Konu Kapatılmıştır
1. Sayfa - Toplam 6 Sayfa var 1 2 3 ... SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 52

Konu: Yeni Asya'dan Zorunlu Bir Açıklama

 1. #1
  Dost HasretKaldık - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Bulunduğu yer
  Hizmet Diyarı
  Mesajlar
  14

  Standart Yeni Asya'dan Zorunlu Bir Açıklama

  Zorunlu bir açıklama


  Önceki gün, Demokrat Hukukçular Derneği adı kullanılarak bazı basın-yayın organlarına gönderilen bir açıklama ile Yeni Asya'nın siyasî duruşu ve tavizsiz çizgisi haksız bir eleştiri konusu yapılmak istenmiştir.  Tercümanı olmaya çalıştığı Risale-i Nur'dan aldığı ölçülerle, yayın hayatı boyunca Demokrat Misyonun destekçisi olan Yeni Asya'nın ve temsil ettiği ekolün bu seçimlerde de DP'ye verdiği destek dolayısıyla eleştirilmesi esef vericidir.


  Bazı internet medyası ile gazetelerde yayınlanan ve bir kısım seviyesiz yorumlara muhatap kılındığımız bu talihsiz açıklamada imzası bulunan isimlerden çoğu Yeni Asya çevresinden olmayıp, farklı siyasî ve sosyal kanaat ve düşüncelere sahiplerdir.


  Her kişi, topluluk ya da kurumsal yapının bir dünya görüşü ve bir siyasî kanaate sahip olması ne kadar hakkı ise Yeni Asya'nın da bir misyonun takipçisi olması ve ona saygı duyulmasını beklemek de hakkıdır.
  Bu gerçekten hareketle tekrar belirtmek gerekirse;

  Görüşümüz odur ki; Bediüzzaman Hazretleri, demokrasinin gerçek takipçisi ve savunucusu olarak gördüğü Demokrat misyon lehine bir siyasî tavır koymuştur. Bu hürriyetçi akım da Osmanlı Ahrar Fırkasından başlayıp sırasıyla DP ve onların devamı olan AP ve DYP ile temsil edilegelmiştir. Bu akımın bugünkü temsilcisi ise DP'dir Ölçülerini, Kur'ânın bu asra bakan tefsiri olan Risâle-i Nurdan alan Yeni Asya da, çizgisinde herhangi bir kırıklık olmadan her zaman ve zeminde millet iradesinin üstünlüğünü ve demokrasiyi savunmakta, insan hak ve hürriyetlerinin kâmil mânâda temini ve bu yolda elde edilen kazanımların korunması adına antidemokratik unsurlarla mücadelesini sürdürmekte kararlıdır.


  Yeni Asya

 2. #2
  Dost HasretKaldık - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Bulunduğu yer
  Hizmet Diyarı
  Mesajlar
  14

  Standart Demokrat hukukçuların gayri demokratik tarafgirliği

  Her topluluk, her cemaat, her cemiyet, her siyasî oluşum veya partide muhalif, radikal, ayk?r?, ifrat ve tefrit eden küçük bir grup; farkl? düşünen fertler bulunur. Bu, psiko-sosyal hayat?n tabiî bir sonucudur. Üstelik de sağl?k işaretidir. Sağl?ks?z olan; onlar?n fikren değil; kuvvet ve şiddet kullanarak susturulmas? veya onlar?n, içinde bulunduklar? cemiyetin prensiplerini kasten/taammüden çiğnemeleridir.

  Elbette, hizmet stratejisini “meşveret, kanaat, vicdan hürriyeti ile seçim” üzerine binâ etmiş Yeni Asya ekolü de bu prensibin haricinde değil. DHD (Demokrat Hukukçular Derneği), onun Risâle-i Nur’a göre DP’yi desteklemesinin hata olduğunu; AKP’yi desteklediğini aç?klam?ş.

  Ne var ki, bildiri çelişkilerle dolu. Meselâ, 4. maddede, s?k s?k vurgulad?ğ?m?z gibi, “Bediüzzaman Said Nursî’nin hayat?, aç?kça gösterir ki, onun sosyal ve siyasal duruşu, ‘pozisyonel’ değil, ‘ilkesel’dir” denilerek gayet isabetli bir tesbit yap?l?r. 8. maddede ise, “Mehmet Ağar ve DYP (DP) yönetimi özgürlükçü ve demokrat bir refleks ortaya koyamam?şt?r” denilerek, “pozisyonel”, hatta daha ötesi “şahsiyetçiliğe” indirgenmiş. Ki, Bediüzzaman, asla meseleleri veya partileri “şah?slar ve özel halleri” baz?nda değerlendirmez. Bu cümleden olarak, DP’nin liderinin Celâl Bayar olduğunu, Bediüzzaman’?n da ona olumsuz bakt?ğ?n?; buna rağmen DP’yi desteklediğini biliyoruz. DP ve lideri M. Ağar baz? hatalar yapabilir veya baz? konularda demokratik refleks ortaya koymayabilir! Bu demokrat olmad?ğ?n? ve Bediüzzaman’?n şu ölçülerini sarf-? nazar etmeyi gerektirmez:

