+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 5 ve 5

Konu: Hac Kayıtları Başladı

 1. #1
  Ehil Üye Ebu Hasan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  37
  Mesajlar
  3.049

  Standart

  Hac kay?tlar? başlad?


  Diyanet ?şleri Başkan? Prof. Dr. Ali Bardakoğlu, 2007 y?l? için hac kay?tlar?n?n 12-30 Mart günleri aras?nda yap?lacağ?n? söyledi
  Bardakoğlu, Diyanet ?şleri Başkanl?ğ?nda düzenlediği bas?n toplant?s?nda, 2005 y?l?nda Türkiye’den hacca gitmek için 305 bin kişinin başvurduğunu, bunlardan büyük bir k?sm?n?n 2005 ve 2006 y?llar?nda hacca götürüldüğünü belirtti. Ön kay?tlar?n? 2005 y?l?nda yapt?ran kişilerden halen 40-50 bin kadar hac? aday?n?n s?ra beklediğini anlatan Bardakoğlu, şöyle konuştu: ‘’2005 y?l?nda ön kay?t yapt?r?p, kuraya kat?ld?ğ? halde bugüne kadar hacca gidememiş olanlar 12-30 Mart tarihleri aras?nda il ve ilçe müftülüklerimize müracaat ederek, form dilekçeyle kay?tlar?n? yeniletmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarihlerde kay?tlar?n? yeniletmeyenlere 2005 y?l?ndaki kuralar?yla ilgili olarak yeni bir hak tan?nmayacakt?r. Kay?t yeniletenlerden ön kay?t ad? alt?nda herhangi bir ücret al?nmayacak. Kay?t yenileten bayanlardan mahremsiz olarak hacca gidemeyecek durumda olanlar; istemeleri halinde, refakatçi olarak, daha önce hacca gidip gitmediklerine bak?lmaks?z?n eşi, oğlu, kardeşi gibi mahremlerinden birisinin ön kay?t ücretini yat?r?p, ilgili formu doldurarak kay?t yapt?rabileceklerdir. Kay?t yenileten erkeklerden hacca hiç gitmeyen ve kayd? olmayan eşini götürmek isteyenler de eşlerine ait ön kay?t ücretini yat?r?p, ilgili formu doldurarak eşlerinin kayd?n? yapt?rabilecekler.’’

  / ANKARA

  13.03.2007

  http://www.yeniasya.com.tr/2007/03/13/haber/h21.htm
  Konu elff tarafından (19.08.07 Saat 19:38 ) değiştirilmiştir.
  Vücudunu mucidine feda et.Mukabilinde büyük bir fiyat alacaksın.Mesnevi-i Nuriye sahife 101


 2. #2
  Ehil Üye Ebu Hasan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  37
  Mesajlar
  3.049

  Standart

  ?ki y?l sonra başlayan kay?tlara ilgi büyük

  ?ki y?l aradan sonra başlayan hac kay?tlar? için rekor başvuru yap?l?yor. Diyanet ?şleri Başkanl?ğ?'n?n kay?tlar? başlatmas?n?n ard?ndan il ve ilçe müftülüklerinin önünde ön kay?t için uzun kuyruklar oluştu.

