+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 6 ve 6

Konu: Bıyıklı Kadınlar Meselesine Dair

 1. #1
  Yönetici SeRDeNGeCTi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  34
  Mesajlar
  5.901

  Standart

  Alıntı sozler Nickli Üyeden Alıntı
  (...)


  Kad?nlar?n siyasette daha fazla yer almas?n? savunan baz? kad?n dernekleri “b?y?k takm?ş kad?nlar” figürüyle medyada hayli büyük bir yank? uyand?rd?lar.


  Bunlardan baz?lar?na “ülkenin önemli say?da kad?n? da başörtülü. Bunlar?n da siyasete kat?l?m?n? ister misiniz” diye sorulduğunda, birden yüzleri as?l?yor, “Hay?r! Kesinlikle!” diye kestirip at?yorlar.

  Hatta baz?lar? “Onlar da saçlar?n? açs?nlar efendim, açs?nlar!” diye gayet rahat şekilde görüş belirtiyorlar.

  Tabii, bu gerilimli yaklaş?m biçimini kimse, en az?ndan “sorunlu” ya da “üzücü” ya da “rencide edici” bulmuyor.

  Peki ya bir de tersi olsayd?!  Herhangi bir siyasetçinin başörtülü eşi de ekranlara ç?k?p, “Onlar da başlar?n? örtsünler efendim, örtsünler!” deseydi.
  Yer yerinden oynard? tabii.

  Sadece bu mu?  Özellikle son y?llarda başörtüsü üzerinden o kadar çok haber yap?l?p o kadar çok tuhaf analizlere girişildi ki!

  Malum çevreler, eşleri siyasetçi olan başörtülü kad?nlar? “kocalar?n?n başbelas?, s?rt?ndaki en büyük yükü” gibi gösteren o kadar çok haber ve yoruma yer verdiler ki!

  Bir tek gün bile bu haberlerin onlar?n vicdanlar?nda ya da yüreklerinde ne tür ac? ve s?k?nt?lar oluşturacağ?n? düşündüler mi?

  Tabii ki hay?r.  Ayn? şekilde bu ülkede k?yafeti yüzünden üniversitenin ortas?nda sokağa at?lm?ş, geleceği karart?lm?ş nice genç k?z?n yaşad?ğ? dram? ve geçirdiği travmalar? da görmediler hiçbir zaman.
  Onlarla ilgili olarak dağarc?klar?nda, içinde “siyasi sembol, tehdit, çağd?ş?, yaşam biçimi dayatmas? vs” geçen birkaç cümle d?ş?nda hiçbir şey yoktu.  Geçenlerde bir aç?k oturumda bir başyazar, eşi başörtülü birinin neden Cumhurbaşkan? olamayacağ?n? anlat?rken şöyle diyordu:
  “Ben kimsenin eşini rencide etmek istemem ama eğer böyle biri türbanl? eşiyle Çankaya Köşkü’ne ç?karsa ve bu nedenle de birkaç gün sonraki 19 May?s törenlerine kat?lmak için geleceği statta 40 bin kişi taraf?ndan yuhalan?rsa ne olacak?”  Bu arkadaşa göre eşinin baş? örtülü olmak, belli ki başl? baş?na bir “yuhalanma” nedeniydi.

  Peki ayn? mant?ğ?n tersini başörtülü biri savunsayd? ne olurdu?

  K?yamet kopard?.  Örtülü birinin bir öğretmen okulunun bahçesinden geçmesini bile günlerce manşetlere taş?yan, “mini etekli k?z? diri diri yakt?lar” ya da “Erkek diye hastas?n?n röntgenini çekmeyen başörtülü doktor facias?” türünden düpedüz yalan haberler yazmaktan dahi çekinmeyen anlay?ş, kendi yapt?ğ? her şeyi normal ve hak görüyor, öteki sayd?klar?n?n en hakl? savunmas?n? dahi “gerginlik ç?karma” diyerek mahkum etmeye çal?ş?yor.

  Bu ülkede bu mant?kla hangi sorunu çözüp hangi gelişmeyi sağlayabiliriz ki?  Başkalar?n? birazc?k olsun anlamaya çal?şmay?p sadece mahkum etmeyi yeğleyen bir anlay?ş nas?l çağdaş olabilir ki?

  Bu ülkede adam gibi konuşman?n, tart?şman?n ve empati yapman?n dahi ahlak? yoksa, art?k şu veya bu ilkeden söz etmenin anlam? olabilir mi?  Ve bu durumda her iki anlamda da gerçek “gerici” kimler oluyor şimdi?
  Tamam, herkes herkesin yanl?şlar?n? eleştirsin ama…  Biraz sağduyu, biraz insaf ve hakkaniyet!..

  INSAFI OLANIN SAM?M?YET? DE OLUR...

  Mehmet Emin Kazc?