  * “Zerrât? günahlardan mürekkep bir hükûmet tamamen mâsum olamaz. Demek noktai nazar (dikkat edilecek nokta) hükûmetin, hasenat? (güzel yönleri) seyyiât?na (kötü taraflar?na) tereccühüdür (üstün gelmesidir). Yoksa seyyiesiz (hatas?z) hükûmet muhâl-i adidir (imkâns?zd?r).”1

  “Demek, bu dünyada o adâlet-i ?lâhiye noktas?nda muâmele gerektir. Eğer bir adam?n iyilikleri fenal?klar?na kemiyeten (say?sal olarak) veya keyfiyeten (nitelik olarak) ziyade gelse, o adam muhabbete ve hürmete müstehakt?r. Belki, k?ymettar birtek hasene ile, çok seyyiât?na nazar-? afla bakmak lâz?md?r.”2

  - “Her bât?l bir mesleğin herbir ciheti bât?l olmak lâz?m olmad?ğ? gibi, herbir hak mesleğin dahi herbir ciheti hak olmak lâz?m değildir.”3

  - “Hasenât? seyyiât?na, sevâb? hatâs?na tereccüh edenler, mağfiret ve affa müstehakt?rlar.”4

  Bu ölçüler, AKP dahil, herkes için geçerlidir.

  Buna göre; önce yasaklar?; sonra DP’nin/demokratlar?n “refleksleri” ile 5 y?ll?k AKP iktidar?n?n reflekslerini s?ralayal?m!.. AKP’nin, başörtüsü, imam-hatip ve meslek liseleri katsay?s?ndaki haks?zl?k, Kur’ân kursu yaş yasağ?, YÖK ve diğer bütün dayatmalar?, Şemdinli ve benzeri olaylarda gösteremediği ve sistemin, yasakç?lar?n, rejimin her dediğine ‘Âmennâ!’ çeken (muktedir olmad?ğ?ndan, yapamad?ğ?ndan veya yapt?r?lmad?ğ?ndan hiç fark etmez!) reflekslerini k?yaslay?n!.. AKP kaç maddede demokratik refleks gösterememiş?

  7. maddede, “Bediüzzaman Said Nursî’nin Demokrat Parti’ye olan desteği, asla ‘çantada keklik’ bir destek olmam?şt?r. Demokrat Parti’ye de kuruluşu aşamas?nda, ‘muvazaa’ endişesiyle, Bediüzzaman’?n mesafeli durduğunu görmekteyiz” deniyor. Bu ifadelerin hangi birisini düzeltelim acaba? Bir sefer Bediüzzaman Said Nursî’nin “reyi” her zaman ve aç?ktan aç?ğa “ahrarlara / hürriyetçilere / demokratlara”d?r. Demokratlar siyasî hatalar ettikleri (5816 say?l? M. Kemal’i koruma gibi bir kanun ç?kard?lar), şahsî kusurlar? da olduğu halde yine onlar? aç?ktan desteklemiştir: Takip edelim:

  Vazifemiz siyaseti dine âlet ve dost yapmak,5 demokratlara mânen ve maddeten yard?mc? olmak,6 ve onlara bir dayanak noktas? olmakt?r.7 Baştakilerin başlar?nda ak?l, kalblerinde imân olsun yeter. O vakit işler kendi kendine düzelir.8

  Ayn? maddede, Demokrat Parti’yi “muvazaal?!” kabul ediyorlar, ama BOP’çular?n (ABD’nin ?slâm ülkelerinin siyasî yap? ve haritalar?n? değiştirecek Ortadoğu Projesi) ve Bilderbergçilerin palazland?rd?ğ? ve iktidara ittiği ve yasakç? zihniyetle dirsek temas?nda olan kartel medyas? ve baz? sanayicilerin desteklediği AKP’yi “muvazaas?z!” görmek, tarafgirlikten başka şeylerle de izah edilebilir; onlara ileride temas edeceğiz. Kezâ, “Nurcular?n oyu DP’ye çantada keklik değil” diyorlar ama; oylar?n? “çantada keklik”, “ehven-i şer de olsa AKP’ye” teslim ettiler!

  Ayr?ca, “Bu günkü Demokrat Parti’nin, Bediüzzaman’?n desteklediği Demokrat çizgiyi temsil edip etmediği çok tart?ş?lmaktad?r” diyorlar. Ama, AKP’nin nas?l kurulduğu, kimlerin desteğini ald?ğ?; gayr-i demokratik tav?rlar?, iktidar olup muktedir olmamas? ortada iken, “demokratl?ğ? tart?şmas?zd?r!” Ki, “Bu konuda zaman hükmünü icra etmiştir ki, şu anki siyasî yelpazede demokratlar?n bir çoğu, Ak Parti’de çal?şmaktad?r” diyorlar.

