+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 3 ve 3

Konu: 8 Mart(ımız?) Kutlu (!) Olsun..

 1. #1
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  Çizgiler sözden çok şey anlatm?ş..
  Konu elff tarafından (19.08.07 Saat 20:48 ) değiştirilmiştir.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 2. #2
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  Yasakl? kad?nlar günü


  Kad?nlar? el üstünde tuttuklar?n? ve onlar lehinde ‘pozitif ay?r?mc?l?k’ yapt?klar?n? söyleyen ‘idareci’leri dinledikçe, “Acaba başka ülkede mi yaş?yoruz?” sorusu akla geliyor. Kutlanan “Dünya Kad?nlar Günü” sebebiyle konuşan yöneticilerimiz, kad?nlara seçme ve seçilme hakk?n? baz? Avrupa ülkelerinden daha önce verdiğimizi hat?rlatarak övünecek. Peki, gerçek durum anlat?ld?ğ? gibi midir?

  Kad?nlara verildiği söylenen ‘hak’lar?n, gerçek anlamda onlara fayda m? yoksa zarar m? verdiği tart?şmas? bir yana; bugünkü durumda kad?nlar?n ‘ikiye ayr?ld?ğ?’ inkâr edilebilir mi? Bir yandan ‘kad?nlara pozitif ay?r?mc?l?k yapt?k’ diyerek övünmek, öte yandan da s?rf başlar? örtülü diye kad?nlar? kanunsuz şekilde cezaland?rmak neyin nesi?
  “Kad?nlar?n başka derdi mi kalmad?, bu konuyu gündeme taş?may?n” diyenlere hak veremiyoruz. Çünkü ‘hak’?n küçüğü-büyüğü olmaz. Ayn? şekilde haks?zl?ğ?n da. Hem, doğrudan ve dolayl? olarak yüzbinleri mağdur eden bir yanl?ş? nas?l unutup, gündem d?ş? b?rakmam?z istenebilir?
  Kanunsuz başörtüsü yasağ? (uygulanan yasak ‘kanunlu’ da olsa, temel insan haklar?na ayk?r? olduğu için ona da itiraz etmeliyiz) sadece öğrencileri değil, anne baba ve akrabalar?n? da mağdur ediyor. Bugün itibar?yla başörtülü öğrenciler üniversiteler başta olmak üzere ‘kamusal alan’a sokulmuyor. Yeri geliyor ‘iş’ müracaatlar?nda engel olarak öne sürülüyor. Hatta ve hatta bu yasak sadece ‘k?z’lar?m?z? değil, erkek öğrencileri de vuruyor. Mesela, askerî liselere müracaat eden bir öğrencinin, eğer annesi başörtülü ise daha müracaatta engel ç?kar?l?yor. “Ç?kar?lm?yor” diyen varsa, güneşe karş? gözünü kapayan durumuna düşer. Bütün bunlar yaşan?rken, coşkulu “Kad?nlar Günü”nü kutlamak mümkün mü?
  “Kad?nlar?/k?z çocuklar?n? el üstünde tutuyoruz” diyenlerin s?ralad?klar? baz? istatistikler var ki, bunlar da vak?ay? anlatm?yor. Meselâ birileri “Haydi k?zlar okula!” kampanyas? açm?ş olmakla övünüyor. Peki, başörtüsü yasağ?n?n tavizsiz şekilde uyguland?ğ? bir yerde, “Haydi k?zlar okula!” demek bir anlam ifade eder mi? Tabiî ki bu çağr?ya uyarak okula giden k?z öğrenci say?s?nda art?ş olmuştur. Ancak as?l kat?l?m, başörtüsü yasağ?n?n kalkmas?yla sağlanabilir. Bu kampanyay? açan ve destekleyenlerin bu gerçeği bilmemesi mümkün değil.
  S?rf başörtüsü yasağ? uygulan?yor diye çocuklar?n? okula göndermeyen velilerin var olduğu, daha önce onlarca defa gazete haberlerine konu olmad? m?? Öyleyse bu inad niye?

