+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 9 ve 9

Konu: Hakikatli Sevgili

 1. #1
  Müdakkik Üye lasiyyema - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2007
  Bulunduğu yer
  Konya
  Mesajlar
  631

  Standart Hakikatli Sevgili

  Prof. DrAli

  Hakikatli sevgili


  Prof. Dr. ?skender Pala
  14.02.2006- Zaman Gazetesi

  Aşk ve sevgi… Tecellisi gönülde beliren, gönlü muhatap alan duygular... Buna, insan? anlamland?ran beşerî, ?lahî ve mecazî boyutta telvinler de denilebilir.

  Belki biri diğerinin vas?tas?, diğeri ötekinin hedefi. As?l hedefe giden yolda kah temrin, kah oyalan?p aldanma…
  Aşk ve sevgi… ?çinde mahabbet, alâka, yak?nl?k, dostluk, meveddet, mürüvvet ve daha pek çon insanî hasletlerin gizlendiği dünya… Bazen şefkatin, bazen himayenin, bazen merhametin ad?. ?lahî anlamda yaln?zca bir hedefe, Sevgili’ye bakmak, beşeri anlamda ise ayn? hedefe birlikte bakmak…
  Sevgililer günü diye bir icad var art?k. Bize d?şar?lardan dayat?lm?ş bir anlay?ş… Ve aşk?n yaln?zca beşeri boyutunu görüyor; başka sevgileri ve sevgilileri de hariçte tutuyor. Evet… Varsayal?m ki biz de bu mânâda “sevgili” diyeceğimiz kişiyi, can yoldaş?m?z? hat?rlayacağ?z; onu hediyelerle, çiçeklerle hat?rlamadan evvel kalbimizde hat?rlamaya kim itiraz edebilir?!.. Üstelik bunu bir gün değil, her gün yapmam?z gerektiğini ihtara hacet var m?d?r?!.. ?şte bu daimi hat?rlamad?r ki bizi ismete, ahlaka, nezahete ve necata götürür. Bu da bizim, can?na sevgili arayan behîmî yan?m?z? yontup sevgili için can götüren insanî hasletimizi teraziye koyacakt?r. Örnek mi istiyorsunuz; beraber okuyal?m:
  Can? için sevgili isteyenin hikâyesi
  Vaktiyle bir padişah?n çok güzel bir k?z? vard?. Gariban?n biri onu görmüş ve âş?k olmuştu. Her nereye gitse sevdiğinden bahsediyor, aşk?n? anlat?yor, sabredemiyor, ç?rp?n?yor, ah çekiyor, halk? kendine ac?nd?r?yordu. Öte yandan şehirde haber çabuk yay?ld? ve sultan bunu duyunca âş?k? huzura getirtip,
  -Ya ülkemi terk eder gidersin, dedi, ya da kelleni vurdurtacağ?m, karar?n? hemen ver.
  Zavall? adam, düşündü, taş?nd? ve gitmeye karar verdi. Sultan ise adam?n cevab?n? duyunca cellatlar? çağ?rtt?. Vezir dedi ki:
  -Hünkar?m, neden suçsuz birinin kellesini vurdurttunuz?
  -Çünkü gerçek bir âş?k değildi o, sahtekard?. Eğer gerçekten âş?k olsayd? baş?n?n kesilmesini seçerdi. Eğer baş?n?n kesilmesini seçseydi, taht?mdan kalk?p onu yerime oturtacakt?m.
  ?htar: Hayat?n? sevgilisinden daha çok seven kişi aşk davas?na kalk?şmamal?.
  Sevgili için can isteyenin hikâyesi
  Vaktiyle bir padişah?n çok güzel bir k?z? vard?. Uzun saçl? bir delikanl? ona âş?k oldu. Geceleri hasretiyle ah ediyor, gündüzleri saray?n kap?s?n? gözlüyor, o nereye giderse at?n?n ard?ndan sürüklenip gidiyor, koşuyor, gözlerinden yağmur gibi yaşlar ak?t?yordu. Bu yüzden sultan?n çavuşlar?ndan durmadan eziyet görüyor, dayak yiyor, ama bir kerecik olsun feryad etmiyor, ah demiyordu. Halk bu olup biteni gördükçe kah delikanl?y? ay?pl?yorlar, kah sultan?n insafs?zl?ğ?na söyleniyorlard?. ?çlerinden bir tanesi bile delikanl?y? k?za lay?k görmüş değildi. Nihayet k?z, babas?na,
  -Bu bela niceye dek sürecek, dedi; beni bu halden kurtar, art?k utan?yorum.
