+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 4 ve 4

Konu: Peygamber Efendimiz Neden Yahudilerle Alışveriş Yapmış?

 1. #1
  Gayyur Levha-i Visal - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2008
  Mesajlar
  96

  Standart Peygamber Efendimiz Neden Yahudilerle Alışveriş Yapmış?

  kafama takılan bir soru var
  peygamber efendimiz asr-ı saadette neden yahudilerle alışveriş yapıyordu?
  halbuki yahudiler en azılı düşmanları idi.
  yahudilere giden altınların Müslümanlara kılıç veya ok darbesi olarak dönmüyor muydu?
  YANİ PEYGAMBER EFENDİMİZ NEDEN ALIŞVERİŞ YAPMIŞ SEBEB-İ HİKMETİ NEDİR?
  SAKIN DEDİKLERİM YANLİŞ ANLAŞILMASIN AMACIM ÖĞRENMEK

 2. #2
  Gayyur Levha-i Visal - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2008
  Mesajlar
  96

  Standart

  Cevap veren yokmu?

 3. #3
  Yasaklı Üye Ene-Zerre - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Bulunduğu yer
  Kainat Mescidi...
  Mesajlar
  2.455

  Standart

  Gayri müslim olan kimse ile alış veriş yapmak caizdir. Hatta gayri müslim olan doktora gitmek de caizdir. Dini bir sakıncası yoktur. Peygamber (sav) müslüman olmadığı halde el Haris bin Kelde'nin doktorluk yapmasını emretmiştir (Avnu'l-Ma'bûd şarh Sünen Ebî Dâvûd c. 4, s. 14, Hindistan bşk).

  Peygamber (sav) Mekkei Mükerreme'den Medinei Münevvere'ye hicret ettiği zaman Medine yolunu iyi bilen müşrik bir rehber kiraladı. Kezalik müslüman olanı ve müslüman olmayanı bütün Huzâ'a kabilesi Peygamber (sav)'in sırdaşı idiler. (Halil GÜNENÇ, Günümüz Meselelerine Fetvalar II. 258)

  Aynı konuda alış veriş yapacağımız müslümanlar varsa onları tercih edebiliriz. Fakat, dini açıdan yahudi, hristiyan ve gayri müslimlerle ortaklık ve alış veriş yapmak caizdir.

  GAYR-I MÜSLİMLERLE MÜNASEBETTEKİ ÖLÇÜLER

  İslâmiyet, insanlık için bir saadet ve rahmet vesilesidir. Onun şefkat kanatları ve geniş müsamahası kendisine tâbi olmayanları da kuşatmıştır. Diğer dinlerin sâlikleri kendi dinlerinde görmedikleri rahat ve refahı İslâm memleketlerinde bulmuşlar, hiçbir sıkıntıya maruz kalmadan hayatlarını devam ettirmişlerdir. Müslümanlar bu husustaki ilâhî emirlere harfiyyen riayet etmişler, en geniş mânâda tatbik etmişlerdir.

  Yüce Rabbimiz Ankebût Sûresinde şöyle buyurur:

  “İçlerinden zulmedenleri hariç, kitap ehliyle ancak en güzel tarzda mücadele edin ve deyin ki: ‘Bize indirilene de, size indirilene de inandık, ilâhımız ve ilâhınız birdir ve biz Ona teslim olanlarız’.”1


  Bu mânâyı teyit eden diğer bir âyet-i kerimenin meâli de şöyledir:

  “Allah sizi, din hakkında sizinle savaşmayan ve sizi yurtlarınızdan çıkarmayan kimselere iyilik etmekten, onlara adâletli davranmaktan men etmez. Çünkü Allah adâlet yapanları sever.”2

  Meâllerini vediğimiz bu âyetler gibi, daha birçok ilâhî emirler ve hadis-i şeriflerin ışığı altında Müslümanların ehl-i kitapla, İslâm topraklarında yaşayan gayr-ı müslimlerle yaşayışları ve karşılıklı uyulması gereken esaslar belirtilmiştir. Dinimiz, hiçbir zaman onlar “kâfirdir” diye saf dışı bırakıp, alâkayı kesmemiş, onlarla inançla alâkalı olmayan birçok meselelerde ortak hareket etmiştir.

