+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 9 ve 9

Konu: Dindar ve Dine Hürmetkar Demokratlar

 1. #1
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart Dindar ve Dine Hürmetkar Demokratlar

  Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin iktidara gelmeleri halinde büyük tehlikeler gördüğü Halk Partisi ve Irkçılığı ve Unsurculuğu esas alan Millet Partisine karşı, bu iki partiye karşı olan ve onlardan farklı olan siyasilere; “dindar Demokrat, dine hürmetkâr Demokrat” der ve böylece meşrutiyete “meşrutiyet-i meşrua” dediği gibi demokratlara “Dindar Demokrat” der.

  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 2. #2
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Tek parti devrinde hükümete hiç müracaat etmiyen Bediüzzaman Hazretleri birden fazla partinin kat?ld?ğ? 1946 seçimlerinden sonra 1947 de Halk Partisi Genel Sekreteri Hilmi Urana yazd?ğ? mektupta hem Halk Partisine tebliğde bulunur, ikaz eder hem de der ki:
  “Sâlisen: Size karş? elbette çok cihetlerde dâhilî ve haricî muar?zlar var. Ben dünya ve siyasetin haline bakmad?ğ?m için bilemiyorum. Fakat beni bu senede çok s?k?şt?rd?klar? için mecburiyetle sebebine bakt?m ki, size karş? bir muar?z ç?km?ş. Eğer o muar?z mükemmel bir reis bulup hakaik-i imaniye nam?na ç?ksa idi, birden sizi mağlub ederdi.” (E:219)