  Sultan bunun üzerine o delikanl?n?n tutulup derhal şehir meydan?na getirilmesini, orada saçlar?ndan bir at?n ayağ?na bağlan?p bedeni paramparça olana dek sürükletilmesini ferman etti. Halk, yürekleri parçalanarak meydana topland?lar, göz yaşlar? toprağ? k?z?l güllere benzetmekteydi. Ve nihayet sultan da k?z? uğrunda can feda edecek olan?n halini görmek istiyordu. Herkes haz?r olunca bir asker, delikanl?n?n saçlar?ndan tutup haz?rlanan at?n ayağ?na bağlamak üzere sürüklerken aniden kurtuldu ve padişah?n huzuruna koşup eteğine yap?şt?:
  -Ey âleme adalet veren sultan, dedi; senden bir dileğim var, bir parçac?k beni dinle!...
  Sultan h?ş?mla karş?l?k gösterdi:
  -Can?n? bağ?şlamam? istiyorsan, nafile; şu anda seni öldürtmekten daha önemli bir arzum yok. Saç?mdan sürükletme, bir anda öldürecek bir yol tut diyeceksen, ahdettim, senin kan?n? at nallar?na çiğneteceğim. Bir zaman için bana aman ver diyeceksen, bu da mümkün değil, çünkü toplanan halka karş? küçük düşmüş olurum. Yok k?z?mla birkaç dakika olsun yaln?z kalay?m diyeceksen, onun bir tek tel saç?n? bile sana reva görmem, art?k onun yüzünü göremeyeceksin.
  -Hay?r, ey her yapt?ğ?n? güzel yapan sultan, dedi delikanl?, can?m? bağ?şlaman?z? istemiyorum sizden. Hiçbir an mühlet de dilenmiyorum hatta. K?z?n?z? bana göstermeyeceklerini de art?k biliyorum. Atlar?n ayağ? alt?nda sürüklenme konusuna gelince, buna da itiraz?m yok. Benim sizden isteğim tamamen başka.
  -Söyle o vakit nedir dileğin?
  -Elbette bugün beni öldürecek, at nallar? alt?nda hor ve hakir bir halde kan?m? toprağa kar?şt?racaks?n. Dileğim o ki beni onun at?n?n ayağ?na bağlay?p sürüklet. Çünkü ben o ay yüzlünün yolunda ölünce ancak diri olabilirim.
  Sultan, onu bağ?şlad? ve k?z?yla evlendirip ölü gönlüne can verdi.
  Aşağ?daki sat?rlar, gerçek sevgilerin cazibe merkezi, yüreklerin en hassas süveydalara aç?lan kap?s?n? ve Sevgililer Sevgilisi’nin ruh ve beden yap?s?n? anlat?r ki Hakanî Mehmed Bey taraf?ndan yaz?lan Hilye-i Saadet adl? kitaba göre düzenlenmiştir.
  En Sevgili’nin hilyesi...
  “Saç? fazla uzun olmazd? ve tam k?v?rc?k denilmeyecek derecede dalgal? idi. Saç?n? ortadan ay?r?r ve dört bölük halinde; ikisini omuzlar?na, ikisini de kulaklar?na doğru b?rak?rd?. Bazan kulaklar?n? aç?kta b?rakt?ğ? da olurdu. Bu saçlar, misk gibi siyah renkli ve güzel kokulu idi.
  Her iki mânâda aln? aç?kt?. Bu al?n genişçe ve buğday renkli idi. Ancak ortas?nda daima bir nur parlard?.
  Yüzü değirmi idi. Ona dikkatle bak?lamazd?. Parlak bir çehresi vard?. Ay?n ondördü gibi parlard?. Dolgun veya şişman olmad?ğ? gibi kuru ve zay?f bir yüz de değildi. Yanaklar? ne etli ne de çöküktü. Yüzünün akl?ğ? içinde yanaklar?n?n k?rm?z?s? gâlip idi. Terlediği zaman üzerine çiğ tâneleri kondurmuş gülü and?r?rd?. Öfkesi ve memnûniyeti, yüzünden anlaş?labilirdi. Uzun, ince ve hilal kaşl? idi. Kaşlar?n?n ucunda k?vr?m vard?. ?ki kaş? aras?nda tüy yok idi ve bembeyaz görünürdü.
  Kirpikleri siyah ve uzun idi.
  Gözünde ezelden bir sürme mevcuttu. Beyaz? kat? beyaz; karas? kapkara idi. Gözleri geceleyin de gündüz gibi görürdü. ?lahî aşk?n eseri bazan gözlerinde k?zar?kl?k oluştururdu. Bakt?ğ? zaman karş?s?ndaki kişi nazar?na dayanamaz ve gözlerine dikkatle bakamazd?.
  Burnu mütenasip idi. ?ki kaş?na yak?n olan k?sm? bir parça yüksekçe idi. Koku almakta çok hassast?.
  Ağz? ne çok büyük; ne de çok küçük idi.
