+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 4 ve 4

Konu: Rabbimizi Tarif Eden Büyük Muarrif: Hz. Muhammed (asm)

 1. #1
  Ehil Üye delailinnur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2007
  Mesajlar
  1.368

  Standart Rabbimizi Tarif Eden Büyük Muarrif: Hz. Muhammed (asm)

  Sath-? arz bir mescid, Mekke bir mihrab, Medîne bir minber; o bürhan-? bâhir olan Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselâm bütün ehl-i imâna imam, bütün insanlara hatip, bütün enbiyâya reis, bütün evliyâya seyyid, bütün enbiyâ ve evliyâdan mürekkeb bir halka-i zikrin serzakiri..

  On Dört Reşahât? tazammun eden On Dördüncü Lem'a’n?n;
  B?R?NC? REŞHASI: Rabbimizi bize tarif eden üç büyük küllî muarrif var. Birisi şu kitâb-? kâinatt?r ki, bir nebze, şehâdetini on üç lem'a ile, Arabî Nur Risâlesinden On Üçüncü Dersten işittik; birisi şu kitâb-? kebîrin âyet-i kübrâs? olan Hâtemü'l-Enbiyâ Aleyhissalâtü Vesselâmd?r; biri de Kur'ân-? Azîmüşşand?r. Şimdi, şu ikinci bürhan-? nât?k? olan Hâtemü'l-Enbiyâ Aleyhissalâtü Vesselâm? tan?mal?y?z, dinlemeliyiz.
  Evet, o bürhan?n şahs-? mânevîsine bak:
  Sath-? arz bir mescid, Mekke bir mihrab, Medîne bir minber; o bürhan-? bâhir olan Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselâm bütün ehl-i imâna imam, bütün insanlara hatip, bütün enbiyâya reis, bütün evliyâya seyyid, bütün enbiyâ ve evliyâdan mürekkeb bir halka-i zikrin serzakiri; bütün enbiyâ hayattar kökleri, bütün evliyâ tarâvettar semereleri bir şecere-i nurâniyedir ki, herbir dâvâs?n?, mu'cizâtlar?na istinad eden bütün enbiyâ ve kerâmetlerine itimad eden bütün evliyâ tasdik edip imza ediyorlar. Zîrâ, o Lâ ilâhe illallah der, dâvâ eder. Bütün sağ ve sol, yani mâzi ve müstakbel taraflar?nda saf tutan o nurânî zâkirler, ayn? kelimeyi tekrar ederek, icmâ ile mânen “Doğru dedin ve söylediğin hakt?r” derler.
  Hangi vehmin haddi var ki, böyle hesaps?z imzalarla teyid edilen bir müddeâya parmak kar?şt?rs?n.
  ?K?NC? REŞHA: O nurânî bürhan-? tevhid, nas?l ki iki cenâh?n icmâ ve tevâtürüyle teyid ediliyor; öyle de, Tevrat ve ?ncil gibi kütüb-ü semâviyenin(Hâşiye) yüzler işârât? ve irhâsât?n binler rumuzât? ve hâtiflerin meşhur beşârât? ve kâhinlerin mütevâtir şehâdât? ve Şakk-? Kamer gibi binler mu'cizât?n?n delâlât? ve Şeriat?n hakkàniyeti ile teyid ve tasdik ettikleri gibi, zât?nda gayet kemâldeki ahlâk-? hamîdesi ve vazifesinde nihayet hüsnündeki secâyâ-i gàliyesi ve kemâl-i emniyeti ve kuvvet-i imân?n? ve gayet itminân?n? ve nihayet vüsûkunu gösteren fevkalâde takvâs?, fevkalâde ubûdiyeti, fevkalâde ciddiyeti, fevkalâde metâneti; dâvâs?nda nihayet derecede sâd?k olduğunu güneş gibi âşikâre gösteriyor.
  Hâşiye: Hüseyin-i Cisrî "Risâle-i Hamidiye"sinde yüz on dört işârât? o kitaplardan ç?karm?şt?r. Tahriften sonra bu kadar bulunsa, elbette daha evvel çok tasrihât varm?ş.