  Daha o zamanlar tam dindar demokratlar?n eline geçmeyen Demokrat Partisi Adnan Menderes gibi dindar demokratlar?n idaresine girince müslümanlara ve dine hizmet edecektir. Çünkü 1946 da Demokrat Parti kurulduğunda partinin baş?nda M. Kemal’in son başbakan? Celal Bayar vard?.
  1950 de Demokrat Parti iktidar?ndan sonra yazd?ğ? mektuplarda da ?slam Dünyas?ndaki ?ttihad-? ?slam gelişmelerine de temas eder ve “dindar demokratlar?n” Risale-i Nura sahip ç?kmas?n? tebrik eder.
  “Medreset-üz Zehra'n?n ve bütün Nur Talebelerinin hem dâhil hem hariçte, hem Arabça, hem Türkçe Nurlar?n neşriyat?na çal?şmalar?n? ve dindar Demokratlar?n bir k?sm-? mühimmi Nurlar?n serbestiyetine taraftar ç?kmalar?n? bütün ruh u can?m?zla tebrik ediyoruz...”(Em:102)
  Risale-i Nur’un serbestiyetine dindar demokratlar?n vesile olduğunu bildiren bir mektup.
  “Bu defa dindar Demokratlar?n delaletiyle Afyon Mahkemesi'nce Risale-i Nur'un serbestiyetine, bütün risale, mektub ve mecmualar?n?n suç mevzuu teşkil etmediğinden iadelerine karar verilmesini senelerce evvel ilân ettiğiniz "Risale-i Nur benim değil, Kur'an?n mal?d?r; Kur'an?n feyzinden gelmiştir. Hiçbir kuvvet onu Anadolu'nun sinesinden kopar?p atamayacakt?r. Risale-i Nur Kur'ana bağl?d?r; Kur'an ise Arş-? A'zam'la bağlanm?şt?r.
  …Aziz, sevgili Üstad?m?z ve buna vesile olmakla ehl-i iman? kendilerine dost ve taraftar eyleyen dindar Demokratlar? ve âdil heyet-i hâkimeyi sonsuz minnetlerle tebrik eder ve arzederiz.”(Em:161)
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 3. #3
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Bediüzzaman Hazretleri “Bu vatanda şimdilik dört parti var” adl? mektubunda ?ttihad-? ?slam? esas gaye yapan “?ttihad-? ?slâm Partisi” nin iktidara gelmesinin sak?ncalar?n? anlat?r ve der ki:
  “?ttihad-? ?slâm Partisi: Yüzde altm?ş-yetmişi tam mütedeyyin olmak şart?yla, şimdiki siyaset baş?na geçebilir. Dini, siyasete âlet etmemeğe, belki siyaseti dine âlet etmeğe çal?şabilir. Fakat çok zamandan beri terbiye-i ?slâmiye zedelenmesiyle ve şimdiki siyasetin cinayetine karş? dini siyasete âlet etmeğe mecbur olacağ?ndan, şimdilik o parti başa geçmemek lâz?md?r.”
  Şimdi böyle bir parti için yeterli şartlar teşekkül etmediği ve bu maksad? gaye edinen bir parti de kurulmad?ğ? için bu mutasavver parti mevzuu bahis değildir.
  “Halk Partisi ise: Hakikaten acib ve zevkli bir rüşvet-i umumîyi kanunlar perdesinde baz? memurlara verdikleri için, yirmisekiz senelik bütün cinayat?yla başkalar?n cinayat? ve ?ttihadc?lar?n ve mason k?sm?n?n seyyiatlar? da o partiye yükletildiği halde, Demokratlara bir cihette galib hükmündedirler..”
  Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin iktidara gelmeleri halinde büyük tehlikeler gördüğü Halk Partisi ve Irkç?l?ğ? ve Unsurculuğu esas alan Millet Partisine karş?, bu iki partiye karş? olan ve onlardan farkl? olan siyasilere; “dindar Demokrat, dine hürmetkâr Demokrat” der ve böylece meşrutiyete “meşrutiyet-i meşrua” dediği gibi demokratlara “Dindar Demokrat” der.
  “Millet Partisi ise: Eğer ?ttihad-? ?slâm'daki esas olan ?slâmiyet milliyeti ki, Türkçülük onun içinde mezcolmuş bir millet olsa; o Demokrat'?n manas?ndad?r. Dindar Demokratlara iltihak etmeye mecbur olur…
  Madem hakikat budur, ey dindar ve dine hürmetkâr Demokratlar! Siz bu iki partinin gayet kuvvetli ve zevkli ve cazibedar nokta-i istinadlar?na mukabil, daha ziyade maddî ve manevî cazibedar nokta-i istinad olan hakaik-i ?slâmiyeyi nokta-i istinad yapmaya mecbursunuz.” (Em:164)
  Halk Partisi ve Irkç? partinin “kuvvetli ve zevkli ve cazibedar” dayanak noktalar?na bedel Dindar Demokratlar da ?slam?n esaslar?na dayanmaya mecburiyetindedirler. Ancak bunlar? yapanlar demokrat olur.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 4. #4
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  [Adnan Menderes'e gönderilmek niyetiyle evvelce yaz?lan içtimaî hayat?m?za ait bir hakikat?n haşiyesini tekrar takdim ediyoruz]
  “Haşiye: Eskilerin lüzumsuz keyfî kanunlar? ve sû'-i istimalleri neticesinde, belki de tahrikleriyle zuhur eden Ticanî mes'elesini dindar Demokratlara yüklememek ve âlem-i ?slâm'?n nazar?nda Demokratlar? düşürmemenin çare-i yegânesi kendimce böyle düşünüyorum:
  Ezan-? Muhammedî'nin (A.S.M.) neşriyle Demokratlar on derece kuvvet bulduğu gibi; Ayasofya'y?, beşyüz sene devam eden vaziyet-i kudsiyesine çevirmek ve halen ?slâm'da çok hüsn-ü tesir yapan ve bu vatan ahalisine âlem-i ?slâm'?n hüsn-ü teveccühünü kazand?ran, yirmisekiz sene mahkemelerin muz?r cihetini bulamad?klar? ve beş mahkeme de beraetine karar verdikleri Risale-i Nur'un resmen serbestîsini dindar Demokratlar ilân etmeli ve bu yaraya bir nevi merhem vurmal?d?rlar.
  O vakit âlem-i ?slâm'?n teveccühünü kazand?klar? gibi, başkalar?n?n zalimane kabahatlar? onlara yüklenmez fikrindeyim. Dindar Demokratlar, hususan Adnan Menderes gibi zâtlar?n hat?rlar? için, otuzbeş seneden beri terkettiğim siyasete bir-iki saat bakt?m ve bunu yazd?m.

  Said Nursî”

