+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 4 ve 4

Konu: Hadislerden Seçmeler

 1. #1
  Dost zahide - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  11

  Lightbulb Hadislerden Seçmeler

  Bir insan yer doyar,içer kanar ve şunu söylerse; “Elhamdülillahillezi et’ameni ve eşbaani ve sekani ve ervani” anas?ndan doğduğu gün gibi günahlar?ndan ç?kar.

  Bir kimse yemek yediği kab? sünnetlerse kab ona istiğfar eder, kendisinden fakirlik,çocuklar?ndan da ahmakl?k gider.

  Bir kimse çal?nan şeyi bile bile yerse,günahta h?rs?za ortak olur.

  Bir kimseye yan?nda bir cemaat varken bir hediye verilirse o cemaatte ona ortakt?r.

  Bir kimse çarş?ya girdiğinde “La ilahe illallahu vahdehu la şerikeleh,lehül mülkü velehül hamdü yuhyi veyumitu ve hüve hayyün la yemutu biyedihil hayr ve hüve ala külli şey’in kadir.”derse,Allah ona bir milyon sevap verir.Onun bir milyon günah?n? siler ve onu bir milyon mertebe yükseltir ve onun için Cennette bir köşk bina eder.

  Karada veya denizde telef olan mal,zekat?n verilmemesinden dolay? olmuştur.Onun için mal?n?z? zekatla koruyun.Hastan?z? sadaka ile tedavi edin.Belay?’da dua ile karş?lay?n.Muhakkak ki “dua”indirilene de indirilmeyene de fayda verir.?ndirilenden açar kurtar?r,indirilmeyeni tutar.

  Bir kimse abdestli yatarsa Allah onun için bir melek tahsis eder ve o melek şu duada bulunur:Allah’?m falan kulunu bağ?şla,çünkü o abdestli olarak yatt?.

  Dişler misvaklanarak k?l?nan iki rekat namaz ,misvaks?z k?l?nan yetmiş rek’at namazdan daha hay?rl?d?r.

  Medine halk?ndan bir zat ticaret maksad?yla Şam’a hareket etmiş.Yolda önüne bir h?rs?z ç?km?ş hem mal?na hem de can?na kast etmiş.H?rs?za:
  Ne olur!?şte mallar?m,paralar?m!Al hepsini,yeter ki can?ma k?yma!diye yalvarm?ş ise de h?rs?z,raz? olmam?ş.Bunun üzerine h?rs?zdan abdest al?p iki rek’at namaz k?lmas?na müsaade etmesini rica etmiş.H?rs?z buna müsaade edince kalk?p abdest alm?ş,iki rek’at namaz k?ld?ktan sonra ellerini aç?p Cenab-? Hakka üç defa şu niyazda bulunmuş:
  Ya Vedudu,Ya Vedudu,Ya Zel-arşil mecidi.Ya Mubdiu,Ya Mu?du,Ya Fe’alün lima yuridu’l es’elüke bi nuri vechikellezi edae erkane arşike ve es’elüke bi kudretikelleti gaderte biha ala halg?ke ve bi rahmetikelleti vesiat külle şey’in La ilahe illa ente,Ya Muğ?su eğisni,Ya Muğ?su eğisni.Manas?: (Ey Vedud,Ey Vedud,Ey yüce arş?n sahibi,Ey Mubdi,Ey istediğini tam yapan,arş?n?n temellerini ayd?nlatan Cemalinin nur’u ile senden diliyorum!Mahlukat?na güç yetirdiğin kudretinle,ve her şeyi kapsayan rahmetinle senden niyaz ediyorum!Ey imdada yetişici imdad?ma yetiş!Ey i,mdada yetişici imdad?ma yetiş(beni kurtar)!..)
  Bu duay? okuyup ellerini yüzüne sürdükten sonra,aniden gayet heybetli,ve güçlü bir ata binmiş yeşil elbiseli elinde m?zrağ? bulunan bir yiğit belirmiş.H?rs?zla savaşa başlam?ş.H?rs?z?n baş?na bir darbe indirmiş ve onu yere sermiş.Gelip tacire haydi gel,öldür bu h?rs?z?,demiş ise de tacir korkudan yerinden k?m?ldayamam?ş.Bunu üzerine yine kendisi ikinci bir darbe indirip h?rs?z? öldürmüş.H?rs?z?n öldüğünü gören tacir gelip o yiğite teşekkür etmiş ve sormuş:
  Nereden geldin!Beni bu gözü dönmüş h?rs?z?n elinden kurtard?n?
  Yiğit konuşmuş:
  Ben üçüncü kat?n meleklerindenim!Sen bu duay? bir kere okuduğun zaman gök kap?lar? y?ld?r?m çarpm?ş gibi oldu!?kinci defa okuduğun zaman,göğün kap?lar? aç?l?verdi,ve bir tak?m ateş ve k?v?lc?mlar etrafa saç?l?verdi.Üçüncü kez okuduğunda,hemen Cebrail Aleyhisselam Allah taraf?ndan bir ferman ile gelip,bana bu h?rs?z? öldürmemi emretti.Ben de verilen emri yerine getirdim.Hepsi o kadar
  Tacir Medine’ye döndüğü zaman baş?ndan geçen bu ilginç hadiseyi Efendimiz Sallallahü Aleyhi ve Selleme anlat?nca,Peygamberimiz(S.A.V)ona şöyle hitab etti:
  Allah sana Esma-i hüsnay? öğretmiş…Zira bu isimlerle, kim Allah’tan bir şey isterse Allah ona verir.Dua ederse kabul eder.

