+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 8 ve 8

Konu: Namaz Kılmayın , Bale Yapın....

 1. #1
  Gayyur kayhan1 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2007
  Bulunduğu yer
  Mardin
  Mesajlar
  91

  Standart

  Çağdaş Yaşam? Destekleme Derneği (ÇYDD) Genel Başkan? Türkan Saylan, Türkleri barbarl?kla suçlad?. ?stanbul Teknik Üniversitesi Maçka Yerleşkesi'nde 'Türkiye'mizin çağdaşlaşma sürecinde laiklik' konulu toplant?da konuşan Saylan, Türk milletinin tarih boyunca hep yak?p y?kt?ğ?n? öne sürdü.

  Bunun bir al?şkanl?k haline geldiğini iddia eden Saylan şöyle konuştu: "Biz Türkler hep ak?n etmişiz; yak?p y?km?ş?z, başkalar?n?n yapt?klar?n? yak?p y?km?ş?z. Şimdi kendi yapt?klar?m?z? y?k?yoruz. Nedir bu al?şkanl?k. Biz yak?p y?kmak için var değiliz. Biz yaratmak, geliştirmek ve çağ?n üstüne geçmek için var?z."

  Atatürkçü Düşünce Derneği'nin 14 Nisan'da düzenleyeceği mitinge destek talebinde bulunan Saylan, "ÇYDD olarak 14 Nisan'da Ankara Tandoğan'day?z. Yozlaşt?rmaya çal?şanlar olacakt?r. Aram?zdan da ç?kacakt?r. Çağdaş, laik ve demokratik bir Türkiye'nin devam? için yap?lmas? gerekenleri yapal?m. Sesimizi duyural?m. Bir kişi bin kişiye, bin kişi binlerce kişiye ulaşabilir." şeklinde konuştu. Çocuklar?n namaz k?lmas?n? değil, bale yapmas?n? istediklerini dile getiren Saylan, şunlar? söyledi: "Türkiye'nin bölünmesine, ?rkç?l?ğa yönelmesine, binlerce y?l öncesinin Arap ve ?ran âdetlerinin gelmesine karş?y?z. Çocuklar?m?z?n s?ra üstünde namaz k?lmas?n? değil bale yapmas?n? istiyoruz. ?nanc?n insanlar?n iç dünyas?nda sakl? olmas?n? istiyoruz."

  Konuşmas?nda Gençlik Korosu'nu yöneten müzisyenin isminin Muhammed olmas?ndan yak?nan Saylan, "Gençlik Orkestras?'n? yaratan ve yöneten arkadaş?m?z?n ismi Muhammed. Düşünebiliyor musunuz buradaki ironiyi?" yorumunu yapt?.Cumhurbaşkanl?ğ? ve genel seçimler nedeniyle Türkiye'yi zor günlerin beklediğini savunan Saylan, seçime kat?lacak partilerin sembolleri ile dalga geçti. Saylan şunlar? söyledi: "?nsanlar okuma yazma bilmesin ki parmak bass?nlar. Seçim kâğ?tlar? at, eşek, ar? ve kuşlarla dolu. [ ] Bilinir ki okuma yazma bilmeyen çoğunluktad?r ve onlar ancak parmak basarak oy verirler. Onlar?n ağalar?, tarikat reisleri çağ?r?r ve biz ata, eşeğe, ar?ya ya da kuşa oy vereceğiz derler. Böyle bir topluluk nas?l kalk?n?r? Böyle bir topluluk cahil b?rak?lm?şt?r. Bizi yönlendirmek isteyenlere, bizi koyun sananlara karş? dikkatli olal?m. Bu ülkedeki insanlar? siyah-beyaz diye ay?rmak, vatansever veya vatan sevmeyen hain diye ay?rmak kimin haddine'"

  HABER1
  Konu elff tarafından (19.08.07 Saat 19:01 ) değiştirilmiştir.

 2. #2
  Yönetici SeRDeNGeCTi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  34
  Mesajlar
  5.901

  Standart

  Böylesine yüksek bir cahilliğe de ne cevap verilir... terbiye sınırlarını aşar, susmak en iyisi...
  Anlamını Bilmediğiniz Kelimelerin Üzerine Çift Tıklayınız...

