+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 2 ve 2

Konu: Dünya Kimi Bekliyor

 1. #1
  Pürheves fem_ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2007
  Mesajlar
  263

  Standart

  Dünya Kimi Bekliyor


  TIME Dergisi, 15 Temmuz 1974 tarihin de bir yaz? serisini yay?nlamaya başlam?şt?.
  Bunlar, çeşitli kimselerle yap?lan röportajlar?n sonuçlar?yd?. Matematikçi, filozof, psikolog, tarihçi, asker ve yazar olarak isim yapm?ş çeşitli kişilere, “Tarihin Büyük Liderleri Kimlerdir?” sorusu sorulmuş ve al?nan cevaplar yay?nlanm?şt?. Herkes kendi bilgi ve düşüncesine göre liderini seçti. Kimine göre bu Gandhi, kimine göre Konfüçyüs, kimine göre Mussolini, kimine göre de Hitler’di. Çünkü, iyi veya kötü olmak önemli değildi bu seçimde. Büyüklük esast?.

  •••

  Ankete kat?lanlardan emekli bir general James Gav?n, tarihin en büyük liderleri olarak şu s?ralamay? yapm?şt?:

  1. Hz. Muhammed (s.a.v.)
  2. Hz. ?sa (a.s.)

  Gav?n Hristiyan olduğu halde, Hz. ?sa’y? ikinci s?raya koymuştu.

  Ankete cevap verenlerden bir diğeri de Jews Musselman’d?r. Chicago Üniversitesinde Psikoloji profesörü olan bu zat, psikanalist olarak tan?nm?şt?r. Deha ve cinnet aras?ndaki ince çizgiyi incelemek gibi konularda mütehass?s bir kimsedir. Musselman’a göre, böyle bir s?ralama için önce şah?sta ne arad?ğ?m?z? tespit etmemiz gerekir. Hangi k?stas ve kritere göre bu s?ralamay? yapacağ?m?z önemlidir. Bu bak?mdan Musselman, bize 3 objektif standart vermektedir:

  1. Önder olacak kişi kendi menfaati için değil, baş?nda bulunduğu topluluğun refah ve saadeti için çal?şmal?d?r.
  2. Lider, halk?n?n kendini emniyette hissedeceği sosyal bir organizasyon kurmal?d?r.
  3. Lider, inançlarda birlik sağlamal?d?r.

  Dünyan?n neresine giderseniz gidiniz, bir milyar dan fazla insan ayn? kitaba inan?yor, ayn? Kâbe’ye yöneliyor, ayn? tevhid kelimesini söylüyor. Bir yahudi olan Jew Musselman, bu üç standard? esas alarak, Pastör, Gandhi, Konfüçyüs, Hz. Musa, Hz. ?sa ve Hz. Muhammed gibi ilim, din ve siyaset büyüklerini ve peygamberleri karş?laşt?rm?ş ve şu sonuca varm?şt?r: Bütün zamanlar?n en büyüğü Hz.Muhammed (s.a.v.) dir ve daha küçük çapta fakat benzer işler başarm?ş olmas? dolay?s?yla Hz. Musa ondan sonra gelmektedir.


  Şimdi daha gerilere ve 150 y?l öncesine gidiyoruz. Tarih 8 May?s 1840 Cuma günüdür. Geçen asr?n en büyük mütefekkirlerinden biri olan Thomas Charlyle (Karlayl) ?ngiltere’de “Heros and Hero Worship” isimli bir kitap neşrediyordu. ?smi “Kahramanlar ve Kahramanlar?n Mukaddesleştirilmesi”, uzun zaman kolejlerde ders kitab? olarak okutulan şahane bir edebî eser... Charlyle, kitab?nda Hz.Musa’y? değil, Hz. Davud’u değil, Hz. Süleyman’? değil, Hz. ?sa’y? değil, fakat Hz. Muhammed’i kahraman peygamber olarak seçmekte ve bunun sebebini de ?ngiliz okuyucular?na izah etmektedir. Zira tarihin o devrinde, ?slâm’?n lehinde bir şey söylemek kolay bir iş değildi. Böyle bir şey en büyük suç ve cemiyetten d?şlanma sebebi idi. Ve böyle bir devirde Charlyle, “Hepiniz, ?slâm’dan nefret etmek üzere eğitilmişsiniz. ?çinizden herhangi birinizin dininden dönme ve müslüman olma tehlikesi yoktur. Korkmay?n?z, bu söylediklerimden dolay? kimse din değiştirecek değildir.” diyor ve özür dileyerek ilâve ediyordu: “Bu sebeple Hz. Muhammed hakk?nda bir hakşinasl?k eseri olarak bütün iyi şeyleri söylemek istiyorum.”

