+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 7 ve 7

Konu: İmanları Gırtlaktan Öte Geçmeyenler

 1. #1
  Gayyur gülemeftun amine - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2007
  Mesajlar
  79

  Standart İmanları Gırtlaktan Öte Geçmeyenler

  Selamünaleyküm.....
  Ali (ra) dedi ki: "Ben size Resulullah (sav)'dan bir hadis söyleyince, Allah'a yemin olsun Aleyhisselatu vesselam'?n söylemediği bir şeyi söylemektense gökten at?lmay? tercih ederim. Ancak benimle sizin aran?zda cereyan eden şeyler hakk?nda konusunca, bilesiniz harp hiledir. Zira ben Resulullah (sav)'?n şöyle söylediğini işittim: "Ahir zamanda yaşça küçük, ak?lca k?t birtak?m gençler ç?kacak. Yarat?lm?ş?n en hay?rl?s?n?n sözünü söylerler, Kur'an'? okurlar. ?manlar? g?rtlaklar?ndan öteye geçmez. Okun av? delip geçtiği gibi dinden ç?karlar. Onlara nerede rastlarsan?z onlar? gebertin. Zira, onlar? öldürene, k?yamet günü, Allah'?n vereceği ücret var."  Hadiste Anlat?lmak ?stenen;

  Süveyd b. Gafele anlat?yor: Hz. Ali şöyle dedi:

  "Ben size Resulullah (s.a.m)'dan bir şey aktard?ğ?m zaman, Allah'a yemin olsun ki, onun(a.s.m) söylemediği bir şeyi ona isnat etmektense, gökten aşağ? düşmek bana daha sevimlidir. Ancak benimle sizin aran?zda cereyan eden şeyler hakk?nda konuşunca, bilirsiniz harp hiledir/yan?ltmad?r. (Hz. Ali biraz sonra muhataplar?na aktaracağ? hadisin doğruluğunu teyit etmek için bu girişi yapt?ktan sonra, sözünü şöyle sürdürmüştür " " Resulullah (s.a.m)'?n şöyle dediğini işittim: ‘Ahir zamanda yaşlar? küçük, ak?llar? zay?f bir grup insanlar/birtak?m gençler ortaya ç?kacak. Yarat?klar?n en hay?rl?s?n?n(a.s.m) sözünden söylerler(“Hüküm vermek ancak Allah’a aittir”, “Siz Kur’an’?n hakemliğine davet ediyoruz” demeleri gibi-bk. Nevevî, ilgili hadisin şerhi-) ve Kur’an okurlar, ama okun yaydan ç?k?p f?rlad?ğ? gibi dinden ç?karlar. ?manlar? g?rtlaklar?ndan öteye geçmez. Onlara nerede rastlarsan?z onlar? öldürün. Kuşkusuz, onlar? öldürmek, k?yamet günü, öldürenler için bir ücret/bir mükâfat sağlar" (Buharî, Menak?b, 25).

  Hz. Ali, bu hadisi haricilerle mücadele ettiği bir s?rada söylemiştir. Onun için, Buharî ve diğerleri bu hadisi haricilere yormuşlard?r.

  “Savaş hiledir” sözünden, doğrudan yalan söylemeden imal? ifadelerle karş? taraf? yan?ltma taktiği anl?yoruz. Bir savaş durumunda olan Hz. Ali, bununla demek istiyor ki, insanlarla konuşmamda karş?mdaki insanlar? savaş taktiğinin bir gereği olarak baz? yan?lt?c? şeyler söyleyebilirim, kendi görüşüme göre baz? taktikler uygulayabilirim, fakat s?ra Hz. Peygamber’den bir şey aktarmaya gelince iş değişir, orada taktik işlemez” demek istiyor. Ve bu hususu teyit ettikten sonra, Hz. Ali haricîlerle yapmakta olduğu savaşta hakl? olduğunu ispat etmek üzere, söz konusu hadisi aktar?yor. (krş. Nevevî, ilgili hadisin şerhi).

  Gerçekten, haricîler, oldukça dindar olmalar?na rağmen, dinî anlamadaki yanl?şlar? sebebiyle, dinden ç?km?ş ve Hz. Ali onlarla savaşmak zorunda kalm?şt?r. Art?k bu noktada Haricîlerin durumunu okuyup öğrenebilirsiniz.

  -Bir diğer nokta şudur: “Ahir zaman” ifadesi, Hz. Peygamber(a.s.m) devrinden başlayan k?yamete kadar devam edecek bir süreçtir. Çünkü Hz. Muhammed(a.s.m) bizzat ahir zaman peygamberi unvan?na sahiptir. Bu sebeple, “Ahir zamanda gelecek..” bir grup insan? daha o zamanki haricilerle aç?klamak doğru olmad?ğ? anlay?ş? uygun değildir.

  Bununla beraber, her as?rda Haricî zihniyetindeki gruplar hep var olagelmiştir.

  -Harici ve bagîler gibi ?slam halifesine karş? ayaklanan ehl-i biday? yapt?klar?ndan tevbe edip özür dilemeleri istendikten sonra müspet bir cevap al?nmad?ğ? takdirde, devletin onlarla savaşmas? gerekir. Nitekim Hz. Ali bunu yapm?şt?r. Bu hususta ümmetin icma? vard?r(Nevevî, a.g.y).

  Hadisin haber verdiği güruh, sistemli ve köklü bilgilerden mahrum, bir k?s?m sloganlar ezberletilmiş, ak?ldan çok his ve heyecana tabi, düşüncesi k?t gençlerdir. Bunlar kendilerine telkin edilip ezberletilen sloganlarla heyecana gelip, tahrik edilirler. Sloganlar ise, en dindar kimselerin bile hoşuna gidecek güzel sözlerdir. Kur'andan bir ayet, Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'den bir hadistir. Ancak, bu sloganlar?n yaşay?şlar?na tesiri yoktur. Alimlerin belirttiği üzere, bunlar lafta inand?klar?n? söylerler, kalpleriyle inanmazlar. Zahiren güzel sözler söylerler ancak söylediklerine ayk?r? hareket ederler.