  Cuma’an?n ilk saatinde camiye giden bir deve,ikinci saatinde giden bir s?ğ?r,üçüncü saatinde giden bir koç boğazlam?ş gibi sevap al?r.Dördüncü saatinde giden bir tavuk kesmiş gibi, beşinci saatinde giden ise bir yumurta tasadduk etmiş gibi sevap al?r.?mam minbere ç?k?nca,art?k sahifeler dürülür,kalemler kald?r?l?r,Melekler minberin yan?nda toplan?r,hutbeyi dinlemeye koyulurlar.O anda gelen,art?k sadece namaz için gelmiş olur,faziletten bir şeye hakk? olmaz.

  Kim cum’a gecesi Kehf suresini okursa,bulunduğu yerden Mekke’ye kadar Ona bir nur verilir;diğer Cum’aya kadar üç gün fazlas?yla,mağfiret olunur;sabaha kadar yetmişbirbin melek de onun için Allah’tan mağfiret dilerler;hastal?ktan muaf tutulur,s?raca,Zatü’l Cenb,Baras,Cüzzam hastal?ğ?ndan,Deccal’in fitnesinden de emin olur.

  Her hastal?ğ?n baş?; mideyi yemekle doldurup bozmakt?r!

  Perhiz her ilac?n en başta gelenidir!

  Kim bir kabristana uğray?p da onbir defa ihlas suresini okuyup ecrini oradaki ölülere bağ?şlarsa, orada bulunan mevtalar say?s?nca ona ecir verilir

  Bir müm’in Ayet’el Kürsi’yi okuyup da sevab?n? kabirde yatanlar?n ruhuna hibe ederse,Allah doğudan bat?ya kadar her ölünün kabrine k?rk nur idhal eder(sokar).Kabirlerini genişletir,derecelerini yükseltir,okuyana da altm?ş peygamber sevab?n? verir.Allah ayr?ca her harfine karş?l?k, k?yamete kadar onun için tesbih edecek bir melek yarat?r.

  Babalar?n?za iyilik ediniz ki,çocuklar?n?z da size iyilik etsinler!

  Herhangi bir adam,evde han?m?na yard?m ederse Allah ona Eyyüb,Davud,Ya’kup ve ?sa’ya (A.S)verdiği sevab? verir.

  Sizden aşağ? olana bak?n,sizden yukar? olana bakmay?n ki Allah’?n size vermiş olduğu ni’meti küçümsememiş olunuz ,size yak?şan da budur.

  Kim tabutu dört yan direğine girip taş?rsa,Allah onun tam k?rk büyük günah?n? amel defterinden düşürüverir.

  Her istediğini yemen de israftan say?l?r.

  Üç şey ikram edildiğinde red edilmez:Yast?k,yağ ve süt.

  Çocuk akikas? karş?l?ğ?nda al?nm?ş bir rehindir!

  En iyi ilaç şunlard?r:Ağ?zdan içilen ilaç,buruna çekilen damla,yürümek,kan ald?rmak ve sülük takt?rmakt?r.

  ?ki kişi el s?k?şt?klar? zamanAllah her ikisinin üzerine gökten yüz rahmet indirir;doksan? ilk el uzatan?n,onu da ikinci olarak el uzatan?nd?r.

  Kim kendi nefsi için dilenme bab?nda bir kap? açarsa,Allah ona yetmiş tane fakirlik kap?s? açar!

  Farz ibadetleri ifa ettikten sonra,en efdal ibadet müslüman?n kalbine sevinç koymakt?r.

  Kişi arkadaş?n?n dini üzeredir!Biriniz, onun kiminle düşüp kalkt?ğ?na iyice baks?n!

  Sofralar?n?z? yeşilliklerle süsleyiniz.Çünkü o,Besmele ile birlikte, şeytan? durdurmaz kovar.

  Üç şeyden bereket kald?r?lm?şt?r:Soğuyuncaya kadar s?cak yemekten,ucuzlay?ncaya kadar pahal? şeyden,Besmele çekilmeyen şeyden.