  2007-03-16
  19:03

  Hac kay?tlar? rekora gidiyor

  Kay?tlar başlayal? dört gün olmas?na rağmen birçok ilin kontenjan? doldu. Baz? illerde yüzde beş yüzden fazla art?ş yaşand?. Başvurulardaki art?ş?n, geçen y?l kay?t al?nmamas?ndan kaynakland?ğ? belirtiliyor.
  2005 y?l?nda 220 bin başvuru gerçekleşirken, 2006'da yeni kay?t kabul edilmemişti. Diyanet, müftülüklerden ald?ğ? bilgiler doğrultusunda başvurularda patlama yaşand?ğ?na dikkat çekiyor. Erzurum, Kütahya, Ankara, Sakarya, Adana gibi değişik il merkezlerinden al?nan başvuru say?lar? Diyanet'in tahminlerini doğruluyor. Adana'da üç gün içerisinde 4 bin 500 kay?t yap?l?rken ilçelerle birlikte bu say?n?n 8 bini bulacağ? tahmin ediliyor. Adana'n?n geçtiğimiz y?l ek kontenjanlarla birlikte gönderdiği hac? say?s?n?n 2 bin olduğu öğrenildi. Erzurum'da yap?lan kay?t say?s?n?n da 2 bin 500'e ulaşt?ğ? bildirildi. Yap?lan başvurular?n sadece il merkezine ait olduğunu belirten müftülük yetkilileri bu başvurular?n geçtiğimiz y?la oranla dört beş kat fazla olduğuna dikkat çekiyor. Erzurum'un geçen y?l gönderdiği hac? say?s?n?n bin 250 olduğunu kaydeden müftülük yetkilileri, başvurunun çok fazla olduğuna dikkat çekiyor. Kütahya'n?n göndereceği kontenjan?n şu anda il müftülüğüne yapt?ğ? başvurularla dolduğu, Sakarya ?l Müftülüğü'ne yap?lan ön kay?t say?s?n?n da üç günde 4 bin kişiyi aşt?ğ? ifade ediliyor. ?stanbul, Ankara, ?zmir gibi büyük illerde daha çok ilçe müftülüklerinde yoğunluk yaşan?yor. ?stanbul ?l Müftülüğü 2 bin, Bahçelievler Müftülüğü 2 bin, Fatih Müftülüğü de bin 200 ön kay?t yapt?rd?. Diğer ilçelerle birlikte bu say?n?n 80 bine ulaşacağ? tahmin ediliyor. Ön kay?tlar?n 30 Mart'ta sona ereceği bildiriliyor. Müftülüklerde yap?lan ön kay?tlar Diyanet ?şleri Başkanl?ğ?'na gönderilecek. Diyanet, ç?kan say? üzerinde değerlendirme yapacak. Başvurular?n Türkiye'ye tan?nan kontenjan? aşmas? sebebiyle hac? adaylar? bilgisayar kuras? ile belirlenecek. Geçen y?ldan bekleyen 40 bin kişiye as?l kay?tta öncelik tan?nacak. Bu kişiler için sadece kay?t yenilemesi yap?lacak. Kay?tlarda daha önceden hacca gidenlerin başvurusu kabul edilmiyor. Yaln?z refakat edecek bir yak?n? bulunmayan bayanlara, daha önce hacca gidip gitmediklerine bak?lmaks?z?n eşi, oğlu, kardeşi gibi yak?nlar?ndan birisine refakat imkan? tan?n?yor.
  Zaman
  http://www.sentezhaber.com/index.php?mode=detay&index_id=9100


  Hacca gitmek isteyen arkadaşlar varsa elini çabuk tutsun.
  Konu elff tarafından (19.08.07 Saat 19:38 ) değiştirilmiştir.
  Vücudunu mucidine feda et.Mukabilinde büyük bir fiyat alacaksın.Mesnevi-i Nuriye sahife 101


 3. #3
  Pürheves fem_ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2007
  Mesajlar
  263

  Standart

  Hac rekoru’nun hat?rlatt?ğ?


  Bu y?l hacca gitmek için ön kay?t yapt?ranlar rekor k?rm?ş. Ortaya ç?kan rakamlar? farkl? şekillerde yorumlayanlar olabilir, ama bizce bu rakamlar “Müslüman Türkiye”yi gösteriyor: Hac için müracaat edenlerin say?s? yar?m milyonu aşm?ş ve 625 bine ulaşm?ş!