  Dişleri aral?kl? olup üst üste değildi. ?nci gibi bembeyazd?. Konuşurken ön dişleri aras?ndan bir nur ç?kar gibi görünürdü. Güldüğü zaman dişleri dolu taneleri gibi parlard?.
  Gülüşü tebessümden ibaretti. Kahkaha ile gülmekten hayâ ederdi. Eğer kahkaha ile gülecek olsa Arş-? Âlâ titrerdi. Bu sebeple ömrü boyunca hiç kahkaha ile gülmedi.
  Çenesi yuvarlak idi.
  Sakal? s?k ve siyah idi. Ömrü boyunca sakal?nda yaln?zca 17 k?l? ağarm?şt?. Her yeri ayn? uzunlukta kesilirdi.
  Boynu ve gerdan? bembeyaz idi. Bu boyun, ne uzun; ne k?sayd?. Gerdan? çok güzel görünüşlüydü.
  Pazular? etli ve beyaz idi.
  Omuzlar? genişti. Üzerinde tek tük k?llar mevcut idi. Yass? yağr?nl? olup yağr?n?n ortas? etli idi. Nübüvvet mührü onun iki kürek kemiği aras?nda ve sağ omzuna yak?n bir yerde bulunuyordu. Bu mühür, siyaha çalan sar? renkte olup çeyrek alt?n büyüklüğünde bir ben idi. Üzerinde dik duran siyah k?llar var idi.
  Beden olarak ince yap?l?yd?. Vücut yap?s?n?n bir benzeri daha yarat?lmam?şt?r. Giyecek olarak en çok beyaz; sonra yeşil rengi tercih ederdi. Yaz?n ince atlas kumaş; k?s?n yün giyerdi. Elbisesi asla gösterişli olmazd?. Ömrü boyunca ayn? anda iki elbiseye birden sahip olmad?.
  Bir yere yöneldiği zaman bedeniyle birlikte döner, asla baş?n? çevirerek bakmazd?. Baş?n? çevirip bakmak insan? hayas?z eylediği için onun bu tavr? ümmetine sünnet olmuştur.
  Vücudundaki kemikler irice ve muntazam idi.
  Pazusu koluyla; uyluklar? da ayaklar?yla şekilce birbirine uygun idi. Kuru yâhut ince olmay?p dolgun idiler. Her azas? birbirinden güzel idi. El ve ayak ayalar? genişçe idi. El parmaklar? uygunluk içindeydi.
  Göğsü ve karn? birbirine uygun ve ayn? düzgünlükte idi. Göbeği yuvarlakt?. Göğsünden göbeğine kadar bir çizgi hâlinde k?llar uzan?rd?.
  Orta boylu say?l?rd?. Göze çarpacak kadar k?sa; dikkat çekecek kadar da uzun değildi. Orta boylu olmas?na rağmen kendisinden uzun birinin yan?nda el ayas? kadar uzun görünürdü. O kişi yan?ndan ayr?l?nca yine orta boylu gösterirdi. Boyu selvi misâli düzgün idi. Bedeninde k?l yok idi. Teni gül gibi kokard? ve yaş? ilerledikçe âdetâ tazelenirdi. Ne zay?f; ne de etli ve göbekli idi. Her bir parmağ? kalem gibi düzgün idi.
  Yürürken h?zl? yürürdü. O kadar ki ayaklar? alt?nda yeryüzü dürülüyormuş gibi olurdu. Yürürken ona yetişebilmek zor idi. Hayas?ndan yokuş iner gibi önüne eğik olarak yürür ve etraf?na bak?nmazd?.
  Yolda birdenbire karş?s?na ç?k?veren kişi ondan heybet duyar ve aciz kal?rd?.
  Konuştuğu kişiye güzel kokusu siner ve birkaç gün ç?kmazd?. Bir çocuğun baş?n? okşasa birçok günler çocuğun kokusundan, ona Peygamberimiz’in dokunduğu bilinirdi. O çocuk, diğer akranlar? aras?nda daima fark edilirdi. Konuştuğu her kişi sözlerindeki güzellik ve tatl?l?k ile onun kulu kölesi olmaya haz?r olurdu. Etkili konuşmas? ile müşrikler Müslümanl?ğ? seçerdi. Sözlerinde ruha ferahl?k veren bir edâ var idi. Asla dedikodu ve malayâni konuşmazd?.
  K?sacas? yarat?l?ş ve huyca ne o tam olarak kimseye benzer; ne de kimse O’na benzeyebilirdi. Bir hadîs-i şerîfte; “Ben en fazla babam Hz. Âdem’e benzerim; peygamberler içinde bana en çok bezeyen de atam Hz. ?brahim’dir.” buyurmuştur.
  “Ey Risale-i Nur! (…) Bütün eller ve dillerde kemâl-i iştiha ve iştiyakla dinlenip okunacak ve yazılıp yayılacak en tatlı ve en halâvetli, en câzibedar ve enrevnekdar yegâne eser-i metin ve nûr-u mübîn ancak sensin!


