+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 10

Konu: Hz. Muhammed (s.a.v.) Hiç Beddua Etmiş midir?

 1. #1
  Dost feza pilotu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Feb 2008
  Mesajlar
  3

  Standart Hz. Muhammed (s.a.v.) Hiç Beddua Etmiş midir?

  Alemlere Rahmet İÇİn Yaratilan Sevgİlİ Peygamberİmİz; HİÇ Lanet Ve Beddua EtmİŞmİdİr. Ettİyse Hangİ Durumlarda Lanet Ve Beddua EtmİŞtİr.

 2. #2
  Yasaklı Üye Lebid24 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Bulunduğu yer
  alem-i muhabbet
  Mesajlar
  2.298

  Standart

  Değerli kardeşim. Benim bildiğim 2 şekilde olmuştur. 1. si yahudi veya hristiyan din adamlar?na lanetleşme ve Allah ?n haks?z olan? perişan etmesi için gerçekleşmiş olan bir teklif olmuştur. Din adamlar? buna cesaret edememişlerdir...

  2. si de. Efendimiz a.s.m hendek savaş?nda müşriklerin çok fazla bask?lar? sebebi ile.yani svaş?n yoğunluğu sebebi ile... öğle ikindi ve akşam namazlar?n? zann?mca k?lamay?p kaza etmişlerdir. Ve beddua etmişlerdir...

  selamlar...

 3. #3
  Ehil Üye seyyah_salih - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2007
  Bulunduğu yer
  Şan(S)lıUrfa'DaN
  Yaş
  51
  Mesajlar
  15.435

  Standart

  Hem, nakl-i sahih-i kati ile, Utbe ibni Ebî Leheb hakk?nda ferman etmiş ki: -4- diye, Utbe'nin âk?bet-i fecias?n? haber vermiş. Sonra Yemen taraf?na giderken bir arslan gelip onu yemiş, Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâm?n hem bedduas?n?, hem haberini tasdik etmiş.

  4- "Allah'?n bir iti onu yiyecek." el-Hafâcî, Şerhu'ş-Şifâ, 3:139; Ali el-Kari, Şerhu'ş-Şifâ, 1:664

  Marifet ufku....

  Muhabbet denizinde çalan bir melodi gibidir

 4. #4
  Ehil Üye seyyah_salih - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2007
  Bulunduğu yer
  Şan(S)lıUrfa'DaN
  Yaş
  51
  Mesajlar
  15.435

  Standart

  Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm?n bedduas?na mazhar olmuş birkaç vak?ay? beyan ederiz.
  Birincisi: Perviz denilen Fars Padişah?, nâme-i Nebeviyeyi y?rtm?ş. Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâma haber geldi. Şöyle beddua etti:
  "Yâ Rab! Nas?l mektubumu paralad?; Sen de onu ve onun mülkünü parça parça et." -1-


  ?şte şu bedduan?n tesiriyledir ki, o Kisrâ Perviz'in oğlu Şirviye, hançerle onu paralad?. Sa'd ibni Ebî Vakkas da saltanat?n? parça parça etti. Sâsâniye devletinin hiçbir yerde şevketi kalmad?. Fakat Kayser ve sair melikler, nâme-i Nebeviyeye hürmet ettikleri için, mahvolmad?lar.
  ?kincisi: Tevatüre yak?n meşhurdur ve âyât-? Kur'âniye işaret ediyor ki: Bidâyet-i ?slâmda, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm Mescidü'l-Haramda namaz k?larken, rüesa-y? Kureyş topland?lar, ona karş? gayet bed bir muamele ettiler. O da, o vakit onlara beddua etti. ?bni Mes'ud der ki: "Kasem ederim, o bed muameleyi yapan ve onun bedduas?na mazhar olanlar?, gazve-i Bedir'de birer birer leşlerini gördüm." -2-


  Üçüncüsü: Mudariyye denilen Arab?n büyük bir kabilesi, Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâm? tekzip ettikleri için, onlara kaht ile beddua etti. Yağmur kesildi, kaht ve galâ baş gösterdi. Sonra Mudariyye kavminden olan kabile-i Kureyş, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâma iltimas ettiler. Dua etti, yağmur geldi, kahtl?k kalkt?. -3-


  Bu vak?a tevatür derecesinde meşhurdur.
  Marifet ufku....

