+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 9 ve 9

Konu: Kamusal Alanda Said Nursi Yasağı

 1. #1
  Yönetici SeRDeNGeCTi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  34
  Mesajlar
  5.901

  Standart Kamusal Alanda Said Nursi Yasağı

  Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsünde 'Bahar Şenliği' kapsam?ndaki kitap günlerinde sergilenen Risale-i Nurlara "kamusal alan" yasağ? getirildi.

  Recep Bozdağ'?n haberi

  ?stanbul-Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsünde 'Bahar Şenliği' kapsam?nda düzenlenen kitap günlerinde sergilenen Risale-i Nurlara "Said Nursi'nin kitaplar? kamusal alana giremez" gerekçesiyle yasak geldi.

  8 May?s günü aç?lan fuarda başta Doğan Kitap, Ruh ve Madde Yay?nlar?, Cumhuriyet Kitap, Bilim ve Teknik Yay?nlar?, Kaynak Yay?nlar?, ?dea Yay?nlar?, Bizim Deniz Yay?nlar? ve Morpa Yay?nlar? gibi toplam 23 yay?nevinin stand? bulunuyor. Yeni Asya Neşriyat'?n da yer ald?ğ? fuar 8 May?s'ta başlad?.

  Marmara Community adl? öğrenci kulubü taraf?ndan düzenlenen kitap günlerinde, Bediüzzaman Said Nursi'ya ait eserlerin de teşhir edildiği Yeni Asya Neşriyat stand? önceki akşam rektör yard?mc?s?n?n emriyle ve güvenlik gerekçesiyle apar topar kald?r?ld?.

  Konuyla ilgili olarak bilgi veren stand görevlisi Yusuf Kaan şunlar? söyledi:

  "Stand?m?z? kapatmaya yak?n rektörlüğe şikâyet edildiğimizi duyduk. Ancak diğer yay?nevleri gibi stand?m?z? kapat?p ayr?ld?k. Ancak sabah geldiğimizde kitaplar?m?z?n toplan?p bir kenara konulmuş olduğunu gördük. Öğrendik ki, biz stand?m?z? kapatt?ktan sonra, yap?lan şikâyetin ard?ndan rektörün emriyle kitaplar?m?z toplanm?ş. Rektör yard?mc?s? taraf?ndan fuar? düzenleyen kulüp üyelerine 'Bu stand? kald?r?n yoksa fuar? kapat?r?m' ifadeleri kullan?lm?ş. Şikâyet eden belli değil, ama keyfî bir muamele yap?ld?ğ? da kesin. Ayr?ca rektör yard?mc?s?n?n sunduğu gerekçede 'Güvenliğinizi sağlayamay?z. Stand?n?za sald?r? ihtimalinden dolay? kald?r?ld?" denilmiş. Sonuç olarak stand?m?z keyfî gerekçeler ileri sürülerek kald?r?ld?."

  http://www.haber7.com/haber.php?haber_id=240182
  Konu elff tarafından (22.05.07 Saat 09:21 ) değiştirilmiştir.
  Anlamını Bilmediğiniz Kelimelerin Üzerine Çift Tıklayınız...

  Sual: Belki onlar eski hali istiyorlar?
  Cevap: Size kısa bir söz söyleyeceğim; ezber edebilirsiniz: İşte, eski hal muhal; ya yeni hal veya izmihlâl...
  (Bediüzzaman Said Nursi)


  Ne hayal, ne kuruntu hakikat istiyorum.
  Hakikat, hakikat, hakikat istiyorum!.. (Osman Yüksel SERDENGEÇTİ)
 2. #2
  Ehil Üye karatoprak1975 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Yaş
  45
  Mesajlar
  1.126

  Standart

  Adamlar iyice z?vanadan ç?km?şlar serdengeçti abi pes yani
  Konu elff tarafından (22.05.07 Saat 09:22 ) değiştirilmiştir.

