+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 4 ve 4

Konu: Ulusalcılar Deşifre Oluyor...

 1. #1
  Vefakar Üye Yeni Said - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2007
  Mesajlar
  342

  Standart

  Turkan Saylan Kimdir?


  1935'de Kandilli'de doğdu. Kandilli Lisesi'nin bitiren Saylan 1963 y?l?nda ?stanbul T?p Fakültesi'nden mezun oldu. Saylan'?n iki oğlu ve iki torunu var. Ama son y?l?nda akciğer ve kemik vereminden seri ameliyatlar geçiren Saylan, 2 y?l demir korseyle gezerken dahi neşesini koruyabildi...

  Annesinin ad? : Lili Mina Raiman - 1936 y?l?nda Leyla ismini alarak ismini değiştirdi.
  Lili M?na Raiman ise, Raber Ragman ve Mina Verlig k?z?, 1908, Bermingen ?ngiltere doğumlu ve Katolik H?ristiyan.


  B?R KONUŞMASI

  - Bu ülkede hristiyanl?ğ? nas?l yayabiliriz. KÜRD?STAN'?n temellerini nas?l atabiliriz.
  - ATATÜRK ismini kullan?rsak bunu daha rahat yapabiliriz. Hem para toplar hem destek al?r?z, kampanyalar düzenler, TÜRKLERDEN toplad?ğ?m?z paralarla, KÜRTLER? daha bilinçli hale getiririz, cahil insanlarla KÜRD?STAN'? kuramay?z, Hristiyanl?ğ? bu şekilde daha rahat yaymam?z da mümkün.

  Son ünlümüz Çydd başkan? Türkan Saylan hanfendi(!) oldu. Bu ülkede birilerinin dini inançlar?na sayg?s?zl?k yap?p bunu da vatan millet ad?na yapt?klar?n? , onunla perdeleyemiyorlarsa “laiklik elden gidiyor” yaygaras?n? kulland?klar?n? art?k herkes biliyor. Türkan Saylan hem dine hem millete aç?kça hakaret içeren laflar söylemiş durumda. Ne diyor Hanfendi(!)

  -Türkler tarihten beri yakan y?kan bir milletmiş.

  Cevab hakk? bu milletin bir ferdi olarak bana ve hepimize düşüyor. Türk milleti tarihten beri asil duruşunu bozmam?şt?r ve hayvanlara bile haklar tan?m?şt?r. Osmanl?’daki kay?tlara bak?labilir. Sizin Prof ünvan?n?z?n bile mesnedi belli değildir.

  -Bi öğrenci s?ran?n üzerinde namaz k?lacağ?na bale yaps?n. Çağdaş Türkiye böyle olur.


  Çağdaşl?kla kendisini yanyana getiren bir zihniyet ancak bu laflar? kusabilirdi ve kustuda. Modern devlet dediğimiz devletlerde her pazar kiliseye giden devlet başkanlar?n? görmeyen Türkan Saylan acaba Sultanahmet’in sadece turistik bir yer değil ayn? zamanda ibadet yap?lan bir yer olduğundan haberi var m??

  Sahi kim bu Türkan Saylan ve Çydd.

  Hemen cevablayal?m.

  Mit’in raporlar?nda misyonerlik faaliyetlerinin Türkiye ayağ?. Özellikle Kitab-? Mukaddes Şirketi(Sadece ?ncil yay?mlar.ilk Türkçe incil 1826 y?l?nda çevirmişlerdir) ile s?k? ilişkileri var. Ayn? zamanda Amerikan Board (Dünyadaki misyonerlik faaliyetlerini organize eden Abd merkezli bir vak?f) ile s?k? ilişkiye sahip. Amerikan Board şirketi yapt?ğ? faaliyetleri Türkiye’de SEV (Sağl?k Eğitim Vakf?) ve ÇYDD üzerinden yürütmektedir.


  Verdiği reklamlarla ve söylemlerle sürekli halk? kuşk?rtmaya çal?şan bir ruh haleti var. Başkanl?ğ?n? Profesör Türkan Saylan’?n yapt?ğ? Çağdaş Yaşam? Destekleme Derneği hakk?nda, Atatürk ?lke ve ?nk?laplar?n? kalkan olarak kullan?p, bir çok kişi ve kuruluştan yard?m ad? alt?nda para toplad?ğ?, ilgili bakanl?klardan izin almaks?z?n yurtd?ş?ndan yard?m ald?ğ?, hiç bir yasal dayanağ? olmadan kamuoyuna kendisini sivil toplum kuruluşlar? birliği olarak tan?tan çeşitli dernek ve vak?flarla işbirliği içerisinde olduklar? yönünde yap?lan ihbarlar sonucu denetime tabi tutulmuş ve Dernekler Kanunu 62 ve 85/2 maddesine muhalefetten 5 Şubat 2001 tarihinde Maltepe Cumhuriyet Başsavc?l?ğ?’na suç duyurusu yap?lm?şt?r.

