+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 5 ve 5

Konu: Peygamber Efendimiz Nasıl Bir İnsandı? ve Peygamberimizin Eşyalarının Resimleri...

 1. #1
  Dost ibo_fb_71 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Apr 2008
  Mesajlar
  1

  Standart Peygamber Efendimiz Nasıl Bir İnsandı? ve Peygamberimizin Eşyalarının Resimleri...

  Peygamberimiz (sas) nas?l bir insand??
  * Peygamberimiz (sas), karş?laşt?klar?na mutlak selam verirdi. “Allah kat?nda insanlar?n en değerlisi karş?laşt?klar?nda önce selam vermek için harekete geçendir.” buyuruyordu.
  * Gönüllerin efendisi (sas), her işe besmele ile başlard?. Bu konuda, “besmele ile başlanmayan işin hayr? ve bereketi ke******.” buyurmuştu.

  * Nebi (sas) ac?kmadan yemez, karn? tam doymadan da yemekten kalkard?. “Karn?n?z iyice ac?kmadan yemeğe oturmay?n; tam doymadan da kalk?n.” diyordu.

  * Güzeller güzeli (sas), insanlar?n toplu bulunduğu yerlere ve mescidlere güzel kokular kullanarak giderdi. Kötü kokuyla topluma ç?k?lmamas?n? istiyordu.

  * Kutlu Nebi, Sahabilerden biri hasta olduğunda onu ziyaret eder, geçmiş olsun dileğinde bulunur ve bir ihtiyac? olup olmad?ğ?n? sorarlard?.

  * Namazlar?n? hep cemaatle k?lar ve ashab?na namazda cemaati kaç?rmamalar?n? kuvvetle tavsiye ederdi.

  * Evlere gidişte kâinat?n iftihar tablosu’nun sünneti, kap?n?n sağ?nda veya solunda durmak, kap?y? en fazla üç defa çalmak, şayet cevap verilmiyorsa geri dönmekti.

  * Efendimiz, insanlar aras?nda, renk, dil, soy-sop, zenginlik ve yoksulluk gibi sebeplerden dolay? ay?r?mc?l?k yapmazd?. Üstünlüğün Allah’a itaat ve takva’da olduğunu söylüyordu.

  * Efendimiz tane tane konuşurdu. Anlatt?klar? iyice kavrans?n diye bazen önemli meseleleri üç defa tekrar ederdi.

  * Kutlu Nebi (sas) insanlara şaka yapard?. Ancak şakalar?nda asla yalan olmaz, gerçeğin farkl? tonda bir par?lt?s? görülürdü.

  * Allah Resulu (sas) insanlara emeklerinin karş?l?ğ?n? hemen verirdi. Bunu ahlak olarak Müslümanlara da tavsiye ederdi: “?şçinin ücretini aln?n?n teri kurumadan veriniz.”

  * Seçilmiş insan (sas), hayvanlara merhametli davran?r; onlara eziyet edilmemesini, fazla yük yüklenilmemesini ve iyi bak?lmas?n? emrederdi.

  * Nebi (sas), sahabe-i Kiram’? gece namaz?na teşvik eder, kendisi de mutlaka her gece uzun uzun teheccüd namaz? k?lard?.

  * Abdestli olarak yatar ve yatarken sağ taraf?na dönerdi. Dişlerini temizler ve herkesten mutlaka diş temizliğine önem vermelerini isterdi.

  * ?mkanlar? ölçüsünde misafirlerine yedirir ve içirirdi. Bunu da, “Allah’a ve k?yamet gününe iman eden kimse, misafirine ikram etsin” tavsiyesiyle ashab?na duyurmuştu.

  * Eşsiz bir aile reisi olan efendimiz, evine girdiği zaman ailesine ve evdekilere selam verirdi.

  * ?ki cihan güneşi, çocuklarla karş?laşt?ğ?nda onlara selam verir, onlarla şakalaş?rd?.

