Ebu Hüreyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

"Başka bir gölgenin bulunmadığı Kıyamet gününde Allah Teala, yedi insanı, arşının gölgesinde barındıracaktır:

Adil devlet başkanı,

Rabbına kulluk ederek temiz bir hayat içinde serpilip büyüyen genç,

Kalbi mescidlere bağlı müslüman,

Birbirlerini Allah için sevip buluşmaları da ayrılmaları da Allah için olan iki insan,

Güzel ve mevki sahibi bir kadının beraber olma isteğine "Ben Allah'tan korkarım" diye yaklaşmayan yiğit,

Sağ elinin verdiğini sol elinin bilemeyeceği kadar gizli sadaka veren kimse,

Tenhada Allah'ı anıp göz yaşı döken kişi."[1]

Açıklamalar

Yedimutlu kişiyi ya da yedi güzel adamı tanıtan hadîs-i şerifte öncelikleüzerinde durulması gerekli bir iki ifade bulunmaktadır. Bunlardanbirisi "zıllullah= Allah'ın gölgesi" ifadesidir. Allah Teala'nıngölgesi olamayacağına göre, bundan maksat, ya Kabe'ye "beytu'llah =Allah'ın evi" denilmesi gibi bir şereflendirme veya arşının gölgesiyahut Allah Teala'nın sağlayacağı bir güvenliktir. Nitekim hadîs-işerifin bazı rivayetlerinde açıkça "Allah, onları arşının gölgesindebarındıracaktır" buyurulmuştur. Bütün bu ifadelerle Allah Teala'nın okullarını, ahiretteki sıkıntılardan rahmetiyle koruyacağıanlatılmaktadır.

Öte yandan Allah'ın gölgesinde barınacakinsanlar sadece bu yedi sınıftan ibaret değildir. Zira başka hadislerdeönemli niteliklere sahip bazı kişiler daha sayılmıştır.[2] Bu hadisteyedi kimsenin zikredilmiş olması, diğer rivayetlerde zikredilenbahtiyarları bu mutluluktan asla mahrum bırakmaz.

Bu yedi sınıfinsanı ayrı ayrı tanıtmadan önce bir hususa daha işaret etmemiz uygunolacaktır. Ahirette, Allah'ın himayesine kavuşacakları bildirileninsanların vasıflarına şöyle bir göz atılınca, her birinin, büyükgüçlükleri göğüslemiş, hemen hemen aynı seviyede "zor"u başarmışkimseler oldukları, hepsinin bir çok dahilî ve haricî manilere rağmen,soylu bir mücadele vermiş oldukları anlaşılmaktadır. Yani hepsininortak özelliği, kullukta sevgiye dayalı kahramanlıklarıdır. Ödülleri deona göredir: Kıyametin o dehşetli ortamında ilahî koruma altındaolmak...

Şimdi hadisimizin haber verdiği yedi güzel insanı tek tek kısaca tanıyalım:

Adildevlet başkanı. Müslümanların yönetimini üstlenmiş kişi demektir.Müslümanlar dünyada onun himayesinde, bir başka ifadeyle gölgesindebulunmuşlardır. Bu sebeple böyle bir yöneticinin ahirette göreceğikarşılık da yaptığına uygun olarak ilahî koruma altında olmaktır. Adildevlet başkanı, diğerlerinden üstün olduğu için birinci sıradazikredilmiştir. Çünkü devlet başkanının himayesi onların hepsini içinealır.

Allah'a kulluk içinde serpilip büyüyen genç. Gençlikyıllarını namazlı-niyazlı dindar bir çizgide geçiren genç, nefsiniAllah'ın emirlerine muhalefetten korumuş, heva ve heveslerin, şehevîduyguların, gemlenmesi güç arzuların etkisine karşı koyup kulluğasarılmıştır. Bu, ondaki derin Allah saygısının delilidir. Zira Allah'ınemirlerine sarılıp günahlardan kaçınmak büyük bir fazilettir. Hele bu,gençlik yıllarında gerçekleştirilmişse, her türlü takdirin üstündedir.

