+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 1 ve 1

Konu: Peygamber Efendimiz (a.s.m.)'in Hayat Kronolojisi

 1. #1
  Ehil Üye Meyvenin Zeyli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  3.341

  Standart

  Bugün yaşad?ğ?m?z problemleri O'nun örnek hayat?ndan ç?kar?labilecek prensiplerle çözmemiz mümkün. Bu da Efendimiz'in hayat?n? bilmemize bağl?. Onun için Allah Resulü'nün hayat?n? okumal?, başta çocuklar?m?z olmak üzere etraf?m?zdaki kişilere okutmal?y?z. Ve tabii ki O'nun hayat?n? hayat?m?za hayat k?lmal?y?z. Allah Resulü'nün hayat?nda önemli yer tutan hadiselerden hareketle y?llar? esas alarak sizin için bir kronoloji haz?rlad?k. Bu kronoloji sayesinde Efendimiz'in hayat? kare kare gözümüzde canlanacakt?r.  571  Rebiülevvel ay?n?n 12'nci gecesi (20 Nisan) Efendimiz (sas) dünyay? şereflendirdi.  575  Süt annesi Halime Hatun, Allah Resulü'nü annesi Hz. Amine'ye teslim etti.  577  Efendimiz, Mekke ile Medine aras?ndaki Ebva Köyü'nde annesini kaybetti. Dedesi Abdülmuttalib Efendimizi himayesi alt?na ald?.  579  Abdülmuttalib ahirete göç etti. Efendimiz, amcas? Ebu Talib'in yan?nda kalmaya başlad?.  583  Amcas? Ebu Talib'le ticaret maksad?yla Şam'a gitti. Burada Rahip Bahîra Allah Resulü'nün beklenen son peygamber olduğunu keşfetti.  590  Hilfu'l-Füdul (Faziletliler Antlaşmas?) cemiyetine iştirak etti.  591  Ticarete başlad?.  596  ?kinci kez ticaret maksad?yla Şam'a gitti. Üç ay sonra Hz. Hatice Validemiz'le evlendi. Hz. Hatice'den ikisi erkek, dördü k?z olmak üzere s?ras?yla, Kas?m, Zeyneb, Rukiyye, Ümmü Gülsüm, Fât?ma ve Abdullah adlar?nda alt? çocuğu oldu.  605  Kâbe'nin yeniden imar? esnas?nda kabileler aras?nda ç?kan anlaşmazl?ğ? giderdi.  610  Hira'da ilk vahiy tebliğ edildi. Kendisine peygamberlik görevi verildi.  613  Safa tepesine ç?k?p ilk aç?k tebliğini yapt?. Yak?n akrabalar?na tebliğ için yemekler verdi. Müslümanlara işkence yap?lmaya başland?.  615  Habeşistan'a ilk hicret yap?ld?. Mekke'deki şiddete hedef olmaktan kurtulup dinlerini daha iyi yaşayabilmek için dördü han?m, toplam on beş kişilik bir ekip yola koyuldu. Başlar?nda Efendimiz'in damad? Hz. Osman vard?. Ayn? y?l, Hz. Hamza ile Hz. Ömer Müslüman oldu.  616  Habeşistan'a 2. hicret yap?ld?. On sekizi han?m olmak üzere toplam yüz bir kişi Hz. Cafer ?bn Ebi Talib önderliğinde Habeşistan'a gitti. O dönemde henüz Müslüman olmayan Amr ?bn As'?n, Necaşi'yi Müslümanlara sahip ç?kmama konusundaki ikna çabalar? boşuna ç?kt?. Necaşi Müslüman muhacirlere ülkesinin kap?lar?n? açt?.  617  Kureyş ileri gelenlerinden 40 kişi Ebû Cehil'in başkanl?ğ?nda topland?lar. Müslümanlarla al?ş-veriş yapmamaya, k?z al?p vermemeye, görüşüp buluşmamaya, ekonomik ve sosyal her türlü ilişkiyi kesmeye karar verdiler. Bu karar? bir ahidnâme şeklinde yaz?p mühürlediler ve bir beze sararak Kâbe'nin içine ast?lar. Böylece Müslümanlar? canlar?ndan bezdirip Hz. Peygamber'in kendilerine teslim edileceğini umdular. Karara ayk?r? hiçbir şey yapmayacaklar?na dâir yemin ederek karar hükümlerini müsâmahas?z uygulamaya başlad?lar. Bu şekilde Müslümanlara karş? üç y?l sürecek sosyal ve ekonomik boykot başlad?.  