+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 2 ve 2

Konu: İstiklal Marşı Milletin En Büyük Mutabakat Metni

 1. #1
  Ehil Üye Ebu Hasan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  38
  Mesajlar
  3.049

  Standart İstiklal Marşı Milletin En Büyük Mutabakat Metni

  ?stiklâl Marş? milletin en büyük mutabakat metni


  Türkiye Yazarlar Birliği Vakf? ve
  Mehmet Âkif
  Araşt?rmalar?
  Merkezi Başkan? D. Mehmet Doğan, TBMM
  Başkanl?ğ?na ve Başbakanl?ğa
  müracaat ederek, ?stiklâl Marş?n?n kabul edildiği 12 Mart'?n yani
  bugünün, "?stiklâl Marş? Günü" olarak ilân edilmesi
  yönünde
  düzenleme
  yap?lmas?n? istedi. Siyasilerin daha
  önce sözlü olarak bu isteğe olumlu
  cevap verdiklerini hat?rlatan Doğan, resmî taleplerine de ayn? duyarl?l?ğ?n gösterilmesini
  bekliyor. Doğan ile ?stiklâl Marş? günü ve hat?rlatt?klar?n? konuştuk.


  *Müracaat?n?z? yeni mi yapt?n?z?


  Asl?nda bu konuyu epey zamand?r sözlü olarak gündeme getirdik. Daha önceki y?llarda Meclis Başkan? ziyaretlerinde konuşuldu. Tabiî siyasilerin haf?zas? biraz s?n?rl?d?r. O günlerde biraz cazip geliyor. Aradan birkaç gün geçince unutuluyor. Y?ldönümlerinde tekrar hat?rlan?yor. Bu sefer, müracaat?m?z? yaz?l? hale getirdik.


  *Şu ana kadar herhangi bir cevap alabildiniz mi?  Biz daha önce Meclisin şan?na yak?ş?r şekilde görünür bir yerde ?stiklâl Marş? an?t? yap?lmas?n? istedik. Onun için de epeyce çaba sarfettik. Sonunda kabul ettiler. Daha sonra bu ad?m? att?k henüz bir cevap ulaşmad?.  *12 Mart'?n "?stiklâl Marş? Günü" ilân edilmesindeki amac?n?z neydi?  ?stiklâl Marş? resmî millî marşt?r. Anayasada değiştirilemez olduğu beyan edilmiştir. Bizim için ayn? zamanda tarihî değeri olan bir metindir. TBMM taraf?ndan kabul edildiği 1921 y?l? Türkiye’nin en muhasaral? zaman?d?r. Böyle bir zamanda kabul edilmiş, aradan da bu kadar zaman geçmiş. Şimdi biz diyoruz ki, bu asl?nda kutlanmas? gereken bir şey. Bunu zaten gönüllü kuruluşlar, sivil toplum yap?yor. Yapmaya çal?ş?yor. Biz de 30 y?la yak?n bir zamand?r ?stiklâl Marş?n?n yaz?ld?ğ? Taceddin Dergâh?nda bunu yapmaya gayret ediyouz. Buna resmî bir hüviyet verilmesi gerektiğini düşünüyoruz. TBMM iki maddelik bir kanun ile bunu kabul edecek.

  *Bu o kadar zor bir şey değil?


  Çok kolay bir şey. Eğer ?stiklâl Marş? Günü resmen kabul edilirse devletin bütün birimleri bunu kutlamak zorunda. Sivil toplum bunu bir taraftan yapabilir, ama resmî olarak da yap?lmas? çok önemli. ?stiklâl Marş? ve Mehmet Âkif'e sempati duyan baz? okul müdürleri bunu zaten yap?yor.  *Kişinin tercihine kalm?ş yani?  Tabiî. Eğer kanun ç?karsa tercih olmayacak, herkes o günü bir şekilde değerlendirmek durumunda kalacak. Bunu sağlamak istiyoruz. Öbür türlü gönüllü kuruluşlar?n gücüyle halledilebilecek işler değil.