  Bediüzzaman Said Nursi, Sözler, s.214


  Muarrif: Tarif edici.
  Kitâb-? kebîr: Büyük kâinat kitab?.
  Âyet-i kübrâ: Büyük âyet.
  Hâtemü'l-Enbiyâ: Peygamberlerin sonuncusu.
  Bürhan-? nât?k: Konuşan delil.
  ?rhâsât: Peygamberimiz (asm) üzerinde peygamberlikten önce görünen harikulade haller.
  Hâtif: Gaybdan doğru haber veren cinler.
  Beşârât: Müjdeler.
  Kâhin: Gelecekten haber verdiği söylenen kişi, falc?.
  Şakk-? Kamer: Peygamber Efendimizin işaret parmağ?yla Ay’? ikiye bölmesi mu’cizesi.
  Konu delailinnur tarafından (11.12.07 Saat 02:51 ) değiştirilmiştir.
  İlaçların en hayırlısı KUR'AN'dır!

  Şüphesiz ALLAH ve Melekleri Peygambere
  Salat ederler.Ey İman Edenler,siz de O'NA
  Salat edin ve tam bir teslimiyetle O'NA Selam verin.(Ahzab-56)
  "İlmi, amel için öğreniniz. Çokları bunda yanıldı. İlimleri dağlar gibi büyüdü, amelleri ise zerre gibi küçüldü."
  İbrahim bin Edhem (r.a.)

 2. #2
  Ehil Üye delailinnur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2007
  Mesajlar
  1.368

  Standart

  Peygamberimizin en büyük mu'cizelerinden biri ‘kendi zât?’d?r


  Mu’cize-i Muhammedî, ayn-? Muhammed'dir (a.s.m.)


  Zat-? Zülcelâl ona demiş: ‘Ve inneke le alâ hulikin azîm" (Ve hiç şüphesiz ki sen pek büyük bir ahlâk üzerindesin. / Kalem Sûresi: 4)
  Bütün ümmet, hatta düşmanlar? da dahil olduğu halde, icma etmişler ki; bütün ahlâk-? haseneye câmidir.
  Nübüvvetten evvel, ondaki ahlâk-? hamîdenin kemâline tercüman olan 'Muhammedü'l-Emîn' ünvan?yla iştihar etmiştir.
  Hazret-i Âişe (r.a.) her vakit derdi: 'Hulukuhü'l-Kur'ân” (Onun ahlâk? Kur'ân’d?). Demek Kur'ân'?n tazammun ettiği bütün ahlâk-? haseneye câmi idi.
  ?şte o zât-? kerimde icmâ-i ümmetle, tevatür-ü manevî-i kat'î ile sabittir ki:
  ?nsanlar?n sîreten ve sûreten en cemîli ve en halîmi ve en sâbiri ve en şâkiri ve en zâhidi ve en mütevâz?? ve en afîfi ve en cevâd? ve kerîmi ve en rahîmi ve en âdili; herkesten ziyade mürüvvet, vakar, afüvv, s?hhat-i fehm, şefkat gibi ne kadar secâyâ-y? âliye varsa, en mükemmel bir fihriste-i nurânîsidir.
  Bunlar?n içindeki nokta-i icaz şudur ki:
  Ahlâk-? hasene çendan birbirine mübayin değil; fakat derece-i kemâlde birbirine müzahemet eder. Biri galebe çalsa, öteki zaifleşir. Meselâ:
  Kemâl-i hilm ile kemâl-i şecaat; hem kemâl-i tevazu ile kemâl-i şehamet; hem kemâl-i adalet ile kemâl-i merhamet ve mürüvvet; hem tam iktisad ve itidal ile tamam-? kerem ve sehavet; hem gayet vakar ile niyahet haya; hem gayet şefkat ile nihayet el-buğz-u fillah; hem gayet afüvv ile nihayet izzet-i nefs; hem gayet tevekkül ile nihayet içtihad gibi mecâmi-i ahlâk-? mütezahime, birden derece-i âliyede, bir zatta içtima?, müzayakas?z inkişaflar? mucizelerin mucizesidir.

  (Şuaât, Marifetü'n-Nebî)
  İlaçların en hayırlısı KUR'AN'dır!