 3. #3
  Ehil Üye Ebu Hasan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  38
  Mesajlar
  3.049

  Standart

  Millete karş? “kamusal alan” olmaz  Umraniye’de düzenlenen Bediüzzaman Said Nursî’yi anma program?nda konuşan gazetemiz ?mtiyaz Sahibi Mehmet Kutlular, “Devleti kuran bu millettir. Herşeyini kuran millettir. Onun için bu millete karş? kamusal alan olmaz. Hepsi çünkü bu milletin. Art?k bu yanl?ş konuşmalar?, terimleri kald?ral?m” dedi.

  Risâle-i Nur Enstitüsü’nün Türkiye genelinde düzenlediği Bediüzzaman Said Nursî’yi Anma konferanslar?ndan birisi de geçen günlerde Ümraniye’de gerçekleştirildi. Araşt?rmac?-yazar ?slâm Yaşar’?n ‘Muhabbet Fedaileri’ başl?kl? bir sunum yapt?ğ? toplant?n?n aç?l?ş konuşmas?n? Yeni Asya Gazetesi ?mtiyaz Sahibi Mehmet Kutlular yapt?.

  Toplumun temel değerlerinin çözüldüğüne dikkat çekerek konuşmas?na başlayan Mehmet Kutlular, “Görüyorsunuz, ister millî değerlerimize, tarihimize bakal?m, isterseniz dinî değerlerimize bakal?m, biz bunlardan çok uzaklaşm?ş?z. Biz bu toplum değiliz” dedi. Kapkaçç?lar, mafya gruplar?, eroin gibi zararl? maddelerin kullan?m?n?n ilköğretime kadar inmesi ve toplumun kamplaşmas?n?n, değerlerimizi kaybettiğimizin ifadesi olduğunu söyleyen Kutlular, “Çünkü bu değerlerimizi bilerek tahribe yöneldi baz? mihraklar. Şunu unutmay?n, bizim her şeyimiz dinle bize gelmiştir. Ahlâk?m?z, faziletimiz, sevgimiz, şefkatimiz, merhametimiz, yard?mlaşma duygumuz. Ama bunu ister bilerek, ister bilmeyerek çok horlad?k, çok h?rpalad?k. Bugün dahi bu değerimiz derin devlet veya birtak?m devletlüler taraf?ndan Türkiye Cumhuriyeti’nin en büyük tehlikesi olarak kabul ediliyor. ?rtica denilen şey dindir. Sadece k?l?ft?r irtica” şeklinde konuştu.

  Toplumumuzun bin seneden beri Müslüman olduğunu ve her mezhebe, her ?rka, her dine hayat hakk? tan?d?ğ?n? hat?rlatan Kutlular, bugün bunlar?n mahrumu olan bizlerin kendimize dönmemiz gerektiğini vurgulad?.


  Biz bu değiliz


  Toplumun birbirine düşman olarak bakmas?n?n da hepimizi s?k?nt?ya düşürdüğüne dikkat çeken Kutlular, “Bizim dinimizde, Allah’?n indinde en makbul kul, falanca filanca ?rk değil, Allah’tan en fazla korkan, emirlerine uyan, yasaklar?ndan kaç?nan ve O’nun istediği gibi bir kul olan insanlard?r” sözleriyle ?rkç? tutumlar?n yanl?şl?ğ?na değindi. Osmanl?n?n Türk olmakla birlikte Türkçü olmad?ğ?n? ifade eden Kutlular, “Şimdi bak?yoruz, ‘Ne mutlu Türküm’ demezse düşman kabul ediyor. Hay?r, biz bu değiliz” dedi. Türkiye’de hâlâ yirmi beşe yak?n büyüklü küçüklü ?rk?n varolduğunu belirten Kutlular, “Bu topraklar bizim müşterek tapulu mal?m?zd?r. Kimsenin babas?n?n çiftliği değildir. Kimse de bunu bize hediye etmedi. Bütün bu topraklarda yaşayanlar kanlar?n? dökerek, şehitlerini vererek beraberce bu vatan? kurtard?. Ve burada beraberce yaşayacağ?z. Müstemleke vatandaş? değiliz biz” dedi. Kutlular, “Devleti kuran bu millettir. Her şeyini kuran millettir. Onun için bu millete karş? kamusal alan olmaz. Hepsi çünkü bu milletin. Art?k bu yanl?ş konuşmalar?, terimleri kald?ral?m” diyerek toplumu rencide edenleri eleştirdi.