  Buna göre en az?ndan bir k?s?m mühim fitnelerde, tecrübesiz ve k?t düşünceli gençlerin birinci derecede rol oynayacağ?, bunlar?n herkesçe makbul ve müsellem olan güzel sözler, ayet ve hadisten al?nma parlak düsturlarla ortaya ç?kacaklar?, ancak sözleriyle amellerinin bir ilgisinin olmayacağ? belirtilmiştir.

  Hadis'ten ç?kar?lan hükümler:

  1- Alimler, burada yaşça genç, ak?lca k?t gençlerle Haricîlerin kastedildiğini anlam?şlard?r. Nitekim, Teysîr'in bu hadisi, Haricîlerle ilgili fitne başl?ğ? alt?nda kaydettiğine göre, ayn? anlay?ş? görmek mümkün. Ancak Resûlullah'?n hadisleri, aynen Kur'ân gibi her devre bakt?ğ? için, k?yamete kadar gelecek zaman içinde her devir insan?, kendi zaman?na tatbik etme hakk?na sahiptir. Nitekim, günümüzün fitnelerinde gizli ve münaf?k güçlerin cahil gençlerimizi, ?slâmî sloganlarla aldat?p istismar edeceklerine dikkat çekmek gerekir.

  2- Kur'ân okumalar?na rağmen imanlar?n?n g?rtlaklar?ndan öteye geçmemesi Kur'ân'? anlamad?klar?na, ahkâm?n? hayatlar?nda tatbik etmediklerine, halk? aldatmak için, slogan olarak onlar? zikrettiklerine işaret eder. Bunlar, bir av? delip, ondan hiçbir bulaş?k almadan öbür tarafa geçen ok gibi, ?slâm'dan hiçbir pay kapmam?ş olarak dinden ç?karlar. ?bnu'l-Esîr, en-Nihâye'de bu insanlar?n dine giriş ve ç?k?şlar?n? "ok"un bir ava giriş ç?k?ş?na benzetmesini, oka avdan hiçbir şeyin tak?lmamas? sebebine bağlar. (Bkz. Pr?f. Dr. ?brahim Canan, Kütüb-i Sitte)

  Derleyen: Aşkâ Mecnun'a SONSUZ TEŞEKÜRLER

  -ALLAH c.c. o gençler gibi olmay?, onlar?n saflar?nda bulunmay? bizlere nasip eylemsein.. ALLAH c.c. Muhafaza buyursun inşALLAH selam ve dua ile Kal?n?z

 2. #2
  acizizfakiriz
  Guest acizizfakiriz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Standart

  Çok değerli ve bir o kadar da tüyler ürperten bir hadis. Mealle amel edenlerin kulaklar? ç?nlas?n..
  Teşekkürler..
  http://www.sorularlaislamiyet.com/su...w_qna&id=35008

 3. #3
  Gayyur muztar - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Mesajlar
  90

  Standart

  hadiste onlar? gebrtin diyor
  onlarla mücadale nas?l olur ki
  bunu da sorularla islamiyete mi sorsak?
  risale i nur da bunlara bi işaret var m? ki
  Elde Kur'ân gibi bir mu'cize-i bâkî varken, başka bürhan aramak aklıma zâid görünür.
  Elde Kur'ân gibi bir bürhan-ı hakikat varken, münkirleri ilzam için gönlüme sıklet mi gelir?

 4. #4
  acizizfakiriz
  Guest acizizfakiriz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Standart

  Alıntı muztar Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  hadiste onları gebrtin diyor
  onlarla mücadale nasıl olur ki
  bunu da sorularla islamiyete mi sorsak?
  risale i nur da bunlara bi işaret var mı ki
  Günümüzde manen öldürmek lazım. İlzam ve ikna ile yani...Elimizde elmas kılınç varken diğer türlü ayıp olur değil mi?

 5. #5
  Gayyur muztar - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Mesajlar
  90

  Standart

  allah raz? olsun ben de böyle düşünüyordum
  o halde bunlar?n tahribine mukabil galip gelecek hakikatler risalelerde vard?r
  Elde Kur'ân gibi bir mu'cize-i bâkî varken, başka bürhan aramak aklıma zâid görünür.
  Elde Kur'ân gibi bir bürhan-ı hakikat varken, münkirleri ilzam için gönlüme sıklet mi gelir?

 6. #6
  acizizfakiriz
  Guest acizizfakiriz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Standart

  Alıntı muztar Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  allah razı olsun ben de böyle düşünüyordum
  o halde bunların tahribine mukabil galip gelecek hakikatler risalelerde vardır
  Daha geçen hafta karşılaştım. Hiç kaçarı yok elhamdülillah.. Malesef insanlar ayet deyince böylelerine kapılıveriyorlar aziz kardeşim. Çok okumamız gerekiyor çooook...

 7. #7
  Gayyur benefşezar - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2007
  Bulunduğu yer
  ankara
  Yaş
  56
  Mesajlar
  53

  Standart

  ilk okuduğumda dehşete ve ümitsizliğe kap?lm?şt?m .nas?l yani bende bunlardan olabilirmiyim diye ama daha sonra ehli sünnetim diyen alimlere uyarak, öğrendiklerimle amel etmeye çal?şarak, bu guruhtan olmamak için Allaha s?ğ?narak bu halimi yendim .

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Cevaplar: 50
  Son Mesaj: 14.01.09, 23:58

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0