  Peki, AKP’den kopup, başka partiye gidenler, “AKP’li” olarak m?, demokrat olarak m? çal?ş?yor? Bu, AKP’nin demokrat olmas?na ve desteklenmesine yeter bir delil mi? Nitekim, daha önce “Pazara kadar değil, mezara kadar RP’ye kat?lan” Ayd?n Menderes ve benzerlerinin durumu ortadad?r. AKP’ye kat?lan Ertuğrul Günay gibi sosyal demokratlar?n, seçilebilmek için oraya gittiği, AKP’nin de imaj?n? değiştirmek için onlar? ald?ğ? biliniyor. Sadede gelirsek:

  Üstad?n Ahrarlar?/hürriyetçileri/demokratlar? “destekleme, onlara yard?mc?, ihtiyat kuvveti olma, iktidarda tutma” konusunda hiçbir şüphe ve ihtilâf yok. ?htilâf, “kimin demokrat misyonu, zihniyeti” temsil edip, kimin etmediğidir. Yeni Asya ekolü, cemaat/meşveretin (ki, bu arkadaşlar?m?z Yeni Asya içinde bir grup olarak kendilerini lanse ediyor) görüşü şudur:

  AKP, 30 y?ldan beri siyasî fikirleri, zikirleri, “Demokrasi küfür rejimidir, demokratlar dalâlettedir, haindir” şeklinde yoğrulan ve din ad?na ortaya ç?kan “millî görüşten” gelmektedir. En az?ndan, yönetici ve sürükleyici omurga budur. Elbette bir zihniyet, “değiştim!” diyerek, “pat” değişip, “çat” demokrasiyi, hürriyeti tam olarak hazmetmesi beklenemez. Araşt?rmalar da, AKP içinde kendisini demokrat olarak niteleyenlerin yüzde 16,1; Atatürkçü yüzde 10; sosyal demokrat yüzde 3.4; liberal yüzde 2; sosyalist yüzde 1,6 olduğunu göstermektedir.9

  Elinde yeterli parlamento çoğunluğu olduğu halde ülkemizin “temel yap?sal sorunlar?n?” düzeltmek için k?l?n? bile k?p?rdatmayan; antidemokratik yüzde 10 baraj? kald?rmayan; siyasal partilerin demokratikleşmesini sağlayacak ve lider sultas?na son verecek değişiklikleri yapmayan; tuzaklarla dolu 301. maddeyi önümüze koyan… Gazetecilere ve karikatüristlere açt?ğ? dâvâlar?n say?s?yla rekorlar k?ran Başbakan’?n ve AKP’nin demokrasiyi ne kadar özümsediği ve ne kadar demokrat olduğu düşündürücü değil midir? Bu veriler, AKP’nin yeterince demokratikleşemediğinin ve onu hazmedemediğinin göstergeleri değil mi?

  Baz?lar?n?n fark edemediği, dikkate almad?ğ?; Türkiye siyaset tarihi ve sosyolojinin ortaya koyduğu şu husustur: “Müstebit-seküler; milliyetçi; din ad?na ortaya ç?kan ve hürriyetçi/demokrat” olarak dört ana ak?m var. Diğerleri, onlar?n türevleridir. Bu ana ak?mlar 1908’den bu yana devam ede gelmektedir. Ve bunlardan kopan hiçbir siyasî oluşum, hiçbir hareket başar?l? olamam?ş, yaşamam?şt?r. Günümüzden başlayarak, ANAP, DTP, SHP, MDP, ?slam Demokrat Partisi ve yüzlercesi… AKP’yi de ayn? ak?bet bekliyor. Bunu fark etmeyen ve maceraya at?lan bak?şa ferasetli siyaset demem; geçici rüzgârlara kap?lan ve menfaat üzerine dönen canavar siyaset derim!..

  Öte yandan, Yeni Asya ekolünün hizmet yap?lanmas? s?r değildir: Seçilerek oluşan mecliste meşveret edilir; kararlar oy çokluğuna göre verilir. Çoğunluğun aksine fikir beyan edenler de meşveretin karar?na uyar. Aksi halde zaten o meşveret olmaz! Şöyle soral?m: Az?nl?k çoğunluğa uymazsa (ki uymal?), çoğunluk az?nl?ğ?n fikirlerini neden kabul etsin ki!.. Cemaat içinde AKP’ye oy vereceklerin yüzde 10’u bulmayacağ? kanaatindeyim. Ki, çoğunun, “Bediüzzama’n?n çizdiği siyaset stratejisi nedir?” diye araşt?rarak tercihini yapmad?ğ?n?n da!.. Her birisinin tercih sebebi farkl?. Kimisi şah?slara, kimisi DP’ye k?zd?ğ?ndan (Ömer’e buğzetmek için Ali’yi seviyor), kimisi geçici rüzgârlara kap?ld?ğ?ndan, kimisi maddî, kimisi manevî makam-mevkî peşinde olduğundan, kimisi başka menfaatleri gözeterek, kimisinin akrabalar? o partide, kimisi çevrelerinin bask?s?na dayanamad?ğ?ndand?r. Dolay?s?yla biribirine güç veremezler… Bu saiklerle önce AKP’ye yöneliyor, sonra Risâle-i Nur’dan delil ar?yorlar! Nitekim yukar?da ortaya koyduğumuz çelişkili görüşleri bunu gösteriyor.