  Başörtüsü yasağ?n?n hiçbir kanunda, hatta Anayasada dayanağ? olmad?ğ?na da dikkat çeken Kutlular, laiklikle ilgili olarak da şunlar? söyledi: “Laiklik dinsizlik mânâs?nda değildir. Laikliği dinsizlik olarak anlamak kadar zararl? bir şey olamaz. Laiklik Fransa’da ç?km?ş. Niçin? Dört yüz seneye yak?n engizisyon dönemi var. Katolik mezhebi, ayn? zamanda burjuva, ayn? zamanda kral birleşmişler. Katolik mezhebinin etraf?nda toplanm?şlar, o mezhebin haricindekileri kafir ilan etmişler. Fikir adamlar?na, feylesoflara da ayn? şekilde davranm?şlar. Hapse girenlere hepsine büyük işkencelerle kimisini öldürmüş, kimisini sakat b?rakm?şlar, zulüm yapm?şlar. Sonra hadise patlam?ş. Bütün cezaevlerinde yatanlar, din nam?na ben bu zulme maruz kal?yorum dediği için, dine de, zengine de, krala da bütün her şeye düşman olanlar her şeyi yerle bir etmiş. Ondan sonra da ‘yeni kurulan devlet, bir dinin yan?nda olup öbürlerinin karş?s?nda olmas?n’ denilmiş. Laiklik bu demek. Yani herkesin inanç, fikir, düşünce güvencesinin oluşudur laiklik. Dindara kar?şmad?ğ? gibi, dinsize de kar?şmaz. Aç?k başl?ya da, ötekine de kar?şmaz”.


  Sevgisizliğin kaynağ? dinî zaafiyet


  Taassup, fanatizm, hoşgörüsüzlük, sevgisizlik ve zulümlerin kaynağ?n?n dinî zaafiyet olduğunu söyleyen Kutlular, Müslümanlar?n bütün insanî değerlerinin kaynağ?n?n Kur’ân ve dinimiz olduğunu, ?slâm?n vahşeti, hakka tecavüzü istemediğini dile getirdi. Kutlular, Bediüzzaman’?n, cehaletimizle dine yüz çevirdiğimiz için dinimizin de bize yüz çevirdiği, dinimizden özür dileyerek ona sar?lmam?z gerektiği yönündeki ifadelerini de aktard?.

  Türkiye’nin art?k millî mutabakat noktas?nda dinin bile bir asgarî müşterek olamad?ğ?n? belirten Kutlular, “Çünkü, adam, ben inanm?yorum diyor. ?nan?p inanmamak hakk?d?r. Dini de kabul etmez. Ama bugün evrensel değerlere göre bizim ç?k?ş?m?z din ve vicdan hürriyetinin teminat? olan bir laiklik ve hürriyetçi parlamenter sistem olmal?. Milletin iradesi hakim olmal?” sözleriyle konuşmas?n? sürdürdü.

  Kutlular, bizlerin de noksanl?klar?m?z varsa bunlar? ‘Benim öyle olmam lâz?m’ diyerek gidermemiz gerektiğinin ve yanl?şlar?n önüne devlet millet kaynaşmas?yla geçilebileceğinin alt?n? çizdi.