Kalbimescidlere sevgi ile bağlı müslüman. Kalbi sanki mescide asılmış kandilgibi, sürekli mescidle ilgili olan, mescidlere devamda kusur etmeyen,Allah'ın evi demek olan mescidleri ve oralarda bulunmayı seven kişi,mescidlerle ilgilenmek suretiyle Rabbine olan sevgisinde devamlılığınıgöstermiş demektir. Bunun karşılığı olarak da ahirette arşın gölgesindebarındırılacaktır.

Birbirlerini Allah için sevip buluşmaları veayrılmaları Allah için olan iki insan. Allah rızası için birbirleriniseven, başka hiçbir maksat taşımayan, bir araya gelmeleri Allah için,şayet ayrılacaklarsa ayrılıkları yine Allah için olan yani bir aradaiken de ayrı iken de Allah için duydukları sevgiyi muhafaza eden ikiinsan, sanki bir anlamda yekdiğerini Allah'ın emirlerine muhalefettenkorumaktadır. Zira mü'min mü'minin aynasıdır. Onların bu birbirleriniAllah için sevmeleri ve dostluklarım bu çizgide birbirlerine yardımcıolarak geçirmeleri, ahirette her ikisinin birden ilahî koruma altınaalınmaları ile ödüllendirilecektir. O halde sevgimize ve sevdiklerimizebu açıdan iyice dikkat etmeliyiz.

Güzel ve mevki sahibi birkadının gayr-i meşru davetine "Ben Allah'tan korkarım" diye yaklaşmayanyiğit. Böylesine bir davete içinden veya açıkça "Ben Allah'ın emrinemuhalefet etmekten, veya O'nun azabından ve gazabından korkarım"diyerek yaklaşmayan, nefsini koruyan kişi gerçekten büyük bir yiğitlikgöstermiştir. "Allah'tan korkan kurtulmuştur" müjdesi gereği onun daödülü ahiretteki sıkıntılardan kurtulmaktır. Bu husus, her türlü gayr-imeşru kadın-erkek ilişkilerinin kitle iletişim ve haberleşmevasıtalarıyla yaygınlaştırılmaya çalışıldığı günümüzde çok daha büyükönem arzetmektedir.

Sağ elinin verdiğini sol elinin bilemeyeceğikadar gizli sadaka veren kimse. Allah için verdiği sadaka ve yaptığıiyilikleri mümkün olduğunca gizli yapan, gösteriş ve riyadan uzakkalmaya çalışan kimse, Allah'ın rızasını her şeyin üstünde tutmuşdemektir. Bunun karşılığı da, ahirette ilahî korumaya mazhar kılınmaksuretiyle o kişinin faziletinin açığa çıkarılmasıdır. Bu, gibtaedilecek bir durumdur.

Tenhada Allah'ı anıp göz yaşı döken kişi.İnsanlardan ve gözlerden uzak, kimsenin bulunmadığı ortamlarda Allah'ıanarak gözlerinden sevgi yaşları dökülen kimse, çoğu insanınbaşaramadığı bir kulluk çizgisini yakalamış demektir. Onun bu samimi vegizli kulluğunun karşılığı da mahşer yerinde ilahî koruma altınaalınmak suretiyle, herkesin gözü önünde ödüllendirilmesidir. Böyle birödüllendirmeyi kim istemez. Yüce Rabbimiz cümlemize nasip eylesin.

Hadisten Öğrendiklerimiz

1.Allah Teala, kullarının sadece kendi rızasına yönelik amellerindenhoşnud olur ve onları, kimseden yardım görme imkanının bulunmadığıyerde himayesine alır.

2. Hadîs-i şerifte sayılan yedi sınıf insanın vasıflarıve yaptıkları, örnek alınacak üstün nitelikli işlerdir.

3. Her güzel ve makbul işin temelinde, sevdiğini Allah için sevmek gibi bir üstün meziyet bulunmaktadır.

4. Gönülleri Allah sevgisi, Allah için sevme, Allah için buğzetme duygusuyla diri tutmak