  Sual: Belki onlar eski hali istiyorlar?
  Cevap: Size kısa bir söz söyleyeceğim; ezber edebilirsiniz: İşte, eski hal muhal; ya yeni hal veya izmihlâl...
  (Bediüzzaman Said Nursi)


  Ne hayal, ne kuruntu hakikat istiyorum.
  Hakikat, hakikat, hakikat istiyorum!.. (Osman Yüksel SERDENGEÇTİ)
 3. #3
  Gayyur hasretdenizi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  137

  Standart

  Bencede Ver?lecek En BÜyÜk Cevab Susmaktir
  Konu elff tarafından (19.08.07 Saat 19:02 ) değiştirilmiştir.

 4. #4
  Gayyur aShuRe - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  110

  Standart

  bu sözlere nedim hazar çok güzel cevap vermişti buyrun siz de okuyun!!!


  ?FRAT VE TEFR?T
  Eminim birçok and?ç abisi, 'bu başl?k da neyin nesi?' diye sözlük kar?şt?racak... Asl?nda trajedinin bir boyutu da bu... Türkçe, ne yaz?k ki, gelişen değil, değişen ve hatta h?zla körelen, başka dillere teslim olan bir dile dönüştü.


  Bir medya düşünün ki, 'dil'i bir gazetenin yazar?na havale edip s?rtüstü uzanmay? kendine yedirebiliyor. Daha ac?s? da var ya neyse. Teslim edilen yazar?n Türk dili ve kültürü ile uzaktan yak?ndan alakas? yok. Konumuz bu değil...
  Malatya'da sahnelenen kanl? oyunun perde arkas?nda kim olursa olsun, ne tür menfur bir tezgâh?n maşalar? olurlarsa olsunlar, ortadaki manzarada herkesin şapkas?n? önüne al?p düşünmesi gereken bir nokta var... ?ster etki-tepki deyin, ister ayar? olmayan, dengeyi tutturamayan, ifrat ile tefritten başka seçeneği olmayan toplum olup ç?kt?k. Bunun sorumlular? hakk?nda bir liste yaparsak, ne ac? ki, Malatya'da boğazlar? b?çakla kesen 5 psikopat en sonlarda yer al?r. Bu ülkede dinin, dinî olan?n en ufak bir remzine bile tahammül edemeyenlerin, yeryüzündeki en doğal hak olan 'dini öğrenme hakk?'n? bile 'irtica' yaftas?yla suç durumuna iten zihniyetin, durup biraz düşünmesi gerektiğine inan?yorum...
  Şu anki Cumhurbaşkan?m?z daha birkaç ay önce 'dogma ve boş inanç' diye esip kükrerken bizzat bu milletin inanc?n? hedef ald? m?, almad? m?? Kendini bilim adam? zanneden bir profesör, Evrim Teorisi hakk?nda bir gelişmeyi (kendisi bir araşt?rma yapsa, bir bilimsel çal?şma yapsa yanmayacağ?z) 'yarat?l?şç?lar kuduracak' diye parmak ş?klatarak aç?klad? m?, aç?klamad? m?? And?ç medyas? bunu gerdan k?v?r?p, göbek sallayarak manşetine çekti mi, çekmedi mi? Bitmedi tabii...
  Kerameti kendinden menkul ve -sözde- sivil toplum kuruluşunun de tepesinde duran bir han?m öğretim üyesi 'Çocuklar namaz k?lacağ?na bale yaps?nlar' dedi mi demedi mi? Her f?rsatta ahkâm kesen, bilmediği her mevzuda at?p tutanlar, sanki inanan insanlar vatan-bayrak düşman?ym?ş gibi '23 Nisan'da camilere bayrak asal?m' kampanyas? yapmaya çal?ş?yor mu, çal?şm?yor mu?
  AKP düşmanl?ğ? uğruna devletin y?k?lmas?n? bile göze alanlar?n organize ettiği mitingde halka, dine, imamlara karş? slogan att?r?ld? m?, att?r?lmad? m?? Ayn? mitingde kürsüye ç?kan zevat, dünyan?n tüm gelişmelerine karş? klişe sloganlar savururken halk?n değerlerine küfrederek prim yapmaya çal?şt?lar m?, çal?şmad?lar m?? Kutlu Doğum Haftas?'nda bile, çocuklar?n ilahi söylemesini gericilik, Peygamber sevgisini anlatmas?n? yobazl?k olarak görenler var m?, yok mu? Din konusunda en c?v?k, şarlatan ve hatta -bağ?şlay?n?z- soytar? olan isimleri 'din otoritesi' ad? alt?nda and?ç medyas? her Allah'?n günü televizyona ç?kar?yor mu, ç?karm?yor mu? Yarg?da, bürokraside, medyada ?slam ile ilgili anlams?z -hadi düşmanl?k demeyelim- bir önyarg? var m?, yok mu?
  Referanslar?n? Karl Marks olarak aç?klamay? marifet sayanlar, akşam evlerine gidip şarap içmeyi erdem addedenler, gazetelerinin internet sayfas?n? sap?k forum sitelerinin ana sayfas? gibi yay?nlayanlar, bu ülkenin inançl? insanlar?n? potansiyel düşman olarak görüyorlar m?, görmüyorlar m?? Dini camiden, dindarl?ğ? Ramazan ay?ndan -hadi onu da adam gibi anlay?p ona göre yay?nlar yapsalar yanmayacağ?z- ibaret zannedenler var m?, yok mu? Bu eli kanl? psikopat gençler kimin eseri biliyor musunuz? Baleyi namaz ile karş?laşt?ranlar, Atatürk'ü Peygamber'in karş?s?na oturtanlar, halk?n inanc?na çekinmeden dogma ve boş inanç diyenlerin eseri... Zira -bilen biliyor ki- gerçek din, elini masum insan?n kan?na bulayanlar? ebedi olarak cehenneme yollar. Medyan?n dini ile gerçek dinin farkl? olduğunu ne zaman fark edecekler acaba? Gerçek dine göre, bir gemide 99 masum, bir cani olsa bile o gemi bat?r?lmaz! Gerçek Müslüman değil insana, bir kar?ncaya bile zarar vermez, veremez. Zira inand?ğ? Allah bunu şiddetle men eder. Ulusalc?l?k ad?na AB'yi düşman görenlerin, özgürlük ve demokrasiyi lüks sayanlar?n, dini yobazl?k olarak görenlerin oluşturduğu bir tablo bu... Bu kan onlar?n eline de bulaşm?ş durumdad?r... Zorlar?na gitse de, k?z?p köpürseler de, gerçek böyledir. Başkas?na ak?l verenler, kendi değerlerini önlerine al?p biraz empati yaps?nlar. Tüm samimiyetimle söylüyorum, o zaman bambaşka bir ülke olacak Türkiye!