  Muhabbetin mecra? ve ‘Ya Vedûd’


  Ümraniye Belediyesi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen toplant?da “Muhabbet Fedâileri” başl?kl? bir konuşma yapan Araşt?rmac?-Yazar ?slâm Yaşar ise muhabbetin kardeşliği getirdiğine değinerek konuşmas?na başlad?. “Muhabbet cezbeder, cezp ettiklerini mezceder, kaynaşt?r?r, kardeş yapar. Böylece muhabbet kardeşliği ortaya ç?kar” diyen Yaşar, özellikle toplumda muhabbetin azald?ğ?, kelime olarak unutulduğu, yerine konan sevgi kelimesinin de s?ğlaşt?ğ? bir zamanda muhabbeti konuşman?n önemli olduğunu vurgulad?.

  Muhabbet kelimesinin mecra?n? arad?ğ?m?zda karş?m?za ‘Ya Vedûd’ isminin ç?kt?ğ?n? ifade eden Yaşar, “Ya Vedud dediğimiz zaman Cenâb-? Hak bize muhabbet eder. Bize muhabbet ettiğini bildirir. Bizim de kendisine muhabbet etmemizi şeref olarak verir bize. Böylece Cenab-? Hak bizi sever, mahlukat?n? sever. ?nsana da zişuur mahlukatlar içinde kendisini sevme hakk? verir. Demek ki biz Ya Vedud kelimesini zaman zaman kendi dünyam?za malederken, zikrimize malederken, terennüm ederken, tekellüm ederken Cenâb-? Hakk’a sevgimizi arzediyoruz. Ama biliyoruz ki Cenâb-? Hak bizim arzettiğimiz sevgimizi biliyor. Ya Vedûd kelimesine bu manada bakt?ğ?m?z zaman dilimizden hiç düşürmememiz lâz?m. Çünkü Cenâb-? Hakk’la bağlant?m?z? kurmam?zda bize en çok yard?m edecek isimlerden birisidir” dedi.

  Muhabbet fedâisi olman?n ilk ad?mlar?ndan birinin de Ya Vedûd ismini dilimize pelesenk etmekten geçtiğini söyleyen Yaşar, “Ey Habibim, sen olmasayd?n âlemleri yaratmazd?m” hadis-i kudsisine göre varl?ğ?m?z?n sebebi muhabbet olduğuna göre varl?ğ?m?z?n gayesinin de muhabbet olmas? gerektiğini dile getirdi.


  Muhabbeti hakikî mecrada kullanam?yoruz


  Muhabbet aray?ş?nda farkl? mecralara sap?ld?ğ?n? ve değişik yerlerde kullan?lmak istenen sevginin sun'ileştiğini, basitleştiğini de konuşmas?nda belirten Yaşar, “Bediüzzaman’?n ifadelerinde muhabbete bakt?ğ?m?z zaman, ‘Muhabbet şu kainat?n bir sebebi vücudu. Hem şu kâinat?n rab?tas?, hem şu kâinat?n nuru, hayat?d?r. ?nsan kâinat?n en camii meyvesi olduğu için, kâinat? istila edecek bir muhabbet o meyvenin çekirdeği olan kalbine dercedilmiştir’ diyor. Varl?ğ?m?z?n sebebi muhabbet dememizin sebebi o. Cenâb-? Hakk bizi yaratm?ş, gönlümüze, bütün kainat? sevebilecek bir muhabbet mecra? vermiş. Biz bütün kainat? severek, Cenâb-? Hakk’? hakiki manada tan?yabileceğimiz malzememizi basit varl?klar için kullanarak değerini kaybettiriyoruz. Hakikî mecrada kullanam?yoruz” şeklinde konuştu.