  •••

  Bak?n?z Thomas Karlayl “Hz.Rasûlullah’? ne güzel tasvir ederek methediyor:

  “KAHRAMAN B?R PEYGAMBER:”

  Vahşi bir kavmin her türlü eziyetlerine tahammül eden, bütün şartlar aleyhinde ve bütün maddî imkânlardan mahrum olduğu halde meydana at?lan yoksul bir insan. Kötü bir adam değil, bunu söylemem gerekir. Yirmiüç sene devaml? olarak kavgac? döğüşken, her an patlamaya haz?r ve y?rt?c? olan zaman?n vahşi insanlar? aras?nda bulundu.

  Bu vahşi insanlar?n, kuvvet önünde eğilmeleri mümkün değildi. Bu insanlar, ancak doğru olan söz ve davran?şlar karş?s?nda baş eğer ve itaat ederlerdi. Buna rağmen onu peygamber bildiler. Niye? O, onlarla daima yanyana, yüz yüze geldi. Kendilerinden bir kişi olarak, her an onlarla beraberdi.

  Kral ve vezirler gibi azamet ve debdebe perdeleriyle gizlenmiş değildi. Kendi h?rkas?n? kendi yamalar, kendi ayakkab?s?n? kendi tamir ederdi. Harbe gider, ashab? ile istişare eder, emirlerini onlarla beraber verirdi.

  Nas?l bir insan olduğunu her yönü ile kavminin bilmesi için böyle yapt?. Ona art?k, siz ne isterseniz öyle deyiniz. Dünya’da taç ve ihtişam sahibi hiçbir imparatora, yamal? bir h?rka içindeki bu insan kadar hürmet ve itaat edilmemiştir. Yirmiüç y?ll?k dünya imtihan?, gerçek bir kahraman için lüzumlu bütün unsurlar? taş?maktad?r.”

  Karlayl’?n diliyle tarif edilen ?nsan-? Kâmil işte budur. Allah ise, onun için şöyle diyor:


  “Size Allah’?n Rasûlünde -takip edeceğiniz- pek güzel bir örnek vard?r.”(El Ahzab Âyet 21)  Evet gördüğünüz gibi Karlayl, en yüksek sesiyle çekinmeyerek, feylesoflara ve H?ristiyan âlimlerine ise neşriyat?yla bağ?rarak şöyle diyor.

  “?slâmiyet gayet parlak bir ateş gibi doğdu. Diğer dinleri kuru ağac?n dallar? gibi yuttu. Hem bu onun hakk? idi. Çünkü diğer dinler hiç hükmündedir.”

  “Eğer ?slâm hakikatlar?nda şüphe etsen, çok aç?k ve kat’î surette kabul edilmesi gereken hakikatlerde şüphe etmişsin demektir. Çünkü en aç?k ve tasdik edilmesi gerekli bir hakikat, ?slâmiyet’in kendisidir.”

  •••

  Karlayl’dan 14 y?l sonra, 1854’de bir Frans?z olan Lamartine, “Türklerin Tarihi”ni yazd?. Türkler, Müslüman bir kavim olduğu için de, makam münasebetiyle ?slâm Peygamberinden bahsetti. (Lamartine) de, Musselman gibi, 3 objektif standard tariflemiş ve meseleyi bu kriterlere göre incelemiştir.

  Lamartine, din veya siyaset sahas?nda insanl?k üzerinde büyük izler b?rakm?ş kişileri değerlendirirken, şu standardlardan hareket etmiştir:

  1. Takip edilen gaye ve maksad?n büyüklüğü:


  “Biz seni bütün âlemlere rahmet olsun diye gönderdik”(Enbiya, 107)
  Konu MuhammedSaid tarafından (25.05.07 Saat 15:03 ) değiştirilmiştir.
  Asya'nın Bahtının Miftahı Meşveret ve Şuradır.