  [Risale-i Nur'un vatana, millete ve ?slâmiyet'e büyük hizmetini kabul ve takdir eden Başvekil Adnan Menderes'e Üstad'?n yazd?ğ? bir mektub]
  Ben çok hasta olduğum ve siyasetle alâkas?z bulunduğum halde, Adnan Menderes gibi bir ?slâm kahraman? ile bir sohbet etmek isterdim. Hal ve vaziyetim görüşmeye müsaade etmediği için; o surî konuşmak yerine bu mektub benim bedelime konuşsun diye yazd?m.
  Gayet k?sa birkaç esas?, ?slâmiyet'in bir kahraman? olan Adnan Menderes gibi dindarlarabeyan ediyorum:
  … ?şte bu kanun-u esasî-i Kur'anî hükmünce, asayiş ve emniyet-i dâhiliyeye ilişmek, on câni yüzünden doksan masumu tehlikeye atmak, gazab-? ?lahînin celbine vesile olur. Madem Cenab-? Hak, bu tehlikeli zamanda bir k?s?m hakikî dindarlar?nbaşa geçmesine yol açm?ş. Kur'an-? Hakîm'in bu kanun-u esasîsini kendilerine bir nokta-i istinad ve onlara garazkârl?k edenlere karş? siper yapmak lâz?m geldiğini, zaman ihtar ediyor.
  Birisi: Birinci kanun-u esasîye muhalif olarak, bir câni yüzünden k?rk masumu kesmiş, bir köyü de yakm?ş. Bu derecede bir istibdad-? mutlak, her nefsin zevkine geçecek memuriyete bir hâkimiyet suretinde rüşvet vererek, dindar hürriyetperverlere hücum ediliyor.
  ?kinci hücum da: ?slâmiyet milliyet-i kudsiyesini b?rak?p -evvelkisi gibi- bir câni yüzünden yüz masumun hakk?n? çiğneyebilen, zahiren bir milliyetçilik ve hakikatta ?rkç?l?k damar?yla hem hürriyetperver dindar Demokratlara, hem bütün bu vatandaki yüzde yetmişi sair unsurlardan bulunanlara, hem hükûmet aleyhine, hem bîçare Türkler aleyhine, hem Demokrat'?n takib ettiği siyaset aleyhine çal?şarak ve serseri ve enaniyetli nefislere gayet zevkli bir rüşvet olarak bir ?rkç?l?k kardeşliği veriyor.
  ..Bu tehlike hem bu vatana, hem hükûmete, hem de dindar Demokratlara ve Türkler'e büyük bir tehlikedir ve öyle yapanlar da hakikî Türk değillerdir. Necib Türkler böyle hatadan çekinirler. Bu iki taife herşeyden istifadeye çal?ş?p, dindar Demokratlar? devirmeye çal?şt?klar? ve çal?şt?r?ld?klar?, meydandaki âsâr ile tahakkuk ediyor.
  ..Daha yazacakt?m; fakat bu üç nokta-i esasiyeyi şimdilik dindar hürriyetperverlere beyan etmekle iktifa ediyorum. Said Nursî” (Em:174)

  Ehvenüşşer kaidesiyle desteklenen siyasi harekette olmas? gereken özelliklerin bir k?sm? k?saca bunlar. Nur talebeleri de destekledikleri siyasilerde bu özellikleri aramak mecburiyetindedir. Üstad?n belirttiği özellikleri taş?mayanlar sadece isim ve resimle demokrat olamazlar.
  Üstad Bediüzzaman Hazretleri ll. Meşrutiyete şeriat nam?na sahip ç?km?ş ve fiilen de desteklemişken ?ttihadc?lar?n baz?lar? menfi hareket etmeye başlam?şlar ve gitgide hürriyetçiliğe z?t hareketlerde bulundukça Üstad Bediüzzaman da onlarla alâkas?n? kesmiştir. Bu alâka kesmeyi de “Lemeân-? Hakikat ve ?zâle-i Şübehât” makalesinde şöyle izah eder:
  “Vehim: Sen Selânik’te ?ttihad ve Terakki ile ittifak etmiştin, neden ay­r?ld?n?..
  ?rşâd: Ben ayr?lmad?m, onlar?n baz?lar? ayr?ld?lar. Niyazi Bey, En­ver Bey gibi adamlarla şimdi de müttefikim. Lâkin baz?lar bizden ayr?l­d?lar. Batakl?k yoluna sapt?lar.
  Ben hamiyetli ve dindar adamlarla daima beraberim. Ben Selâ­nik’te Mey­dan-? Hürriyette okuduğum nutuk ile i’lân ettiğim mesleğimi şimdi de onu takib ediyorum.. Ki ?’lâ-y? şevket-i ?slâmiye ve ?’lâ-y? Kelimetullah?n vas?tas? olan Meşrûta-i meşru’ay? Şeriat dâiresinde idâ­mesine çal?ş?yorum.” (Asar-? Bediyye sh: 511)
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 5. #5
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 6. #6
  Ehil Üye Seha - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2006
  Mesajlar
  1.626