  Yaşar, muhabbeti iyi manada kullanabilmenin önemli olduğunu belirterek, muhabbetin mecra?n?n, güzelliğin ve sevginin kaynağ?n?n Peygamberimiz olduğunu ifade etti. Bediüzzaman’?n da Peygamber Efendimizi anlatt?ğ? Risalet-i Ahmediye’ye, ‘Bu söz güzeldir. Fakat onu güzelleştiren, güzeller güzeli evsaf-? Muhammediye’dir’ sözüyle başlad?ğ?n? hat?rlatan Yaşar, Peygamberimize uyman?n önemine değindi.

  “Bizim birer muhabbet fedaisi aday? olarak, muhabbet fedailiğini bu cemiyete örnek olarak gösterebilmemiz laz?m” diyen Yaşar, Bediüzzaman’?n bir muhabbet fedaisi olduğunu ve özellikle ?kinci Said döneminde talebelerini birer Muhabbet Fedaisi olarak yetiştirdiğini anlatt?. lang?c? Kur’ân tilavetiyle yap?lan program?n sonunda da konuyla ilgili bir sinevizyon gösterisi sunuldu.


  Bediüzzaman’?n hayat çizgisi


  “Acaba Bediüzzaman’?n hayat çizgisi nas?ld? diye bakt?ğ?m?z zaman, bizim muhabbet fedaisi olma çizgimiz başlam?ş olur. Bediüzzaman Said Nursî, fedaî yetiştirmekte son derece maharetli bir insan. Şarkta talebelerini yetiştiriyor. Devletin baş? tehlikeye girmiş. Devleti kurtaracak. Talebeleriyle birlikte hem ilmine devam ediyor, hem savaş?yor, Pasinler Cephesi’nde. Savaş?rken kendisi gerçekten büyük bir kahramanl?k gösteriyor. Bunun yan?nda başka bir iş daha yap?yor, talebelerine yeri geldiğinde vatan için ölme şuuru veriyor. Talebeleri, gerçekten ölüyor. Fedaî oluyorlar yani. Ama muhabbet fedaisi olmak o kadar kolay değil. Muhabbet fedaisi bir anda ortaya ç?k?p can?n? feda etmiyor. Muhabbet fedaisinin ömrünü feda etmesi gerekiyor. Hayat?n? fedâ etmesi gerekiyor. Ömrünü, hayat?n? bin bir çilelerle, ?zt?raplarla yaşamas? gerekiyor. Ancak o zaman muhabbet fedaisi olacak çünkü. ?kinci Said döneminde Bediüzzaman bunu yapar.”


  Naciye KAYNAK / ?STANBUL

  11.05.2007
  Konu elff tarafından (22.05.07 Saat 09:25 ) değiştirilmiştir.
  Vücudunu mucidine feda et.Mukabilinde büyük bir fiyat alacaksın.Mesnevi-i Nuriye sahife 101


 4. #4
  Müdakkik Üye terennüm - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  910

  Standart

  Yazıklar olsun!

 5. #5
  Vefakar Üye nurefsun - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Apr 2007
  Bulunduğu yer
  Samsun
  Mesajlar
  339

  Standart

  yurt dışındaki okullarda başlarının üstünde taşırlar bizim okullarımzdaki hale bak,ama ne yaparlarsa yapsınlar engelleyemezler,nur her yere her gönüle girer....
  hizmet-i kur\'aniye omzumuza ihsan-ı ilahi tarafından konulmuş elbette herkesten ziyade bütün kuvvetimizle ihlası kazanmaya mecbur ve mükellefiz....

 6. #6
  Pürheves fbsamet - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2006
  Bulunduğu yer
  Kütahya
  Yaş
  34
  Mesajlar
  264

  Standart

  Demokrasi derler,kamusal alan derler..İddia ediyorum,ne D'sinden ne de K'sinden haberleri yoktur..Sadece kuru lakırdı..Allah ıslah etsin..
  www.facebook.com/RisaleOfis
  Takip etmenizi öneririm.

 7. #7
  Ehil Üye osmanoğlu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Uşak
  Mesajlar
  1.856

  Standart

  Onlar?n ağababalar? bile Said Nursî ve Risale-i Nur'a yasak getirememiş; bu yamaklar m? getirecek?