  *Türkiye'de bir çok gün var zaten…


  ?stemediğiniz kadar.
  * ?stiklâl Marş? için neden bugüne kadar böyle bir ad?m at?lmam?ş?  ?stiklâl Marş? çok önemli, ama bu günün tatil ilân edilmesini istemiyoruz.
  *Daha önce "Kendi kimliğini doğru tan?mlamak için üzerimize düşeni yapm?yoruz" şeklinde bir aç?klaman?z vard?.  Doğrudur.  *Nedir peki kimliğimiz?  ?stiklâl Marş?nda bunun tarifi var. ?stiklâl Marş? s?radan bir metin değil, bizim en çok mutab?k kald?ğ?m?z metin. Bugün Türkiye’deki problem şu; Türkiye'nin resmî metinleri başka şeyler söylüyor. Anayasas?, kanunlar?… ?stiklâl Marş?n?n da söylediği bir şey var. Bizi tarif ederken anayasa ve kanunlar bir şey söylüyor ?stiklâl Marş? da bir şey söylüyor. Anayasa da ?stiklâl Marş?n? "dokunulamaz" ilân ediyor. Demek ki Anayasay? yapanlar taraf?ndan ?stiklâl Marş?nda söylenenlerin de reddedilemeyecek bir taraf? var. Millet için ise ?stiklâl Marş? öncelikli.  *Neden?
  1924'ten beri kaç kere anayasa değiştirdik? Son 15 y?ldan beri AB çerçevesinde bir çok değişiklik yap?ld?. Buna karş? ?stiklâl Marş?n?n kabul edilişinin ard?ndan 86 y?l geçti hâlâ canl?l?ğ?n? koruyor. Oradaki tan?mlamalar bizi daha gerçekçi anlat?yor. Çünkü Mehmed Akif, milletimizin hem tarihî derinliğini çok iyi biliyor, hem de o s?rada yaşananlar?n içinde bizzat bulundu. Milletin maneviyat?n? kuvvetlendirmeye çal?şt?. Bunu hem vaazlarla, konuşmalarla hem de yaz? ve şiirleriyle yapt?. Balkan Harbinde Cenk Türküsü diye bir marş yazd?. Bütün Çanakkale edebiyat? bir tarafa, Mehmed Âkif'in Çanakkale Şehitleri şiiri bir tarafa.
  Kendisine bir vazife verildi. Yar?şmaya girmedi. ?stiklâl Marş?n? yazd?. Akif, ?stiklâl Marş?n? yazarken kimliği, kişiliği, fikirleri herkesin malumu idi. Meselâ Mehmed Âkif—benim bildiğim—Ankara'ya dâvet edilen tek şair. Ankara'ya geldi ve dönemin resmî gazetesi TBMM finansman? ile ç?kan Hakimiyet-i Millîye gazetesinde haber yap?ld?. Haberin başl?ğ? "?slâm şairi Akif Bey idi." Bütün metinde de onun nas?l bir ?slâm şairi olduğu ulvî, yüce değerleri için mücadele ettiği, şiirlerinde nas?l böyle değerleri dile getirdiği övülüyor.
  Daha sonra Burdur milletvekili oldu. Kay?t defterine herkesin mesleği yaz?l?yordu, doktor, tüccar, müftü gibi. Mehmed Akif için "?slâm Şairi Mehmed Âkif" diye yaz?ld?. Mehmed Âkif'in bu kimliği ile ?stiklâl Marş?n? yazmas? istendi. O da ne düşünüyorsa, neye inan?yorsa dosdoğru yazd?. Hat?r gönül için fikirlerini değiştirerek bir eser ortaya koymad?. Ve ortaya koyduğu eser TBMM'nin tasvibini ald?. TBMM'de bulunan herkes Mehmed Âkif gibi görüşlere sahip değildi. Ama Âkif'in yazd?ğ? eseri kişiliğini bilerek kabul ettiler. Bu çok önemli.


  * Mehmed Âkif'in kişiliğinde somutlaşan olgunun asl?nda milletin kimliği olduğunu söyleyebilir miyiz?