  Şimdi de Çağdaş Yaşam? Destekleme Derneği’nin Başkan? ve YÖK üyesi Türkan Saylan… Saylan’?n, eğitimin bütün kesimlerinin temsil edildiği 17. Milli Eğitim Şûras?’ndan oylama sonucunda 4’e karş? 66 oyla “Katsay? adaletsizliğine son verilsin” yönünde karar ç?kmas? karş?s?ndaki tavr? hayli dikkat çekiyor. ?çine sindiremediği “Herkes üniversiteye eşit şartlarda girsin” karar?n? “haz?rlanm?ş bir oylama” şeklinde değerlendiren Türkan Saylan’?n da H?ristiyan kökenli olduğu netleşti.

  DEDES?N?N ?SM? RABER RAGMAN


  Uzun süredir H?ristiyan kökenli olduğu konuşulan Türkan Saylan’?n Nüfus Kay?t Örneği’ne ulaş?ld?. Türkan Saylan’?n Nüfus Kay?t Örneği’nde annesinin as?l isminin Lilimina Raiman olduğu görülüyor. Ayn? zamanda YÖK üyesi olan Türkan Saylan’?n 1924 ?ngiltere doğumlu olan annesi Lilimina Raiman, 1936 y?l?nda Leyla ismini alm?ş. ?stanbul ili Eminönü ilçesine kay?tl? Türkan Saylan’?n anne taraf?ndan dedesinin ismi Raber Ragman, anneannesinin ismi ise Minaverlig. Türkan Saylan’?n annesi Leyla Han?m’?n din hanesinde “Katolik H?ristiyan” yaz?yor.
  BU NE TESADÜF?
  Dedesinin ismi Agop olan Doğu’daki Rektör Yücel Aşk?n ile dedesinin ismi Ohanis olan Bat?’daki Rektör Al?c?’n?n, ?HL ve katsay? konusundaki ç?k?şlar? ile bu ortak noktalar?n? 30 Eylül tarihli say?s?nda “Bu ne tesadüf” şeklindeki haberler, Türkan Saylan’?n da H?ristiyan kökenli oluşuyla ilgili yine ayn? soruyu gündeme getiriyor: “Bu ne tesadüf?”

  M?T’in misyonerlik raporundaki şok isimler


  Milli ?stihbarat Teşkilat?’n?n Türkiye’deki misyonerlik faaliyetlerini anlatt?ğ? yaz?da, Profesör Türkan Saylan’?n da ad? geçiyor. Yaz?ya göre, Türkiye’deki baz? Amerikan okullar?n?n kurucusu olan Amerikan Bord Heyeti, bu faaliyetini SEV vakf? eliyle yürütüyor.

  Kutlu Doğum'lar için 'şov' hakareti

  Kürsüye ç?kan ÇYDD Başkan? Türkan Saylan, AB sürecini eleştirdi. Yarad?l?ş için 'hurafe' diyen Saylan, "Üniversitelerde gençleri laik cumhuriyet yerine ?slami yönetime sürüklemek için her türlü parasal k?s?nt?lar en üst düzeye varm?şt?r." iddias?n? dile getirdi. Kutlu Doğum haftas? kutlamalar?na da 'şov' diyen Saylan, "23 Nisan'daki ulusal coşkuyu gölgelemek üzere ayn? tarihlerde yöneticilerin kat?l?m?yla Kutlu Doğum şovu yap?larak cumhuriyetten intikam al?nmaktad?r." iddias?nda bulundu. Saylan, ?stanbul Teknik Üniversitesi Maçka Yerleşkesi'nde 'Türkiye'mizin çağdaşlaşma sürecinde laiklik' konulu toplant?da da konuşmuş ve Türk milletinin tarih boyunca hep yak?p y?kt?ğ?n? öne sürmüştü. "Çocuklar?m?z?n s?ra üstünde namaz k?lmas?n? değil, bale yapmas?n? istiyoruz." diyen ÇYDD Başkan?, Gençlik Korosu'nu yöneten müzisyenin isminin 'Muhammed' olmas?n? da 'ironi' olarak değerlendirmişti.

  Kaynak:http://antiulusal.wordpress.com

  http://www.nurforum.org/forum/index.php?topic=11277.0
  Konu elff tarafından (23.05.07 Saat 16:07 ) değiştirilmiştir.