  Yahudi ve Hıristiyanlarla olan münasebetler, onların itikatları noktasından değildir. Onlara yapılan dostluk, yahudilikleri veya hıristiyanlıkları cihetinden değildir. Onların tasvip edilen taraafları, bazı güzel sıfatları ve sanatları itibariyledir. Çünkü, “Hiçbir Müslümanın her bir sıfatı her zaman Müslüman olması lâzım olmadığı gibi, herbir kâfirin dahi bütün sıfat ve sanatları kâfir olmak lâzım gelmez. Binâenaleyh, Müslüman olan bir sıfatı veya bir sanatı, istihsan etmekle (hoş karşılamakla) iktibas etmek, nedencaiz olmasın? Ehl-i kitaptan bir haremin olsa elbette seveceksin.” Diğer taraftan “Onlarla dost olmamız medeniyet ve terakkilerini istihsan ile iktibas etmektir (güzel görüp almaktır). Ve her saâdet-i dünyeviyenin esası olan asâyişi muhafazadır.” Çünkü “Dâire-i itikadı, dâire-i muamelâta karıştırmaya mecburiyet yoktur.”3 Yani inancı beşerî münasebetlerle karıştırmaya lüzum ve mecburiyet yoktur.

  Bir Müslümanın, diğer din mensuplarıyla veya hiçbir inanca sahip olmayan kimselerle inanç bakımından olmasa da, bazı durumlarda müşterek hareket etmesi ve birtakım medenî münasebetlerde bulunmaları mümkündür. Aynı topraklarda veya aynı dünyada yaşayan insanların zaman zaman birbirleriyle bir kısım meselelerde fikir alış verişinde, ticarî veya siyasî görüşmelerde bulunmaları tabiidir. Bu durum, milletler arasında olduğu gibi, dar çerçevede şahıslar arasında da görülmektedir. Çünkü, her ne kadar o kişi inançsız olsa da, birtakım insanî hasletleri bulunabilir. Küfründen ileri gelmeyen hareketleri bulunabilir. Meselâ, insanlığa faydalı bazı çalışmalarda bulunabilir, bir kısım güzel huylara sahip olabilir.

  İşte, dinimiz gayr-i müslimleri tamamen saf dışı bırakmamış, bütün bütün irtibatını kesmemiştir. Aynı dünyada yaşamanın verdiği bir beraberlikten dolayı bazı ölçüler dahilinde onlarla münasebet halinde bulunma yollarını da göstermiştir.

  Aynı memlekette, aynı şehirde yaşayan gayr-i müslimlerle inançları ayrı olsa da, birbirlerine düşman nazarıyla bakmalarına müsaade etmemiştir. Dinimiz ehl-i kitabın kadınlarıyla evlenmeyi, yemeklerini yemeyi, hastalandıkları zaman ziyaretlerine gidip, hatırlarını sormayı, komşuluk hukukuna riayet etmeyi bir vazife saymıştır.

  Bu vazifeler aynı zamanda dinimizin tavsiyeleridir. ‘Zimmiye (Müslüman ülkelerde yaşayan ehl-i kitaba) eziyet edenin hasmıyım”4 buyuran Resul-i Ekrem (a.s.m.) Efendimiz, Müslümanlara gayr-ı müslimlerin haklarını korumayı, onlara sıkıntı vermemeyi emir buyurmuşlardır.

  Ehl-i kitaba İslâm topraklarında rahatça dinlerini yaşayabileceklerini müsaade eden ve onlara tam bir ibadet ve inanç hürriyeti veren İslâmiyet, bu müsamahayı çok geniş tutmuştur.

  Bu izahların gösterdiği esaslar bahsini ettiğimiz âyetlerin bir tefsiri mahiyetindedir. Ehl-i kitapla olan hertürlü muâmele haram olmamak şartıyla meşru ve mubah sayılmaktadır. Nitekim, Resul-i Zîşan Efendimiz, Ebu Şahme adında bir Yahudiden veresiye olarak otuz sa’ (yarım deve yükü) zahire (arpa) satın almış, demirden yapılmış zırhını da ona rehin olarak bırakmıştır.5
  Bu hadis-i şeriften şu hükümler çıkarılmıştır:

  1) Ehl-i kitapla alış veriş caizdir.