  Bu arada, Yeni Asya’ya/cemaate/meşverete karş? iki ana itiraz seslendiriliyor:

  1- Meşveret üyeleri birinin etkisinde kal?yor; dolay?s?yla al?nan kararlar sağl?ks?z.

  2- Bizimle meşveret edilmedi!

  Birinci maddeden ç?kan sonuç; 1960’tan bu yana yegâne gayeleri Risâle-i Nur’u okuyup, anlamak, anlatmak, neşretmek olan ve hizmetleri omuzlayan insanlar? hafife almak; şah?slar?n etkisi alt?nda kalacak karakterde olduğunu düşünmektir. Faraza, durum böyle olsa bile, “başkas?n?n” etkisinde kalmaktansa, “cemaati etkileyecek kadar dahi” olan?n ve “şahs-? manevînin” etkisinde kalmak daha yeğ değil mi? Neden sizin fikrinize taraf olmak demokratik olsun da; fikrin başkas? veya cemaatle örtüşmesi durumunda yanl?ş veya gayr-i demokratik olsun! Size dan?ş?lsayd? ve görüşünüz istikametinde karar verilseydi, o zaman sağl?kl? olurdu!

  ?ki: Meşveret sistemi ve işleyişi bellidir (Yeni Asya ekolünü kastediyorum). Meşveret heyetlerine seçilen söz sahibi olabilir, fikri sorulur! Ve demokrat kafa, tayinle değil, seçimle gelen kim olursa olsun, onu hazmetmeli. Şalvarl?, çar?kl? bile olsa! Ayr?ca, “zaman cemaat zaman? olduğu için”, cemaat içindeki herkesin Risâle-i Nur’lar? anlay?ş tarz? da, yorumlar? da hakl?l?k ve ihlâs nisbetinde zaten şahs-? manevîde yer al?r! Veya, bu kadar yer al?yor; kanaat etmeli!

  Peki, farkl? düşünceleri, cemaate karş? bildiri ile aç?klamay? Bediüzzaman Said Nursî’nin ortaya koyduğu şu prensiplerle te’lif etmek mümkün müdür?

  - Meşveret, ferdlerden oluşan cemaatten ç?kan şahs-? mânevîdir.10

  - Tâat ise, cemaatle daha efdal ve daha ahsendir.11

  - Meşveret-i şer’iyeyle reylerinizi teşettütten muhafaza ediniz. ?hlâs Risâlesinin düsturlar?n? her vakit göz önünüzde bulundurunuz. Yoksa, az bir ihtilâf bu vakitte Risâle-i Nur’a büyük bir zarar verebilir.12

  - ?çerisinde dayan?şma bulunan bir cemaat, durgunluklar? harekete geçirir.13

  - Mümkün olduğu kadar geçici rüzgârlara ehemmiyet vermeyiniz, bakmay?n?z. Zaten mabeyninizde samîmî tesanüt ve meşveret-i şer’iye, sizi öyle şeylerden muhafaza eder. ?çinizdeki şahs-? manevinin fikrini, o meşveretle bildirir.14

  - Biz, vahdet-i mesele cihetiyle tam bir tesanüde şiddetle muhtac?z… Dikkat ediniz, küfr-ü mutlak? müdafaa eden gizli komite içinize parmak sokmas?n. Benim komşudaki koğuşa parmağ?n? soktu, beni azap içinde b?rakt?. Şimdi siz, mâbeyninizde münakaşas?z bir meşveret ediniz. Karar?n?z? kabul ederim.15

  - Nefis ve şeytan, sizi, kardeşinize karş? itiraza ve hakl? olarak tenkide sevk ettiği vakit, deyiniz ki: ‘Biz, değil böyle cüz’î hukukumuzu, belki hayat?m?z? ve haysiyetimizi ve dünyevî saadetimizi Risâle-i Nur’un en kuvvetli rab?tas? olan tesanüde feda etmeye mükellefiz. O bize kazand?rd?ğ? netice itibar?yla dünyaya, enaniyete ait her şeyi feda etmek vazifemizdir’ deyip nefsinizi susturunuz. Medâr-? nizâ bir mesele varsa meşveret ediniz.16

  - Taassup yerinde hak; ve safsata yerinde bürhan; ve tadlil-i gayr yerinde tevfik ve tatbik ve istişare ederse, dünya birleşse, hak olan mezhep ve mesleğini bir parça tebdil edemez. Nas?l ki, zaman-? saâdette ve Selef-i Salihîn zamanlar?nda hükümfermâ hak ve bürhan ve ak?l ve meşveret olduklar?ndan, şükûk ve şübehat?n hükümleri olmazd?.17


  Dipnotlar: 1. Münâzârât, s. 51-52.; 2. Mektûbât, s. 354.; 3. Mektûbât, s. 354.; 4. Münâzârât, s. 13.; 5. Beyanat ve Tenvirler, s. 198.; 6. a.g.e, s. 200.; 7. a.g.e, s. 202; 8. Şuâlar, s. 380.; 9. Yasin Aktay / Yeni Şafak, 14.7.2007.; 10. Kastamonu Lâhikas?, s. 102.; 11. Muhakemat, s. 51.; 12. Kastamonu Lâhikas?, s. 183.; 13. Hutbe-i Şamiye, s. 10-131.; 14. Kastamonu Lâhikas?, s. 95.; 15. Şuâlar, s., 289.; 16. Kastamonu Lâhikas?, s. 181.; 17. Muhakemat, s. 32.