 2. #2
  Vefakar Üye MuhammedSaid - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  Gaziantep
  Yaş
  33
  Mesajlar
  388

  Standart

  Alıntı fem Nickli Üyeden Alıntı

  Burada kastedilen, sadece fizikî âlemler değildir. O halde maksat ve hedef sadece insan değil, her çeşit yarat?kt?r. Fizikî dünyalar, ruhî dünyalar, madde ve madde ötesi kâinat, her şey onun maksat ve gâyesi içindedir. Sadece Araplara, Türklere, Pakistanl?lara, Malezyal?lara değil, bütün âlemlere gönderilmiştir. Sadece Yahudiler için değil, sadece Hindular için değil, sadece Ari ve Sami ?rk? için değil, bütün insanl?k içindir. ?şte hedef ve maksat bu derece büyüktür.

  2. ?mkânlar?n Küçüklüğü:

  Bütün kâinat ve ötesini kucaklayan, bu büyük hedefe yürüyen Hz.Rasûlullah’?n bir de sahip olduğu maddî imkânlar? düşününüz. Hayata nas?l başlad?ğ?na dikkat ediniz. Doğmadan önce babas?, alt? yaş?nda iken annesi vefat etti. Küçük bir çocuk iken ve dedesi Abdülmuttalip’in yan?nda büyürken de dedesini kaybetti. Ve nihayet amcas? Ebu Talip, bak?m?n? üstlendi.

  Hz. Rasûlullah’?n başlang?c? budur. Elindeki imkân ve vas?talar, işte bu kadar küçüktür. Hiçbir politik parti onu desteklememekte, hiçbir saltanat?n gücü arkas?nda bulunmamaktad?r. Para, zenginlik, mal, miras, anne ve baba himayesi mevcut değildir. “?çki içmeyin” diyor. Halk?n çoğu sarhoştur. “Kumar oynamay?n” diyor. Büyük bir çoğunluk kumarbazd?r. Ateş, kar?ş?kl?k ve cehalet karanl?klar? içinde olan bir devirde gelmiştir. Kavmi, getirdiği mesaj? almaya haz?r değildir. K?sacas? bir insan, bütün insanlara karş? meydana at?lm?şt?r.

  3. Ve Fevkalâde Netice: Bugün 1 Milyar? aşan Müslüman var yeryüzünde.

  ?şte büyüklük için üç kriter ve en büyük ve örnek insan Hz.Muhammed (s.a.v.)...

  Yak?n veya uzak, tarihin hangi devrinde, kim hangi büyüklüğü onunla mukayeseye cesaret edebilir?

  Lamartine, bütün bu yönleri ile tarihin büyük insanlar?n? inceledikten sonra şu neticeye var?yor: “Felsefe, hitâbet, dînî hayat, hukuk, devlet nizam?, fikirlerin fethi, hayal ve hurafeden ar?nm?ş akla dayanan bir inanç sisteminin kurulmas? bak?mlar?ndan önder ve yirmi dünyevî, bir ruhanî imparatorluğun kurucusu olan insan. ?şte Hz. Muhammed budur. ?nsan büyüklüğünün ölçülebileceği bütün standardlara göre O’ndan daha büyük bir insan var m?d?r?” (Lamartine, Türklerin Tarihi)

  Cevap, bu sualin içindedir. Gelip geçmiş bütün insanlar?n en büyüğü Hz.Muhammed’dir (s.a.v.).

  Lamartine’in bu tespiti yapt?ğ? 1844 y?l?nda, dünyada şeklen bağ?ms?z ancak 3 veya 4 ?slâm devleti vard?r. Diğer ?slâm devletleri sömürgeleşmişlerdir. Hindistan, Malezya ve Nijerya, ?ngiltere’nin; Endonezya, Hollanda’n?n ve Mozambik Portekiz’in esareti alt?ndad?r. Bat?l?lar ateşli silahlar sayesinde bütün ülkeleri işgalleri alt?na alm?şlard?r. Hindistan ve Malezya’ 150 y?l, Endonezya’ 300 y?l, Mozambik’ 500 y?l sömürge olarak kalm?şlard?r.

