+ Konu Cevaplama Paneli
11. Sayfa - Toplam 174 Sayfa var BirinciBirinci ... 9 10 11 12 13 21 61 111 ... SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 101 ile 110 ve 1738
Like Tree274Beğeni

Konu: Günün Hadis-i Şerif'i...

 1. #101
  Gayyur Hilal Nihal - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Feb 2008
  Mesajlar
  61

  Standart

  Senin üzerine hakt?r ki, her söylediğin hak olsun. Fakat her hakk? söylemeye senin hakk?n yoktur. Her dediğin doğru olmal?; fakat her doğruyu demek doğru değildir. 22. Mektub

 2. #102
  Gayyur Hilal Nihal - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Feb 2008
  Mesajlar
  61

  Standart

  Çok konuşan, çok hatâ eder, çok günah işler.

 3. #103
  Gayyur Hilal Nihal - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Feb 2008
  Mesajlar
  61

  Standart

  -elinizden geldikçe dünya üzüntülerinden vazgeçin...!

  -cimrilikten sak?n?n..! zira, o sizden öncekileri helak etmiştir...

  -mallar?n?z? zekatla emniyet alt?na al?n?z...! ve hastalar?n?z? sadaka ile tedavi ediniz....!

  -kalbi karartan, aç gözlülükten, Allaha s?ğ?n?n....!

  -kardeşlerinizi isimleriyle çağ?r?n...lakaplarla çağ?rmay?n...!

  -nesiliniz için hay?rl? eşler seçin...!

  -rikkat (duygusal) anlar?n?zda, duay? ganimet bilin...!

  -kad?n, avrettir...d?şar? ç?k?nca, muhakkak, şeytan ona muttali olur...(onunla fitne ç?karmak ister...)

  -Allah bir kulu sevdiği zaman, onu dünyadan korur... t?pk? sizden birinin, hastas?na suyu yasaklamas? gibi...!

  -dünya sevgisi bütün hatalar?n baş?d?r...!

  -cihad?n en büyüğü; zalim sultana, hakk? söylemektir...

  -rahat zamanlar?nda cenab-? hakk? hat?rla ki, o da seni s?k?nt?l? zamanlar?n da hat?rlas?n....!

  -kul Allah?n hakk?na riayet etmezse, Allah da kulun hakk?na riayet etmez...!

  -cömert kimsenin hatas?n? görmezden gelin...! çünki, Allah ü teala, her sürçtüğünde onun elinden tutar....!

  -fazileti; ümmetimin merhametlilerinin yan?nda aray?n?z ki, onlar?n kanatlar? alt?nda yaşayas?n?z...!

  -kim ilim talep ederse, bu işi onun geçmiş bütün günahlar?na kefaret olur...!
  ---
  -mümin erkeklere söyle; gözlerini haramdan sak?ns?nlar....! ve ?rzlar?n? korusunlar... bu onlar için daha temizdir... (ayet-i kerime/nur suresi)

  -mümin kad?nlara söyle; gözlerini haramdan sak?ns?nlar....! ve ?rzlar?n? korusunlar... bu onlar için daha temizdir... (ayet-i kerime/nur suresi)

 4. #104
  Gayyur Hilal Nihal - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Feb 2008
  Mesajlar
  61

  Standart

  Hadislerde Duâ



  Resûl-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuşlardır:



  "Büyük zorluklara dûçar olduğunuz zaman "Allah bize yeter. O ne güzel vekildir" zikr-i ce-mîlîne devam ediniz." (1)



  "Cenâb-ı Hak, duada fazla ısrar edenleri sever." (2)



  "Eğer bir kul, Cenâb-ı Hakk'a bir hususda duâ eder de icâbet olunmazsa onun yerine bir hasene, yani bir sevâb yazılır." (3)



  "Bir babanın oğlu için duâsı, bir peygamberin ümmeti hakkındaki duâsı gibi makbuldür." (4)



  "İyilik görenlerin iyilik gördükleri kimseler hakkında ettikleri hayır duâları reddolunmaz." (5)



  "Ezân ile ikâmet arasında yapılan duâ müs-tecâbdır. Bu arada hemen duâ ediniz."(6)



  "Kaderden sakınmak kaderi def etmez. Lâkin sâlihlerin duâsı, nüzûl etmiş ve edecek olan elem ve musîbeti def etmeğe ve kaldırmağa medâr olur. İş böyle olunca ey Allah'ın kulları, duâ ediniz." (7)



