Anadolu'da Vakit Gazetesi sahibi Nuri Aykon'a 23 bin 155 YTL, Sorumlu Yaz? ?şleri Müdürü Harun Aksoy'a da 11 bin 582 YTL tutar?nda ön ödeme emri ç?kar?ld?.

Türk Silahl? Kuvvetleri'nde görev yapan baz? generalleri terör örgütlerine hedef gösterdikleri iddias?yla yarg?lanan Anadolu'da Vakit Gazetesi sahibi Nuri Aykon'a 23 bin 155 YTL, Sorumlu Yaz? ?şleri Müdürü Harun Aksoy'a da 11 bin 582 YTL tutar?nda ön ödeme emri ç?kar?ld?.
?stanbul 11. Ağ?r Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz san?klar Nuri Aykon ve Harun Aksoy kat?lmad?. Duruşmada söz alan Cumhuriyet Savc?s? Adnan Babadağ, Anadolu'da Vakit Gazetesi'nin suç tarihindeki tiraj? dikkate al?narak, yeniden ön ödeme emri ç?kart?lmas?n? talep etti.
Savc? Babadağ'?n talebi doğrultusunda karar veren mahkeme heyeti, daha önce 24 bin 483 YTL istenen Nuri Aykon için 23 bin 155 YTL, 12 bin 243 YTL istenen Aksoy için ise 11 bin 582 YTL'lik ön ödeme emri ç?kartt?. San?klar?n 10 gün içinde bu paray? ödemeleri halinde davan?n düşeceğini belirten mahkeme heyeti, ödeme yap?lmamas? halinde ise san?klar?n yokluğunda karar verileceğini hükme bağlad?. Duruşma, sürecin beklenmesi amac?yla ertelendi.
-MÜTALAA-
Geçen duruşmada esas hakk?ndaki görüşünü aç?klayan ?stanbul Cumhuriyet Savc?s? Adnan Babadağ, 28 Şubat 2006 tarihli Anadolu'da Vakit Gazetesi'nin birinci sayfas?nda, ''Halk o­nlar? mahkum etti, s?ra yarg?da'' başl?kl? yaz? ile terörle mücadelede görev yapan Türk Silahl? Kuvvetleri'nin komuta kademesinde görev yapm?ş baz? generallerin fotoğraflar?n?n yay?nland?ğ?n? kaydetmişti. Savc? Babadağ, dava konusu yaz?da generallerin, ''halk taraf?ndan kabul edilmeyen ve rağbet görmeyen baz? eylemler''den sorumlu gösterildiğini ifade ederek, yine söz konusu yaz?da ''yarg? mensuplar?n?n brifinglerle yönlendirildiği ve 28 Şubat darbecilerinden halk?n hesap sormas?n?n istendiğini'' belirtmişti. Bu şekilde generallerin terör örgütlerine ''halk düşman?'' gibi gösterilerek hedef haline getirildiğini anlatan Savc? Babadağ, san?klar Nuri Aykon ile Harun Aksoy'un, Terörle Mücadele Kanunu'nun 6. maddesinin 1. ve son f?kralar? uyar?nca ''Bas?n yoluyla kamu görevlilerini terör örgütlerine hedef göstermek'' suçundan para cezas?na çarpt?r?lmalar?n? talep etmişti
Haber7

http://www.sentezhaber.com/index.php...index_id=13191