  Standart

  Hatta ehl-i hakikat, hakikat ve marifetullah? bulmak için, kesret dairelerini unutmaya çal?ş?yorlar-ta kalb dağ?lmas?n ve lüzumlu ve k?ymetli şeye sarf etmek laz?m gelen merak?, zevki, şevki, lüzumsuz fani şeylerde telef olmas?n. Hatta bu ehemmiyetli s?rdand?r ki, din düsturlar?n?n bir hadimi olmak cihetinde güneş gibi imanlar taş?yan bir k?s?m Sahabeler ve onlara benzeyen mücahidinden, Selef-i Salihinden başka, siyasetçi, ekserce tam müttaki dindar olamaz. Tam ve hakiki dindar, müttaki olanlar, siyasetçi olmazlar. Yani, maksad-? asli siyasetini yapanlarda din, ikinci derecede kal?r, tebei hükmüne geçer. Hakiki dindar ise, "Bütün kainat?n en büyük gayesi ubudiyet-i insaniyedir" diye, siyasete, aşk-? merak ile değil, ikinci üçüncü mertebede onu dine ve hakikate alet etmeye-eğer mümkünse-çal?şabilir. Yoksa, baki elmaslar? k?r?lacak adi şişelere alet yapar.

  Peki bu hususa ne diyorsun? Üstad senin al?nt?nda yazd?ğ? gibi Dindar Demokratlara destek istiyor değil mi?

  1)Üstad Siyaset mi yapm?şt?r?
  2) sormaktan vaz geçtim.....
  3)Peki Üstad siyaset yapanlar dindar olamaz derken, niye ayn? zamanda siyasete girenler tam ve hakiki dindar kalamaz diyor.

  4)Peki, bir kişinin demokrat olup olmad?ğ? veya dindar olup olmad?ğ?n? anlamak için kendisinin söylemesini kafi mi görmeliyiz, yoksa icraat?na m? bakmal?y?z.

  5)Üstad mürecceh olan?n dindarlar olduğunu mu söylüyor, dindar Demokratlar olduğunu mu?

  6)Üstad'?n dindar demokratlar? desteklemesi ile dinin siyasete alet edilmesi meselesini nas?l ay?kl?yor.
  Yani, hem dindar olsun diyor hem din nam?na olsun mu, diyor.

  7)Peki dindar ama din nam?na hareket edeni Üstad uyar?p bunun vebalinin çok ağ?r olacağ?n? söylüyor mu söylemiyor mu?

  8)Şunu diyebilir miyiz? Üstad siyasete sanat nam?na bak?yor. Bir insan?n dindar olmamas? sanat?na zarar vermez diyor. Ama dindar ve demokrat olsa müreccahd?r, diyor.

  Yani, her ne olursa olsun din ad?na siyaset yapan? asla tasvip etmiyor.

  Tesbitlerim doğru mu?


  Sakın, sakın, sakın! Çabuk, bu şimdiye kadar demir gibi kuvvetli tesanüdünüzü tamir ediniz.

 7. #7
  Ehil Üye Seha - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2006
  Mesajlar
  1.626

  Standart

  Sorularım cevapsız kalmış
  Sakın, sakın, sakın! Çabuk, bu şimdiye kadar demir gibi kuvvetli tesanüdünüzü tamir ediniz.

 8. #8
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  yaz? abdulkadir bad?ll? abiye ait ona sorman laz?m..

  çünkü ben seninle ayn? düşünmüyorum?
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 9. #9
  Ehil Üye Seha - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2006
  Mesajlar
  1.626

  Standart

  Yaz? sana ait olmayabilir;ama k?rm?z? yerler sana ait. Bir yerleri k?rm?z? yapt? isen ya kabul ediyorsun, ya soruyorsun demektir. Ben de cevap verdim.

  Ayr?ca Menderes dindar değildi. CHP kökenliydi. Buna Rağmen Üstad ona "?slam Kahraman?" demiştir.

  Muhabbetle
  Sakın, sakın, sakın! Çabuk, bu şimdiye kadar demir gibi kuvvetli tesanüdünüzü tamir ediniz.

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Dindar Erkeklerin Dindar Olmayan Yanları
  By Şahide in forum İslam'a Göre Kadın ve Aile
  Cevaplar: 15
  Son Mesaj: 09.09.09, 15:21
 2. Bediüzzaman ve Demokratlar
  By HakanBa in forum Bediüzzaman ve Risale-i Nur Çalışmaları
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 15.05.09, 15:53
 3. Dindar Eş - Dindar Aile Çöküşü Paylaşma Istırabı
  By delailinnur in forum İslam'a Göre Kadın ve Aile
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 19.02.08, 02:19
 4. Demokratlar
  By Seha in forum İnanca ve Düşünceye Özgürlük Platformu
  Cevaplar: 9
  Son Mesaj: 12.12.07, 19:09
 5. Dindar Ayı
  By insirah in forum Mizah
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 16.07.07, 23:38

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0