  "Kur'ân-ı Azîmü'ş-şan her ne vakit hatmolu-nursa akabinde yapılan bir duâ müstecâbdır." (8)



  "Bir kimsenin sevdiği bir kimse aleyhinde olan duâsının kabul olunmamasını Cenâb-ı Hakk'tan istirhâm eyledim." (9)



  "Bir farz namazını huşû' ile edâ eden kimsenin o namazın akabinde vakı' olacak bir duâsı müstecâb olur." (10)



  "Mazlumun bedduâsından sakınınız. Zîra bir kıvılcım sür'atiyle semâya icabete yükselir."



  Fâcir de olsa mazlûmun duâsı makbûldür." (11)



  "Cenâb-ı Allah buyurmuşdur ki: "Kim bana duâ etmezse ona gadab ederim." (12) Zîrâ bu hal ya gafletten, yahut kibirden ileri gelir



  "Müslüman kardeşinin ayıp ve çıplak yerlerini setrederek onu dünyâda rüsvay etmeyen kimsenin ayıplarını Cenâb-ı Hakk kıyâmet gününde setreder." (13)



  "Bir yerde yangın vuku' bulduğunu gördüğünüz zaman ''Allahü Ekber' diyerek tekrar tekrar tekbîr alınız. Zîra tekbir yangını söndürür." (14)



  "Dünyânın geniş vakitlerinde, yani sıhhat ve servet ve asâyiş ve emniyet gibi esbâb-ı istirahat mükemmel olduğu bir zamanda Cenâb-ı Hakk'a ibâdet ve tâat ile kendini takdîm et ki muzâyakalı sıkıntılı bir zamanda seni lutf ile yâd edip gözetsin."(15)



  "Ana ve babaya iyilik ömrü artırır. Yalan söylemek rızkı noksanlaştırır, duâ kazaya siper olur." (16)



  "Kendisine iltica ile bir ricada bulunan kimsenin ricasını kesip atanın duâ ve ricasını da Allah kesip atar." (17)



  "Bir mü'mine yapılan zillet ve hakareti görüp de men'ine muktedir olduğu halde muâvenette bulunmayanları Cenab-ı Hak mahşerde zelîl eder." (18)



  "Her kim duâlarının kabûlünü, gam ve üzüntülerinin def olup kaldırılmasını arzu ederse sıkıntıda bulunanların imdâdına yetişsin." (19)



  "İşlerde istihâre edenler, yani Allah'dan hayır dileyerek rızâsına muvafık hareket edenler zarar etmezler. İstişâre edenler de işin sonunda pişman olmazlar. İdâr-i maîşetinde isrâf etmeyip i'tidâl yolunu iltizâm edenler de fakr u zarurete düşmezler." (20)



  "Bir işe başlamak istediğin zaman âkıbetini iyice tefekkür edip hayr u sevâbı mûcib ise devam et, şerr ü ıkâbı mûcib ise ictinâb et!" (21)



  "Hikmet on parçadır. Dokuzu uzlette, diğer biri de sükûttadır. Yâni mâlâyâniden, kendisini ilgilendirmeyen ve lüzumsuz bulunan şeylerden hıfzeylemektedir." (22)




  "Akâid-i fâside ve bid'at sâhiplerinin amellerini, ibâdetlerini Cenâb-ı Allah kabul etmek istemez." (23) Eğer tevbe edip ehl-i sünnet ve'l-cemâat i'tikadına rûcû' ederlerse kabûl eder.

  Ebû Hüreyre radıyallahu anh der ki: Resûl-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır:

  "Her bir peygambere etmesi için bir duâ verilmiştir. Ben ise ümmetime şefâat olmak üzere duâmı âhirete bırakmak istiyorum." (24)

  Enes bin Mâlik'den gelen rivayette ise Resûl-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem:

  "Her bir nebî Allah'dan bir dilekte bulundu. Yahud, her bir peygamberin Allah'a edeceği bir duâsı vardı. Her biri duâsını yaptı ve kabul olundu. Ben ise duâmı kıyâmet gününde ümmetim için şefâat kıldım." buyurmuşlardır.