  * Boş sözlerden kaç?n?rd?. Bu konuda, “mâlayani şeyleri terk etmesi, bir kişinin Müslümanl?ğ?n?n güzel olmas?ndand?r.” buyurmuştu.
  Merhamet Âbidesi (sas), vefakârd?
  Yaşl? bir kad?n hurma dal?ndan edindiği asas?na tutunarak Resulullah’?n huzuruna girdi. Onu gören Efendimiz hemen ayağa kalkt?, mübarek cübbesini yere sererek buyur etti.
  Ashab, kad?n?n gördüğü itibar ve iltifat? merak etti. Gidince sordular:
  - Ya Resulallah bu kad?n kimdir ki, cübbenizin üzerine oturtacak derecede iltifata nail oldu?
  Efendimizin cevab? şu oldu:
  - Bu kad?n bizim rahmetli Hatice’nin (r.anha) dostudur. Hayatta iken ona s?k s?k gelir, yard?m eder, destek olurdu.

  ***
  Biz her şeyi ?ki Âlemin Güneşi’nden öğrendik
  O, varl?ğ?n başlang?c?ndan sonuna, insanoğlunun yarat?l?ş?ndan, gidip cennet veya cehenneme ulaşmas?na, vicdanlar?n uyanmas?ndan; ötede Cemâlullâh’? müşâhede etmelerine, îmân ve itikattan, ibâdetin en ince teferruat?na kadar pek çok mevzûda ve her mevzûnun gerektirdiği dil ve edâ ile her şeyi o kadar mükemmel anlatm?şt?r ki, Kur’ân istisnâ edilecek olursa, O’nun beyân?na denk başka bir beyân?n bulunduğunu söylemek mümkün değildir.

  ***

  Fazilet Güneşi basiretlerimize ?ş?k saçt?
  O’nun basiretlerimize çald?ğ? ?ş?k sayesinde bütün eski dünya ve eski düşünceler bir bir y?k?ld?.. zulmetler ?ş?k karş?s?nda bozgunlar yaşamaya başlad?.. O’nun, insan, varl?k ve Allah ad?na ortaya koyduğu yorumlar sayesinde, kâinat muht*******? ve okunakl? bir kitaba dönüştü..


  ***

  Ad?n sînelerimizden silinmek istendi
  Ey ?ş?ğ?yla karanl?k dünyalar?m?z? ayd?nlatan Nur, ey o enfes râyihas?yla cihanlar? ?triyat çarş?s?na çeviren Gül, ad?n sinelerimizden kaz?nmak ve nâm?n yeni nesillere unutturulmak istendi. Bu meş’um gayretlerle beraber şu köhne dünyam?z uğursuzluk ağ?na tak?ld? ve ümmetin kaderi kamburlaş?p iki büklüm oldu.

  ***

  Kardeşinize lanet edeceğinize dua etseniz ya!
  ?çki al?şkanl?ğ?ndan kurtulamam?ş biri Resulullah’?n huzuruna gelmişti. Efendimiz ona nasihatlerde bulundu. Efendimiz’in yan?ndan ç?kt?ktan sonra orada bulunanlardan biri “Allah lanet etsin bu sarhoş Himara’ya” dedi. Bunu duyan Efendimiz, sarhoş bile olsa hiçbir Müslüman’a lanet okunmas?na raz? olmad? ve şöyle dedi:
  - Kardeşinizin arkas?ndan lanet okuyarak ona o kötülüğü yapt?ran şeytana yard?mc? olacağ?n?za, dua edip de kurtulmas?n? isteseniz ya?
  Bundan sonra bir hat?rlatma daha yaparak buyurdu ki;
  - Vallahi lanet okuduğunuz o içten adam, Allah’? ve Resulü’nü seviyor!..

  ***

  Arad?ğ?m?z, Hak Elçisi’nin gösterdiğinde
  Bizler, dünyaya gönderilişimizdeki gaye ve hikmeti, yürüdüğümüz yolda uymam?z gerekli olan yol kurallar?n? ve bu yolculuğun sonuyla alâkal? en sağlam bilgileri sadece ve sadece Hak Elçileri’nin sunduklar? mesajlarda arama mecburiyetindeyiz.

