Bir hadis

Resûl-ü Ekrem (a.s.m.) zât?nda büyüktü. ?nsanlar?n gözünde ve gönlünde de büyüktü. Yüzü ay?n ondördü gibi parlard?. Ne fazla uzun, ne de k?sayd?, orta boyluydu. Kafas? büyükçe idi. Saç? taral?, dalgal? ve düzgündü. Kolayca iki tarafa ayr?l?rd?. Uzatt?ğ?nda kulak memelerini geçmezdi. Buğday tenliydi. Geniş al?nl?yd?. Yay kaşl?yd?. Kaşlar? gür olmakla birlikte birbirine girmiş değildi. îki.kaş? ortas?n­da bir damar vard?. Öfkelendiğinde hafifçe kabamd?. Burnunun ucu hafif kalk?kt?. Yüzünden nur saç?l?rd?. ?yice dikkat etmeyen onu kal­k?k burunlu san?rd?. Gür sakall?yd?. Yanaklar? düzgündü. Ağz? bü-yükçeydi. Dişleri inci gibi parlard? ve bitişik değildi. Göğsü hafif k?l­l?yd?. Zarif boyunlujdu ve gümüş rengindeydi. Vücud yap?s? ahenk­liydi. ?ri yap?l?yd?. Azalan uyumluydu. Göğsüyle karn? ayn? hizaday­d?. Göğsü ve omuzlan genişçeydi. Kemikleri kahncayd?. Vücudu nur­luydu. Göğsünden göbeğine doğru k?ldan ince bir hat uzan?rd?. Bu­nun d?ş?nda memeleri ve karn?nda k?l yoktu. Kollar?, omuzlan ve göğsünün üst k?sm? k?lla kapl?yd?. Kollar? uzuncayd?. Avuçlan geniş­çeydi. Parmaklan düzgündü. El ve ayak parmaklan hafifçe kal?n ve uzuncayd?. Düztaban değildi. Ayaklar?n?n üstünde eğrilik yoktu ve y?kand?ğ?nda üzerinde su durmazd?. Yürüdüğünde ayaklann? yerde sürümez, ad?mlann? kald?rarak atard?. Yürürken hafifçe öne meyle-derdi. Mütevaz? yürürdü. Ad?mlan?n genişçe atard?. Yüksekten iner-mişcesine yürürdü. Sağa ve sola bakt?ğ?nda bütün vücuduyle birlikte dönerdi. Önüne bakard?. Yere bak?ş? göğe bak?ş?ndan fazlayd?. Bak?­ş?n?n büyük bir k?sm? tefekküre yönelikti. Sahabîlerini arkadan ta­kip ederdi. Karş?laşt?klanna selâm verirdi.
Camiü’s-Sağir, 3077. [5:76, Hadîs No: 6493]