  Elbette. Bunu Mehmed Âkif'in yazmas?n? istediler, yoksa o yazmak istemedi. Sürekli ?srar üzerine ve arkadaş? Hasan Basri Beyin söz vermesi üzerine yazmay? kabul etti ve iki günde yazd?. Âkif gibi zor şiir yazan birinin iki günde yazmas? demek ki onun zihninde bunun olduğunu gösteriyor. Ortaya konulan metin itibariyla çok aç?k konuşuyor. Âkif, kişilik itibariyle de zaten çok aç?k konuşan birisi. Bütün bunlar bilinerek kabul edildiği için ?stiklâl Marş? sonradan ne olursa olsun, Türkiye'deki zihniyette ne gibi evrilmeler, devrilmeler olursa olsun devam etti. Nas?l ki bayrağ?m?zda Hilâl var. Hilâl asl?nda bayrağa Allah yazmamak için konulmuş bir semboldür. Çünkü hilâl ile Allah kelâm?n?n ebced hesab?ndaki değeri 66'd?r. Y?ld?z ise Peygamber Efendimizin (asm) ad? Muhammed yaz?l?ş?n?n stilize edilişidir.
  Ama bugün nas?l hiç kimse "Bayrak dinî sembolleri ihtiva ediyor" diyemiyorsa, ?stiklâl Marş? da böyle. Burada hem millet olarak tarifimiz var, hem bizim bu toprakla ilgili bağlar?m?z anlat?l?yor. Ayn? zamanda da bütün direniş unsurlar? iman kavram? etraf?nda ifade ediliyor. Mehmed Âkif aç?kça bu şiirde bayrağ? nas?l bağ?ms?zl?ğ?n sembollerinden biri olarak kabul ediyorsa ezan? da böyle bir sembol olarak kabul ediyor. O yüzden ?stiklâl Marş?n?n mânâs?n?, muhtevas?n?, yaz?ld?ğ? şartlar?, onu yazan büyük şahsiyeti dikkate alarak bugünün iyi değerlendirilmesi gerekiyor.


  *Bugüne kadar 12 Mart'?n gün olarak ilân edilmemesinin sebebi resmî görüşün ?stiklâl Marş?ndaki mânâya uzak duruşu olabilir mi?


  Yani o ihtimaller de vard?r tabiî. Ben onlar üzerinden konuşmak istemiyorum. Olabilir. Bu da bizi çok fazla ilgilendirmiyor. ?stiklâl Marş?n?n lây?k olduğu ilginin gösterilmesini istiyoruz.  *Devletin de buna sahip ç?kmas?n? istiyorsunuz?
  Elbette ki. Bu marş? resmî olarak kabul eden devlet. Millet bunu benimsiyor, ama devletin de millî marş?.  *?çinde bulunduğumuz durumu dikkate alarak soruyorum: ?stiklâl Marş? bugün yaz?lsayd? nas?l karş?lan?rd?? Bir irtica suçlamas? ile karş? karş?ya gelebilir miydi?


  Ona cevap vermeyeyim de… Mehmed Âkif, "?stiklâl Marş? bir daha yaz?lamaz. Ben de bir daha yazamam. Allah bir daha yazd?rmas?n" diyor.  *Taceddin Dergâh?'nda durum pek iç aç?c? gibi görünmüyor herhalde?
  Taceddin Dergâh? Hacettepe Üniversitesi'nin alan?nda bulunuyor. Fakat oray? iyi kullanm?yorlar. Genellikle aç?k olmuyor. Bakm?yorlar. Ama b?rakmak da istemiyorlar. Çünkü b?rakt?klar? zaman o sahay? terk etmiş gibi olacaklar?n? düşünüyorlar. Dergâh?n etraf?na yüksek katl? binalar yapt?lar. Biz onlar?n inşaat?n? önce durdurduk. Y?llarca sürüncemede kald?. Fakat sonunda galiba belediye ile anlaşm?şlar. Ne tavizler verildiğini bilmiyoruz, ama belediye ruhsats?z ve kanun d?ş? yap?lm?ş olmas?na rağmen o binay? yasallaşt?rm?ş. Orada bir de Taceddin Camii ve karş?s?nda Ankara'da nadir eser olan Karacabey Camisi var. ?ki cami ve dergâh?n aras?na 11 katl? bir bina yapt?lar. O bina camiyi çatlatt?. Şimdi baştan sona yeniden yap?l?yor. Tarih ve Tabiat Varl?klar?n? Koruma Kurulu, binan?n kanunsuz olduğunu beyan etti. Mahkeme bunu yapanlar? cezaland?rd?. O zaman rektör olan Yüksel Bozer ceza ald?, fakat yaş haddinden cezadan kurtard?. Alt?ndağ eski belediye başkan? ceza ald?, ama yani tabiî aradan zaman geçince meşrûlaşt?rd?lar.