  2) Ehl-i kitabın ellerinde bulunan mülkiyetleri kendi haklarıdır.

  3) Peygamber Efendimiz dünya malına kanaat etmiş, yetecek miktarda geçinmiştir.

  4) Rehin muamelesi caiz olduu gibi, savaş malzemesini zimmiye rehin olarak bırakmak da uygundur. Aynı zamanda rehin, sulh zamanında da caizdir. Hattâ ehli kitap olmayan diğer kâfirlere de, Müslümanlarca alınıp satılması haram sayılmayan şeyleri alıp satmak caiz görülmüştür.6

  Kur’ân-ı Kerim’de ehl-i kitabın yemeklerinin yenileceği ve onlardan olan kadınlarla evlenileceği şöyle beyan buyurulur:

  “Bugün temizve güzel olan şeyler size helâl kılındı. Kendilerine kitap verilenlerin yemekleri size helâl olduğu gibi, sizin yemekleriniz de onlara helâldir. Hür ve iffetli mü’min kadınlar ile sizden önce kendilerine kitap verilenlerdenhür ve iffetli kadınlar, namuslu olmanız, zina etmemeniz, gizli dost tutmamanız ve kendilerine mehirlerini vermeniz şartıyla size helâldir.”7

  Müfeskirler, bu âyet-i kerimede geçen yemeklerden muradın onların kestikleri hayvanların etinin yenebileceğiin de söylerler. Fahr-i Râzî bunlardan birisidir. Asr-ı Saadette cereyan eden şu hâdise de ehl,i kitabın kestiklerinin yenileceğine açık bir delildir.

  Peygamberimiz (a.s.m.) Hayber’i fethettikten sonra istirahate çekilmişti. Hayber Yahudilerinden Hâris’in kızı Zeyneb, “Muhammed, davar etinin neresini yemeyi daha çok sever?” diye sordu. Kol ve kürek etini yemeyi daha çok sevdiğini söylediler. Zeyneb hemen bir keçi kesti, kızarttı. Daha sonra da her yerine öldürücü zehir sürdü. Kol ve kürekleri ise daha fazla zehirledi. Peygamberimizin konak yerine götürdü. “Ya Ebâ Kasım, bunu sana hediye ediyorum” dedi. Peygamberimiz, kızartmanın kolundan bir parça koparıp ağzına aldı. Fakat, onu yutmayarak hemen dışarı attı. Ashabına,”Ellerinizi yemekten çekiniz! Şu kürek eti, zehirlenmiş olduğunu bana haber verdi” buyurdu.8 Burada da görüldüğü gibi, Peygamberimiz bir Yahudi ailesinin kesip pişirdiği hayvanın etini yemek için tereddüt etmiyordu.

  Ehl-i kitabın verdii hediyeyi almak caiz olduu gibi, onlara birtakım hediyeler vermek de caizdir.

  Meselâ Peygamberimiz, İsâma dâvet için mektup gönderdiği yabancı devlet adamlarına, elçi ile birlikte hediye göndermiş, onların da mukabele olarak gönderdiği hediyeleri kabul etmiştir.

  Yine Peygamberimiz, Medine’de bulundukları devirde Mekke’de kıtlık başgöstermişti. Peygamberimiz, açlık tehlikesine kapılanlara müşrik de olsalar yardımda bulunmaktan geri durmadı. 500 dinar (altın) gönderdi. Ebû Süfyan’la Safvan bin Ümeyye’ye teslim edilmesini ve onların da Mekke fakirlerine dağıtmalarını istedi.