  Ali Ferşadoğlu
  http://www.yeniasya.com.tr/2007/07/21/yazarlar/afersadoglu.htm
  Konu Meyvenin Zeyli tarafından (21.07.07 Saat 12:07 ) değiştirilmiştir.

 3. #3
  Dost HasretKaldık - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Bulunduğu yer
  Hizmet Diyarı
  Mesajlar
  14

  Standart Siz aşağıda imzası bulunanlar...

  Siz aşağ?da imzas? bulunan kardeşlerime öncelikle en kalbî sevgi ve sayg?lar?m? belirtiyorum. “Demokrat Nurcular” başl?kl? internet ortam?ndaki bildirinizi okuduktan sonra inan?n çok şaş?rd?m. Bu üslûp size ait olamaz, diye çok düşündüm. Ama sizi temin ederim ki, bildiriyi okuduktan sonra size daha önce duyduğum muhabbetten zerre kadar eksilme de olmad?. Üstad?m?z?n Kastamonu Lâhikas?’nda yapt?ğ? “Sak?n sak?n, dünya cereyanlar?, hususan siyaset cereyanlar? sizleri tefrikaya atmas?n…ilâh..” nasihatlar? gözümün önüne geldi. Bu yaz?mdaki kast?m sadece ve sadece bildirinizde geçen konularda bir fikir teâtisi ve düşünce mütalâas?n? kamuoyu önünde serdetmekten ibarettir. Tekrar hürmet ve muhabbetler..

  Evvelâ bir tak?m s?fatlar? kullanmakla mevsuf olunmuyor. Ölçü, kişilerin ünvanlar? değil, prensipleridir. Ölçü, şah?slar değil metinlerdir. Üstad her meselede kendisini değil, Risâle-i Nur’u merkeze al?yor, referans olarak Risâle-i Nur’u gösteriyor.

  Eskiden Demokrat olanlar?n şimdilerde bir yerlere taş?nmas? gittikleri yeri demokrat yapmaz. Yanl?ş yerde duran doğru adamla, doğru yerde duran yanl?ş adamlar?n pozisyonu gibi. Demokrat olmak ayr?d?r, demokrat görünmek veya o söylemi seslendirmek ayr?d?r. ?simler ve ünvanlar o şeyin zât?n?/asl?n?/özünü fazla değiştirmez. Hatta öz ve as?l isim ve libas değiştirir, hatta ve hatta dejenere bile edilebilir. Bu durumda ne ismi öze, ne özü isme kurban etmemek lâz?md?r.

  Üstad? ve Risâle-i Nur’u anlamak için ve onun görüşlerini günümüze, geleceğe her alanda uygulayabilmek için tarihe ve tarihteki ana damarlara dönüp bakmak gerekir. Yoksa fecr-i kâzibler bir çok Kutb’u yan?ltt?ğ? gibi bizi de fazlas?yla yan?lt?r.

  Düşünün ki meseleleri özellikle sosyal/siyasal meseleleri çözmek için, günümüzü, geleceği ve tarihi okumak—bizim okuduğumuz ve tahlil ettiğimiz gibi—kolay ve basit olsayd? tarih bu kadar anlam ve değer ifade etmezdi. Allah, peygamberlerini bu kadar uyarmaz, mücedditler gelmez ve Ahirzaman Mehdî’sine bu kadar önemli görevler düşmezdi. Günümüzün siyasetini okumak bu kadar kolay olsayd? Hz. Ali’nin (ra), dönemindeki trajedileri yaşamamas? gerekirdi. Mehdî’nin görevinin, hedefinin ve merhalelere ayr?lm?ş program?n?n bu kadar ağ?r olmamas? gerekirdi. Hatta Hz. ?sa’n?n (as) ahirzamanda nüzulünün ehemmiyetini, önemini ve gereğini izah edemezdik. Nitekim bu temel şahsiyetleri bilmeyen ve bu ana dâvân?n misyonunu görmeyip inkâr eden veya hafife alanlar?n bizzat kendileri o misyonu üstlenmek isterken ne kadar maskara olduklar?n? hepimiz görmekteyiz.

  Tarih geçmişte ne kadar zor, ac?mas?z ve karmaş?k bir grafik ortaya koymuşsa, günümüze ve geleceğimize de bir o kadar hatta daha girift ve ac?mas?z grafikler çizecektir. Geleceğimizi kadere ihale edenlerin geçmişleri kederle doludur. Geçmişlerini keder olarak niteleyenlerin de gelecekleri ilim, irade, sab?r, sebat ve metanet sonucu hizmet, çile ve mücadele ile doludur.