  *Bilinçli bir görmezlikten gelme mi var? Ne gerekli özen gösteriliyor, ne de bu işi yapacak olanlara teslim ediliyor?  K?saca sen özetledin. Öyle.


  *Bu soruyu da cevaplar m?s?n?z bilmiyorum ama yine de soruyorum: Son zamanlarda 10. Y?l Marş? çokça çal?nmaya başland?. Bunu nas?l değerlendiriyorsunuz?  10. y?l marş?n?n bir k?ymet-i harbiyesi yok. Cumhuriyetin 10. y?l?nda para vererek iki şaire yazd?r?lm?şt?r.  * ?stiklâl Marş?na gösterilmesi gereken ilgi 10. Y?l Marş?na m? kanalize edilmek isteniyor?  10. y?l marş? ideolojik ihtiyaçlara cevap veriyor. Bir tak?m ideolojik seçimi olanlar 10. y?l marş?na çok fazla ilgi gösteriyorlar. Ama Mehmed Akif'in ?stiklâl Marş? ideolojik ihtiyaçlar? değil, milletin aidiyet unsurlar?na, kimliğine yönelik bir metin olarak ortaya konulmuştur. Mehmed Akif hiçbir ismi, cismi zikretmeden bu marş? yazm?şt?r. Doğru olan da budur zaten. Çünkü millet kal?c?d?r, şah?slar gidicidir.

  * ?stiklâl Marş? daha birleştirici bir marş olarak değerlendirilebilir mi?


  Elbette öyle. Milletin en büyük mutabakat metni bence.

  kemalbenek@gmail.com

  Kemal BENEK

  12.03.2007


  Konu elff tarafından (19.08.07 Saat 20:16 ) değiştirilmiştir.
  Vücudunu mucidine feda et.Mukabilinde büyük bir fiyat alacaksın.Mesnevi-i Nuriye sahife 101


 2. #2
  Ehil Üye Ebu Hasan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  38
  Mesajlar
  3.049

  Standart

  Âkif’i, Âkif yapan büyük s?r nedir?
  2Mart (bugün), ?stiklâl Marş?m?z?n TBMM taraf?ndan millî marş olarak kabul edilişinin y?ldönümü. Milletimizin yaşad?ğ? zor günleri ve verdiği istiklâl mücadelesini m?sra m?sra işleyen, millî ve manevî hislerimizin birleştiği, milletimizin topyekun onur ve gururunu temsil eden ?stiklâl Marş?m?z?n kabul edilişinin bugün 86. y?l?. ?stiklâl Marş?m?z?n Büyük Millet Meclisinde kabul edilişinin 86. y?l? vesilesiyle düzenlenecek olan programlarda millî mücade destan?m?z anlat?lacak.

  Milletimizin kurtuluş savaş?nda, millî ruhun uyanmas?nda ve bağ?ms?zl?k mücadelesine dönüşmesinde, Mehmet Akif’in vatan ve bayrak aşk?n? dile getirdiği coşkulu m?sralar?n?n çok büyük katk?s? olmuştur. Âkif'in de ifadesiyle, Allah bu millete bir daha ?stiklâl Marş? yazd?rmas?n. ?stiklâl Marş?m?z bir kahramanl?k destan?n?n sat?rlara dökülmüş halidir.

  Âkif, hiçbir zaman zorluklardan y?lmayan karakteri, dirayetli yap?s? ve yüksek vatanperver duygulara sahip bir vatan evlâd? olarak memleketimizin içinde bulunduğu zor durumdan kurtulmas? için var gücüyle gayret gösteren, vatan için en ön s?ralarda yer alm?ş büyük bir şahsiyettir. Cami kürsülerinde verdiği vaazlar?nda milleti kendi mukadderat?na sahip ç?kmaya çağ?rm?şt?r. Ayn? amaç çevresinde bütünleşen diğer vatanperverleri de bu yöne sevk etmeyi başarm?şt?r. Âkif, bu özellikleriyle ideal bir devlet adam? karakteri de ortaya koymaktad?r. Birinci Mecliste çal?şkan ve dürüst bir şahsiyet olarak, Burdur milletvekili s?fat?yla görev yapm?şt?r. Ayn? zamanda ilim adam?, eğitimci, müzisyen, mütercim, sporcu, hatip ve gazeteci kimliklerini de başar?yla icra etmiş bir şahsiyettir.