  ?sterseniz önce ilgili haberi özetleyelim: 2000’den bu yana ön kay?t say?s? ortalama 90 bin ila 120 bin aras?nda değişirken bu y?l hacca gitmek için 625 bin kişi başvuruda bulundu. Hac başvurular? 2005 y?l?nda ise 300 bin olmuştu.
  “Rekor”u değerlendiren bir uzman şöyle demiş: “Hac öncelikle bir ibadettir. Vatandaş?n ibadete karş? sayg?s?, sevgisi, ibadeti yerine getirme arzusu art?yor. ?kincisi hacdaki hizmet kalitesi düzeldi. Günümüz şartlar?nda ulaş?m daha kolaylaşt?. Ayr?ca iklim yönünden daha ?l?man aylara denk geldi. Ekonomik yönden de demek ki bir alt yap? var.” (Yeni Şafak, 31 Mart 2007)
  Kay?t yapt?ranlar?n illere göre dağ?l?m?nda ilk s?ray? 99 bin başvuru ile ?stanbul alm?ş. Onu 50 bin kay?t ile Ankara ve 28 bin kay?t ile Konya izliyor. Bu ‘rekor’un bir anlam? da ilk defa kad?nlar?n, hacca gitme talepleri konusunda erkekleri ‘sol’lay?p öne geçmiş olmas?. 301 bin erkek hac? aday?na karş?l?k, 323 bin kad?n aday hac için müracaat etmiş durumda.
  Bu kadar yoğun hac talebi, Türkiye’yi ‘idare edenler’e şunu hat?rlatmal?: Milletimizin büyük çoğunluğu Müslümand?r ve inşaallah Müslüman kalacakt?r. O halde, lütfen bu mahallede ‘salyangoz’ satmaya çal?şmay?n!
  Bu hac rekoru, 1970’li y?llarda yaşanan başka bir hat?ray? akla getirdi. Merhum Ali Ulvi Kurucu anlat?yor: “1970’l? y?llardan birinde, Endonezya’n?n eski başbakanlar?ndan Dr. Muhammed Nâs?r Medine-i Münevvere’ye gelmişti. Kald?klar? Medine Otelinde kendilerini ziyaret etmiştim. Selâmlaşmam?zdan sonra ilk sorduklar? sual şu olmuştu. ‘Bu sene de Türkiye’den hac? var m??”
  “Var, elhamdülillah, demem üzerine: ‘Acaba adedi ne kadar?’ diye sordular. Yüz elli bin, dedim. ‘Yüz elli bin mi? diyerek, ağlamaya başlad?lar ve derhal odas?ndaki serili seccadesinin üzerine secdeye kapand?lar.
  “Bu manzara karş?s?nda hayretler içinde kald?m. Ne yapacağ?m? şaş?rd?m. Çünkü büyük devlet adam? üstad, secdede ağl?yordu.... H?çk?r?klar sesini boğmuş, ne dediği anlaş?lm?yordu. Secdeden kalk?p da yerlerine oturduklar?nda, kendilerine şöyle demiştim: Efendim, verdiğim haber, zat-? devletlerini çok heyecanland?rd?. Bugün sizi her zamankinden daha hisli buldum. Acaba bu hassasiyetinizin sebebini öğrenebilir miyim?
  “Büyük insan, derin mânâlar dolu bir ‘ah!’ çekerek, şu şekilde cevap verdi: ‘Aziz dostum! (...) Ben Lozan Muahedesini (antlaşmas?n?) çok iyi bilen bir diplomat?m. O muahedenin hedef-i aslisine göre Müslüman-Türk bugünleri görmeyecekti. Çünkü Türkiye’nin baş?n? yemek için ?ngiliz Murahhas Hey’eti reisi Lord Gurzon’un başkanl?ğ?ndaki kuzgunlar, Türkiye’nin H?ristiyan olmas? gerektiğini teklif ediyorlar ve Türk hey’etini, bu ağ?r teklifi kabule zorluyorlard?. (...) Demek, y?llar y?l? bir tek Müslüman? dahi hac farizas?n? ifaya göndermeyen Türkiye Cumhuriyeti hükümetleri, yüz elli bin hac?ya pasaport vererek, (...) hacca gönderecek ha!? Bu ne azametli tecelli sahnesidir, ya Rabbi! Ben, Senin zalimleri saraylar?n?n enkaz? alt?nda boğan kah?r kudretinin karş?s?nda nas?l yerlere serilmem ve seccadelere kapanmam?” (Gecelerin Gündüzü, Neşre Haz?rlayan: M. Ertuğrul Düzdağ, s. 277-281, Marifet Yay?nlar?, 2000) Özetlemeye çal?şt?ğ?m?z bu hat?rada başka ‘bilgi’ler de var elbette. Ama Endonezya’n?n eski başbakanlar?ndan Dr. Muhammed Nâs?r bu günü de görseydi acaba daha çok sevinmez miydi? Haza min fazl? Rabbi!
  Faruk Çak?r /Yeni Asya
  Konu elff tarafından (19.08.07 Saat 19:39 ) değiştirilmiştir.
  Asya'nın Bahtının Miftahı Meşveret ve Şuradır.

 4. #4
  Ehil Üye Ebu Hasan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  37
  Mesajlar
  3.049

  Standart

  Hac yine eski sistemle yap?lacak

  Diyanet ?şleri Başkanl?ğ?, kay?t sisteminin hac arzusunu körelttiği gerekçesiyle kura sistemine geri döndü.

