"Müminler, kolay ve yumuşakt?rlar. T?pk? bağlamak istediklerinde boyun eğen, bir kaya üzerine çöktürmek istediklerinde çöken uysal bir deve gibi..."
(Ramuzu’l-Ehadîs)


---


"Mü’min, öylesine yumuşakt?r ki, sen yumuşakl?ğ? sebebi ile, (onu herkes aldat?r) san?rs?n."
(Ramuzu’l-Ehadîs)

"Mü’min serâpa faydad?r. Beraberinde yürürsen, sana faydal? olur; ona bir şey dan?ş?rsan, yine sana faydas? dokunur. Onunla ortak olursan, yaln?zca fayda görürsün. (K?sacas?) onun her işi faydal?d?r."
(Ramuzu’l-Ehadîs)

---

Hadislerde ifade edilen bu vas?flar, mü’minlerin kendi aralar?ndaki hal ve s?fatlar?d?r.

?slâm düşmanlar?na karş? mü’minler; son derece uyan?k, basîretli, ferasetli, sebatl?, kuvvetli, aldat?lmaz ve kand?r?lmaz olmak durumundad?rlar.