619  Boykot sona erdi. Efendimiz'in oğlu Kas?m, ard?ndan diğer oğlu Abdullah vefat etti. K?sa bir süre sonra amcas? Ebu Talib öldü. Ard?ndan da Hz. Hatice validemiz irtihal etti.  620  Allah Resulü, Taif'e gitti. Orada kötü karş?land?.  621  ?sra ve Miraç hadiseleri yaşand?. Ayn? y?l birinci Akabe biat? gerçekleşti. Medineli 12 Müslüman Allah Resulü'ne biat etti. Akabe Tepesi'nde Hz. Peygamber (sas)'le görüşüp Müslüman olan alt? kişi, hac mevsimi sonunda Medine'ye döndüler. Gördüklerini, yak?nlar?na ve dostlar?na anlatarak, Medine'de Müslümanl?ğ? yaymaya başlad?lar. Bir sene sonra, hac mevsiminde Hz. Peygamber (sas) ile görüşmek üzere Medine'den Mekke'ye 10'u Hazrec, 2'si Evs kabilesinden olmak üzere 12 Müslüman geldi. Başkanlar? Zürâre oğlu Es'ad'd?. Medine'li 12 Müslüman "Allah'a şirk koşmayacaklar?na, h?rs?zl?k ve zinâ yapmayacaklar?na, (k?z) çocuklar?n? öldürmeyeceklerine, kimseye iftirâ etmeyeceklerine, Allah ve Peygamber'ine itâatten ayr?lmayacaklar?na" dâir Peygamberimiz'in elini tutarak bîat ettiler. Peygamberimiz, Medine'ye ?slam'? anlatmas? için Hz. Mus'ab b. Umeyr'i görevlendirdi.  622  ?kinci Akabe Biat? yap?ld?. Müslümanlar ve ard?ndan da Efendimiz, Mekke'den Medine'ye hicret ettiler. Mescid-i Nebevi inşa edildi. ?lk ezan okundu.  623  K?ble yönü Cenab-? Hakk'?n emriyle Kudüs'ten Mescid-i Haram'a çevrildi.  624  Mekkeli müşriklerle Bedir Savaş? yap?ld?. Ayn? y?l Beni Kaynuka Yahudileri üzerine gidildi ve onlar, Medine'den ç?kar?ld?. Ramazan orucu farz k?l?nd?. ?lk bayram namaz? k?l?nd?. Zekat farz oldu. Allah Resulü'nün k?z? Hz. Rukiyye vefat etti. Hz. Ali ile Hz. Fat?ma evlendi. ?lk kurban bayram namaz? k?l?nd?.  625  Uhud muharebesi yap?ld?. Mekkeli müşrikler, Mekke d?ş?ndaki müşrik kabilelerden 2000 asker toplad?lar. Mekke'den kat?lanlarla, 700'ü z?rhl?, 200'ü atl? olmak üzere, Ebû Süfyan'?n komutas?nda 3000 kişilik tam tekmil bir ordu ile Medine üzerine yürüdüler. Müslümanlar?n karş?s?nda savaş durumu alan müşrik ordusu, say?ca Müslümanlar?n 4 kat?ndan daha fazlayd?. Üstelik bunlardan 700'ü z?rhl?, 200'ü atl?yd?. Müslümanlar?n ise 100 z?rh? ve sadece 2 atlar? vard?. Uhud Savaş?'nda üç safha yaşand?: ?lk safhada Müslümanlar üstün geldiler, müşrikleri bozguna uğratt?lar. ?kinci safhada, kaçan müşrikleri kovalamay? b?rak?p, kesin sonuç almadan ganimet toplamaya koyulmalar? ve Efendimiz'in yerlerinden ayr?lmamalar?n? emrettiği okçu birliğinin görevlerini terk etmeleri yüzünden, Müslümanlar 70 şehit vererek mağlup duruma düştüler. Üçüncü safhada ise, dağ?lm?ş olan Müslümanlar, Peygamberimiz'in etraf?nda toplan?p, karş? hücûma geçerek, düşman hücûmunu durdurdular.  627  Hendek Savaş? yap?ld?. Düşman sald?r?s?n? kolayca önlemek maksad?yla Efendimiz'in Medine etraf?nda hendekler kazd?rmas? sebebiyle, Hendek savaş? ad?n? alan bu muharebenin bir diğer ad? da Ahzab'd?r. Savaş neticesinde müşrikler mağlup olarak geri çekilmek zorunda kalm?şlard?. Art?k onlar bundan sonra Müslümanlar üzerine yürüme cesaretini kendilerinde bulamayacaklard?. Beni Kurayza Yahudileri Peygamber Efendimiz'le olan anlaşmalar?na göre Hendek savaş?nda Medine'yi Müslümanlarla beraber korumak zorundayd?lar. Fakat bunu yapmad?lar. Üstelik anlaşma hükümlerini hiçe sayarak harbin en nazik safhas?nda müşriklerle işbirliğine gittiler. Hendek sonra Allah Rasulü ordusuyla Beni Kurayza üzerine yürüdü ve bu tehlikeyi bertaraf etti.  628  Kabe ziyareti için yola ç?k?ld?. Mekke'ye elçi olarak Hz. Osman gönderildi. Hz. Osman'?n müşrikler taraf?ndan şehit edildiği haberini alan Efendimiz, sahabilerinden müşriklerle çarp?