  Bize düşen, Üstad?m?z?n işaret ettiği gibi, Hz. Ali’den günümüze kadar gelen o ana damar? yakalayabilmektir. Zevkimize, zaaflar?m?za, dünyam?za ve hissiyat?m?za hitap eden hareketler korkar?m ki ahiretimize de zarar verir.

  Zaman k?r?p dökmeden, çelişkiye düşmeden, kul hakk?na girmeden ve telâfisi imkâns?z maceralara girmeden istikamet üzere yürümek zaman?d?r.

  Zafer Akgül
  http://www.yeniasya.com.tr/2007/07/21/yazarlar/zakgul.htm
  Konu Meyvenin Zeyli tarafından (21.07.07 Saat 12:09 ) değiştirilmiştir.

 4. #4
  Ehil Üye Barla - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2007
  Mesajlar
  1.108

  Standart

  "Tercümanı olmaya çalıştığı Risale-i Nur'dan aldığı ölçülerle, yayın hayatı boyunca Demokrat Misyonun destekçisi olan Yeni Asya'nın ve temsil ettiği ekolün bu seçimlerde de DP'ye verdiği destek dolayısıyla eleştirilmesi esef vericidir."
  yıllarca bu böyle oldu yine mi dp? anlamıyorum sizi. akp ehvenü şer değil mi dp ye verilen oylar boşa gidecek kanaatindeyim

 5. #5
  Ehil Üye Seha - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2006
  Mesajlar
  1.626

  Standart

  Merak etme kardeşim bizim oyumuz boşa gitmez. Türkiyede DP sadece Yeni Asya'dan oy alsa oyumuz boşa gitmez.

  Birincisi biz oyumuzu din ad?na siyaset yapan ve dini oylar?n? art?rmak için kullananan hiç bir partiye vermiyoruz.

  ?kincisi; biz oyumuzu istbadat partilerine ve ne mutlu Türk olana diyen bir partiye vermiyoruz.

  Üçüncüsü, biz oyumuzu Üstad'?n çizgisi olduğuna inand?ğ?m?z birine veriyoruz. Eğer değilse suçlusu biz değiliz. Zira, biz böyle anlad?k. N.Faz?l ekolu yerine Zübeyir abinin ekolünü benimsedik.

  Dördüncüsü "onlar?n her işi şura iledir " ayetinin emrine uyup hiç bir dini cemaatin yapmad?ğ? bir şeyi yapt?k "meşveret karar? " ald?k. Esas oy boşa gidecek olan kendi nefsi içtihadini teşri edip, raiyetini o yönde oy kullanmaya teşvik edenlerin olacakt?r.

  Çünkü, oy ehven olarak verilir. Yani, kol kesen bir parti yerine parmak kesen bir partiye oy verilir.
  Meşveret karar? isabetsiz olsa, yani asl?nda DP omuz kesse yine sorumlu değiliz. Ayetin emrine uyduk.

  Yok kendi fikrini teşir edip "hakikat budur" diyenler hakl? ç?ksa AKP parmak omuz yerine kesen bir parti demektir. Her kesilen parmağ?n sorumluluğu meşveret karar? almayanlar?n üzerine olacakt?r.

  Beşincisi, zafer Allah'a aitti. Az ordu ile nice zaferler kazan?lm?şt?r. Merak buyurmay?n?z.

  Selametle
  Sakın, sakın, sakın! Çabuk, bu şimdiye kadar demir gibi kuvvetli tesanüdünüzü tamir ediniz.

 6. #6
  Pürheves Ömer Said - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul & Uşşak
  Mesajlar
  260

  Standart

  Alıntı seha Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Merak etme kardeşim bizim oyumuz boşa gitmez. Türkiyede DP sadece Yeni Asya'dan oy alsa oyumuz boşa gitmez.

  Birincisi biz oyumuzu din adına siyaset yapan ve dini oylarını artırmak için kullananan hiç bir partiye vermiyoruz.

  İkincisi; biz oyumuzu istbadat partilerine ve ne mutlu Türk olana diyen bir partiye vermiyoruz.

  Üçüncüsü, biz oyumuzu Üstad'ın çizgisi olduğuna inandığımız birine veriyoruz. Eğer değilse suçlusu biz değiliz. Zira, biz böyle anladık. N.Fazıl ekolu yerine Zübeyir abinin ekolünü benimsedik.

  Dördüncüsü "onların her işi şura iledir " ayetinin emrine uyup hiç bir dini cemaatin yapmadığı bir şeyi yaptık "meşveret kararı " aldık. Esas oy boşa gidecek olan kendi nefsi içtihadini teşri edip, raiyetini o yönde oy kullanmaya teşvik edenlerin olacaktır.

  Çünkü, oy ehven olarak verilir. Yani, kol kesen bir parti yerine parmak kesen bir partiye oy verilir.
  Meşveret kararı isabetsiz olsa, yani aslında DP omuz kesse yine sorumlu değiliz. Ayetin emrine uyduk.