  ?stiklâl Marş?na ilişkin yar?şma aç?ld?ğ? zaman, yar?şma birincisine 500 TL. ödül verileceği için, ?stiklâl Marş? gibi önemli bir metnin ödül karş?l?ğ? yazd?r?lmas?n?n doğru olmad?ğ?n? söylemiş ve bu yar?şmaya kat?lmam?şt?r. Ancak Maarif Naz?r? (Bakan?) Hamdullah Suphi Tanr?över Bey’in “Mükâfat? almazs?n?z; fakat, iştirak ediniz” ricas? ve Hasan Basri Çantay’?n da özel çabas?yla yar?şmaya kat?lm?şt?r. 12 Mart günü TBMM’de Tanr?över taraf?ndan okunan şiiri bütün milletvekilleri ayakta dinlerler; her k?ta, hatta bazen her m?sra arkas?ndan heyecanla alk?şlarlar, nihayet ?stiklâl Marş? olarak kabul ederler. Âkif, millete adad?ğ? bu şiirin şairi olarak art?k kendini görmez ve ?stiklâl Marş?n? Safahat kitab?na almaz. Kendisine niçin böyle yapt?ğ? sorulduğunda “Çünkü onu milletimin kalbine gömdüm” der. Kendisine verilen 500 liral?k mükâfat?, Şark?şla Hastahanesindeki yaral? gazilere hibe etmiştir. ?şte Âkif’i büyük yapan bu anlay?şt?r.

  Âkif, Osmanl?n?n son döneminde içine düştüğü buhranlardan ve aczinden büyük ?zt?rap duymuştur. Bu ?zt?rab?n? da yazd?ğ? yaz?larda dile getirmiştir. Bat?n?n ilim ve tekniğinden yararlan?lmas? gerektiğini savunmuş, fakat millî ve manevî değerlere sahip ç?k?lmas?n? da öğütlemiştir. Milletimizin yap?s?yla ilgili çok gerçekçi ve objektif tesbitler ve tekliflerde bulunmuştur. Döneminin yenilikçi ve ilerici bir düşünürü olarak, millî kalk?nma konular?nda da gözlem ve araşt?rmalara dayanan görüşler dile getirmiştir. Japonya’n?n kalk?nma modeli olarak örnek al?nmas? gerektiğini söylemiştir.

  Âkif, bir dönem Darül Hikmet-ül ?slâmiye’de birlikte görev yapt?ğ? Bediüzzaman Said Nursî'ye paralel görüşleri savunmuştur. Bu görüşleri sebebiyledir ki millî şairimiz vatan?n kurtuluşundan sonra gurbete hicret etmek durumunda b?rak?lm?şt?r. Ömrünün en verimli zamanlar?n? M?s?r’da geçiren Âkif ömrünün son y?llar?nda dostlar?n?n yoğun ?srarlar?yla vatana dönüp hayat?n? noktalam?şt?r. Cenazesini bile çok az say?daki vatan evlâd? mütevazi bir törenle defnetmiştir.

  Düşüncelerine bugün millet olarak daha çok muhtaç olduğumuz Âkif, inançlar?na içtenlikle bağl?, milletini seven, istiklâl mücadelesini şiirleri ve düşünceleriyle ateşleyen, ilmî ve teknolojik yenilikleri savunan ve millî kahramanl?klar?m?z? destanlaşt?ran, bağ?ms?zl?ğ?m?z?n sembolü ?stiklâl Marş?m?z?n şairi olarak, halk?m?z?n gönlündeki müstesna yerini kazanm?şt?r. Ülkemiz için son derece önemli olan bu şans? değerlendirdiğimiz ölçüde Türkiye’nin büyük devlet olmamas? için bir sebep yoktur.

  Bu sene Türkiye Yazarlar Birliği Vakf? ve Mehmet Âkif Araşt?rmalar? Merkezi Başkan? Mehmet Doğan’dan anlaml? bir teklif geldi. Doğan, “?stiklâl Marş? okullarda her gün söyleniyor, törenlerde okunuyor, fakat bu büyük eserin yaz?lma şartlar?n?n hat?rlanmas? ve yaz?ld?ğ? mekân?n yaşat?lmas? konusunda yap?lmas? gerekenler yap?lam?yor” görüşünü dile getiriyor.