 2. #2
  Vefakar Üye Yeni Said - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2007
  Mesajlar
  342

  Standart

  Özgür Gündem'de müdürlük yapt?, şimdi Kanaltürk'te
  ZAMAN


  Kanaltürk Televizyonu'nun sahibi Tuncay Özkan'?n sağ kolu Merdan Yanardağ'?n, bölücü terör örgütü PKK'n?n yay?n organ? olduğu iddia edilen Özgür Gündem'in kurucular?ndan olduğu ortaya ç?kt?.
  PKK'n?n yay?n organ? olduğu iddia edilen Gündem'de yaz? işleri müdürlüğü yapan Merdan Yanardağ, şimdilerde Tuncay Özkan'la birlikte çal?ş?yor.  Çağlayan'daki Cumhuriyet mitinginde kürsüde yer alarak Özkan'a destek veren Yanardağ, uzun süre de söz konusu gazetede yaz? işleri müdürlüğü yapt?. Özgür Gündem'de 8 Aral?k 1992'ye kadar yaz? işleri müdürlüğü yapan Yanardağ, Şükrü Gülmüş'ün genel yay?n yönetmeni olmas?ndan sonra bu görevini Yaşar Uzunlar'a b?rakt?.  Kanaltürk Televizyonu'nun yay?n kurulu üyesi de olan Yanardağ, söz konusu televizyonda 5. Boyut ad?yla haber analiz içerikli bir program da yap?yor. Ulusalc? çizgideki televizyonunda ulusalc? bir üslup kullanan Yanardağ, Çağlayan'daki miting meydan?nda Özkan'? yaln?z b?rakmad?.

  Özgür Gündem gazetesinde çal?şmas?n?n bugünkü çizgisi ile çelişip çelişmediğini sorduğumuz Yanardağ kendini şöyle savundu: "Ben dünya görüşü olarak her zaman belli bir çizgiye sahiptim ve o çizgide benim aç?mdam herhangi bir değişiklik yok. Şu andaki söylemim anti-emperyalist bir söylemdir.

  Bu ülkenin bu toplumun hakk?n? ve hukukunu emperyalistlere karş? savunmakt?r. Orada bir y?l çal?şt?m, sonra ayr?ld?m." Özgür Gündem gazetesi, bölücü terör örgütü PKK'n?n yay?n organ? olarak tan?nd?. Terör örgütü elebaş?s? Abdullah Öcalan'? bir parti lideri gibi lanse eden söz konusu gazete, haberlerinde Silahl? Kuvvetler'e ve polise yönelik suçlamalarda bulunuyordu.

  Yanardağ, gazeteciliğe 1985 y?l?nda başlad?, çeşitli yay?n organlar?nda muhabir, editör, haber müdürü, yaz? işleri müdürü ve genel yay?n yönetmeni olarak görev yapan Yanardağ, ?şçi Partisi'nin yay?n organ? Ayd?nl?k'ta da görev ald?.


  Not : BU sahsin ayrica gecen sene Hocaefendi aleyhinde yazdigi iftiralarla dolu bir kitabida vardir Knalturkte Hocaefendi aleyhinde yaptigi programlarda Rtukten uyari almistir  http://www.nurforum.org/forum/index.php?topic=11277.0
  Konu elff tarafından (23.05.07 Saat 16:08 ) değiştirilmiştir.

 3. #3
  Vefakar Üye Yeni Said - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2007
  Mesajlar
  342

 4. #4
  Vefakar Üye Yeni Said - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2007
  Mesajlar
  342