  Enbiyây-ı izâmın her duâsının müstecâb olması kuvvetle umulur ise de, kat'î olmayıp yalnız bir duâlarının kesin olarak kabûl edileceği kendilerine bil-dirilmişdir. O duâ, her bir nebîye Allah tarafından husûsî olarak verilen duâdır.

  Ezcümle Hazret-i Âdem -aleyhisselâm bu müstecâb duâsını tevbesinin kabûl olması için; Hazret-i Nuh aleyhisselâm- kavmininin helâki ve berâberindeki mü'minlerin kurtulması için, Hazret-i İbrahim-aleyhisselâm- -i Mükerreme ve Beytullah için, Hazret-i Mûsâ -aleyhisselâm- Fir'avn'ın helâki için, Hazret-i îsâ -aleyhisselâm- gökten bir mâide, sofra indirilmesi için etmişler ve müstecâb olmuşdur.

  Hazret-i Resûl-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem-Efendimiz ise, bu kesinlikle kabul olunacağı Allah tarafından te'min olunan duâsını, ümmetine şefâat için âhirete bırakmıştır. Ne mutlu O'nun sünnetine sımsıkı sarılan mü'minlere.



  --------------------------------------------------------------------------------
  (1) Ebû Dâvud, Vitr, 25; Tirmizî Kıyâme, 8; İbn Hanbel, Müsned, I/336.
  (2) Kenzû'l-irfân 57 (Camiu's-sağîr'den)
  (3) a.e. göst. yer.
  (4) Keşfü'l-hafâ, 1/495 (Deylemî'den)
  (5) Tirmizî, Birr, 5.
  (6) Tirmizî, Salat, 44, Deavât, 128; Ebû Dâvud, Salât, 35.
  (7) Tirmizî Deavât, 101; İbn Hanbel, Müsned, 5/224.
  (8) Kenzü'l-irfan, 59 (Camiu's-sağîr'den) Dârimî, Fezailü'l-Kur'ân. 33.
  (9) a.e. göst. yer. Keşfü'l-hafâ, 1/404 (Dârekutnî'den)
  (10) Buhârî, Cihâd, 180; Müslim, îman, 39; Ebû Dâvud, Zekât, 5; Tirmizî, Zekât, 6; İbn Mâce, Zekât, 6;Dârimî, Zekât 1; Muvatta, Da'vetü'l-mazlûm, 1; İbn Hanbel, Müsned, 1/333.
  (11) Keşfü'lhafâ, 1/405 İbn Hanbel, Müsned'den
  (12) İbn Mâce, Duâ, 1; İbn Hanbel, 3/477
  (13) Buhârî, Mezâlim, 3; Müslim, Birr, 58; Ebû Dâvud, Edeb, 28; Tirmizî, Birr; 19; İbn Mace, Mukaddime, 17; İbn Hanbel, Müsned, 3/91, 252.
  (14) Keşfü'l-hafâ, 1/89.
  (15) İbn Hanbel, Müsned, 1/307; Tirmizî, Deavât, 9.
  (16) Buhârî, Mevâkîtü-salât, 5; Müslim, İmân, 137; Ebû Dâvud, Edeb, 130; Tirmizî, Salât, 13; Neseî, Mevâkît, 51; İbn Mâce, Edeb, l.
  (17) Keşfü'l-hafâ, 2/272 (Ahmed b. Hanbel, Müsned'den)
  (18) İbn Hanbel, Müsned, 3/487.
  (19) Müslim, Müsakat, 32; İbn Hanbel, Müsned, 3/32.
  (20) Keşfü'l-hafâ, 2/185 (Taberânî'den)
  (21) Kenzü'l-irfan.
  (22) Keşfü'l-hafâ, 1/363 (İbn Adiyy'den)
  (23) İbn Mâce, Mukaddime, 7.
  (24) Müslîm, îman, 334, 335 vd. Buhârî, Deavat, I; Tirmizî, Deavât, 130; İbn Mâce, Zühd, 37; Dârimî, Rikak, 85; Muvatta", Kur'ân, 26.

 5. #105
  Ehil Üye insirah - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2007
  Bulunduğu yer
  Kure-i Arz
  Mesajlar
  3.312

  Standart

  Selam,sualden öncedir.Kim ki,size selamdan önce sual ile başlarsa,ona cevap vermeyiniz.

  Hadis.
  Kainattaki gidisati izlesek ve israfin ve intizamsizligin olmadigini gorsek,sanirim bu bizim icin en buyuk tahkik egitimi olacaktir.