  Muhabbet denizinde çalan bir melodi gibidir

 5. #5
  Ehil Üye seyyah_salih - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2007
  Bulunduğu yer
  Şan(S)lıUrfa'DaN
  Yaş
  51
  Mesajlar
  15.435

  Standart

  Beşinci Misal: Hususî adamlara bedduas?n?n dehşetli kabulüdür. Bunun çok misalleri var. Kati üç misali, numune olarak beyan ederiz.
  Birincisi: Utbe bin Ebî Leheb hakk?nda şöyle beddua etti:
  Yani, "Yâ Rab! Ona bir itini musallat et." Sonra, Utbe sefere giderken, bir arslan gelip, kafile içinde onu aray?p bulmuş, parçalam?ş. -4-
  Şu vak?a meşhurdur; eimme-i hadis nakil ve tashih etmişler.

  ?kincisi: Muhallim ibni Cessâme'dir ki, Âmir ibni Azbat'? gadr ile katletmişti. Halbuki, Âmir'i, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, onu cihad ve harp için kumandan edip bir bölükle göndermişti. Muhallim de beraberdi. Bu gadrin haberi Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâma yetiştiği vakit hiddet etmiş,


  -1-

  diye beddua buyurmuş. Yedi gün sonra o Muhallim öldü. Kabre koydular, kabir d?şar?ya att?. Kaç defa koydularsa yer kabul etmedi. Sonra mecbur oldular; iki taş ortas?nda muhkemce bir duvar yap?lm?ş, o surette yeralt?nda setredilmiş. -2-


  Üçüncüsü: Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm görüyordu, bir adam sol eliyle yemek yer. Ferman etmiş:
  "Sağ elinle ye" demiş. O adam demiş:
  "Sağ elimle yapam?yorum." Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm demiş:
  diye beddua etmiş: "Kald?ramayacaks?n." ?şte ondan sonra o adam sağ elini hiç kald?ramam?ş. -3-


  Marifet ufku....

  Muhabbet denizinde çalan bir melodi gibidir

 6. #6
  Dost hafiz-ul_esrar - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Mesajlar
  14

  Standart

  Konya’dan Harun Akça: “Âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimizin (asm) bazen bedduâ etmesinin ve bundan bazen çocuklar?n da nasibini almas?n?n hikmeti ne olabilir?”  Resûl-i Ekrem Efendimiz (asm) âlemlere rahmet olarak gönderilen bir rahmet peygamberidir. O’nun nurlu ve onurlu hayat?nda, çilelere katlan?ş?nda, ibâdetinde, duâs?nda, niyaz?nda, insanlarla görüşmesinde, elçiliğinde, tebliğinde, dîninde, kitâb?nda hep rahmet ?ş?klar? parlar.
  Resûlullah (asm) sözlerinde ve konuşmalar?nda ALLAH’?n vahyine mazhard?; ALLAH’?n irâdesi ile söz söyler, ALLAH’?n izni ile konuşurdu.

  Bedduâ meselesine gelince:


  1- Bütün peygamberler rahmet öncelikli gelmişler, rahmeti ve Cenneti müjdelemişler, ALLAH’?n mağfireti ile sevindirmişler, kavimlerinin hidâyetleri için binlerce ve binlerce defa fiilî ve kavlî olarak duâ buyurmuşlard?r. Fakat zorda kald?klar?nda, gerekli gördüklerinde, azg?nca muâmelelerle karş?laşt?klar?nda yine ALLAH’?n izniyle bedduâ yapt?klar? da olmuştur. Fakat hep rahmet ve mağfiret ön plânda yer alm?şt?r. Meselâ:
  * Hazret-i Nuh’un (as) bedduâs? say?s?z tebliğ ve bağ?ş taleplerinden sonra azg?nl?kta diretenler hakk?nda gelmiştir: “Nuh dedi ki: ‘Rabbim! Doğrusu ben, milletimi gece gündüz çağ?rd?m. Fakat benim çağ?rmam, sadece benden uzakl?klar?n? art?rd?. Doğrusu ben senin onlar? bağ?şlaman için kendilerini her çağ?r?ş?mda, parmaklar?n? kulaklar?na t?kad?lar, elbiselerine büründüler, direndiler, büyüklendikçe büyüklendiler. Ben onlar? aç?kça çağ?rd?m. Onlara aç?ktan aç?ğa, gizliden gizliye çok söyledim. Dedim ki: ‘Rabbinizden bağ?şlanma dileyin. Doğrusu O çok bağ?şlayand?r... Rabbim! Doğrusu bunlar bana baş kald?rd?lar... Rabbim! Art?k, Sen bu zâlimlerin şaşk?nl?klar?n? art?r... Rabbim! Yeryüzünde hiçbir inkârc? b?rakma! Doğrusu Sen onlar? b?rak?rsan, onlar yine kullar?n? sapt?r?rlar. Sadece ahlâks?z ve çok inkârc?dan başkas?n? doğurup yetiştirmezler. Rabbim! Beni, anam?, babam?, evime inanm?ş olarak gireni, erkek ve kad?n mü’minleri bağ?şla. Zâlimleri helâk et.”1
  * Hazret-i Mûsâ’n?n (as) Fir’avun hakk?ndaki bedduâs?, say?s?z tebliğden sonra yola gelmeyip azg?nl?ğ?n? art?rd?ğ? için gelmiştir: “Mûsa dedi ki: ‘Rabbimiz! Doğrusu Sen, Fir’avun ve erkân?na ziynetler ve dünya hayat?nda mallar verdin. Rabbimiz! Senin yolundan insanlar? sapt?rs?nlar diye mi verdin? Rabbimiz! Onlar?n mallar?n? yok et! Kalplerini s?k! Çünkü onlar can yak?c? azab? görmedikçe inanmazlar.”2
  * Hazret-i Yûnus da (as) sitem oklar?n? kendisine çevirmişti: “Kendini k?narken, onu bir bal?k yuttu.”3

  2- ?nançta nasibi olmayan, azg?nlaşt?kça azg?nlaşan ve peygamberlere kulak t?kayan insanlara karş? Cenâb-? Hak da sitemkârd?r:
  * “Sağ?rd?rlar, dilsizdirler, kördürler.”4
  * “Gûyâ o düşündü, taş?nd?, ölçtü biçti! Can? ç?kas?! Nas?l ölçü biçti! Can? ç?kas?! Nas?l düşündü taş?nd?! Bakt?! Kaşlar?n? çatt?, surat?n? ast?! Sonra s?rt çevirip büyüklük taslad?!”5
  * “Kahrolsun Ebû Leheb! Zaten kahrolup gitti! Ne mal?, ne de kazand?klar? ona bir fayda vermedi.”6

  3- Resûl-i Ekrem Efendimizin (asm) de, hidâyetten nasipsiz, inatç?, inkârc?, alayc? ve hiç durmadan ezâ ve cefâ veren, uslanmaz ve arlanmaz ehl-i şirke ALLAH’?n izni çerçevesinde bedduâ yapt?ğ? olmuştur. Fakat, hepsinde de karş? taraf?n ş?mar?kl?ğ? ve azg?nl?ğ? buna sebep olmuştur.

  Dipnot:
  1- Nuh Sûresi, 71/5-28; 2- Yûnus Sûresi, 10/88; 3- Saffât Sûresi, 37/142; 4- Bakara Sûresi, 2/18; 5- Müddessir Sûresi, 74/18-23; 6- Tebbet Sûresi, 111/1, 2.