  Yok kendi fikrini teşir edip "hakikat budur" diyenler haklı çıksa AKP parmak omuz yerine kesen bir parti demektir. Her kesilen parmağın sorumluluğu meşveret kararı almayanların üzerine olacaktır.

  Beşincisi, zafer Allah'a aitti. Az ordu ile nice zaferler kazanılmıştır. Merak buyurmayınız.

  Selametle

  Altına defalarca imzamı atıyorum.
  Şu yada bu parti değil esas mesele. Esas mesele Risale-i Nur'dan ne anladığımız. Risale-i Nur'dan anladığınız Akp ise amenna başım üstüne lafım sözüm yok kimseye. Risale-i Nur'dan anladığınız Dp ise gene başım üstüne. Ama şahsi görüşlerle şunun etkisiyle bunun etkisiyle birine oy veriliyorsa o zaman çok yazık. Eğer Risale-i Nur'dan ben Dp ye verilmesini anladım diyen bir kimseye küfürler hakaretler eleştiriler yapan bir Nur Talebesi olursa o zaman vah ederim. O zaman yazıklar olur....

 7. #7
  Dost 34.pencere - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Mesajlar
  43

  Standart

  Alıntı seha Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Merak etme kardeşim bizim oyumuz boşa gitmez. Türkiyede DP sadece Yeni Asya'dan oy alsa oyumuz boşa gitmez.

  Birincisi biz oyumuzu din adına siyaset yapan ve dini oylarını artırmak için kullananan hiç bir partiye vermiyoruz.

  İkincisi; biz oyumuzu istbadat partilerine ve ne mutlu Türk olana diyen bir partiye vermiyoruz.
  doğru diyorsun seha kardeş biz oyumuzu din adına siyaset yapanirticacılara değil, faşistlere hiç değil biz oyumuzu bu memlekette garibanların parası ile keyif yapan, banka hortumlayan susurluk gibi derin devletin pisliği içine bulaşanlara veriyoruz, bunları bile bile versek bile baksana ayetten bile hüküm verdiğine göre vebali yok, Oysa benim bildiğim müslüman ne aldatmalı nede aldadılmalı, Göz göre göre bu milleti tekrar hortumcuların eline verelim ekonomi alt üst olsun, Ne işimiz olur dinciyle dinsizle yeni sülüler oluşturalım onlar bizi hep kullansın bizde onları hep demokrat diye göklere çıkartalım ve onlar demokratlık perdesi artında memleketi soymaya devam etsin daha iyi olur değilmi kardeş

 8. #8
  Dost hutuvvati_sitte - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2006
  Mesajlar
  24

  Standart

  Alıntı 34.pencere Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  doğru diyorsun seha kardeş biz oyumuzu din adına siyaset yapanirticacılara değil, faşistlere hiç değil biz oyumuzu bu memlekette garibanların parası ile keyif yapan, banka hortumlayan susurluk gibi derin devletin pisliği içine bulaşanlara veriyoruz, bunları bile bile versek bile baksana ayetten bile hüküm verdiğine göre vebali yok, Oysa benim bildiğim müslüman ne aldatmalı nede aldadılmalı, Göz göre göre bu milleti tekrar hortumcuların eline verelim ekonomi alt üst olsun, Ne işimiz olur dinciyle dinsizle yeni sülüler oluşturalım onlar bizi hep kullansın bizde onları hep demokrat diye göklere çıkartalım ve onlar demokratlık perdesi artında memleketi soymaya devam etsin daha iyi olur değilmi kardeş
  Kardeş hala anlamıyorsun, anlamamakta ısrar ediyorsun. Zannımca anlamak istemiyorsun. Seha abi yazısında ne ağar demiş ne de sülü. "Demokrat misyon" dan bahsetmiş. Sen kalkmış hala şu derin devlet, bu şahıs susurlukçu vs.. konuşuyorsun. Bize göre demokrat misyonu muhteva eden Demokrat Partidir. Sen bunu kabul etmek zorunda mısın? Etme, oyunu da istersen git DTP'ye CHP'ye ver bizi ilgilendirmez. Neden hala milletin görüşüne saygısızlık yapıyorsun, fikirlerini eleştiriyor, sorguluyorsun? Her neyse...


  Bu konu hakkında Bediüzzaman'ı dinleyelim bakalım konuyla ilgili hadise nasıl gerçekleşiyor:

  1950 yılındaki genel seçimlerde Bediüzzaman'ın entellektüel, yazar talebeleri (Eşref Edip, Osman Yüksel Serdengecti vs.) Millet Partisini şiddetle desteklemekteydiler. Yayın organlarında (Sebilür Reşad Gazetesi) şiddetle Millet Partisi'nin propogandasını yapmakta, Millet Partisine oy vermeyenleri çok sert olarak eleştirmekteydiler. Bediüzzaman ise o dönem, sapına kadar kemalist olan, dini ve ahlaki gelişmelere hep karşı olan Celal Bayar'ın başında olduğu (34.pencere kardeşin dikkatine) Demokrat Parti'ye oyunu vermektedir. İşte Bediüzzaman millet partisini o denli şiddetle savunan Sebilür Reşad Gazetesi için "HAK VE HAKİKATIN NAŞİRİ" diye bahsediyor. Yani bu Yeni Asya'ya laf atan, onun sadece siyasi görüşünü nazara verip yaptığı Nur hizmetine kulak asmayan zatlar gibi (ki siyasi görüşü ters de olsa) o gazeteyi yargılamıyor. İşte Üslup farkı, İşte Bediüzzaman'ın asıl metodu. Allah birilerine akıl, izan ve vicdan versin, başka bir şey diyemiyorum...