  ***

  Biz Rabbimiz’i O’nunla tan?d?k
  Sağanak sağanak baş?m?zdan aşağ? dökülen nimetleri O’nun basiretlerimize saçt?ğ? nurlar sayesinde duyup hissettik. Nimete minnet ve şükran duygusunu; ihsan, hamd ü sena düşüncesini O’ndan öğrendik. O’nun sunduğu mesajlarla Yaratan ve yarat?lan aras?ndaki ilişkileri, kul ve Mabut münasebetlerini, Yaratan’?n ululuğuna ve bizim kulluğumuza yaraş?r şekilde duyup anlayabildik.

  ***

  O (sas), kâinât kitab?n?n müfessiridir
  O, nübüvvetinin gereği bize Cenab-? Hakk’? zât-s?fât-esmas?yla bildirir, tan?tt?r?r ve O’na karş? bizlerde sorumluluk duygusu uyar?r; bu yönüyle O, bilinmezleri bildiren, idrak edilmezleri ruhlar?m?za duyuran bir tarif edici ve bir muallim-i ekberdir. Dinî hükümleri tebliğ, insanî değerleri talim ve ahlâkî esaslar? temsil yan? itibar?yla da O, muvazzaf bir müşerri’, bir kanun vaz?? ve hakikatler hakikatinin bir kavl-i şârihidir.

  ***

  Kararl?, pes etmeyen, soğukkanl? bir zât idi
  Keskin zekas?; hiç yan?ltmayan firaseti; her türlü tereddüde kapal? kararl?l?ğ?; azm ü ikdam?; kimseyi aldatmaman?n yan?nda baş döndüren stratejileri; en yaman hâdiseler karş?s?nda dahi asla “pes” etmemesi; musibetlerin yüzüne gülmesi ve belâlar? iyi okuyup onlardan kitaplar dolusu ibretler ç?karmas?; şiddet, hiddet ve öfkeye sebebiyet veren münasebetsizlikler karş?s?nda olabildiğine soğukkanl?, olabildiğine temkinli davranmas? hem O’nun insanüstü karakterini, hem de konumunu ve o konuma göre duruşunu aksettiren hususlardan sadece birkaç?d?r.

  ***

  O’nu gören sevdiklerini unuturdu
  O’nu yak?ndan tan?yan herkes, O’na, evlât, anne-baba ve bütün sevdiklerinden daha fazla alâka duyar, âdeta O’nun tiryakisi olur ve bir daha da huzurundan ayr?lmak istemezdi. O her hâliyle çevresine güven vadeder; söz, tav?r ve mimikleriyle her zaman Rabbisinin huzurunda bulunduğunu işaretler; sürekli emniyet soluklar ve herkese demet demet güven dağ?t?rd?.

  ***

  Tav?rlar?yla insanlar? etkilerdi
  Allah (cc) Peygamber Efendimiz’e (sas), iç ve d?ş yap?s? itibar?yla öyle bir genişlik bahşetmişti ki, fevkalâde mütevaz? olmas?n?n yan?nda olabildiğine mehîb ve büyüleyiciydi; huzuruna giren en mağrur ve mütekebbir ruhlar bile Hazreti Muhammed Mustafa’n?n (sas) mehâbeti karş?s?nda tir tir titrer, düşünce ve niyetlerinin hilâf?na farkl? bir hâl al?rlard?. Mağrur Kisra elçileri, o mehabet abidesiyle karş?laşt?klar?nda olduklar? yerde kalakalm?ş ve ne diyeceklerini unutmuşlard?.

  ***

  O’nda derinlik ve cazibe vard?r
  Hazreti Ruh-u Seyyidi’l-Enâm (aleyhi elfü elfi salâtin ve’s-selâm) herkesi ve her şeyi alâkadar eden bir mesajla gelmişti ve vazifesi itibar?yla gönülleri, gözleri dolduracak bir derinlik ve cazibeye sahipti. Yarat?l?ş?nda olabildiğine bir mükemmeliyet, davran?şlar?nda fevkalâde inand?r?c?l?k ve tav?rlar?nda da her zaman cismâniyetini aşan bir lâhutîlik nümayand?.