  Şüphesiz ALLAH ve Melekleri Peygambere
  Salat ederler.Ey İman Edenler,siz de O'NA
  Salat edin ve tam bir teslimiyetle O'NA Selam verin.(Ahzab-56)
  "İlmi, amel için öğreniniz. Çokları bunda yanıldı. İlimleri dağlar gibi büyüdü, amelleri ise zerre gibi küçüldü."
  İbrahim bin Edhem (r.a.)

 3. #3
  Ehil Üye delailinnur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2007
  Mesajlar
  1.368

  Standart

  Onun (asm) nuru şarktan garb? tuttu


  Nas?l berk-i hâtif gibi, onun nuru şarktan garb? tuttu. Ve n?sf-? arz ve hums-u beşer onun hediye-i hidâyetini kabul edip h?rz-? cân etti. Bizim nefis ve şeytan?m?za ne oluyor ki, böyle bir zât?n bütün dâvâlar?n?n esas? olan Lâ ilâhe illallah'?, bütün merâtibiyle beraber kabul etmesin?

  ÜÇÜNCÜ REŞHA: Eğer istersen gel, Asr-? Saadete, Cezîretü'l-Araba gideriz. Hayalen olsun onu vazife baş?nda görüp ziyâret ederiz. ?şte bak:
  Hüsn-ü sîret ve cemâl-i sûret ile mümtaz bir zât? görüyoruz ki, elinde mu'ciznümâ bir kitap, lisân?nda hakàikâşinâ bir hitâb, bütün benîâdem'e, belki cin ve inse ve meleğe, belki bütün mevcudâta karş? bir hutbe-i ezeliyeyi tebliğ ediyor. S?rr-? hilkat-i âlem olan muammâ-i acîbânesini hall ve şerh edip ve s?rr-? kâinat olan t?ls?m-? muğlâk?n? feth ve keşfederek, bütün mevcudâttan sorulan, bütün ukûlü hayret içinde meşgul eden üç müşkül ve müthiş suâl-i azîm olan "Necisin? Nereden geliyorsun? Nereye gidiyorsun?" suâllerine muknî, makbul cevap verir.
  DÖRDÜNCÜ REŞHA: Bak, öyle bir ziyâ-i hakikat neşreder ki, eğer onun o nurânî daire-i hakikat-i irşâd?ndan hariç bir sûrette kâinata baksan, elbette kâinat?n şeklini bir mâtemhâne-i umumi hükmünde ve mevcudât? birbirine ecnebî, belki düşman ve câmidât? dehşetli cenazeler ve bütün zevi'l-hayat? zevâl ve firâk?n sillesiyle ağlayan yetimler hükmünde görürsün.
  Şimdi bak, onun neşrettiği nur ile, mâtemhâne-i umumi, şevk u cezbe içinde bir zikirhâneye ink?lâb etti. O ecnebî, düşman mevcudât, birer dost ve kardeş şekline girdi. O câmidât-? meyyite-i sâmite, birer mûnis memur, birer musahhar hizmetkâr vaziyetini ald?. Ve o ağlay?c? ve şekvâ edici, kimsesiz yetimler, birer tesbih içinde zâkir veya vazife paydosundan şâkir sûretine girdi.
  BEŞ?NC? REŞHA: Hem o nur ile; kâinattaki harekât, tenevvüât, tebeddülât, tegayyürât, mânâs?zl?ktan ve abesiyetten ve tesadüf oyuncakl?ğ?ndan ç?k?p, birer mektubât-? Rabbâniye, birer sahife-i âyât-? tekviniye, birer merâyâ-i esmâ-i ?lâhiye ve âlem dahi birer kitâb-? hikmet-i Samedâniye mertebesine ç?kt?lar.
  Hem, insan? bütün hayvanât?n mâdununa düşüren hadsiz zaaf ve aczi, fakr ve ihtiyacât? ve bütün hayvanlardan daha bedbaht eden, vâs?ta-i nakl-i hüzün ve elem ve gam olan akl? o nur ile nurland?ğ? vakit, insan bütün hayvanât, bütün mahlûkat üstüne ç?kar. O nurlanm?ş acz, fakr, ak?lla niyaz ile nâzenin bir sultan ve fîzâr ile nazdar bir halîfe-i zemin olur. Demek, o nur olmazsa, kâinat da, insan da, hattâ herşey dahi hiçe iner. Evet, elbette böyle bedî bir kâinatta, böyle bir zât lâz?md?r; yoksa, kâinat ve eflâk olmamal?d?r.
  ALTINCI REŞHA: ?şte o zât, bir saadet-i ebediyenin muhbiri, müjdecisi, bir rahmet-i bînihâyenin kâşifi ve ilânc?s? ve saltanat-? Rubûbiyetin mehâsininin dellâl?, seyircisi ve künûz-u esmâ-i ?lâhiyenin keşşâf?, göstericisi olduğundan, böyle baksan, yani ubûdiyeti cihetiyle, onu bir misâl-i muhabbet, bir timsâl-i rahmet, bir şeref-i insaniyet, en nurânî bir semere-i şecere-i hilkat göreceksin; şöyle baksan, yani risâleti cihetiyle, bir bürhan-? Hak, bir sirâc-? hakikat, bir şems-i hidâyet, bir vesîle-i saadet görürsün.
  ?şte, bak: Nas?l berk-i hâtif gibi, onun nuru şarktan garb? tuttu. Ve n?sf-? arz ve hums-u beşer onun hediye-i hidâyetini kabul edip h?rz-? cân etti. Bizim nefis ve şeytan?m?za ne oluyor ki, böyle bir zât?n bütün dâvâlar?n?n esas? olan Lâ ilâhe illallah'?, bütün merâtibiyle beraber kabul etmesin?