  Bu vak’adan hareket eden fıkıh âlimlerimiz, Müslümanın gayr-i müslime hediye vermesinin ve onlardan hediye almasının caiz olduğunu söylemişlerdir.9

  Asr-ı Saadette cereyan eden başka bir hâdise de bu meseleye ışık tutmaktadır. Hz. Ebû Bekir’in kızı Esmâ validemiz anlatıyor:

  Resulullah zamanında müşrik olan annem, bir kere kuru üzüm, yağ hediyeleriyle bana gelmişti. Ben hediyeleri kabul etmeyi, kendisini de evime koymayı istemedim. Resulullaha gelerek sordum:

  “Ya Resulallah, annem, oğlu Hâris’le beraber yanıma geldi. Bana sokulmak ve mukabele görmek istiyor. Anneme hürmet gösterip iltifat edebilir miyim?” dedim. Resulullah, “Evet, annene hürmet et ve iltifat eyle” buyurdu.10

  Hadisten de anlaşılacağı gibi, Peygamberimiz, Hz. Esmâ’nın getirdiği yiyecekleri kabul edip, müşrik olsa da ona hürmette kusur etmemesini tavsiye etmektedir. Bu hadis-i şerifi “Müslümanın, kâfire hediye vermesinin cevazı” adı altındaaçtığı bâbda zikreden Buhârî, hadisin bu meseleye delil olduğunu belirtir.

  Peygamberimizin gerek Mekkeli hemşehrilerine gösterdiği âlicenaplık, gerekse Hz. Esmâ’ya verdiği ruhsat, onun güzel ahlâkın tamamını üzerinde topladığını bir kere daha gösterir. Çünkü burada aynı zamanda sıla-i rahim de bahis mevzuudur. Kişinin yakını olan kimseler gayr-i müslim de olsa onlarla münasebeti ve insanî davranışları kesmemelidir. Komşusu ise gerektiğinde yardımda bulunmalı, hasta olunca ziyaret etmeli, davetine icabet edip yemeğini yemeli, bir meseleyi tartışırken şahsını rencide edici söz ve davranışlardan sakınmalıdır. Hattâ, ehl-i kitap olanların kızlarıyla evlenmeyi de dinimiz caiz görmüştür.

  İnsânî münasebet ve muamele yanında gayr-ı müslimler aynı safta Müslümanlarla savaşa katılmışlardır. Mekke fethinden sonra vuku bulan Huneyn Savaşı’nda İslâm ordusunda seksen kadar müşrik vardı. Müslümanlarla omuz omuza verip, harp etmişlerdi.

  Bu nevi münasebetlerde nazara alınacak en mühim nokta, onlara İslâmiyeti yaşayarak güzel göstermeye çalışmaktır. Çünkü bir gün gelir, onun hoşuna giden bir hareket veya bir söz hidayetine vesile olabilir.
  Bütün bunlarla birlikte bazı kimseler, Peygamberimizin zamanında yaşamış olan ehl-i kitapla, bugnkü ehl-i kitap arasında fark olduğunu ileri sürerek, bu hükümlerin zamanımızda tatbikinin kâbil olmadığını söylüyorlar.

  Önce şu hususu belirtelim:

  Kur’an, belli bir asra, belli bir zamana hitap eden bir kitap değildir. O, her asırda sanki yeni nâzil oluyor gibi tâzeliğini ve gençliğini muhâfaza etmektedir. Bu sebeple âyetlerin hükmü kıyâmete kadar geçerlidir, bâkidir.

  Diğer taraftan, Kur’ân’da sözü edilen ehl-i kitapla günümüzdeki ehl-i kitap arasında inanç noktasından fazla bir farklılık bulunduğu, o zamanki ehl-i kitabın günümüzdeki ehl-i kitaptan daha iyi olduğu da söylenemez. Nitekim, bir âyet-i kerimede Asr-ı Saadetteki ehl-i kitap fâsık olarak nitelendirilmektedir:

  “De ki: Ey Ehl-i kitap! Siz, ancak şunun için bizden hoşlanmıyorsunuz. Biz, Allah’a, bize indirilene ve bizden daha önce indirilmiş olana îman ettik de onun için. Sizin çoğunuz ise îmandan çıkmış fâsıklarsınız.”11 Yine Fâtiha Sûresinde Hıristiyan ve Yahudiler “sapık” ve “Allah’ın gazabına uğramışlar” olarak ifâde buyurulur.

  Asr-ı Saadetteki ehl-i kitapla günümüzdeki ehl-i kitap, Allah inancı hususunda da aynı düşüncededir. Meselâ Hıristiyanlar, Asr-ı Saadette de teslise, üçlü ilâha inanıyorlardı, bugün de aynı inanca sahipler. Hattâ zamanımızdaki Hıristiyanlardan üçlü ilâh inancı yavaş yavaş yerini tevhide terk etmektedir. Zamanzaman gazetelerde okuduğumuz şekilde, İslâmiyeti seçen Hıristiyanların durumu bu meseleye bir delil olmakta değil midir?