  ***
  Dediklerini yaşayan bir insan
  O, emin bir iman abidesiydi; dediklerini k?l? k?rk yararcas?na yaş?yor, tav?rlar?n? hep ötelere göre ayarl?yor ve hayat?n? Hakk’? görüyor ve O’nun taraf?ndan görülüyor olma derinliğiyle yaş?yordu; herkesten daha hassas davran?yor, her haliyle ciddî bir sorumluluk tavr? sergiliyor; her zaman hüsn-ü ak?bet peşinde koşuyor ve gözünü bir lâhza olsun hedeften ay?rmadan hep namzet olduğu noktaya doğru koşuyordu.

  ***
  Hüner cehenneme adam itelemek değildir
  Efendimiz Medine’de müşriklerden inatç? bir adam?, Hakem bin Keysan’? karş?s?na alm?ş, ?slam’?n özellik ve güzelliklerini anlat?yordu. Hakem inanmak şöyle dursun, alayc? bir tav?rla söz söylüyor, ?slam’?n aleyhinde sözler sarf ediyordu. Bu duruma şahit olan Hz. Ömer (ra) dayanamam?ş ve Hakem’e tepki göstermiş, hatta Resulullah’tan işini bitirmek için izin istemişti. Ama Efendimiz bu ç?k?ştan memnun olmam?şt?. O yine anlatmas?na devam etti. Hakem ?slam’a girince Efendimiz çevresine döndü ve Hz. Ömer’e de bakarak şöyle buyurdu:
  - Size kalsayd?, bunun boynunu vuracak ve cehenneme bir adam göndermiş olacakt?n?z. Ama gördünüz ki, sabr?n ve hoşgörünün sonu hay?rd?r, zaferdir. Cehennem’e bir adam değil, Cennet’e bir mü’min kazand?n?z. Bu netice size ders olmal?d?r. Bu netice hepimize ders olmal?d?r. Hüner cehenneme adam itelemek değil, cennete mü’min getirmektir.

  ***

  En telaşl? ve ümitsiz anlarda bile başar? stratejisi tüllenirdi
  Herkesin telâşa kap?l?p paniklediği yerlerde O’nun öyle merdane bir duruşu vard?r ki, o duruş karş?s?nda hezimetler zafere dönüşür, bozgunlar yerlerini taarruza b?rak?r ve mağlûbiyetin tozu-duman? içinde başar? stratejileri tüllenirdi.

  ***

  Eşsiz bir aile reisiydi
  Aile efrad? aras?nda O, eşi menendi olmayan bir aile reisiydi.. arkadaşlar? içinde, kardeşçe, yumuşak tav?rlar?yla gönüllere girmesini çok iyi bilen mükemmel bir mürşit ve muallimdi..

  ***

  O bir kral değildi
  O, her zaman düz bir insan gibi davran?yor, kendini insanlardan bir insan say?yor; hakk? olan, halk?n da terbiyesinin gereği bulunan büyük payeler isnad?ndan fevkalâde rahats?zl?k duyuyor ve çok sevdiği o güzide arkadaşlar?na bu konuda yer yer biraz da şiddetli ikazlarda bulunuyordu.
  ***

  Yemiyor, yediriyor; giymiyor, giydiriyordu
  Varl?ğ?n “ille-i gâiyesi” konumundayd? ama, ona bir sinek kanad? kadar ehemmiyet vermiyor; sultanlara tahtlar bahşedip taçlar giydirdiği halde, olabildiğine zahidane yaş?yor ve âdeta hayat?n? dünyaya karş? oruca niyet etmiş gibi fevkalâde bir zühd içinde geçiriyordu; yemiyor, yediriyor; giymiyor, giydiriyor; bir damla nimet karş?s?nda yüz defa şükürle gürlüyor ve hep minnet hisleriyle oturup kalk?yordu.
  *** Öldüğünde ne saray? ne de villas? vard?
  ?ki cihan?n sultan? olarak yürüyüp Rabb’ine ulaşt?ğ?nda ne saray? ne villas? ne servet ü sâman? ne de eş ve evlâd?na b?rakt?ğ? bir mal? vard?. Kendi gibi yaşam?ş, dünyay? kendi gibi değerlendirmiş ve kendine yak?ş?r şekilde buradan göçüp gitmişti. O, dünyaya dünya kadar, ötelere ve öteler ötesine de onlar?n k?ymetleri ölçüsünde değer veriyor ve ona göre bir tav?r sergiliyordu.


