Zeyd bin Hâlid el-Cühenî’den (Radiyallahu Anh):

Resûlüllah (Aleyhisselatü Vesselam), Hudeybiye seferinde, geceleyin yağan yağmurdan sonra bize sabah namaz? k?ld?rd?. Namazdan ç?k?nca cemaata dönüp:

– Biliyor musunuz Rab Teâlâ, bu gece ne buyurdu? diye sordu.

Ashâb-? kirâm:
– Allah ve Resûlü daha iyi bilir, dediler.

Resûlüllah şu aç?klamay? yapt?:

– Allah Teâlâ buyurdu ki: Kullar?mdan kimi bana iman ederek, kimi de inkâr ederek sabahlad?. Her kim ‘Allah’?n fazl ve rahmeti ile yağmur yağd?’ dedi ise, işte o bana iman etmiştir. Her kim de, ‘Filan ve falan y?ld?zlar?n doğup batmas? ile bize yağmur yağd?’ dedi ise, işte o kimse, bana iman etmemiş, y?ld?za inanm?şt?r.

(Buharî-Müslim)

---

Bu hadiste; yağmur, f?rt?na, sel vs. gibi hâdiselerin, tesadüfen cereyan eden veya tabiat taraf?ndan yarat?lan doğal olaylar olmay?p Allah’?n takdiri ve iradesiyle meydana geldiği ifade edilmektedir. Resulullah.org