  Bu değişiklik sosyal yapı bakımındanda müşâhede edilmektedir. Meselâ, Hıristiyan devletler bir hürriyet ve demokrasi içerisinde idâre edildiklerinden, buralardaki sosyal durum hem İslâmî hizmet ve gelişmelere müsaittir, hem de Müslümanların dinlerini rahatça yaşamalarına imkân tanımaktadır. Gün geçtikçe Müslüman nüfusun bu topraklarda artış gösterdiği hatırlanırsa bu mesele biraz daha aydınlanacaktır. Bediüzzaman Hazretlerinin 70 sene önce, Avrupa’nın İslâmiyete hâmile olduğu ve günün birinde İslâm devleti doğuracağı müjdesinin bâriz işâretlerini artık bugünlerde gözle görür gibiyiz. Avusturya’nın İslâmiyeti resmî din olarak kabul etmesi, başta İsveç, Norveç, Almanya, Fransa ve İngiltere olmak üzere, Avrupa ülkelerinin Müslüman nüfusa kolaylık göstermesi kayda değer birer müsbet gelişmedir.

  Bunun yanında demokrasi ile idâre edilen ülkelerde Müslümanlar mühim haklar elde etmekte ve devlet tarafından da verilmektedir. Hiçbir Müslüman baş örtüsü ve benzeri dininin emirlerini yerine getirmesi sebebiyle baskı altında bulunmamaktadır. Fransa, Hollanda ve İspanya gibi bir kısım Avrupa devletlerinin televizyonunda Kur’ân-ı Kerim tilâvetine ve dinî programlara, Hollanda’da ezan okunmasına müsaade edilip yer verilmesi hatırlanırsa, bu ülkelerdeki İslâmî açıdan müsbet gelişmelerin seyri daha iyi anlaşılır.

  1. Ankebût Sûresi, 46.
  2. Mümtahine Sûresi, 8.
  3. Münazarat, s. 26-28.
  4. Keşfü’l-Hafâ, 2: 2341.
  5. Müslim, Müsakat: 24: İbni Mâce, Ruhûn: 1.
  6. Nevevî Şerhu Sahih-i Müslim, 11: 40.
  7. Mâide Sûresi, 5.
  8. İbni Hişam, Sîre, 3: 352.
  9. İbni Âbidin, Reddü’l-Muhtar, 5: 420.
  10. Buharî, Hibe: 26.
  11. Mâide Sûresi, 59.


  Mehmed Paksu İbadet Hayatımız-1

  Tam olarak cevap niteliginde degil fakat bu konuda belli miktarda bilgi sahibi olmamızı sağlıyacağından naklettim..

 4. #4
  Pürheves mtnhydr - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2008
  Bulunduğu yer
  ankara
  Mesajlar
  292

  Standart

  Kardeşim Allah razı olsun.. Benimde merak ettiğim bir meseleydi..
  her şey ya bizzat güzeldir ya netice itibariyle güzeldir..

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Alışveriş Merkezlerinde Neden Mescid Bulunmuyor?
  By merhank in forum İnanca ve Düşünceye Özgürlük Platformu
  Cevaplar: 39
  Son Mesaj: 20.11.09, 18:09
 2. Peygamber Efendimiz'den(S.A.V)
  By utku in forum Kıssadan Hisseler, İbretli Öyküler
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 02.02.09, 00:03
 3. Peygamber Efendimiz Buyurdular ki;
  By nurlukul in forum Hadis-i Şerifler
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 10.12.08, 13:17
 4. Gül ve Peygamber Efendimiz
  By gazibozkurt in forum Resim - Fotoğraf Galeri
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 25.11.08, 17:32
 5. Şiirlerle Peygamber Efendimiz...
  By mti in forum Şiirler
  Cevaplar: 5
  Son Mesaj: 25.12.07, 03:11

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Yemek Tarifleri ListeNur.de - islami siteler listesi
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0