  Sikke-i Tasdîk-ı Gaybî

 2. #2
  Gayyur tefarik - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2007
  Mesajlar
  81

  Standart

  Allah gani gani raz? olsun çok güzeldi

  اَلْبَاقِى هُوَ الْبَاقِى


 3. #3
  Müdakkik Üye lasiyyema - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2007
  Bulunduğu yer
  Konya
  Mesajlar
  631

  Standart

  Amin kardeşim biraz uzun ama


  Can? için sevgili isteyenin hikâyesi
  Vaktiyle bir padişah?n çok güzel bir k?z? vard?. Gariban?n biri onu görmüş ve âş?k olmuştu. Her nereye gitse sevdiğinden bahsediyor, aşk?n? anlat?yor, sabredemiyor, ç?rp?n?yor, ah çekiyor, halk? kendine ac?nd?r?yordu. Öte yandan şehirde haber çabuk yay?ld? ve sultan bunu duyunca âş?k? huzura getirtip,
  -Ya ülkemi terk eder gidersin, dedi, ya da kelleni vurdurtacağ?m, karar?n? hemen ver.
  Zavall? adam, düşündü, taş?nd? ve gitmeye karar verdi. Sultan ise adam?n cevab?n? duyunca cellatlar? çağ?rtt?. Vezir dedi ki:
  -Hünkar?m, neden suçsuz birinin kellesini vurdurttunuz?
  -Çünkü gerçek bir âş?k değildi o, sahtekard?. Eğer gerçekten âş?k olsayd? baş?n?n kesilmesini seçerdi.


  her k?s?m gibi buras? da çok manidar...
  “Ey Risale-i Nur! (…) Bütün eller ve dillerde kemâl-i iştiha ve iştiyakla dinlenip okunacak ve yazılıp yayılacak en tatlı ve en halâvetli, en câzibedar ve enrevnekdar yegâne eser-i metin ve nûr-u mübîn ancak sensin!


  Sikke-i Tasdîk-ı Gaybî

 4. #4
  Vefakar Üye zühretünnur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2007
  Mesajlar
  377

  Standart

  kim kellesinden vazgeçer kardeşim.
  gözler yaşarmadıkca gönülde gökkuşağı oluşmaz

 5. #5
  Müdakkik Üye lasiyyema - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2007
  Bulunduğu yer
  Konya
  Mesajlar
  631

  Standart

  Alıntı tefarik Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Allah gani gani razı olsun çok güzeldi


  Amin inşALLAH..
  “Ey Risale-i Nur! (…) Bütün eller ve dillerde kemâl-i iştiha ve iştiyakla dinlenip okunacak ve yazılıp yayılacak en tatlı ve en halâvetli, en câzibedar ve enrevnekdar yegâne eser-i metin ve nûr-u mübîn ancak sensin!


  Sikke-i Tasdîk-ı Gaybî

 6. #6
  Vefakar Üye zühretünnur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2007
  Mesajlar
  377

  Standart

  çok tatlı bu lasiyyema
  gözler yaşarmadıkca gönülde gökkuşağı oluşmaz

 7. #7
  Dost bediüzarş - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Apr 2008
  Mesajlar
  4

  Standart

  Ölümü gelin gibi bağr?na bast?n gülüm…
  Yan?na sevgili gibi usulca geldi ölüm…

  Ölüme hayat verdi onu kucaklay?ş?n…
  Uğruna derde düştü divane oldu ölüm…

  Bir ömür özleminle yand? kavruldu inan…
  Seni tam bulduğunda elinden sald? ölüm…

  Bilmem ki kaç?nc? kez miraca yükselirken…
  Üzerine bast?ğ?n küçük bir dald? ölüm…