  •••

  Avrupan?n geçen as?rdaki en meşhur filozoflar?ndan olan Prens Bismark’?n şu sözünü naklediyoruz:


  “Ben bütün semavî kitaplar? tetkik ettim. Tahrif olmalar? sebebiyle insanl?ğ?n mutluluğu için arad?ğ?m hakiki hikmeti bulamad?m. Fakat Muhammed’in (a.s.m.) Kur’ân’?n? bütün kitaplar?n üstünde gördüm. Her kelimesinde bir hikmet buldum. ?nsanl?ğ?n saadetine hizmet edecek Kur’an gibi başka bir eser yoktur. Böyle bir eser, insan sözü olamaz. Bunu Muhammed’in (a.s.m.) sözüdür diyenler, ilmin gerçeklerini inkâr etmiş olurlar. Kur’ân’?n Allah kelâm? olduğu apaç?k bir hakikattir.”  Prens Bismark’tan bu nakli yapan Bediüzzaman Said Nursi, şu neticeyi ç?karmaktad?r: ?şte Amerika ve Avrupa’n?n zekâ tarlalar? Mister Karlayl ve Bismark gibi böyle dâhî muhakkikleri mahsulat vermesine istinaden, ben de bütün kanaatimle derim ki:


  “Avrupa ve Amerika, ?slamiyetle hâmiledir. Günün birinde bir ?slâmî devlet doğuracak. Nas?l ki Osmanl?lar, Avrupa ile hâmile olup bir Avrupa devleti doğurdu.” (Hutbe-i Şâmiye)  •••

  Kraliyet Edebiyat Derneği’nin seçkin sanatç?lara sunduğu “Gümüş Benson” madalyas? sahibi ünlü ?ngiliz yazar Anthony Burgess, sadece müslümanlar?n mutlak ahlâkî değerlere sahip olduklar?n?, Bat?l?lar’?n ya onlar? tüketim toplumu haline getireceklerini, ya da onlar?n Bat?l?lar’? Müslüman yapacaklar?n? belirterek, “Ben ikinciye inan?yorum. Müslüman olunca alacağ?m ad? bile haz?rlad?m: Yahya bin Abdullah” diyor.

  Sonra bir kâğ?t üzerine Arap harfleriyle bu ad? yaz?yor ve ekliyor: “?slâml?ğ? kabul edersem imzam? böyle atacağ?m.”

  “Hurda Demir”, adl? roman?nda 1900’lerde meydana gelen bütün büyük trajediler, Titanik facias?, 1915-1918 savaş?, Rus ihtilâli, ?spanyol iç savaş?, II. Dünya Savaş?, ?srail’in kuruluşu, millî hareketler ve terörizm işleniyor. Burgess, şöyle diyor: “Kilisenin bu rölativist dünya görüşü mahkûm oldu. Biz bat?l?lar, ne zamand?r iman?m?z? kaybettik. Ama Doğulu kardeşlerimiz Ruslar ve Çinliler de bizim gibi sadece seks ve tüketimi düşünür oldular. Sadece Müslümanlar, mutlak ahlâkî değerlere hâlâ sahipler ve bunun için dinleri uğruna savaşmaya ve ölmeye haz?rlar.”

  Said Nursi diyor ki:


  “Ey Cami-i Emevî’deki kardeşlerim ve yar?m as?r sonraki Âlem-i ?slâm Câmiindeki ihvanlar?m! ?stikbalin k?t’alar?nda hakiki ve manevî hâkim olacak ve beşeri (insanl?ğ?), dünyevî ve uhrevî saadete sevk edecek yaln?z ?slâmiyet’tir ve ?slâmiyet’e ink?lab etmiş ve hurafâttan ve tahrifattan s?yr?lacak ?sevîlerin hakiki dinidir ki, Kur’ân’a tâbi olur, ittifak eder.” (Hutbe-i Şamiye)  •••

  Buraya kadar, ilâhî makamlara dünya gözüyle bakanlar?n görüşlerini anlatt?k. Hangi dünyevî standartlar?n ve limitlerin değerlendirme ölçüsü olarak kullan?ld?ğ?n? ortaya koyduk. Şimdi de mukaddes kitaplara göre “büyüklük nedir?” onu ele alal?m. Kitab-? Mukaddes’ten, ?ncil’den misâller vereceğiz:


  “Benim şehadetim, Allah’?n bitirmem için bana verdiği işler dolay?siyle ondan daha büyüktür.” (John: 5-36)  Burada Hz. ?sa, büyüklükten bahsetmekte ve kendini Yahya Aleyhisselâm ile mukayese etmektedir. Yahya Aleyhisselâma, H?ristiyanlar John da Babtist demektedirer.

  Hz. ?sa, kendisini Yahya Aleyhisselâm ile mukayese etmekte, onun Yahudiler aras?nda yaşam?ş en büyük insan olduğunu söylemekte, fakat Allah’?n daha büyük olduğunu ifâde etmektedir.