  Bu Kad?nlar?n başörtüsü takmay?p b?y?k takmalar?n?n bir kaç sebebi var:

  1.si Bunlar feminist, hiçbir şekilde/hiçbir yerde erkeğin önde olmas?n?, say?ca kad?ndan fazla olmas?n? haamedemiyorlar.
  2.si Başörtüsünü "sadece" siyasi simge, yani türban olarak tan?ml?yorlar. (?şin ilginç taraf? da; her durumda kad?nlar? savunan bu kesim nedense (!) başörtüsü mağduru kad?nlar?n sorunlar?na hiç mi hiç değinmiyor!!!)
  3.sü Kemalizmin etkisi; doğru da bilseler bir şeyi, kabul etmeseler de illahi onun üzerinde duracaklar. Doğru yanl?ş farketmez taş kafal?k işte...
  Konu elff tarafından (19.08.07 Saat 19:48 ) değiştirilmiştir.
  Anlamını Bilmediğiniz Kelimelerin Üzerine Çift Tıklayınız...

  Sual: Belki onlar eski hali istiyorlar?
  Cevap: Size kısa bir söz söyleyeceğim; ezber edebilirsiniz: İşte, eski hal muhal; ya yeni hal veya izmihlâl...
  (Bediüzzaman Said Nursi)


  Ne hayal, ne kuruntu hakikat istiyorum.
  Hakikat, hakikat, hakikat istiyorum!.. (Osman Yüksel SERDENGEÇTİ)
 2. #2
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  Nuray Mert'in bu han?mlara güzel bir cevab? vard?;
  Ka-Der’cilere çağr?: Başörtüsü taksan?za
  Kad?n Adaylar? Destekleme ve Eğitme Derneği Ka-Der şu günlerde son derece ilgi çekici bir kampanya yürütüyor. Siyasete kad?n kat?l?m?na dikkat çekmek üzere, bir başar?l? kad?n?n b?y?kl? fotoğraflar? ile “Meclis’e girmek için erkek olmak şart m??” diyor. Siyasete kad?n kat?l?m? konusunda çok farkl? düşünsem de, kampanyay? çok ‘sempatik’ buldum. Ayr?ca, kad?nlar?n siyasete daha fazla kat?lmas?na tabii ki hiçbir itiraz?m yok.
  Benim itiraz?m bu kat?l?m?n kota yoluyla gerçekleştirilmeye çal?ş?lmas?nda. Ancak o konuya gelmeden önce, Ka-Der’cilere sürekli sorduğum, ancak geçen seçimlerden bu yana cevab?n? alamad?ğ?m bir soruyu tekrar sormak istiyorum. Malum, bu ülkede, siyasete kat?lma arzusunda olan birçok kad?n, yasal engeller yüzünden parlamentoya giremiyor. Bunlar başörtülü kad?nlar. Diğer kad?nlar için hiç olmazsa yasal engel yok, ancak başörtülü kad?n?n önüne, her şeyden önce yasal engel ç?k?yor. Ka-Der’ci kad?n arkadaşlar?m?z?n bir k?sm?n?n bu konuda özgürlükçü düşündüğünü biliyorum. Ancak, aralar?nda bu konuyu bir türlü halledebilmiş değiller ve belli ki, başörtüsü tak?nt?s? ağ?r bas?yor ve bu konuda hiçbir aç?l?mda bulunam?yorlar.

  Sonuçta, Meclis’e girebilmek için b?y?kl? olmak gerekmediğine dair az da olsa örnek var ve en az?ndan yasal bir ayr?mc?l?k yok. Bu durumda, ‘Meclis’e girebilmek için baş? aç?k m? olmak laz?m?’ sorusunun cevab? son derece net. Ayr?mc?l?ğa karş? iseler, taks?nlar bir başörtüsü, bir de öyle kampanya yaps?nlar isterdim.

  Geçen seçimlerden önce, bu tart?şmay? yapt?ğ?m?z bir TV program?nda, Ka-Der’den bir arkadaş?m?za, Merve Kavakç?’n?n Meclis’ten kovuluşunu hat?rlatt?ğ?mda. Onun başörtüsü ‘siyasal simge’, ‘Meclis’e siyaset soktu’ cevab?n? ald?m. Kendilerine, siyasetsiz Meclis çal?şmalar?nda başar?lar dilerim.
  Nuray Mert Radikal, 27.3.2007
  Konu elff tarafından (19.08.07 Saat 19:48 ) değiştirilmiştir.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 3. #3
  Ehil Üye Ebu Hasan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  38
  Mesajlar
  3.049