  Resûl-i Ekrem Efendimizin de (asm), hidâyetten nasipsiz, inatç?, inkârc?, alayc? ve hiç durmadan ezâ ve cefâ veren, uslanmaz ve arlanmaz ehl-i şirke ALLAH’?n izni çerçevesinde bedduâ yapm?ş olduğunu; fakat, hepsinde de karş? taraf?n ş?mar?kl?ğ?n?n ve azg?nl?ğ?n?n buna sebep olduğunu söylemiştik. Meselâ:
  * “Resûl-i Ekrem Efendimiz (asm) Bedir harbinde de, Huneyn harbinde de mübârek eline bir avuç toprak ve küçük taşlar? alarak müşriklerin yüzlerine, ‘Yüzleri kararas?calar!’ diyerek att?. Her bir kâfirin yüzüne ve gözüne toprak ve taş doldu. Kâfirler hücumda iken gözleri ile meşgul oldular ve kaçt?lar.”1
  Cenâb-? Hak bu hâdiseyi şu âyetiyle doğrular ve toprak atan?n ALLAH olduğunu beyan buyurur: “Att?ğ?n zaman atan sen değildin. ALLAH atm?şt?.”2
  * Fars Padişah? Pervîz, Peygamber Efendimiz’in (asm) mektubunu y?rtm?şt?. Resûl-i Ekrem Efendimiz’e (asm) haber gelince şöyle bedduâ etti: “ALLAH’?m onu ve mülkünü param parça et!”
  Kisrâ Pervîz’in kendisi, bir süre sonra oğlu Şirviye taraf?ndan hançerle parçaland?, saltanat? da Sa’d bin Ebî Vakkas (ra) taraf?ndan parçaland?. Sâsâniye devleti böylece y?k?l?p gitti.3
  * ?slâm’?n başlang?c?nda Peygamber Efendimiz (asm) Mescid-i Haram’da namaz k?larken, Kureyş kabilesinin reisleri ona çok kötü muâmelede bulundular. Peygamber Efendimiz de (asm) onlara bedduâ etti. ?bn-i Mes’ûd (ra) der ki: O gün O’nun (asm) bedduâs?na mazhar olanlar?n hepsinin lâşelerini Bedir savaş?nda birer birer gördüm.4
  * Ebû Leheb’in oğlu Utbe, Peygamber Efendimize (asm) sald?rm?ş ve mübârek gömleğini y?rtm?şt?. Peygamber Efendimiz (asm) de: “ALLAH’?m ona bir köpeğini musallat et!” diye bedduâ buyurmuştu.
  Utbe bir kâfile ile ticâret için yolculuk yapt?ğ? s?rada, kâfileye bir vahşî arslan dadand?. Arslan kâfile içinden yaln?z Utbe’yi arad?, buldu ve baş?n? pençeleri aras?nda ezerek parçalad?.5

  4- Ne önceki peygamberlerin, ne de Peygamber Efendimizin (asm) amac? insanlar? helâk etmek değildir. ALLAH da—hâşâ—zâlim ve işkenceci değildir. Fakat zâlimler, inkârc?lar ve müşrikler hak ettikleri zaman, dünyadakilere de ibret olsun diye, ALLAH’?n tensibiyle, azg?nl?kta diretenlerin ve ders almayanlar?n cezâlar?—bazan bir peygamber bedduâs? sonucunda—k?smen dünyada da verilmiştir.

