Veba Ortaçağ? kas?p kavuran bir hastal?k idi. Bugün ayn? rolü AIDS üstlendi.

Tehlikeli ve bulaş?c? bu hastal?klara sahip kişilerle karş?laş?nca insanda hemen ortam? terk etme refleksi vard?r.

Devlet eliyle de bu hastal?klar salg?n istidad? gösterirse zorunlu karantina uygulan?r.

Vebal? kişilerden akrep ve y?landan kaçar gibi kaçmak gerekir.

Vebal? kişi hemen karantinaya al?n?p tedavi edilmelidir.

Eğer toplumun çoğunluğu veba ise o topraklar terk edilmelidir. Göç zorunludur.

Yukar?da yazd?ğ?m “veba” kelimelerini ç?kart?n yerine “türban” yaz?n.

?şte Türkiye’nin beyaz elitleri sadece konforunun bozulduğunu düşünmüyorlar, ayn? zamanda yaşamlar?n? tehdit alt?nda hissediyorlar.

Türban olarak tan?mlanan başörtüsünü takan kişiler ise, beyaz elitlerde böyle bir etki ve alg?lama yapt?klar?n? bilmeden dolaş?yorlar.

Türban asl?nda geleneksel başörtüsünün modern bir versiyonu idi. Ama propaganda ve psikolojik savaş?n gözünü seveyim. 1980’lerin modern dindarlaşmas?n?n simgesi olan bu tarz örtünmeyi siyasi simge yapt?.

Cemil ?pekçi bile muhafazakâr moda hareketi olan türban tarz? başörtüsüne siyasi simge dedi.

Türban takanlar siyasi amaçla değil dini amaçla bunu tak?yorlar. Nas?l siyasi simge olur?! Olsa olsa dini simge olur. T?pk? minare ve ezan gibi…

Fakat dinden rahats?z olanlar, ölümü hat?rlatan dini sembollerden de rahats?z olurlar. Ezan ve minareye tepki veremiyorlar.

Ancak “türban hareketli bir simge”, ölümü ve öldükten sonra hesap vereceğini insana hat?rlat?yor.

?şte bunun için türbanl?ya vebal? muamelesi yap?l?yor.

Sağl?kl? bak?ş ve doğru alg?lama nas?l olmal??

Dinle ilgisi olmayan bir insan, türbanl?y? gördüğü zaman: “Bu s?cakta kendini güzelleştiren saç?n? kapat?yor. Akl?m alm?yor bu işi. Fakat inand?ğ? için yap?yor sayg? duymam laz?m.”

Kendini dindar görüp dinin modern yorumundan rahats?z olan kişi: “Benim Müslümanl?k anlay?ş?ma uymuyor. Ancak özgürlük adalet gibidir herkese laz?md?r, mücadele etmem gerekir.”

Kendisini dindar görüp militan demokrasiyi savunan kişi: “Bu insanlar? karantinaya almak gibi ikna odas? yapt?k olmad?, say?lar?n? azaltmaya çal?şt?k baz? sonuçlar da ald?k. Yöntemimizi değiştirmemiz gerekir. Zaten sald?rgan değillermiş. Türkiye’nin ?ran olacağ? korkusu da bana anlams?z geliyor art?k. Zaten mücadelemiz sonuç vermeye başlad?. Türbanl?lar? gördüğümüzde bana ‘sen kafirsin’ diyorlar gibi geliyordu. Ben abartm?ş?m benim yolum bana, senin yolun sana. Fikirlerime güveniyorum, neden kavga ç?karay?m ki?”

Dinini yaşamaya çal?şan, giyimi ile de bunu gösteren kişi: “Ben k?yafetimle tebliğ yapt?ğ?m? zannediyordum ama baz? insanlarda dinin sevgi hissini uyand?rm?yor bu k?yafetim. Onlar?n korkular?n? anlamam gerekir. Vebal? gibi olmad?ğ?m? anlamalar? için onlardan kaç?p ayr? gruplar oluşturmak yerine beraber yaşanabilineceğini hissettirmem için bir şeyler yapmal?y?m.”

Alg?lar?m?z? bu şekilde değiştirebilirsek, işte o zaman hepimiz korkunun azald?ğ?, güvenin artt?ğ? bir Türkiye oluşturmuş oluruz.

Nevzat Tarhan
ntarhan@gmail.com