  Standart

  'Çağdaş Yaşam' okullara müstehcen kitap gönderdiğini itiraf ettiÇağdaş Yaşam? Destekleme Derneği (ÇYDD), ilköğretim öğrencilerine dağ?tt?ğ? hikaye kitaplar?n?n 'pornografik' öğeler içerdiğini itiraf etti. ÇYDD'den kitaplar?n dağ?t?ld?ğ? okullara "ivedi düzeltme" başl?ğ? ile gönderilen yaz?da kitaplar?n baz?lar?n?n 'yetişkinler' için olduğu belirtildi.Türkan Saylan
  Söz konusu kitaplar?n çocuk hikâyelerinin aras?na yanl?şl?kla girdiği iddia edildi. Derneğin kitap projeleri sorumlusu Gülsüm Kaya, pornografik ifadeler içeren kitaplar?n hangi okullara gittiğini tespit edemediklerini anlatt?. Kaya, "Kitaplar 23 Nisan'a yetişsin diye acele ettik. Ç?kan haberlerden sonra durumun ciddiyetinin fark?na vard?k. Okullardan da bize çok say?da yaz? geldi." dedi.
  Vakit Gazetesi önceki gün 'Ahlâks?z kitaplar toplat?ls?n' başl?ğ?yla yay?nlad?ğ? haberde, başkanl?ğ?n? YÖK eski üyesi Türkan Saylan'?n yapt?ğ? ÇYDD'nin ilköğretim öğrencilerine dağ?tt?ğ? kitapta pornografik ifadelerin yer ald?ğ?n? duyurmuştu. Can Yay?nlar?'ndan ç?kan ve üzerinde "ÇYDD'nin Atatürk çocuklar?na armağan?d?r" notunu taş?yan kitaplardaki baz? hikayelerin, müstehcen ifadeler içerdiği tespit edilmişti. Haber üzerine bir aç?klama yapan ÇYDD Genel Başkan? Türkan Saylan, haberleri 'iftira' olarak nitelemişti. Ancak kamuoyundan gelen büyük tepki üzerine ÇYDD'den kitaplar?n dağ?t?ld?ğ? okullara gönderilen 07.05.2007 tarihli yaz?da müstehcen kitaplar?n ayr?lmas? istendi. Çağdaş Yaşam? Destekleme Derneği Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Kitap Projeleri Sorumlusu Gülsüm Kaya imzal? '?vedi düzeltme' başl?kl? yaz? şöyle: "Can Yay?nlar?'n?n 25. y?l?n? kutlama etkinlikleri çerçevesinde ihtiyaç sahibi okullara göndermemiz için derneğimize bağ?şlad?ğ? 100 bin kitaptan çocuk kitaplar?n?n ayr?lmas? ve kolilenmesi s?ras?nda aralar?na yanl?şl?kla yetişkin kitaplar? kar?şm?ş ve yanl?ş kaşelenmiştir. Yollad?ğ?m?z kitaplardan aşağ?daki listede bulunanlar?n d?ş?ndakiler yetişkinler için yay?nlanm?ş kitaplard?r."
  ÇYDD'nin gönderdiği çocuk kitaplar? listesinde Şebnem ?şigüzel'in yazd?ğ? pornografik figürler içeren "Öykümü Kim Anlatacak?" adl? kitap yer alm?yor. Müstehcen içerikli kitaplar?n üzerindeki "ÇYDD'nin Atatürk çocuklar?na armağan?d?r" kaşesinin iptal edilmesi de vurgulan?rken, söz konusu yay?nlar?n öğretmenlerin kullan?m?na sunulmas? isteniyor. Gülsüm Kaya, toplam 202 okula kitap gönderdiklerini söyledi. Pornografik ifadeler içeren kitaplar?n hangi okullara gittiğini tespit edemedikleri için tüm okullara düzeltme yaz?s? göndererek yapt?klar? hatay? tamir etmeye çal?şt?klar?n? savunan Kaya, okullardan kendilerine çok say?da yaz? geldiğini aç?klad?. ?lköğretim öğrencilerine dağ?t?lan kitaptan bir bölüm ÇYDD'nin ilköğretim öğrencilerine dağ?tt?ğ? kitaplar? Şebnem ?şigüzel kaleme ald?. Şebnem ?şigüzel'in yazd?ğ? "Öykümü Kim Anlatacak?" adl? kitapta 8 tane hikaye yer al?yor. Hikayelerden biri 'Iş?k H?z?ndaki Spermler' ad?n? taş?yor. 'Geri Kalan Yaşam?n?n Tüm Perşembeleri' adl? hikayede ise bir fahişenin yaşam? anlat?l?yor. Hikayede geçen ifadeler en ağ?r porno sözcükleri bile hafif b?rak?yor: "Evet, dedim B?y?ğa. Çellocu k?z? d... isterim." "Keşke kar?lar ölmemiş olsa, bir de biz g...", "Giyinirken Çellocu K?z, '?lk kez sünnetli bir p... görüyorum' diyor. Hikaye kitab?nda Müslümanlar, H?ristiyan kentini ele geçirip H?ristiyanlar? kireç kuyular?na atan insanlar olarak gösterilirken, diğer bir hikayede de küçük bir çocuğun annesiyle enseste varan ilişkisi anlat?l?yor.
  Melik Duvakl?11 May?s 2007, Cumahttp://www.zaman.com.tr/webapp-tr/haber.do?haberno=538553
  Konu elff tarafından (23.05.07 Saat 16:08 ) değiştirilmiştir.

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Ulusalcılar AB'ci Olmak Üzere...
  By Nil Sultan in forum Gündem
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 24.01.09, 17:03
 2. Türk unsurunda inşikak(ulusalcılar mı?)
  By dostlar in forum Gündem
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 22.02.08, 09:52

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0