  21 Nisan 2007, Cumartesi
  Konu elff tarafından (19.08.07 Saat 19:02 ) değiştirilmiştir.
  Bilmezler, Bilmezsin, Bir Ben Bilirim Bende Türkçeye Çeviremem Seni...

 5. #5
  Gayyur arnavut_samet - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Feb 2009
  Bulunduğu yer
  istanbul
  Mesajlar
  85

  Standart

  yıllar öncesinde başbakan şöle bi şey demişti"avrupalı sezarın hakkı sezara allahın hakkı allha diyor peki bizimkiler ne diyor sezarın hakkı war ama (haşaa)allahın hakkı yok" nasıl olurda bizi yaratanın hakkı olmazzz zihniyete bak bale yapsınlar yorum yok...

 6. #6
  Ehil Üye Beste-i Rana - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2008
  Bulunduğu yer
  Doğanın Derinlikleri
  Mesajlar
  4.539

  Standart

  Sukut-ul Ahmakü`l-Humaka...
  Hest-i Nist-Nümâ  "Müslümanın müslümana gülümsemesi sadakadır" sırrıyla espri yapıyorum...


  Hepimiz Cennette Kavuşalım...


 7. #7
  Pürheves Acz_i Mutlak - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2008
  Mesajlar
  151

  Standart

  suskunluğum asaletimdendir.her lafa verecek bir cevabımız vardır.lakin 1 lafa bakarım laf mı diye,2 söyleyene bakarım adam mı diye...
  VÜCUDUNU MUCİDİNE FEDA ET.

 8. #8
  Vefakar Üye ahsen-i takvim - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2009
  Mesajlar
  498

  Standart

  işte cahalet bu bunlara hiç şaşırmayalım......
  EN GÜR SADA İSLAM'IN OLACAKTIR

  ŞU ZAMANDA MÜHİM VAZİFE,İMANA HİZMETTİR. İMAN, SAADET-İ EBEDİYENİN ANAHTARIDIR.

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Yorumu Siz Yapın !
  By Bîçare S.V. in forum Mizah
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 26.01.09, 12:29
 2. Yorumu Siz Yapın!
  By Bîçare S.V. in forum Mizah
  Cevaplar: 13
  Son Mesaj: 24.01.09, 09:26
 3. Yorumu Siz Yapın !
  By Bîçare S.V. in forum Gündem
  Cevaplar: 17
  Son Mesaj: 22.01.09, 07:39
 4. Günlük Program Yapın
  By nurlu dağ in forum Risale-i Nur'u Yeni Tanıyanlara
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 01.11.06, 18:41

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0