  Eğildi eğildi sanki yerlere değdi…
  Peşinden yüz y?llarca uykuya dald? ölüm…

  Uyan?nca anlad? ne çabuk gittiğini…
  Hasretini tad?nca kendini bildi ölüm…

  Geçiyorken baş?n? okşay?nca sevindi…
  Gidince hem yetim hem öksüz kald? ölüm…

  Senden sonra ölüme dünya bir zindan oldu…
  Baş?na rast geldiği aş?ğa sald? ölüm…

  Sevgili, ölüm bile sana öyle yak?şt?…
  Öyle doğal ki sanki bir gül şuranda ölüm…

  Ölüm hiç gülmemişti seni görene kadar…
  Bir kez senin oldu ya sarhoş şu anda ölüm..

  Kimseye senin kadar sevinerek gitmedi…
  Ebediyen kaybetti seni bir anda ölüm…

  Sen “övülmüş makam” a ad?m ad?m yürürken…
  Rüzgar gibi savuştu öldü arkanda ölüm…

  Diyorlar ki sevgili kap?ya gelmiş ölüm…
  Bilmem ki ben nerdeyim hani ne yanda ölüm…

  Yan?na sevgili gibi usulca geldi ölüm…
  Ölümü gelin gibi bağr?na bast?n gülüm...
  Ölümü gelin gibi bağrına bastın gülüm
  Yanına sevgili gibi usulca geldi ölüm
  Ölüme hayat verdi onu kucaklayışın
  Uğruna derde düştü divane oldu ölüm
  Bir ömür özleminle yandı kavruldu inan
  Seni tam bulduğunda elinden saldı ölüm
  Bilmem ki kaçıncı kez miraca yükselirken
  Üzerine bastığın küçük bir daldı ölüm
  Geçiyorken başını okşayınca sevindi
  Gidince hem yetim hem öksüz kaldı ölüm
  Sevgili, ölüm bile sana öyle yakıştı
  Öyle doğal ki sanki bir gül şuranda ölüm

 8. #8
  Dost bediüzarş - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Apr 2008
  Mesajlar
  4

  Standart

  peygamber efendimize şiirler yazmak isteyen varm?...?
  Ölümü gelin gibi bağrına bastın gülüm
  Yanına sevgili gibi usulca geldi ölüm
  Ölüme hayat verdi onu kucaklayışın
  Uğruna derde düştü divane oldu ölüm
  Bir ömür özleminle yandı kavruldu inan
  Seni tam bulduğunda elinden saldı ölüm
  Bilmem ki kaçıncı kez miraca yükselirken
  Üzerine bastığın küçük bir daldı ölüm
  Geçiyorken başını okşayınca sevindi
  Gidince hem yetim hem öksüz kaldı ölüm
  Sevgili, ölüm bile sana öyle yakıştı
  Öyle doğal ki sanki bir gül şuranda ölüm

 9. #9
  Müdakkik Üye lasiyyema - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2007
  Bulunduğu yer
  Konya
  Mesajlar
  631

  Standart

  Allah raz? olsun çok güzel bir şiir.
  “Ey Risale-i Nur! (…) Bütün eller ve dillerde kemâl-i iştiha ve iştiyakla dinlenip okunacak ve yazılıp yayılacak en tatlı ve en halâvetli, en câzibedar ve enrevnekdar yegâne eser-i metin ve nûr-u mübîn ancak sensin!


  Sikke-i Tasdîk-ı Gaybî

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Sıkıntılı musibetlerimi hiçe indiren bir hakikatli tesellidir
  By fanidünya... in forum Bediüzzaman'ın Hayatı (Eski, Yeni ve Üçüncü Said Dönemleri)
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 11.10.14, 21:08
 2. Mühim Bir Suale Hakikatli Cevaptır
  By _vatan_ in forum Bediüzzaman'ın Hayatı (Eski, Yeni ve Üçüncü Said Dönemleri)
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 05.06.14, 08:28
 3. Resimlerle Hakikatli Hüsturlar...
  By __tİryakİ in forum Resim - Fotoğraf Galeri
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 22.10.08, 20:29
 4. Hakikatli Bir Rüya ve Stalinin Ölümü
  By elff in forum Bediüzzaman'ın Hayatı (Eski, Yeni ve Üçüncü Said Dönemleri)
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 20.08.07, 09:54
 5. Çantacı Necmi ilgen Abi - Risale-i Nur'un Hakikatli Kuvveti
  By SeRDeNGeCTi in forum Sesli ve Görüntülü Risale-i Nur Sohbetleri
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 13.08.07, 10:28

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0