  Doğan, ?stiklâl Marş?n?n kabul edildiği 12 Mart gününün ‘?stiklâl Marş? Günü’ ilân edilmesini istiyor. Doğan, Mehmet Âkif’in Ankara’da ?stiklâl Marş?n? yazd?ğ? Taceddin Dergâh?n?n anlam?na uygun tarzda kullan?lmas? yönünde ciddî ad?mlar?n at?lmas? gerektiğini de vurguluyor.

  Bu fikirlere kat?lmamak mümkün mü?


  Mehmet Âkif Ersoy’u ne kadar tan?yoruz?


  Mehmet Âkif Ersoy, 1873-1936 y?llar? aras?ndaki 63 y?ll?k ömrü içinde I. ve II. Meşrûtiyetin ilân?, ?ttihat ve Terakkinin örgütlenmesi, nihayet iktidar?, II. Abdülhamit dönemi, çöken bir imparatorluk, Birinci Dünya Savaş?, ?stiklâl Savaş?, Cumhuriyet döneminde at?lan ad?mlar gibi bir çok önemli gelişmelere şahitlik etmiştir. 1918’de Mondros Mütarekesi imzalan?rken Mehmet Âkif Ersoy 45 yaş?ndad?r. Ersoy’un bütün yaz? ve şiirlerinde derin, insan?n içine işleyen bir hüzün, ümit, ayn? zamanda ders vard?r.

  Ersoy, Tanzimat’la başlayan modernleşme girişimlerinin genel atmosferi içinde doğmuştur. Annesi Emine Şerife Han?m, babas? Mehmet Tahir Efendi’dir. ?lk eğitimine Fatih civar?ndaki Emir Buhari mahalle mektebinde başlar. ?ki sene burada okur, sonra Maarif Nezaretine bağl? ilk okula gelir. Üç y?l bu okula devam eder, bu arada babas?ndan Arapça öğrenir. Bundan sonra Fatih Merkez Rüştiyesine gider. Buradaki eğitiminde Türkçe, Arapça, Farsça ve Frans?zca’ya ilgi gösterir. Rüştiyeyi bitirince Mülkiyeye gitmek ister, ilk k?sm? olan üç y?ll?k idadiyi bitirir, iki y?ll?k âli k?sm?na geçtiğinde babas? vefat eder, bir yang?nda evleri yanar, tam da bu s?rada aç?lm?ş olan “Mülkiye Baytar Mektebi”ne geçer ve dört y?l içinde buray? birincilikle bitirir. 1893’ten 1913’e kadar memuriyette bulunur. Her zaman yaz? ve şiirle iç içe yaşayan Âkif’in kamuoyunun önüne ç?kmas? II. Meşrûtiyetin ilân?yla birliktedir. Şiirlerini, makalelerini S?rat-? Mustakim adl? mecmuada yay?nlamaya başlar.

  Birinci Dünya Savaş? sonras? imparatorluğun dağ?lmas?, Mondros’tan sonra ise Anadolu’nun işgal edilmeye başlanmas? her yerde ayaklanmalar doğurmuştur. Âkif de Şubat 1920 tarihi itibariyle Bal?kesir’de hutbeler vererek halk? bağ?ms?zl?ğ? için savaşmaya çağ?r?r. Daha sonra ?nebolu üzerinden Ankara’ya gelen Ersoy, Konya ve Kastamonu’da halk? ayd?nlatma faaliyetlerinde bulunur.

  Birinci Meclis’te Burdur milletvekili olarak görev yapan Âkif, 1923 y?l? itibariyle Türkiye’deki manevî havada görülen bozulman?n da tesiriyle Prens Abbas Halim Paşan?n dâvetini kabul ederek M?s?r’a gider. 1925’de kendisine Diyanet ?şleri Riyasetince (Başkanl?ğ?) Kur’ân tefsiri görevi verilir. Yaklaş?k yedi y?l çal?ş?r, ancak istediği gibi götüremediği düşüncesiyle çal?şmas?n? yar?da keser. Kendisinden istenen asl?nda, bir tefsirden ziyade Kur’ân’?n Türkçe tercümesidir. Tercümenin mümkün olmad?ğ?n? gören Âkif, çal?şmay? tamamlamaz. Yapt?ğ? çal?şmalar? da yakt?rd?ğ? rivayet edilir. Bu durum karş?s?nda Diyanet ayn? iş için Elmal?l? Hamdi’yi görevlendirir. Ersoy, M?s?r’da bulunduğu son zamanlarda hastal?ğa yakalan?r ve dostlar?n?n ?srar?yla ?stanbul’a döner. Tedavi görür, ancak hastal?k ilerlemiştir. 27 Aral?k 1936’da vefat eder. Edirnekap? şehitliğine defnedilir.