 6. #106
  Dost said66 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Feb 2008
  Bulunduğu yer
  YOZGAT
  Yaş
  24
  Mesajlar
  6

  Standart

  http://nurdersi.com

  sayg?l? ve k?ymetli arkadaşlar bu siteden faydalanacağ?n?z? düşünüyorum.

 7. #107
  Dost HizBuLLaH-313 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Mar 2008
  Mesajlar
  4

  Standart

  Ben sizlere iki ağır emanet bırakıyorum...
  Eğer bunlara tutunursanız asla yoldan sapmazsınız...
  Biri Allah'ın kitabı Kur'an...
  Diğeri de Ehl-i Beyt'imdir...
  Canımız Canına Feda Evladımız Evladına Ya Resulellah Ya Höccetallah
  Hayber Hayber Ya Yahud Ceyşu Muhammed Gadimun, Allahu Ekber!

 8. #108
  Dost Yalan_olmasın - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Mar 2008
  Mesajlar
  8

  Standart Hadis Paylaşalım


  Müslümanlar karş?laşt?klar?nda, tokalaş?r, birbirlerinin hal ve hat?rlar?n? sorarlarsa, Allah onlara bu halde iken 100 rahmet indirir. Doksan dokuzu daha güler yüzle ve daha samimiyetle kardeşinin halini ve hat?r?n? sorana, biri de diğerine verilir.

  [Hadis (Taberani).]

  Konu HakanBa tarafından (10.03.08 Saat 18:02 ) değiştirilmiştir.

  Ben beni bıraktığım zaman sen beni bırakma

  YARAB.


 9. #109
  Ehil Üye Tılsım - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2007
  Bulunduğu yer
  Meçhul...
  Mesajlar
  2.240

  Post


  “Kulum Beni nas?l görürse ona öyle tecelli ederim. Beni zikrettiğinde onunla olurum. Beni kalbinde zikrederse, Ben de onu kendim zikrederim, Beni bir mecliste zikrederse, Ben de onu o meclisten daha yüce bir mecliste zikrederim, ve Bana bir kar?ş yaklaş?rsa, Ben ona bir kol mesafesi yaklaş?r?m. O Bana bir kol mesafesi yaklaş?rsa Ben ona bir kulaç mesafesi yaklaş?r?m. O Bana yürürse Ben ona koşar?m!”
  Hadis-i Kudsi

  Bir erime anıdır aşk can ipinin yavaşça incelmesi ve görünmeyen sevgili nin yüzünde kopması..

  Sustum! Bir harf bile söylememin imkanı yok yoklukta artık. Aslı olmayan sözlerdir çünkü hep dilimde, gerçek değil surettir hep...Cana eziyetten başka bir şey vermez ki söylesem!..

  Sustum! çünkü hadden aşkın olacak söz, kabından taşacak...Ne kulaklarda onu anlayacak bir kudret var oysa; ne anlayışında ona uygun bir kabiliyet!..


 10. #110
  Ehil Üye delailinnur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2007
  Mesajlar
  1.368

  Standart

  Biriniz,RABB'? ile konuşmak istediğinde KUR'AN okusun.(40 Hadis'ten..)
  İlaçların en hayırlısı KUR'AN'dır!

  Şüphesiz ALLAH ve Melekleri Peygambere
  Salat ederler.Ey İman Edenler,siz de O'NA
  Salat edin ve tam bir teslimiyetle O'NA Selam verin.(Ahzab-56)
  "İlmi, amel için öğreniniz. Çokları bunda yanıldı. İlimleri dağlar gibi büyüdü, amelleri ise zerre gibi küçüldü."
  İbrahim bin Edhem (r.a.)

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Bir Hadis-i Şerif
  By jasminay in forum Hadis-i Şerifler
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 09.03.08, 21:03
 2. Hadis-i Şerif?
  By bir_damla_nur in forum Hadis-i Şerifler
  Cevaplar: 8
  Son Mesaj: 27.12.07, 21:42
 3. Hadis-i Şerif
  By Ebu Hasan in forum In All Respects of Islam
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 23.02.07, 10:10
 4. Hadis-i Şerif
  By muntehab in forum Hadis-i Şerifler
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 28.11.06, 09:32
 5. Hadis-i Şerif
  By muhammedtaha in forum Hadis-i Şerifler
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 19.08.06, 23:09

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0