şma mevzuunda biat ald?. Bu biata R?dvan biat? denir. Bu haberi alan müşrikler, Hz. Osman'? serbest b?rakt?lar. Müşrikler Müslümanlar?n Kâbe'yi ziyaret etmemeleri konusunda çok kararl?yd?lar. Bunun üzerine Efendimiz'e bir heyet gönderip anlaşma imzalamak istediler. Allah Rasulü, ilk bak?şta Müslümanlar?n aleyhinde gibi görünen ama daha sonra lehine dönen anlaşma maddelerini kabul etti. Bu şekilde Mekkeli müşriklerle Hudeybiye bar?ş? imzaland?. Maddelerin detay? şöyleydi: Taraflar 10 y?l harp etmeyecekler. Müslümanlar bu y?l Mekke'ye girmeyecekler, gelecek sene Kâbe'ye gelebilecekler. Medine'deki Müslümanlardan Mekke'ye iltica edenler Müslümanlara iade edilmeyecek, fakat Mekke'den Medine'ye Müslüman dahi olsalar iltica edenler istendiği takdirde geri verilecek. Arap kabilelerinden isteyen Peygamberimiz'le, isteyen de Kureyş'le birleşmekte serbest olacak.  629  Dönemin hükümdarlar?na ?slam'a girmeleri için mektup gönderildi. Peygamber Efendimiz, ?slam'a davet maksad?yla ashab?ndan Dihyetü'l-Kelbi'yi Rum Kayseri Heraklius'a, Amr b. Ümeyye ed-Demri'yi Habeş Necaşi Ashame'ye, Abdullah b. Huzafe'yi ?ran Kisra's? Hüsrev Perviz'e, Hat?b b. Ebi Beltaa'y? M?s?r Firavun'u Mukavk?s'a, Salit b. Amr'? Yemame valisi Hevze b. Ali'ye, Şuca' b. Vehb'i Gassan Meliki Münzir b. Haris b. Ebi Şimr'e gönderdi. Ayn? y?l Hayber savaş? yap?ld?. Hayber'in fethi ile hemen hemen Arabistan'daki bütün Yahudiler ?slam devletine tabi duruma gelmiş say?l?yordu. Ayr?ca Bizans'la Mute muharebesi de bu y?lda yap?ld?.  630  Mekke fethedildi. Kâbe putlardan temizlendi. Mekke fethi ile Kureyş'in hemen hemen tamam? ?slam'la şereflendi. Fetih, ayn? zamanda civar kabileler, bilhassa Kureyşlilere taraftar bulunan kabileler üzerinde müspet tesirler b?rakm?ş ve onlar?n ?slam ve Müslümanlara karş? gönüllerinde sevgi dolu s?cak bir alaka duymas?na sebep olmuştu. Bununla birlikte gönülleri hâlâ bu s?cak ilgiden mahrum bulunan ve bu mahrumiyetten s?yr?lmak arzusu taş?mayanlar da vard?: Sakif ve Havazin kabileleri bunlar?n baş?nda yer al?yordu. Büyük bir ordu haz?rlad?lar ve iki ordu Huneyn'de karş?laşt?. Huneyn savaş?nda Müslümanlar galip geldi. Bizans üzerine Tebük seferi yap?ld?. Bizans ordusu giriştikleri savaş haz?rl?klar?ndan cesaret edemedikleri için vazgeçtiler ve ?slam ordusu karş?s?na ç?kamad?lar.  632

  Efendimiz veda hacc?n? yapt?. Rahats?zland? ve ard?ndan 8 Haziran'da vefat etti.
  Konu MuhammedSaid tarafından (25.05.07 Saat 02:25 ) değiştirilmiştir.

  Ve sen yine denendiğinde.. Ve yine kalbin daraldığında.. Ve yine bütün kapılar kapandığında.. Ve yine ne yapman gerektiğini bilemediğinde.. Uzun uzun düşün.. Ve hatırla yaratanını!.. "ALLAH kuluna kafi değil mi?" [Zümer Suresi - 36]


+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Peygamber Efendimiz'den(S.A.V)
  By utku in forum Kıssadan Hisseler, İbretli Öyküler
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 01.02.09, 23:03
 2. Gül ve Peygamber Efendimiz
  By gazibozkurt in forum Resim - Fotoğraf Galeri
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 25.11.08, 16:32
 3. Peygamber Efendimiz'in Nesebi
  By BEYAZ007 in forum Hz. Muhammed (S.A.V)
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 20.04.08, 00:53
 4. Peygamber Efendimiz'in (asm) Evlilikleri
  By aşur in forum Hz. Muhammed (S.A.V)
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 15.01.07, 19:36

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0