  Müsbet bahsetmiyorlar; menfi bari bahsetsinler de biraz reklâm olsun! Kim bilir bu vesileyle kaç kişi Risale-i Nur'u merak edip te iman?n? kurtar?r! Bizim şer zannettiğimiz hadiselerde de Cenâb-? Hak hay?rlar yarat?r; üzülmeyin!
  Konu elff tarafından (22.05.07 Saat 09:26 ) değiştirilmiştir.
  "Ey Rabbimiz! Biz indirdiğin kitaba inandık ve peygambere uyduk. Sen de bizi, Senin birliğine ve peygamberinin doğruluğuna şahitlik edenlerle beraber yaz." Âl-i İmrân Sûresi: 3:53.

 8. #8
  Dost zulaL - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2006
  Mesajlar
  6

  Standart

  Rabbim "Kamusal Alan"ı Rahmet Alanına Çevirsin....

  İnş Rabbim Nurunu Tamamlayacaktır.Risale-i Nur'un Nuru Sönmez ve Söndürülemez!!!!.....


 9. #9
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  (!!!)

  Üniversite şenliğinde içki rezaleti

  Celal Bayar Üniveristesinin “Bahar Şenliği” kapsam?nda düzenlediği Kenan Doğulu konserinde öğrenciler su gibi alkol tüketti.

  CBÜ Rektörlüğü’nün hemen alt k?sm?nda bulunan üniversiteye ait çim sahada düzenlenen konsere üniversite öğrencileri yoğun ilgi gösterdi.

  Halka da aç?k olan konserde öğrencilerin tükettikleri alkol dikkat çekti. Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu (BESYO) ve iktisat fakültesi öğrencileri ellerinde bira kutular? ile ilginç hareketler yaparak kendilerinden geçti.

  Konser sonunda çim sahada geriye çöplük y?ğ?n? kald?. Kenar mahalledeki ilköğretim çağ?ndaki öğrenciler gelecekte Türkiye’nin yönetiminde görev alacak üniversiteli abla ve ağabeylerinin çöp alan?n? çevirdikleri çim sahadan bira kutular?n? toplayarak para kazanma telaş?na düştü.

  Sahadan çuvallar dolusu bira kutular? toplayan dar gelirli ailelerin çocuklar?, bunlar? satarak ihtiyaçlar?n? karş?layacaklarn? belirtti.

  Kenan Doğulu’nun konserine Manisal? yaşl?lar da kat?ld?. Üniversite öğrencileriyle birlikte konseri izleyen şehir halk? ise, öğrencilerin içki içme manzaras? karş?s?nda hayrete düştü. Kenan Doğulu konseri sonras? öğrenciler alan? terk ederken, ilköğretim çağ?ndaki öğrenciler de sahadaki bira kutular?n? toplamaya koyuldu.

  MAN?SA Yeni Asya
  Konu elff tarafından (22.05.07 Saat 09:26 ) değiştirilmiştir.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Dar alanda uzun hesaplaşmalar
  By *SAHRA* in forum Serbest Kürsü
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 19.12.11, 11:42
 2. 'Kamusal Alanda Hurma da Yasaklansın'
  By elips in forum Mizah
  Cevaplar: 13
  Son Mesaj: 23.08.08, 21:12
 3. Kendinizi Hangi Alanda Geliştiriyorsunuz?
  By MuM in forum Serbest Kürsü
  Cevaplar: 34
  Son Mesaj: 09.08.08, 20:22
 4. Dinî Alanda Laik Tekelistan
  By elff in forum Serbest Kürsü
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 18.12.07, 05:16
 5. Kamusal Alanın Böylesini Hiç Görmediniz!!
  By bEtüL in forum Resim - Fotoğraf Galeri
  Cevaplar: 19
  Son Mesaj: 14.08.07, 16:49

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0