  Peygamber efendimizin kulland?ğ? eşyalar  Ben ibrahim Alkaç buray? okuyan herkezden ALLAH raz? olsun

 2. #2
  Yasaklı Üye halenur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2008
  Mesajlar
  2.932

  Standart

  Allah razi olsun.

  Hz. Fatima'nin hirkasina baktigimda düsündüm ki, o zamanlar insanlar cok uzun boylu degilllermis herhalde? Hirkanin kollari cok uzun degil gibi sanki...

  O NALIN gercekten Resullah Efendimize mi ait acaba? Yüzde yüz kesin mi O'nun nalini oldugu ? Inanamiyorum ya....
  Insallah gercekten Resullah'in nalinidir...

 3. #3
  dt.
  dt. isimli Üye şimdilik offline konumundadır
  Gayyur dt. - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2008
  Bulunduğu yer
  istanbul
  Yaş
  31
  Mesajlar
  107

  Standart

  Allah razı olsun gerçekten insanın tüyleri diken diken oluyo.peygamber efendimize ait olan onun kullandığı dokunduğu bişeyi görebilmek ne güzel bişey ne büyük şeref ne büyük nimet.O'na layık bir ümmet olabilmeyi rabbim nasip etsin bize.
  "Çok isterdim, keşke kardeşlerimi görseydim" buyurdu Peygamber aleyhisselam. Sahabileri, "Ya Rasulallah!" dediler, "Bizler senin kardeşlerin değil miyiz?" Efendimiz, "Sizler benim ashabımsınız. Kardeşlerim ise henüz gelmediler" buyurdu ve onları şöyle tarif etti: "Beni görmediği halde bana iman eden kardeşlerim..."

 4. #4
  Ehil Üye delailinnur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2007
  Mesajlar
  1.368

  Standart ALLAH Razı Olsun..

  Alıntı dt. Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Allah razı olsun gerçekten insanın tüyleri diken diken oluyo.peygamber efendimize ait olan onun kullandığı dokunduğu bişeyi görebilmek ne güzel bişey ne büyük şeref ne büyük nimet.O'na layık bir ümmet olabilmeyi rabbim nasip etsin bize.

  Amin..amin..elfü elfi amin..RABB'İM Ebeden Razı Olsun..Çoook değerli bir paylaşım..
  İlaçların en hayırlısı KUR'AN'dır!

  Şüphesiz ALLAH ve Melekleri Peygambere
  Salat ederler.Ey İman Edenler,siz de O'NA
  Salat edin ve tam bir teslimiyetle O'NA Selam verin.(Ahzab-56)
  "İlmi, amel için öğreniniz. Çokları bunda yanıldı. İlimleri dağlar gibi büyüdü, amelleri ise zerre gibi küçüldü."
  İbrahim bin Edhem (r.a.)

 5. #5
  Pürheves hak_yol_islam - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2008
  Mesajlar
  280

  Standart

  Alıntı delailinnur Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Amin..amin..elfü elfi amin..RABB'İM Ebeden Razı Olsun..Çoook değerli bir paylaşım..

  Allah razı olsun....

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Hz.peygamber efendimiz engellilere nasıl davranırdı
  By BiRDüNYaUMuT in forum İslami Konular ve İman Hakikatleri
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 07.09.14, 18:46
 2. Peygamber Efendimiz (a.s.m) Orucu Nasıl Tutardı...
  By Barla in forum Bediüzzaman ve Risale-i Nur Çalışmaları
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 06.09.09, 22:12
 3. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 06.12.08, 10:21

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0