  Standart

  Alıntı elff Nickli Üyeden Alıntı


  Onun başörtüsü ‘siyasal simge’, ‘Meclis’e siyaset soktu’ cevab?n? ald?m. Kendilerine, siyasetsiz Meclis çal?şmalar?nda başar?lar dilerim.
  Nuray Mert Radikal, 27.3.2007
  .
  Konu elff tarafından (19.08.07 Saat 19:49 ) değiştirilmiştir.
  Vücudunu mucidine feda et.Mukabilinde büyük bir fiyat alacaksın.Mesnevi-i Nuriye sahife 101


 4. #4
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  Evet, siyasetsiz siyaset nas?l oluyorsa..
  Konu elff tarafından (19.08.07 Saat 19:49 ) değiştirilmiştir.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 5. #5
  Ehil Üye Meyvenin Zeyli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  3.341

  Standart

  FEM?N?STLER KIZMASIN

  “Ak?l için yol bir” olduğundan, ‘gerçek’lerin taraftar bulmas? zor olmuyor. Geçtiğimiz günlerde Kad?n Adaylar? Destekleme ve Eğitme Derneği (KA-DER) bir kampanya açm?ş ve milletvekili aday? olan ‘kad?n’lar?n desteklenmesini istemişti.
  Derneğin, bunu temin etmek için uygulad?ğ? bir de reklâm kampanyas? vard?. Buna göre ‘meşhur kad?n’lar, ‘b?y?k’ takm?ş ve öylece fotoğraf çektirmişlerdi. “B?y?kl? kad?n” fotoğraflar?yla haz?rlanan reklâm kampanyas?n?n ilânlar? gazetelerde yay?nlanmaya devam ediyor. Kampanyay? açanlar, “Meclise girmek için erkek olmak şart m?d?r?” sorusunu soruyorlar. Biz de KA-DER’cilere, görmek istemedikleri başka bir gerçeği hat?rlatm?ş ve kampanyan?n slogan?n? şu şekilde değiştirmelerini teklif etmiştik: “Meclise girmek için erkek olmak ve ‘başörtüsü takmamak’ şart m?d?r?” (Yeni Asya, 17 Mart 2007)
  Benzer soruyu KA-DER’cilere soranlar da ç?kt?. Radikal’den Nuray Mert de, “KA-DER’cilere çağr?: Başörtüsü taksan?za” anlam?nda bir yaz? yazd?.(Radikal, 27 Mart 2007)
  Bir gün sonra da ayn? soruyu Gülay Göktürk sordu: “KA-DER kad?nlara b?y?k tak?p kampanya yapacağ?na, başörtüsü taksayd? da biz o zaman görseydik siyasî cesareti. Ve tabiî hakkaniyet duygusunu... Hay?r, yok, olmuyor... Y?llard?r bekliyorum, KA-DER bir türlü o s?çramay? yapam?yor. Çoğu yak?ndan tan?d?ğ?m, samimiyetine, akl?na güvendiğim kad?nlar; ama bu meselede tam olarak ‘çarşafa dolanm?şlar.’ Ne değişmeye cesaret edebiliyor, ne mevcut pozisyonlar?n? göğüslerini gere gere savunabiliyor, öyle debelenip duruyorlar.” (Gülay Göktürk, Bugün, 28 Mart 2007)

  Ortada bir vak’a var: ‘Kad?n’lar?n milletvekili olmalar? değil, ‘başörtülü kad?n’lar?n milletvekili olmalar? engelleniyor! Buna rağmen; kad?n haklar?n? savunduğunu söyleyen KA-DER, bu gerçeği görmüyor, görmemekle de kalm?yor, gizliyor! Gizliyor, ama gerçekleri ilelebed gizlemek ne mümkün? ?şte, bir iki ‘ifşaat’ ile ‘s?va’lar dökülmeye başlad? bile. Yanl?ş? ne zamana kadar savunabilecekler ki?
  ?şin başka bir yönü daha var: Görünüşte kad?nlar?n hakk?n? savunanlar, asl?nda en büyük kötülüğü yine kad?nlara yap?yorlar. Bu kuru bir iddia değil. “Feminist”leri üzecek bir araşt?rman?n sonucuna göre, “Feminizm, kad?n sağl?ğ?na zararl?.”
  ?lgili haber şöyle: “?sveç araşt?rmas?na göre, erkeklerle rekabet eden kad?nlar, stres ve uzun çal?şmadan sağl?ks?z oluyor. ?sveç Ulusal Sağl?k Enstitüsü’nün araşt?rmas?na göre kad?nlar işyerinde yükselmeyle birlikte karş?laşt?klar? stres yüzünden sağl?klar?ndan oluyor. Erkeklerin sağl?ğ? da al?ş?k olduklar? düzenin bozulmas? ve sahip olduklar? haklar? kaybetmeleri yüzünden bozuluyor. Kad?n?n iş hayat?ndaki yeri konusunda halen geçiş döneminin yaşand?ğ?na dikkat çekilen araşt?rmada, bu dönemin hem kad?n, hem de erkek için zor olduğuna vurgu yap?ld?.” (Sabah, 27 Mart 2007)
  Kad?nlar? ‘sokağa/işe’ taş?yan medeniyetin sebep olduğu fâcian?n bir neticesi de şu haberde gizli: “Almanya’da bebeklerini doğar doğmaz ölüme terk edenlerle başa ç?kmak için hastahanelerde uygulamaya konan ‘bebek b?rakma pencereleri’ ülkeyi kar?şt?rd?. Y?lbaş?ndan bu yana 23 bebeğin öldürülmesi üzerine anne-babalara çocuklar?n? öldürmek yerine hastahanelere b?rakmas?n? tavsiye eden reklâmlar veren belediyelere ve il yönetimlerine tepki gösteren halk, ‘Bu sadece daha çok ebeveynin çocuğundan vazgeçmesini destekler’ diyor.” (Sabah, 28 Mart 2007) “Anne”liği dahi öldürenler utans?n!
  Faruk Çak?r
  Konu elff tarafından (19.08.07 Saat 19:49 ) değiştirilmiştir.