  “Yasakl? Türkiye”de “Dünya Kad?nlar Günü”nü kutlayanlar?n bu durumu göz önüne almas? ve “Yasaks?z kad?nlar günü” vaad etmesini beklerdik... Bugün değilse, bir gün mutlaka (başörtüsü yasağ? uygulanmayan) “Yasaks?z Kad?nlar Günü” kutlanacakt?r inşaallah...
  Faruk Çak?r Yeni Asya

  08.03.2007
  Konu elff tarafından (19.08.07 Saat 20:48 ) değiştirilmiştir.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 3. #3
  Ehil Üye aşur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Mesajlar
  1.446

  Standart

  Yasak ayr?mc?l?k ve şiddettir

  AKDER Başkan Yard?mc?s? Av. Fatma Benli: Ya Dünya Kad?nlar Gününü kald?ral?m, demokratik toplum gereklerinden, özgürlükten, toplumsal cinsiyet eşitliğinden hiç bahsetmeyelim, ya da bütün bunlarla çelişen başörtüsü yasağ?n? kald?ral?m. “Haydi k?zlar okula,” “Kad?n?, toplumu eğitmemiz lâz?m” derken samimî isek, kad?n?n önündeki engelleri kald?rmam?z gerekiyor. Demokrat Han?mlar Derneği: Adaletin gerçekten sağlanmas?n? ve başörtüsü yasağ?n?n bir an önce kald?r?lmas?n? istiyoruz. Eğitim-Bir-Sen: Kad?n çal?şanlar k?l?k k?yafetinden ötürü ayr?mc?l?ğa ve bask?ya maruz kalmamak istiyor.
  Türkiye Diyanet Ve Vak?f Görevlileri Sendikas? (Diyanet-Sen) Genel Başkan? Ahmet Y?ld?z, kad?n haklar? konusunda titizlikle duran ?slâm’?n kad?na müstesna bir yer verdiğini ve haklar?n?n gözetilmesini emrettiğini hat?rlatarak, “Yine dinimizin bir emri olan tesettür ve başörtüsü emrinin kamu alan? diyerek istismar edilmesi, yasaklanmas? kad?n haklar?n?n ötesinde din ve vicdan özgürlüğünün istismar?d?r. Kad?na uygulanan bir ayr?mc?l?k ve şiddettir” dedi. “8 Mart Dünya Kad?nlar Günü” dolay?s?yla bir aç?klama yapan Y?ld?z, “Irakl?, Filistinli, Afganistanl? kad?nlar?n tecavüzlere maruz kald?ğ?, y?llard?r savaş ortam?nda yaşamak zorunda kald?klar?, Amerikal? kad?nlar?n 6 Saniyede bir ?rz?na geçildiği, dünyadaki tüm kad?nlar?n hatta özellikle Avrupal? kad?nlar?n hala şiddete maruz kald?ğ?, töre ve namus cinayetlerinin hala önlenemediği, başörtüsünün hala sorun olduğu bir 8 Mart’t? daha yaş?yoruz” dedi.

  KADIN VE ERKEK KULLUKTA EŞ?T

  Yap?lan araşt?rmalara göre hem dünyan?n değişik ülkelerinde hem de ülkemizde kad?n haklar?n?n ihlal edildiğini söyleyen Ahmet Y?ld?z şöyle konuştu:
  “Kad?n haklar?n?n istismar edildiği bir diğer konu da maalesef dini yanl?ş yorumlamadan kaynaklan?yor. ?slam’?n, kad?n ve erkeği kul paydas?nda eşitleyen ve kad?n ve erkeği tek baş?na sorumlu tutan bir anlay?şa sahip olmas?na rağmen maalesef yanl?ş dini yorumlar?n kad?n?n aleyhine yap?ld?ğ?n? ve kad?n?n haklar?n? elinden ald?ğ?n? görüyoruz. ?nsanlar önce kad?na karş? olan yanl?ş düşüncelerini bir ideoloji haline getirdiler. Bu yanl?ş ideolojilerini dinî metinlere sokmaya çal?şt?lar. Buna güç yetiremeyince dinî metinleri ideolojileri doğrultusunda yorumlamaya başlad?lar. Oysa kad?na karş? ayr?mc?l?ğ?, kad?n? erkekten aşağ? gören düşünceyi dine mal etmeye çal?şmak dine haks?zl?kt?r. Kad?n bugün Irak’ta ve işgal alt?ndaki ülkelerde, namusu ayaklar alt?na al?nan, işkencenin her türlüsüne maruz b?rak?lan bir unsur haline gelmişse, hâlâ eğitimden yoksun b?rak?l?yorsa bütün bu hak ihlalleri kad?n haklar?n?n ötesinde insan haklar? ihlalidir.”