  2007-04-09
  12:23

  S?rayla değil kurayla

  Seyfettin Ersoy, hac arzusunu diri tutmak için kura sistemine döndüklerini söyledi.
  Eldeki kay?tlar bitirilene kadar yeni hac kayd? almama esas?na dayanan eski sisteme son veren başkanl?k, art?k her y?l başvuru kabul edip kura çekecek. Kurada ismi ç?kanlar kutsal topraklara gitme hakk?na kavuşacak. Bu, geçmiş y?llarda olduğu gibi her sene tekrarlanacak. Diyanet ?şleri Başkanl?ğ? Hac Dairesi Başkan? Seyfettin Ersoy, eski sistemde yaşad?klar? s?k?nt?y? şöyle anlatt?: "Bu sene 600 binin üzerinde başvuru var. 70 bin kontenjanla bunu 7-8 senede ancak eritebilirsiniz. Bu, 7-8 y?l yeni kay?t almamak demek. Yeni imkân? doğmuş, emekli olmuş, hacca gitme arzusunda olanlar?n y?llarca beklemesi laz?m. Bu durum vatandaşlar?m?z? ümitsizliğe sevk ediyor."
  Diyanet, hac? adaylar?n? uzun y?llar kura sistemine göre kutsal topraklara götürdü. Önceki y?l ise bu sistemden vazgeçilerek kay?t sistemine geçildi. Bu yolla hac? adaylar?n?n her y?l başvurmas? önlenecek ve herkes hangi y?l gideceğini bilerek o­na göre haz?rl?k yapacakt?. Bu nedenle geçen y?l yeni hac kayd? al?nmay?p 2005'ten kalanlar eritildi. Ancak aradan geçen iki y?l içerisinde Diyanet bu sistemden vazgeçti. Bu y?l hac için başvuran 650 bin kişi aras?nda kura çekilerek kutsal topraklara gidecek olanlar belirlenecek. Bu y?ldan kalan başvurular seneye geçerli olmayacak. Bütün hac? adaylar? yeniden kay?t yapt?r?p kuraya girecek.
  Zaman zaman eleştiri konusu olan hac fiyatlar?na ilişkin de aç?klama yapan Seyfettin Ersoy, hacdan kâr amac? gütmediklerini söylüyor. Denetime tabi olduklar?n?n alt?n? çizen Ersoy, hacca dinî, eğitim ve kültürel ağ?rl?kl? bakt?klar?n? anlat?yor. Ticari kuruluş olmad?klar?n? vurgulayan Ersoy, hac fiyatlar?n? Bakanl?klar Aras? Hac Kurulu'nun belirlediğini ifade ediyor. Her y?l hac standartlar?n? yükselttiklerini aktaran Ersoy, "Geçen sene bin 400 Euro verdiğimiz binaya bu y?l bin 600 Euro isteniyor. Uçak fiyatlar?ndaki art?şlar ve yemekli sisteme geçişimiz de maliyetleri art?rd?. Hizmetler kalem kalem alt alta konulup ne kadarla kurtar?r?z bu hesaplan?yor. Buna göre bir fiyat belirleniyor. Hesab?m?z aç?k, cevab?m?z haz?r. Bunun gizli sakl? bir taraf? yok." diyor.

  Zaman

  http://www.sentezhaber.com/index.php?mode=detay&index_id=10010
  Konu elff tarafından (19.08.07 Saat 19:39 ) değiştirilmiştir.
  Vücudunu mucidine feda et.Mukabilinde büyük bir fiyat alacaksın.Mesnevi-i Nuriye sahife 101


 5. #5
  Ehil Üye Ehl-i telvin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  2.269

  Standart

  kötü oldu böyle ya ama ALLAH hayr etsin....

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Hapishane günlerim başladı...:)
  By seyyah_salih in forum Serbest Kürsü
  Cevaplar: 24
  Son Mesaj: 03.05.14, 18:51
 2. Yağmur Başladı...
  By m_safiturk in forum Edebiyat
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 30.11.09, 15:17
 3. Finaller Başladı
  By Ehl-i telvin in forum Dualar
  Cevaplar: 22
  Son Mesaj: 01.12.08, 18:18
 4. Provakasyonlar Başladı !!
  By alanyali in forum Gündem
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 17.02.08, 19:50
 5. İlk Hanımlar Dersi Onda Başladı
  By zulmeteveda in forum Bediüzzaman'ın Talebeleri
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 06.02.07, 20:01

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Yemek Tarifleri ListeNur.de - islami siteler listesi
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0