  ?stiklâl Marş?  Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak

  Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.

  O benim milletimin y?ld?z?d?r parlayacak!

  O benimdir, o benim milletimindir ancak!


  Çatma, kurban olay?m, çehreni ey nazl? hilâl!

  Kahraman ?rk?ma bir gül... ne bu şiddet, bu celâl?

  Sana olmaz dökülen kanlar?m?z sonra helâl.

  Hakk?d?r, Hakk’a tapan milletimin istiklâl.


  Ben ezelden beridir hür yaşad?m, hür yaşar?m;

  Hangi ç?lg?n bana zincir vuracakm?ş? Şaşar?m!

  Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşar?m.

  Y?rtar?m dağlar?, enginlere s?ğmam, taşar?m.

  Garb?n âfâk?n? sarm?şsa çelik z?rhl? duvar.

  Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.

  Ulusun, korkma! Nas?l böyle bir imân? boğar,

  ‘Medeniyyet!’ dediğin tek dişi kalm?ş canavar?


  Arkadaş, yurduma alçaklar? uğratma sak?n;

  Siper et gövdeni, dursun bu hayâs?zca ak?n.

  Doğacakt?r sana va’dettiği günler Hakk’?n,

  Kim bilir, belki yar?n, belki yar?ndan da yak?n.

  Bast?ğ?n yerleri ‘toprak’ diyerek geçme, tan?!

  Düşün alt?ndaki binlerce kefensiz yatan?.

  Sen şehid oğlusun, incitme, yaz?kt?r, atan?.

  Verme, dünyâlar? alsan da bu cennet vatan?.


  Kim bu cennet vatan?n uğruna olmaz ki feda?

  Şühedâ f?şk?racak toprağ? s?ksan, şühedâ!

  Cân?, cânân?, bütün var?m? als?n da Hudâ,

  Etmesin tek vatan?mdan beni dünyâda cüdâ.

  Rûhumun senden ?lâhî, şudur ancak emeli:

  Değmesin ma’ bedimin göğsüne nâ-mahrem eli!

  Bu ezanlar-ki şehâdetleri dinin temeli-

  Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli.


  O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taş?m.

  Her cerîhamdan, ?lâhî, boşan?p kanl? yaş?m;

  F?şk?r?r rûh-? mücerred gibi yerden na’ş?m;

  O zaman yükselerek arşa değer belki baş?m!


  Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanl? hilâl!

  Olsun art?k dökülen kanlar?m?n hepsi helâl.

  Ebediyyen sana yok, ?rk?ma yok izmihlâl;

  Hakk?d?r, hür yaşam?ş, bayrağ?m?n hürriyet,

  Hakk?d?r, Hakk’a tapan milletimin istiklâl!

  Mustafa GÖKMEN

  12.03.2007

  http://www.yeniasya.com.tr/2007/03/12/gorus/default.htm
  Konu elff tarafından (19.08.07 Saat 20:20 ) değiştirilmiştir.
  Vücudunu mucidine feda et.Mukabilinde büyük bir fiyat alacaksın.Mesnevi-i Nuriye sahife 101


+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. İstiklal Marşı Kürtçe Okunur mu?
  By Nil Sultan in forum Gündem
  Cevaplar: 120
  Son Mesaj: 04.02.09, 12:24
 2. İstiklal Marşı Böyle Okunur:)))
  By azize in forum Mizah
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 16.02.08, 22:41
 3. İstiklal Marşı Belgeseli ( 50 MB )
  By mehmetyakup in forum Klip, Video, Film ve Animasyon
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 15.03.07, 01:41
 4. İstiklal Marşı'nı Okumaya Çalışan CHP'liler...
  By karatoprak1975 in forum Klip, Video, Film ve Animasyon
  Cevaplar: 5
  Son Mesaj: 03.03.07, 20:49
 5. İstiklal Marşı Böyle Okunur...
  By aşur in forum Klip, Video, Film ve Animasyon
  Cevaplar: 10
  Son Mesaj: 11.08.06, 10:59

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0