  DEMOKRAT HANIMLAR DERNEĞ?:
  ADALET ?ST?YORUZ

  Demokrat Han?mlar Derneği, Başbakan Erdoğan’?n, şiddetin panzehiri adaleti sağlamak için ‘Haydi K?zlar Okula’ kampanyas?n? başlatt?klar?n? söylemesini eleştirdi. Dernekten yapq?lan aç?klamada ‘Haydi K?zlar Okula’ kampanyas? güzel bir çal?şma olmakla birlikte, k?zlar?n daha ileriki eğitimlerinin başörtüsü yasağ?yla engellenmesiyle çelişmektedir. Adaletin gerçekten sağlanmas?n? ve bu yasağ?n bir an önce kald?r?lmas?n? istiyoruz” denildi. Eğitimin evrensel bir hak olmas?n?n yan?nda, sağl?kl? toplumun da temel şartlar? aras?nda yerald?ğ?na dikkat çeken Demokrat Han?mlar, “Bu durumda her bireyin, daha çok say?da insan?m?z?n, özellikle de kad?nlar?m?z?n eğitim hakk?ndan yararlanmas?n? teşvik edici, özendirici davran?şlar içerisinde olmas? beklenmektedir. Tabii sözkonusu sorumluluk en başta devlet ve hükümet yetkililerimize aittir” dediler. Demokrat Han?mlar Derneği ayr?ca, “Demokratik değerlerin yans?ma bulmas?, bütün insanl?ğ? sevginin, bar?ş?n, hoşgörünün kuşatmas? gerektiği inanc?nday?z ve bunun en yak?n zamanda gerçekleşmesini diliyoruz” temennisini de dile getirdi.

  YA YASAĞI , YA DA KADINLAR
  GÜNÜNÜ KALDIRIN

  AKDER Başkan Yard?mc?s? Avukat Fatma Benli, “Ya Dünya Kad?nlar Günü’nü kald?ral?m, demokratik toplum gereklerinden, özgürlükten, toplumsal cinsiyet eşitliğinden hiç bahsetmeyelim, ya da bütün bunlarla çelişen başörtüsü yasağ?n? kald?ral?m” dedi. Dünya Kad?nlar Günü dolay?s?yla başörtüsü yasağ?n? gündeme getiren baz? kad?n sivil toplum kuruluşlar?, pozitif ay?r?mc?l?k yap?ld?ğ?ndan, Türkiye’de kad?nlar?n gelişmekte olduğundan bahsetmekle, başörtüsü yasağ?n?n devam?na göz yumman?n birbiriyle çeliştiğine dikkat çekti. Yüzbinlerce başörtülü kad?n?n yaşad?ğ? dramlar?n ‘yok saymak’la ortadan kalkm?ş olmayacağ?n? belirten STK temsilcileri, başörtüsü yasağ?n?n bir an önce kald?r?lmas?n? istedi. Av. Benli, yapt?ğ? yaz?l? aç?klamada,”Dünyan?n dört bir yan?nda olduğu gibi Türkiye’de de yüz binlerce kad?n?n insan haklar? her gün ihlal ediliyor” dedi.
  Benli şöyle devam etti: “‘Haydi k?zlar okula’, ‘Kad?n?, toplumu eğitmemiz laz?m’ derken samimiysek, kad?n?n önündeki engelleri de kald?rmam?z gerekiyor. Kad?n?n insan haklar?n?n elde edilmesi, kad?n? başörtülü baş? aç?k olarak ay?rmamaktan ve başörtülü kad?n?n haklar?n? elinden almamaktan geçiyor” değerlendirmesinde bulundu. Benli, “Ya bu günü kald?ral?m, demokratik toplum gereklerinden, egemenliğin kay?ts?z şarts?z millete ait olduğundan, toplumsal cinsiyet eşitliğinden, kad?nlar?n da erkekler kadar özgür olduğundan hiç bahsetmeyelim, ya da bütün bunlarla çelişen başörtüsü yasağ?n? kald?ral?m” dedi.


  BAŞOĞLU: BAŞÖRTÜLÜ HANIMLAR
  HÂLÂ EĞ?T?M ALAMIYOR
  Türkiye Sağl?k ?şçileri Sendikas? Genel Başkan? Mustafa Başoğlu, Dünya Kad?nlar Günü kutlan?rken, başörtülü kad?nlar?n hâlâ eğitim alamamalar?n?n, hâlâ kamuda çal?şamamalar?n?n art?k “?zd?rap” haline geldiğini belirtti. “8 Mart Dünya Kad?nlar Günü” dolay?s?yla yapt?ğ? aç?klamada, özellikle çal?şan kad?nlar?n?n bu y?l da huzur içerisinde giremediklerini, özlük haklar?ndan, çal?şma şartlar?ndan kaynaklanan s?k?nt?lar? devam ettiğini bu s?k?nt?lar ev yaşant?s?na yans?d?ğ?n? ve huzuru bozduğunu söyleyen Başoğlu, “Anayasa’dan doğan sendikaya üye olma hakk?n? kullanamayan ve yine Anayasa’dan doğan toplu iş sözleşmesi hakk?ndan yararlanamayan, sadece işverenin verdiğine r?za göstermek suretiyle çal?şmak zorunda kalan binlerce kad?n?n, çal?şma koşullar? da düzeltilmemektedir” dedi.