  Bediüzzaman Said Nursi, Sözler, s.215
  İlaçların en hayırlısı KUR'AN'dır!

  Şüphesiz ALLAH ve Melekleri Peygambere
  Salat ederler.Ey İman Edenler,siz de O'NA
  Salat edin ve tam bir teslimiyetle O'NA Selam verin.(Ahzab-56)
  "İlmi, amel için öğreniniz. Çokları bunda yanıldı. İlimleri dağlar gibi büyüdü, amelleri ise zerre gibi küçüldü."
  İbrahim bin Edhem (r.a.)

 4. #4
  Gayyur peyruza - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2007
  Bulunduğu yer
  Mardin
  Mesajlar
  137

  Standart

  selam konu Allah?n Habibiyse bende birşeyler söylemek isterim.bildiğim kadar?yla Allah Rassulü aleyhisselatu vesselam herhangi bir tabiat olay?nda ,ki ilk kavimlerin çoğu bu şekilde y?k?lm?şt?r,hemen secdeye kapan?r ve Allah?m ümmetimi helak etme diye dua edermiş.Bu durum karş?s?nda Allah:sen aralar?nda bulunduğun sürece biz onlar? helak edecek değiliz.akl?mda kald?ğ?nca yaz?yorum,O bize Allah?n en büyük delili,en güzel rahmeti ve bizi Allaha sevdiren yegane Habib'tir bu arada helak olmad?ğ?m?za göre O, aleyhisselam hala aram?zda ...Ben O'nu çoooooooooooooooooooooooook seviyorum duayla


  Hz.Muhammed bu kainat?n sahibinin kaleminin mürekkebidir,kainat?n ruhudur,nurudur..

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. CENAB'I ALLAH'IN en sevdiği ve en büyük belaları def eden zikir.
  By vertyucek in forum İslami Konular ve İman Hakikatleri
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 01.06.14, 10:53
 2. En Büyük Öğretmen Hz. Muhammed (asm)
  By Bîçare S.V. in forum Hz. Muhammed (S.A.V)
  Cevaplar: 10
  Son Mesaj: 04.04.09, 20:14
 3. Dördüncü Muarrif
  By Ehl-i telvin in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 19
  Son Mesaj: 04.01.08, 19:06
 4. En Büyük Muallim Muhammed(S.A.V)
  By NurTalebesi in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 15.12.07, 21:17
 5. Rabbimizi Tarif Eden Muarrif: Hz. Muhammed(asm)
  By Meyvenin Zeyli in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 4
  Son Mesaj: 16.04.07, 15:50

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0