  Çörek otu ölüm hariç,bütün dertlere devad?r.

  Yemekten önce kavun yemek,karn? y?kar,hastal?ğ? kökünden söküp atar.

  Zeytin yağ?n? yiyin.Onunla yağlan?n.Çünkü cüzzam hastal?ğ? dahil,tam yetmiş derde devad?r!

  Çiğ sar?msak ye!Eğer ben meleklerle konuşmasayd?m,mutlaka onu yerdim.

  Elbiselerinizi dürün!ki ruhu ona avdet etsin.Çünkü şeytan elbiseyi dürülmüş olarak gördüğünde giymez,ama dürülmemiş olarak gördüğü elbiseyi hemen giyer.

  Kim abdestli olarak yatarsa,ibadet edici olarak yatm?ş olur.Ruhu da Allah’a secde edici olarak uruc eder(yükselir),göreceği rüya da sad?k bir rüya olur.Böyle olmazsa tabii ki bu imkanlara sahip olamaz.

  Kişinin rüyas? tabir edilmedikçe bir kuştur.Tabir edeldiği zaman vaki olur,onun için onu ancak ileri görüşlü kişilere anlat!

  En doğru rüya seher vakitlerinde görülen rüyad?r.

  Kişi evinden ç?kt?ğ? zaman (Bismillahi tevekkeltü alellahi vela havla vala kuvvete illa billahi)derse bir melek şöyle der: ‘Kifayet olundun,hidayet olundun,ve korundun.’Şeytan yan?ndan uzaklaş?r.Ona diğer bir şeytan rastlar da şöyle der: ‘Kifayet olunan,hidayet olunan ve h?fz edilen bir adama sen nas?l musallat olabilirsin?’

  Aşüre gününde oruç tutmak,bir y?ll?k günaha kefarettir.

  Kim Aşüre günü müslümanlardan on kişiye selam verirse,bütün müminlere selam vermiş olur.

  Kim bir kahini veya müneccimi gelip tasdik ederse,Muhammed (A.S) üzerine indirileni inkar etmiş olur.

  Sizden birinizin kulağ? ç?nlad?ğ?nda beni ans?n ve bana salat-ü selam getirsin,sonra da şöyle desin ‘Zekerallahü men zekerani bi hayrin’.

  Sak?n güneşte oturmay?n?z!Çünkü o elbiseyi eskitir,tende çirkin koku peydah eder,içteki gizli hastal?klar? hareket ettirip meydana ç?kar?r.

  Tedbir geçinmenin yar?s?d?r,muhabbet akl?n yar?s?d?r,üzüntü ihtiyarl?ğ?n yar?s?d?r,çoluk çocuğun azl?ğ? kolay yaşayanlar?n yar?s?d?r.

  Kul için yedi husus vard?r ki;ölümünden sonra kabrinde amel defterine sevap yaz?l?r.?lim öğretenler,su ak?tanlar(çeşme yapt?ranlar),kuyu kazanlar,ağaç dikenler,mescit yapanlar,Mushaf’? miras b?rakanlar,ölümünden sonra kendisine dua edecek hay?rl? evlad b?rakanlar.

  KAYNAKLAR: Ramuz El Ehadis(Hadisler Deryas?)
  Mecmaul Adab
  Konu zahide tarafından (28.09.07 Saat 23:33 ) değiştirilmiştir.

  NE İSTERSEN ONU YAP! AMA ALLAH'IN HER ZAMAN SENİN YANINDA HAZIR VE NAZIR OLDUĞUNU HİÇ UNUTMA!


 2. #2
  Dost ibrahim23 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2007
  Mesajlar
  5

  Standart

  allah raz? olsun hadislerden çok faydaland?m

 3. #3
  Dost zahide - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  11

  Standart

  Allah cümlemizden Razı olsun kardeşim.Sağolun.
  Konu zahide tarafından (02.09.07 Saat 02:28 ) değiştirilmiştir.

  NE İSTERSEN ONU YAP! AMA ALLAH'IN HER ZAMAN SENİN YANINDA HAZIR VE NAZIR OLDUĞUNU HİÇ UNUTMA!


 4. #4
  acizizfakiriz
  Guest acizizfakiriz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Standart

  "Her hastalığın başı; mideyi yemekle doldurup bozmaktır!

  Perhiz her ilacın en başta gelenidir!"

  teşekkürler baya isabetli bir paylaşımdı....

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Eserlerden Seçmeler...
  By ŞİMŞEK MUSTAFA in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 21.12.08, 22:03
 2. Hz. Ali'nin (r.a) Divanından Seçmeler
  By SeRDeNGeCTi in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 18.05.08, 14:42
 3. Einstein'dan Seçmeler
  By serab in forum Serbest Kürsü
  Cevaplar: 7
  Son Mesaj: 09.10.07, 12:15

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0