  MEMUR-SEN: ÇAĞDIŞI YASAK
  UYGULAMASINA SON VER?LS?N

  Memur-Sen’in 8 Mart Dünya Kad?nlar günü sebebiyle haz?rlad?ğ? “çal?şan kad?nlar raporu”nda, “Toplumda çal?şan kad?nlarla ilgili olumsuzluklar?n ortadan kald?r?lmas?, ücret adaletsizliği ve meslek edindirme adaletsizliğine son verilmesi ve çağd?ş? k?l?k ve k?yafet uygulamas?na son verilmesidir. Türkiye’deki çal?şma hayat?n?n çağdaş, sosyal ve demokratik yönden yeniden ele al?nmas?, bu konu ile ilgili Türkiye’deki Anayasa ve evrensel değerlere uymayan uygulamalara son verilmesidir” denildi.
  Kad?n çal?şanlar?n sorunlar?n?n s?raland?ğ? raporda, “Son zamanlarda küreselleşmeye birlikte kad?n istihdam?nda birtak?m iyileşmeler olmakla beraber, kad?n istihdam?, eğitim, yarg?, hizmet sektörü ve büro hizmetlerinde ağ?rl?k kazanm?şt?r. BM taraf?ndan yap?lan yoksulluğun tan?m?n?n içinde, sosyal aşağ?lanma ve d?şlanma, karar sürecinde olmama, eğitim ve istihdamdan d?şlanma, belli bir kesimin önüne engeller koyma eleştirileri de bulunmaktad?r. Ayr?ca Türkiye Anayasas?’nda ve yasalarda kad?nlara yönelik pozitif ayr?mc?l?ğ?n olmas? yönünde somut ve soyut kavramlar bulunmaktad?r” görüşüne yer verildi.


  EĞ?T?M-B?R-SEN: KADINLARA
  KIYAFET BASKISI SÜRÜYOR

  Eğitimciler Birliği Sendikas? (Eğitim-Bir-Sen), eğitimin ailede başlad?ğ?n?; ailenin temelini de “anne” olarak kad?n?n oluşturduğunun aşikar bir gerçek olduğunu belirtti. Dünya Kad?nlar Günü münasebetiyle, yap?lan aç?klamada şu görüşlere yer verildi: “Daha adil bir ücret dağ?l?m? istiyor kad?n çal?şanlar, daha insanî bir iş ortam?, daha güvenli ve kolay bir ulaş?m, daha müşfik ve himayeci bir yönetim istiyor. Çocuğunu b?rakabileceği uygun bir kreş istiyor. Doğum öncesi ve sonras?nda yeterince izin istiyor. Çocuğunun bak?m masraflar?na yetecek miktarda göstermelik olmayan çocuk yard?m? istiyor. K?l?k k?yafetinden ötürü ayr?mc?l?ğa ve bask?ya maruz kalmamak istiyor. Her türlü tacizden ve şiddetten uzakta ve güven içinde çal?şmak istiyor.”


  Ahmet TERZ? - Recep GÖREN - Fatih KARAGÖZ- ?brahim DOĞRU

  / ANKARA

  08.03.2007

  Alıntı muhakeme Nickli Üyeden Alıntı
  bu kara leke daha ne kadar sürecek, mazlumlar?n ahlar? arş-? alada ç?nl?yor.
  kalbi vicdan? huzur içinde kad?n haklar?ndan bahsedenlerin kad?nlar günü kutlu olsun.

  dini vecibesini dahi yapmaktan al?konan,bundan dolay? 2.s?n?f vatandaş muamelesi gören mazlumlar?n da HASBUNALLAH? VE N?'MEL VEK?L

  Konu elff tarafından (19.08.07 Saat 20:50 ) değiştirilmiştir.

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Öğretmenler Günümüz Kutlu Olsun...
  By ŞİMŞEK MUSTAFA in forum Eğitim
  Cevaplar: 55
  Son Mesaj: 24.11.19, 08:16
 2. Mevlid kandiliniz kutlu olsun
  By adnadn in forum Resim - Fotoğraf Galeri
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 23.01.13, 22:58
 3. RisaleForum 6 Yaşında... Kutlu Olsun.
  By SeRDeNGeCTi in forum Genel Duyurular
  Cevaplar: 11
  Son Mesaj: 23.07.12, 22:19
 4. Doğum Günün Kutlu Olsun
  By NİSANUR in forum Kıssadan Hisseler, İbretli Öyküler
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 01.06.11, 15:50
 5. Doğum Günün Kutlu Olsun Oğlum:((
  By **Muttakİ** in forum Kıssadan Hisseler, İbretli Öyküler
  Cevaplar: 17
  Son Mesaj: 30.10.08, 22:29

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0