  Yahya Aleyhisselâm, Hz.?sa’n?n gelişi için gerekli zemini haz?rlam?şt?r ve o sebeple büyüktür. Fakat Hz. ?sa, Allah’?n tamamlanmas? için kendisine verdiği işler dolay?s?yla Yahya Aleyhisselâm’dan daha büyüktür. O halde Hz. ?sa’ya göre büyüklük ölçüsü, yap?lacak iş ve tamamlanacak misyondur. Buna göre bir kimsenin hayattaki misyonu, başkalar? ile mukayese için kullan?lacak bir ölçüdür. Ve biz Hz. ?sa’n?n misyonunun ne olduğunu biliyoruz. O sadece Yahudilere gönderilen bir peygamberdi.


  “Ben sadece ?srail Evinin kay?p koyunlar? için gönderildim”  O havarilerine, sadece yahudilerle meşgûl olmalar?n? söylemiştir. Dünya’da binlerce kavimden, sadece küçük bir kavmi seçmiş ve kay?p koyunu aram?şt?r. Bu, onun işi idi ve onu Yahya Aleyhisselâmdan daha büyük yapt?.


  “Ve işte ebedî hayat (cennet) budur. Bu, onlar?n seni, yani yegâne ve tek Allah’? ve senin gönderdiğin ?sa Mesih’i tan?malar? içindir.”  Bu ise Allah ve onun peygamberi için şehadet kelimesinden başka birşey değildir. Bunu kabul eden, kurtulmuş olur. ?ncil’in böyle sahih âyetleri, Hz. ?sa’n?n h?ristiyanlar?n günahlar? için öldüğü şeklindeki bozuk inançlar? tekzîb eder. ?ncil’de tahrif olmadan kalm?ş böyle sahih âyetler vard?r. Kur’an’da da Allah, kitap ehlinin bozuk inançlar?n? düzeltmeleri gerektiğine işaret etmektedir:


  “Ey ehl-i kitab. (Kendileri için kitap indirilenler) Dininizde hududu geçip taşk?nl?k etmeyin. ?sa (Aleyhisselâm) Allah’?n oğludur, gibi sözler söylemeyin. Allah’a karş? ancak hak olan? söyleyin. Meryem’in oğlu Mesih ?sa, Allah’?n peygamberi, Meryem’e ulaşt?r?p b?rakt?ğ? kelimesidir (vas?tas?z yaratt?ğ?d?r) Ve ondan bir ruh olmaktan başka birşey değildir. Art?k Allah’a ve peygamberine iman edin de, Allah Üç’tür demeyin. Bundan vazgeçin, hakk?n?zda hay?rl? olur. Allah, yaln?z bir tek ?lâh’d?r. Çocuğu olmaktan münezzehtir. Göklerde ve yerde ne varsa hep onundur. Vekil olarak Allah kâfidir.”(En-Nisa âyet 171)  Malûm olduğu üzere Hz. ?sa, mucizevî bir şekilde doğdu. Onun doğumu, Hz. Âdem’in yarat?l?ş?na dikkati çekmek, Allah’?n kudretini göstermek ve insanlara ibret olmas? için böyle yap?ld?. Fakat bu hâdiseden Yahudiler ibret almay?p, ona iftira ettiler. H?ristiyalar ise aş?r? gidip, diğer uçta durdular ve ona tanr?l?k izâfe ettler. Bu sebeple yukar?daki âyetlerle Cenâb-? Hak, kitap ehline dinlerinde aş?r?l?klara gitmemelerini bildirmekte ve “Allah hakk?nda doğru olandan başka birşey söylemeyiniz.” demektedir. Yukar?daki sahih ?ncil âyetinde de Hz. ?sa ayn? şeyi söylemiş olmakla beraber, ona uluhiyet izafe ve Hz. ?sa’n?n insanlar?n günah?n? üzerine almak için öldüğü şeklinde hakikate uymayan şeyler sonradan ilâve edilmiştir. Ebedî hayat olan cennet hayat? için hiçbir kurban?n gerekli olmad?ğ?na biz müslümanlar inan?yor ve Hz. ?sa’n?n da bahsi geçen ?ncil âyetinde ayn? şeyi söylemiş olduğunu müşahede ediyoruz.

  Yukar?ya ald?ğ?m?z ?ncil âyetleri şöyle devam ediyor:


  “Ben arz üzerinde senin şan?n? yücelttim. Senin, yapmam için bana verdiğin işi bitirdim.” (John: 17:4)  Arzettiğim gibi Hz. ?sa’n?n vazifesi s?n?rl? idi. Yahudilerden şekilciliği, gösterişi, riya ve muraîliği kald?rmak için tahşidat yapt?.


