini yazdığı kitaplarda darbe beklentilerini dile getirdiğini ifade ederek, ‘’TSK’dan emekli olmuş, halen muvazzaf olan ağabeylerim ve kardeşlerim kusura bakmasınlar, özür diliyorum ama askerî darbeyi istemek ahmaklıktır. Bunu soruşturma aşamasında savcıya ifade verirken de söyledim. Hatta ifadem sırasında odada bulunan savcı Fikret Seçen de buna şahittir’’ dedi. Sanık Mütercimler, stratejik ilişkiler hocası olduğunu da ifade ederek, şöyle devam etti: ‘’1960 darbesinde sağ görüşlüler TSK’dan nefret ettirildi. 12 Eylül 1980 darbesinde ise solcular ile ülkücülerin yüzde 80’i TSK’dan nefret ettirildi. 28 Şubat 1997’de ise, mütemadiyen Müslüman halkın ordudan nefret ettirilmesi amacıyla bir grup general ve amiral tarafından organizasyon yapılmıştır. Organizasyonu yapan generaller, bunun adına ‘post modern darbe’ demişlerdir.’’ Darbecilikle suçlandığını ancak bu suçlamayı kabul etmediğini ifade eden Mütercimler, ‘’1997 ve daha sonraki yıllarda yazdığım kitaplarda darbe karşıtı ifadelerim var. Hatta darbelere karşı fikirlerimi katıldığım televizyon programlarında da beyan ettim’’ dedi.