  Ve sen yine denendiğinde.. Ve yine kalbin daraldığında.. Ve yine bütün kapılar kapandığında.. Ve yine ne yapman gerektiğini bilemediğinde.. Uzun uzun düşün.. Ve hatırla yaratanını!.. "ALLAH kuluna kafi değil mi?" [Zümer Suresi - 36]


 6. #6
  Gayyur mikerdem - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2007
  Bulunduğu yer
  Bursa
  Mesajlar
  106

  Standart

  Alıntı sozler Nickli Üyeden Alıntı


  BUNU ŞU ŞEK?LDE AÇIKLAYAB?L?R?Z TÜRK?YE CUMHUR?YET? BELL? B?R ASKER KES?M TARAFINDAN KURULDU BU AÇIK.. 28 SENEL?K ADETA KRALLIK G?B? B?R DEMOKRAS? YAŞANMIŞTIR TEK PART?L? DÖNEM ..4 DARBE GÖRMÜŞTÜR BU DA AÇIK.. ANLATMAK ?STED?Ğ?M BANA GÖRE TÜRK?YE CUMHUR?YET? KURULDUĞUNDAN BU YANA DEVLETÇ?-GELENEKÇ? VE L?BERAL-SEÇK?NC? D?YE AYRILAN ?K? ANLAYIŞ VAROLA GELM?ŞT?R B?R?NC?S? DEVLET?N ?LK KURULDUĞUNDAN BU YANA VAR OLAN ANLAYIŞI ?STER TEK PART?L? OLSUN ?STER DARBEYLE OLSUN KORUMAK ?K?NC? GRUBU B?R KEFEYE KOYAMAYIZ AMA BU GÖRÜŞTEN FARKLI OLDUĞUNU SÖYLEYEB?L?R?M TEK PART?L? DÖNEM?NDEN SONRA ADNAN MENDERES? ŞER?AT GET?RECEK D?YE ASMADILAR MI? ... 71 MUHTIRASI KEZA.. 80 DARBES? ŞER?AT YOKTU BELK? AMA Y?NE L?BERAL SEÇK?NC? HAREKET YOK MUYDU ?.. HEP AYNI HAMAM AYNI H?KAYE ANCAK YE'S E DÜŞMEMEK GEREK?R VE ÜSTADIN DED?Ğ? G?B? "ÜM?TVAR OLUNUZ ?ST?KBALI ?NKILABAT ?Ç?NDE EN YÜKSEK SADA ?SLAMIN SADASI OLACAKTIR...!!!!!" Y?NE BÜYÜK SÖYLEM?Ş HAZRET? ÜSTAD.. SELAMÜN ALEYKÜM BU YAZIYI YAZAN VE YORUM YAPAN KARDEŞLER?M?N ELLER?NE SAĞLIK..
  Konu elff tarafından (19.08.07 Saat 19:50 ) değiştirilmiştir.
  [flash width=200 height=20]http://static.boomp3.com/player.swf?id=041192c5c24f[/flash]

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Hz Ali ve Hz Muaviye Meselesine Necip Fazıl Bakışı
  By Ehl-i telvin in forum Sahabeler ve Sünnet-i Seniyye
  Cevaplar: 38
  Son Mesaj: 04.01.17, 20:29
 2. Ekonomi ve Kadınlar
  By heldehli emrullah in forum Eğitim
  Cevaplar: 94
  Son Mesaj: 15.08.08, 00:45
 3. Kadınlar Çalışmalı mı?
  By NURUN ALA NUR in forum İslam'a Göre Kadın ve Aile
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 31.01.08, 08:29
 4. Kadınlar Askerde :)
  By sitem in forum Mizah
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 20.01.08, 11:53

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0