  Peygamber bedduâlar? sonucu gelen azaplarda:
  1- Hiç kimseye hak etmediği bir cezâ verilmemiştir.
  2- Verilen cezâlar, davran?şlar? ve kendi yapt?klar?n?n bir sonucu olarak ALLAH’?n adâleti gereği gelmiştir.
  3- Eğer îmân edenlere de bedduâ sonucunda dünyevî cezâ ve azap gelmişse, bu onlar için âhiret hesab?na daha merhametli düşmüştür. Gelen dünyevî azap, derecelerine göre bağ?şlanmalar?na ve uhrevî azaplar?n?n hafiflemesine veya kald?r?lmas?na vesîle olmuştur.
  4- Peygamberler gerekli tebliğ ve uyar? görevlerini eksiksizce yapmay? ve kavimleri hakk?nda ALLAH’tan af ve bağ?şlama istemeyi hep birinci plâna alm?şlar; buna rağmen azg?nca karş? koyarak, mü’minlere ve peygamberlere tebliğ görevleri esnas?nda zarar verenleri de bazan ALLAH’?n kudretine havâle etmişlerdir.
  5- Peygamber Efendimizin (asm) bilhassa çocuklara karş? fevkalâde müşfik ve sevgi dolu olduğunu dost düşman herkes teslim etmiştir. Bu Resûl (asm) şefkati hiç şüphesiz bütün çocuklara şâmildir. Torunlar?na karş? sevgi ve şefkat dolu bulunan ALLAH Resulü (asm), her çocuğa karş? da s?n?rs?z sevgi ve şefkat duyard? ve çocuklara sevgi ve şefkatle yaklaş?lmas?n? emrederdi. O (asm) âlemlere şefkat ve rahmet Peygamberi oluşunu, en özel mânâda çocuklar üzerinde de gösterirdi.
  6- ALLAH Resulü (asm) davran?şlarda “îtidal”i tavsiye eden, “orta yol”u emir buyuran, kendisi de Celâl cilvelerinden olan celâllenme, hiddet, öfke ve gadap hâli ile Cemâl tecellîlerinden olan hilm, merhamet, şefkat ve sevgi gibi duygular? bir arada, ama gerektiği yerlerde “îtidal” içinde yaşayan ve gösteren mutlak ve eşsiz bir rehberdir. ?nsanlara bedduâ yapmak için gönderilmiş değildir. O’nun (asm) vesîlesiyle dünyay? saran rahmet kuşağ?n?n s?cakl?ğ?n? bin dört yüz küsur sene sonra bu gün bile hissedebilmekteyiz. Bizi ona ümmet k?lan ALLAH’a sonsuz hamd olsun.

  Dipnot:
  1- Müslim, Cihad, 81;
  2- Enfâl Sûresi, 8/17;
  3- Mektûbât, s. 147;
  4- Mektûbât, s. 147;
  5- Mektûbât, s. 147; Hayatü’s-Sahabe, 1/339

 7. #7
  Dost nurlugecem - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Mar 2008
  Mesajlar
  3

  Standart

  B?r? Mauna Fac?asinda O Kadar ÜzÜlmÜŞk? 40 GÜn Boyunca Konut Duasinda O MÜŞr?klere Beddua Etm?Şt?r.

 8. #8
  Yasaklı Üye beklenen12 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2008
  Bulunduğu yer
  bingöl
  Yaş
  36
  Mesajlar
  718

  Standart

  bi kez de çok yaramaz bi çocuğa namazının önünden sürekli geçtiği için etmiştir.

 9. #9
  Ehil Üye Ahsen Nur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2007
  Mesajlar
  3.286

  Standart

  Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm namaz k?larken, h?rç?n bir çocuk namaz?n? kat edip geçtiğinden, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm -7- demiş. Ondan sonra çocuk daha yürümemiş, öyle kalm?ş, h?rç?nl?ğ?n?n cezas?n? bulmuş. -8-
  Dil kılıncım her an bu şekeri kesmekle meşgul olsun. Muhammed'in(sav) eşsiz güzellikteki endamına salavat olsun.

  Hz. Peygamber'(sav)in gül yüzüne zaman zaman salavat getirmek, ölünceye kadar bana farz-ı ayn olsun.

 10. #10
  Yasaklı Üye beklenen12 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2008
  Bulunduğu yer
  bingöl
  Yaş
  36
  Mesajlar
  718

  Standart

  Alıntı ahsen_73 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm namaz kılarken, hırçın bir çocuk namazını kat edip geçtiğinden, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm -7- demiş. Ondan sonra çocuk daha yürümemiş, öyle kalmış, hırçınlığının cezasını bulmuş. -8-
  hah demek istediğim buydu allah razı olsun

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. İnsanoğlu Allah'a Şahit midir Delil midir...?
  By HüZnÜ HaZan in forum Beyin Fırtınaları
  Cevaplar: 26
  Son Mesaj: 03.03.09, 14:23
 2. Ergenekoncular Nurcuları DGM'ye Şikayet Etmiş
  By SeRDeNGeCTi in forum Gündem
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 28.11.08, 11:24
 3. Ordu Gülencileri Memnun Etmiş!
  By güneşsu in forum Gündem
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 06.08.08, 21:13
 4. Beddua Etmek Caiz midir?
  By Ramazann in forum Fıkıh
  Cevaplar: 6
  Son Mesaj: 24.06.08, 00:30

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0