  “Fakat ben size söylüyorum. Siz belâlara tahammül etmiyorsunuz. Her kim sizin sağ yanağ?n?za şiddetli bir tokat vursa, ona diğer yanağ?n?z? çevirin.” (Mattew: 5,38-39)
  “Oruç tuttuğunuz zaman muraîlerin (ikiyüzlülerin) tuttuğu gibi tutmay?n. Yalandan tutar gibi yap?p kederli görünmeyin. Sağ elinizin verdiğinden, sol elinizin haberi olmas?n.” (Matthew: 6:33)  Bunun gibi müessir nasihatlar, o zamanki Yahudilerin hastal?ğ?n? tedavi için çok şifal? bir devâ idi. Fakat s?n?rl? ve kendi kavmine mahsus kalm?şt?.

  Rasûlüllah’a gelen mesaj ise alemşümuldür.


  “Biz seni, ancak bütün insanlara cenneti müjdeleyici, azab? haber verici bir peygamber olarak gönderdik. Fakat insanlar?n çoğu halâ bunu bilmiyorlar.”  Mekke’nin fethi ve Arabistan’?n kurtuluşu ile davet son bulmam?şt?r. Rasûlüllah 5 mektubu, özel elçilerle o zaman?n en büyük 5 devletinin hükümdarlar?na gönderdi ve onlar? ?slâm’a davet etti. Kabul ederlerse kurtulacaklar?n? bildirdi. ?stanbul’da Rum ?mparatoru Herakliyus’a, Pers ?mparatoruna, M?s?r Kral?na, Yemen Melikine ve Habeş ?mparatoruna peygamberin elçileri gittiler ve mektuplar? teslim ettiler. Binlerce kilometre yol katedildi o zaman bilinen dünyan?n s?n?rlar?na kadar mesaj? yerlerine ulaşt?rd?lar. Veda hacc?n? hat?rlay?n?z. 110.000 ashab huşu içinde Hz. Rasûlullah? dinliyor. Tebliğ ettim mi? diyor. Hepsi ayn? anda “Ettin” diyorlar. Bunun üzerine Hz.Peygamber şükür içinde “Şahit ol Ya Rab! Şahit Ol Ya Rab! Şahit Ol Ya Rab!” diye üç kere tekrarl?yor. Rasûlullah, “Burada olanlar, olmayanlara, duyanlar duymayanlara tebliğ etsin” demişti. Nitekim mesaj? alanlar bütün dünyaya yayd?lar. Bu, Arap dini değil, bütün insanl?ğ?n dini idi. Bir taraftan Malezya ve Endonezya’ya, diğer taraftan Nijerya ve Mozambik’e kadar gittiler.

  Bu gün ise bu kudsî emanet bütün insanl?ğa ulaşmas? için bizim omuzlar?m?za teslim edilmiş. 2000 y?l?na bu vazifenin daha bir şuurunda giriyoruz. Bütün insanl?ğa dünya ve âhiret saadetinin kap?lar?n? açacak anahtar, ?slâmiyet hakikatidir. Dünya onu ar?yor.


  Prof.Dr.Y?lmaz Muslu, Sorularla?slamiyet.com ' dan
  ..........................
  'Hakiki alimler,zalim hükümdarlara karşı hak ve hakikati pervasızca söyleyen alimlerdir.' İşte biz,ancak böyle ve müttaki bir allamenin söz ve eserlerine itimad edebiliriz

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Küçük Ahmed - (Olsa Dünya-Bekliyor) Süper İki İlahi
  By muhammedyahya in forum Ezgi, İlahi ve Kur'an-ı Kerim Tilavetleri
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 07.06.11, 16:43
 2. Siz Kimi Kandırıyorsunuz?
  By hafız halime in forum Kitap, Dergi, Albüm Tanıtımları ve E-Kitap Paylaşımları
  Cevaplar: 4
  Son Mesaj: 03.02.09, 23:43
 3. Sevmek Ama;Kimi...
  By Garip_Maznun in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 03.12.08, 15:01
 4. Küçük Ahmed - (Olsa Dünya-Bekliyor)
  By muhammedyahya in forum Klip, Video, Film ve Animasyon
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 08.02.08, 20:13

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0