 9. #9
  Dost 34.pencere - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Mesajlar
  43

  Standart

  Alıntı hutuvvati_sitte Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Kardeş hala anlamıyorsun, anlamamakta ısrar ediyorsun. Zannımca anlamak istemiyorsun. Seha abi yazısında ne ağar demiş ne de sülü. "Demokrat misyon" dan bahsetmiş. Sen kalkmış hala şu derin devlet, bu şahıs susurlukçu vs.. konuşuyorsun. Bize göre demokrat misyonu muhteva eden Demokrat Partidir. Sen bunu kabul etmek zorunda mısın? Etme, oyunu da istersen git DTP'ye CHP'ye ver bizi ilgilendirmez. Neden hala milletin görüşüne saygısızlık yapıyorsun, fikirlerini eleştiriyor, sorguluyorsun? Her neyse...
  Kardeş Oyumu Cehepe yada detepe vermek gibi bir niyetim yok aslında akp ye verirkende asla akp yi savunmuyorum çünkü eksikleri çoık fazla fakat kanaatimce demokrat misyona en yakın şu an siz benimsemesenizde akp yani ikide bir risalelerden örnekle şu anki dp yi o zamnki dp gibi göstermeyin size benim anlatamadığım şu, bu partinin adı her ne kadar DP olsada tüzüğü demokratik olsada uygulamaları dikta bir liderle oluyor ve o halde zaten partinin sadece adı DP kalmış oluyopr dün bir belgeyide sunduk sayım demokrat beyin Başörtüsü ile ilgili uygulamasını, Risalei-nur' henüz istediğimiz seviye olmasada elh okumaya gayret ediyoruz Rabbim bizleri nurlardan ayırmasın, fakat burda siyasete alet edilmesi beni rahatsız ediyor, bunu DP yi övmenizden değil siz AKP yede methiyeler düzzeydinin yine rahatsız ederdi bunu iyice anlayın forumda çok kişi DP ye karşı olduğunda değil örnekleri ikide bir dp den verip ağarın taahhüdlerini sanki yapmış gibi gösterip ona toz dakundurmadığınızdan rahatsız, ve malesef bu tür yazılarda elinizde yetki olduğuı için ilk işiniz silmek biz burda demokratları eleştirmiyoruz Demokrat görünüpte her türlü haltı yiyenlere karşıyız yoksa bizim haddimize değil Üstadı eleştirmek Rabbim bizleri hakkıyla Nurları anlayıp kavrayanlardan ve o eserlerden tam istifade edenlerden eylesin.

 10. #10
  Ehil Üye Seha - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2006
  Mesajlar
  1.626

  Standart

  Ayd?n Doğan'?n desteklediği AKP nas?l demokrat misyon partisi oluyor hayret.

  Düne kadar medyan?n her dediğine "hay?r " diyenler , ayn? partide buluşmuşlar. Hoşlar?na gidiyor.

  Oyum dine karş? tutumu belli olan Ayd?n doğan?n "hay?r" dediği partilerden birine gidecektir. Asla o tür adamlarla ayn? oyu kullanmayacağ?m. ?şte oyu boşa giden onlard?r.

  Not; Bu gün milyonlarca bedava Star gazetesi dağ?t?lar. Maksad AKP'yi tekrar iktidara taş?mak. Amaç milleti değil patronlar? iktidrda tutmak.

  AKP iktidara gelse yine patronlar gelmiş demektir.

  Evet oyunu bozal?m
  Sakın, sakın, sakın! Çabuk, bu şimdiye kadar demir gibi kuvvetli tesanüdünüzü tamir ediniz.

Konu Kapatılmıştır

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Bçg Yeni Asya’yı da fişlemiş
  By Bîçare S.V. in forum Serbest Kürsü
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 20.12.11, 07:53
 2. Risale-i Nur ve Yeni Asya
  By Bîçare S.V. in forum Gündem
  Cevaplar: 25
  Son Mesaj: 25.06.09, 07:26
 3. Neden Yeni Asya?
  By nurlu dağ in forum Risale-i Nur Talebeliği
  Cevaplar: 163
  Son Mesaj: 02.03.09, 11:17
 4. Yeni Asya mektebi
  By Bîçare S.V. in forum Serbest Kürsü
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 22.12.08, 13:48
 5. Yeni Asya İnternational
  By Cennetâsâ in forum Tavsiye Edilen Siteler
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 14.10.08, 17:37

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Yemek Tarifleri ListeNur.de - islami siteler listesi
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0